петак, 18.01.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 10:20

Су­дије тра­же повла­чење аманд­мана на Устав

Пред­ложеним решењем био би успоста­вљен патро­нат извршне вла­сти над пра­восуђем, закљу­чиле судије Апелацио­ног суда у Крагујевцу
Аутор: Александра Петровићпетак, 02.02.2018. у 22:00
Пр­ви окру­гли сто о из­ме­на­ма Уста­ва у обла­сти пра­во­су­ђа би­ће одр­жан у по­не­де­љак у Кра­гу­јев­цу (Фото Б. Карталовић)

Су­ди­је Апе­ла­ци­о­ног су­да у Кра­гу­јев­цу тра­жи­ће у по­не­де­љак на јав­ној рас­пра­ви по­вла­че­ње из про­це­ду­ре рад­ног тек­ста аманд­ма­на Ми­ни­стар­ства прав­де на Устав Ср­би­је, са­зна­је „По­ли­ти­ка”. На­и­ме, пр­ва у ни­зу рас­пра­ва о тек­сту устав­них аманд­ма­на ко­ји се од­но­се на пра­во­су­ђе, за­ка­за­на је за 5. фе­бру­ар у Кра­гу­јев­цу. Због то­га је ју­че одр­жа­на сед­ни­ца свих су­ди­ја Апе­ла­ци­о­ног су­да у Кра­гу­јев­цу, ко­ји су јед­но­гла­сно до­не­ли за­кљу­чак да ће тра­жи­ти по­вла­че­ње аманд­ма­на, са­зна­је­мо од пред­сед­ни­це овог су­да Ду­брав­ке Да­мја­но­вић. 

– За­кључ­ке ће­мо из­не­ти усме­но на јав­ној рас­пра­ви. Тра­жи­ће­мо да се по­ву­ку аманд­ма­ни на Устав, јер би та­квим аманд­ма­ни­ма био ус­по­ста­вљен па­тро­нат из­вр­шне вла­сти над пра­во­су­ђем, а суд­ска власт би се пот­пу­но из­гу­би­ла као јед­на од три рав­но­прав­не гра­не вла­сти. За­кључ­ке ће­мо де­таљ­но обра­зло­жи­ти у по­не­де­љак на окру­глом сто­лу – ка­же за „По­ли­ти­ку” Да­мја­но­ви­ће­ва.

На ин­тер­нет сај­ту Апе­ла­ци­о­ног су­да у Кра­гу­јев­цу би­ће об­ја­вљен ком­пле­тан текст за­кљу­ча­ка и обра­зло­же­ња ко­је су су­ди­је ју­че усво­ји­ле. И су­диј­ски по­моћ­ни­ци кра­гу­је­вач­ке апе­ла­ци­је одр­жа­ли су са­ста­нак и до­не­ли слич­не за­кључ­ке. 

Оче­ку­је се да ће окру­глом сто­лу при­су­ство­ва­ти ве­ли­ки број су­ди­ја и су­диј­ских по­моћ­ни­ка из Кра­гу­јев­ца, као и пред­став­ни­ци Дру­штва су­ди­ја, Удру­же­ња ту­жи­ла­ца, ко­ји су у ме­ди­ји­ма већ из­не­ли кри­ти­ке на текст рад­не вер­зи­је аманд­ма­на. 

Рас­пра­ве ће би­ти одр­жа­не у ор­га­ни­за­ци­ји Ми­ни­стар­ства прав­де, ко­је је на свом сај­ту об­ја­ви­ло рас­по­ред окру­глих сто­ло­ва „у скло­пу на­став­ка кон­сул­та­тив­ног про­це­са ко­је је ми­ни­стар­ство по­кре­ну­ло у ве­зи са из­ме­на­ма Уста­ва у де­лу ко­ји се од­но­си на пра­во­су­ђе”. 

По­сле Кра­гу­јев­ца, сле­де­ћи окру­гли сто би­ће одр­жан 19. фе­бру­а­ра у Но­вом Са­ду, а на­ред­ни 26. фе­бру­а­ра у Ни­шу и на кра­ју 5. мар­та у Бе­о­гра­ду. 

Удру­же­ње су­диј­ских и ту­жи­лач­ких по­моћ­ни­ка (УСТП) ка­те­го­рич­ки се про­ти­ви уво­ђе­њу Пра­во­суд­не ака­де­ми­је у Устав, та­ко што ће пр­ви из­бор за су­ди­ју и за­ме­ни­ка ту­жи­о­ца би­ти усло­вљен обу­ком на тој ака­де­ми­ји. 

– Ти­ме се пот­пу­но уки­да по­сао су­диј­ских и ту­жи­лач­ких по­моћ­ни­ка, ко­јих има две хи­ља­де у це­лој Ср­би­ји и ко­ји ра­де по­сао су­ди­ја и ту­жи­ла­ца. То су љу­ди ко­ји но­се це­ло­куп­но пра­во­су­ђе, са ви­ше­го­ди­шњим ис­ку­ством, а са­да се оста­вља­ју на це­ди­лу, без мо­гућ­но­сти да бу­ду би­ра­ни за су­ди­је и за­ме­ни­ке ту­жи­ла­ца ако се не упи­шу на Пра­во­суд­ну ака­де­ми­ју – ка­же Је­ле­на Га­јић, пред­сед­ни­ца УСТП. 

Уко­ли­ко би ова­кви устав­ни аманд­ма­ни би­ли усво­је­ни, Га­ји­ће­ва оце­њу­је да ће нај­ве­ћи број су­диј­ских и ту­жи­лач­ких са­рад­ни­ка на­пу­сти­ти пра­во­су­ђе, јер не­ће има­ти ни­ка­кву пер­спек­ти­ву. 

– Ва­жно ми је да гра­ђа­ни схва­те да се ми са­да не бо­ри­мо за се­бе, већ за пра­во­су­ђе. Пи­та­мо се ко ће су­тра гра­ђа­ни­ма су­ди­ти, ка­кав ће би­ти тај ка­дар. Онај ко по­ста­не су­ди­ја мо­ра да бу­де ква­ли­те­тан, а ква­ли­тет се сти­че ра­дом и ис­ку­ством, а не обу­ком – ка­же Је­ле­на Га­јић.

Пред­сед­ник Вр­хов­ног ка­са­ци­о­ног су­да и ВСС Дра­го­мир Ми­ло­је­вић ре­као је ме­ди­ји­ма да пред­ло­же­не из­ме­не Уста­ва пред­ста­вља­ју ко­рак уна­зад и да би уло­га су­ди­ја у бу­ду­ћем ВСС би­ла све­де­на на обез­бе­ђе­ње кво­ру­ма. 

Струч­ња­ци ука­зу­ју да је ути­цај по­ли­ти­ке на са­став Ви­со­ког са­ве­та суд­ства и Др­жав­ног ве­ћа ту­жи­ла­ца са­мо при­вид­но ис­кљу­чен у пред­ло­гу аманд­ма­на. На­род­на скуп­шти­на, по том пред­ло­гу, не­ће би­ра­ти су­ди­је, као што је са­да слу­чај, али ће има­ти зна­чај­ну уло­гу у из­бо­ру „ис­так­ну­тих прав­ни­ка” ко­ји ће чи­ни­ти чак пет чла­но­ва ВСС и Ви­со­ког са­ве­та ту­жи­ла­ца, ка­ко су аманд­ма­ни пре­и­ме­но­ва­ли ДВТ. 

Ми­ни­стар­ка прав­де Не­ла Ку­бу­ро­вић ју­че је из­ја­ви­ла да ве­ру­је да ће на­црт аманд­ма­на на Устав пре­тр­пе­ти од­ре­ђе­не ко­рек­ци­је и под­се­ти­ла да ће ко­нач­ни пред­лог аманд­ма­на би­ти упу­ћен Ве­не­ци­јан­ској ко­ми­си­ји. 

Удру­же­ње су­диј­ских и ту­жи­лач­ких по­моћ­ни­ка јав­но је по­ста­ви­ло пи­та­ње ко је уче­ство­вао у пи­са­њу аманд­ма­на, а ми­ни­стар­ка је ре­кла да су текст на­цр­та ра­ди­ли за­по­сле­ни у Ми­ни­стар­ству прав­де ко­ји се ба­ве нор­ма­тив­ним по­сло­ви­ма и да је она лич­но би­ла укљу­че­на у из­ра­ду на­цр­та, као и оде­ље­ње за европ­ске ин­те­гра­ци­је. 

Пре­ци­зи­ра­ла је да је на из­ме­на­ма пре све­га ра­дио по­моћ­ник ми­ни­стра Че­до­мир Бац­ко­вић и ње­го­во оде­ље­ње ко­је је би­ло за­ду­же­но да пра­ви упо­ред­не ана­ли­зе устав­них ре­ше­ња, не са­мо у зе­мља­ма у ре­ги­о­ну, већ и у зе­мља­ма Европ­ске уни­је. 

Ми­ни­стар­ка је из­ра­зи­ла уве­ре­ње да ће гра­ђа­ни овим устав­ним аманд­ма­ни­ма до­би­ти ефи­ка­сни­је пра­во­су­ђе и су­ђе­ња у ра­зум­ном ро­ку, а да ће су­ди­је и ту­жи­о­ци има­ти ве­ћи сте­пен од­го­вор­но­сти за свој рад. 

Из­ве­сно је, ме­ђу­тим, да ће рад­на вер­зи­ја мо­ра­ти да се ме­ња, јер су и су­ди­је и ту­жи­о­ци и њи­хо­ви по­моћ­ни­ци ја­сно ука­за­ли где се кри­ју зам­ке у пред­ло­же­ном тек­сту аманд­ма­на. О то­ме ће пре­ци­зно го­во­ри­ти на окру­глим сто­ло­ви­ма, нај­пре у Кра­гу­јев­цу. 


Коментари0
8e0ba
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља