понедељак, 26.10.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
петак, 02.02.2018. у 21:55 Јована Рабреновић

Стечај четири банке ушао у седамнаесту годину

Агенција за осигурање депозита још води преко 1.000 парничних и извршних поступака, од чега је око 200 поступака с иноелементом. – Испитано преко 10.000 пријава потраживања
Зграда Ју­бан­ке у Македонској 44 чека купца (Фото Н.Марјановић)

Пр­ља­ви про­зо­ри, ис­ки­да­не ро­лет­не, за­ман­да­ље­на и исто та­ко пр­ља­ва вра­та на згра­ди у цен­тру Бе­о­гра­да, у Ма­ке­дон­ској 44. Са­мо при­зе­мље у функ­ци­о­нал­ном ста­њу где је за­ку­пац дро­ге­ри­ја ДМ. Има и дру­гих не­про­да­тих не­крет­ни­на ко­је су у по­се­ду че­ти­ри ве­ли­ке др­жав­не бан­ке: Ју­бан­ке, Ин­вест­бан­ке, Бе­о­град­ске бан­ке и Бе­о­бан­ке. И по­сле пу­них 16 го­ди­на ко­ли­ко тра­је сте­чај ову згра­ду над ко­јом вла­сни­штво де­ле Ју­го­бан­ка у сте­ча­ју и Ју­бан­ка, од­но­сно ње­ни прав­ни след­бе­ни­ци, Аген­ци­ја за оси­гу­ра­ње де­по­зи­та не мо­же да про­да. По­след­њи пут то је по­ку­ша­ла у но­вем­бру про­шле го­ди­не ка­да је за њу тра­жи­ла 5,2 ми­ли­о­на евра. Без успе­ха. 

Сте­чај над че­ти­ри др­жав­не бан­ке ушао је у се­дам­на­е­сту го­ди­ну и крај му се не на­зи­ре. Про­цес успо­ра­ва ве­ли­ки број по­тра­жи­ва­ња, број­ни суд­ски по­ступ­ци, а на­ро­чи­то они са стра­ним еле­мен­том због имо­ви­не у Хр­ват­ској, Ки­пру, Њу­јор­ку.

У Аген­ци­ји за оси­гу­ра­ње де­по­зи­та (АОД), ко­ја је у сва че­ти­ри слу­ча­ја сте­чај­ни управ­ник, ка­жу да је у до­са­да­шњем то­ку сте­чај­них по­сту­па­ка одр­жа­но ви­ше од 30 ис­пит­них ро­чи­шта на ко­ји­ма је ис­пи­та­но пре­ко 10.000 при­ја­ва по­тра­жи­ва­ња. Не­ис­пи­та­но је око 50 при­ја­ва по­тра­жи­ва­ња и то у по­ступ­ци­ма Бе­о­град­ске бан­ке и Ју­го­бан­ке, ко­је су углав­ном ино­по­ве­ри­о­ци под­не­ли у зе­мљи и у ино­стра­ним по­ступ­ци­ма. 

– С об­зи­ром на то да су у но­вем­бру 2017. за­кљу­че­ни по­ступ­ци ли­кви­да­ци­је по­слов­них је­ди­ни­ца у Њу­јор­ку, пла­ни­ра­но је одр­жа­ва­ње ро­чи­шта на ко­јем би се и ове при­ја­ве по­тра­жи­ва­ња ис­пи­та­ле, чи­ме би би­ла ис­пи­та­на сва при­ја­вље­на по­тра­жи­ва­ња по­ве­ри­ла­ца, на­во­де у АОД-у.

На­кон спро­ве­де­них глав­них де­о­ба сте­чај­не ма­се у по­ступ­ци­ма Ју­го­бан­ке, Бе­о­бан­ке и Ин­вест­бан­ке до 2015. го­ди­не, у то­ку 2016. и 2017. го­ди­не спро­ве­де­не су две на­кнад­не де­о­бе Ин­вест­бан­ке, јед­на Бе­о­бан­ке и две де­ли­мич­не де­о­бе Бе­о­град­ске бан­ке. По­ве­ри­о­ци­ма су у пе­ри­о­ду 2016–2017. по свих пет спро­ве­де­них де­о­ба пре­не­те око 23 ми­ли­јар­де ди­на­ра. Да­ље на­ми­ре­ње по­ве­ри­ла­ца усло­вље­но је окон­ча­њем пар­нич­них по­сту­па­ка по оспо­ре­ним по­тра­жи­ва­њи­ма и унов­че­њем сте­чај­не ма­се.

У струк­ту­ри сте­чај­не ма­се, нај­зна­чај­ни­је је уче­шће по­тра­жи­ва­ња од ду­жни­ка, и то прав­них и фи­зич­ких ли­ца. У окви­ру прав­них ли­ца, до­ми­нант­но је уче­шће прав­них ли­ца бив­ших дру­штве­них пред­у­зе­ћа над ко­ји­ма су отво­ре­ни по­ступ­ци сте­ча­ја и у ко­ји­ма је на­пла­та по­тра­жи­ва­ња усло­вље­на унов­че­њем имо­ви­не, углав­ном не­по­крет­не имо­ви­не на те­ри­то­ри­ји це­ле ре­пу­бли­ке. По осно­ву на­пла­те по­тра­жи­ва­ња од ду­жни­ка прав­них и фи­зич­ких ли­ца, све че­ти­ри бан­ке тре­нут­но во­де пре­ко 1.000 пар­нич­них и из­вр­шних по­сту­па­ка, од че­га је око 200 по­сту­па­ка с ино­е­ле­мен­том.

Нај­зна­чај­ни­ји део не­по­крет­не имо­ви­не, око 170.000 ква­драт­них ме­та­ра, све че­ти­ри бан­ке је унов­чен про­да­јом пу­тем ли­ци­та­ци­ја или тен­де­ром до 2015. го­ди­не. Пре­о­ста­ла не­по­крет­на имо­ви­на је ма­ње атрак­тив­на или спор­на, јер се нај­ве­ћи број обје­ка­та на­ла­зи ван Ср­би­је на те­ри­то­ри­ји бив­ших ре­пу­бли­ка СФРЈ, од че­га је нај­ве­ћа ко­ли­чи­на спор­не имо­ви­не у Ре­пу­бли­ци Хр­ват­ској, и то имо­ви­на Ин­вест­бан­ке и Ју­го­бан­ке у сте­ча­ју. У ве­зи са спор­ном имо­ви­ном у Хр­ват­ској во­де се спо­ро­ви и пред Европ­ским су­дом за људ­ска пра­ва јер су у до­ми­цил­ним зе­мља­ма ис­цр­пље­ни сви прав­ни ле­ко­ви. У то­ку 2016. и 2017. го­ди­не, за део не­по­крет­не имо­ви­не у зе­мљи об­ја­вље­но је ви­ше огла­са о про­да­ји, али због не­а­де­кват­них по­ну­да или не­за­ин­те­ре­со­ва­но­сти ку­па­ца, унов­чен је са­мо не­знат­ни део имо­ви­не.   

Ка­да се мо­же оче­ки­ва­ти да сте­чај у сва че­ти­ри слу­ча­ја бу­де окон­чан?

– На осно­ву од­ре­да­ба За­ко­на о сте­ча­ју, по­сту­пак сте­ча­ја мо­же би­ти за­кљу­чен на­кон унов­че­ња пре­те­жног де­ла или це­ло­куп­не имо­ви­не сте­чај­ног ду­жни­ка. С об­зи­ром на то да је у по­ступ­ци­ма над Ин­вест­бан­ком и Бе­о­бан­ком у сте­ча­ју унов­чен пре­те­жни део имо­ви­не, али да по­сто­ји ве­ли­ки број спо­ро­ва по осно­ву спор­не не­по­крет­не имо­ви­не или по­тра­жи­ва­ња од ду­жни­ка, у на­ред­ном пе­ри­о­ду пла­ни­ра­но је ин­тен­зи­ви­ра­ње ак­тив­но­сти на про­на­ла­же­њу мо­де­ла за­кљу­че­ња ових по­сту­па­ка. По­ступ­ке над Ју­го­бан­ком и Бе­о­град­ском бан­ком у сте­ча­ју, пре све­га због ино­по­сту­па­ка у Хр­ват­ској и на Ки­пру, још ни­је мо­гу­ће за­кљу­чи­ти, од­го­ва­ра­ју у Аген­ци­ји за оси­гу­ра­ње де­по­зи­та.

У струк­ту­ри тро­шко­ва по­ступ­ка, нај­зна­чај­ни­ји су тро­шко­ви ко­ји се од­но­се на пар­нич­не по­ступ­ке, али и на оси­гу­ра­ње и обез­бе­ђе­ње не­у­нов­че­не имо­ви­не, при че­му се они углав­ном по­кри­ва­ју из те­ку­ћих при­хо­да и при­ли­ва по осно­ву за­ку­па по­слов­ног про­сто­ра и де­ли­мич­но из при­но­са од сред­ста­ва пла­си­ра­них код по­слов­них ба­на­ка.

Коментари1
efcaa
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

mara torbica
Glupo je sto su uopste domace banke i zatvarane. ''Strane'' banke su kao pocetni kapital za rad dobile depozite uzete od domacih banaka, zato taj stecaj ne sme da se nikada zavrsi. Krajnje je vreme da svi oni koji stoje iza toga budu pohapseni i odgovaraju krivicno, jer je sunovrat domace privrede poceo upravo zatvaranjem domacih banaka.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља