среда, 23.01.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:40

Путни појас на две трасе од Београда до Сарајева

Прва траса требало би да иде од Сарајева, према Тузли, Брчком и Бијељини до Србије, а друга од Београда, преко Пожеге и Ужица до Вишеграда и даље према Сарајеву
Аутор: Младен Кременовићсубота, 03.02.2018. у 21:31
Ко­ри­дор Пет це у БиХ (Фо­то Ар­хи­ва Јав­ног пред­у­зе­ћа Ауто­це­сте БиХ)

Од на­шег стал­ног до­пи­сни­ка 
Ба­ња­лу­ка – Не­ко­ли­ко де­це­ни­ја ста­ра по­тре­ба за из­град­њом ауто-пу­та ко­ји би спо­јио две са­о­бра­ћај­но нај­сла­би­је по­ве­за­не зе­мље у ре­ги­о­ну – Ср­би­ју и Бо­сну и Хер­це­го­ви­ну, до­би­ла је по све­му су­де­ћи и по­ли­тич­ки бла­го­слов. Из­лаз из сле­пе ули­це у ко­ји је тај про­је­кат за­пао у не­мо­ћи два ен­ти­те­та да од­ре­де је­дин­ствен пра­вац, од два нај­че­шће по­ми­ња­на, про­на­ђен је, ка­ко из­гле­да – у Ис­тан­бу­лу, где су зва­нич­ни­ци три др­жа­ве на­ја­ви­ли со­ло­мон­ско ре­ше­ње, по ком би тре­ба­ло да се из­гра­де – обе тра­се.   

Ти­ме би­ва из­глед­ни­ја из­град­ња ауто-пу­та ко­ји би сем сим­бо­лич­ког по­ве­зи­ва­ња два на­ро­да – Ср­ба и Бо­шња­ка, тре­ба­ло да при­бли­жи Бе­о­град и Са­ра­је­во – али и све оста­ле ва­жне гра­до­ве на пу­ту две за­ми­шље­не ру­те – пр­сте­на или по­ја­са, а ко­ји је као „про­је­кат ми­ра”, на­ја­вљен пре ви­ше од го­ди­ну, ка­да се раз­ми­шља­ло о јед­ној тра­си.

На­и­ме, ка­да би се об­и­сти­ни­ле же­ље и пла­но­ви за­ми­шље­ни у Ис­тан­бу­лу, пр­ва пред­ло­же­на тра­са ишла би од Са­ра­је­ва, да­ље ко­ри­до­ром Пет Це, до Жеп­ча, где би се је­дан крак одва­јао пре­ма Ту­зли, па про­ла­зио по­ред Брч­ког, Би­је­љи­не и пре­ко ре­ке Са­ве ула­зио у Ср­би­ју, та­мо се спа­ја­ју­ћи са ауто-пу­тем Бе­о­град–За­греб. То је тра­са ко­ју је по­др­жао и фе­де­рал­ни пар­ла­мент и на ко­јој ин­си­сти­ра Са­ра­је­во.  

Дру­га тра­са, ка­да би се пи­та­ла Ба­ња­лу­ка, кре­та­ла би од Са­ра­је­ва пре­ко Ро­га­ти­це и Со­ко­ца до Ви­ше­гра­да и Вар­ди­шта пре­ма Бе­о­гра­ду, док би гле­да­но кроз оп­ти­ку Са­ра­је­ва она тре­ба­ло да се гра­ди пре­ко Го­ра­жда до Ви­ше­гра­да, у том слу­ча­ју за­о­би­ла­зе­ћи на­се­ље­на ме­ста у Ре­пу­бли­ци Срп­ској.     

Ка­ко год, из Са­ра­је­ва би се пре­ко Ви­ше­гра­да до Бе­о­гра­да, пре­ко Ужи­ца и По­же­ге, сти­за­ло за око два и по ча­са и обр­ну­то, пут би збли­жио Бо­шња­ке из Ра­шке обла­сти са Са­ра­је­вом, али и ис­точ­ни део РС са Ср­би­јом. Дру­гом тра­сом гра­ђа­ни Ба­ња­лу­ке, Брч­ког и Би­је­љи­не, то јест чи­тав се­вер­ни део Срп­ске, где жи­ви око ми­ли­он ста­нов­ни­ка, до­би­ли би нај­кра­ћу ве­зу са срп­ском пре­сто­ни­цом, бу­ду­ћи да се већ од­ви­ја­ју ра­до­ви на за­вр­шет­ку ауто-пу­та од Ба­ња­лу­ке до До­бо­ја. А Ту­зла ве­зу и са Бе­о­гра­дом и Са­ра­је­вом.  

Еко­но­ми­сти Зо­ра­ну Па­вло­ви­ћу ови пла­но­ви, иако зах­тев­ни, не из­гле­да­ју као не­спро­во­ди­ви. Нај­пре јер за њи­ма по­сто­ји ре­ал­на по­тре­ба. По­себ­но, ка­же, на­кон што је са­ста­нак Ву­чић – Ер­до­ган – Изет­бе­го­вић ре­лак­си­рао по­ли­тич­ке тен­зи­је у по­гле­ду по­ве­зи­ва­ња Са­ра­је­ва и Бе­о­гра­да. Ме­ђу­тим, це­ни да је пет до де­сет го­ди­на рок пре ког ни­је мо­гу­ће за­вр­ши­ти сав по­сао, јер ће не­ко­ли­ко го­ди­на тре­ба­ти за са­ме при­пре­ме, сту­ди­је, екс­про­при­ја­ци­ју, тен­де­ре. „То, та­ко­ђе, под­ра­зу­ме­ва да се обез­бе­ди кон­це­си­ја, јер фи­нан­сиј­ски ис­цр­пље­на БиХ то не би под­не­ла”, ка­же Па­вло­вић за наш лист. 

Ми­ну­лих ме­се­ци док су се вр­те­ле број­не тра­се, два ен­ти­те­та ни­ка­ко ни­су мо­гла да по­гле­да­ју у истом прав­цу, па се ме­се­ци­ма ве­ро­ва­ло да је ми­ров­ни пут за­шао у сле­пу ули­цу, јер су у Са­ра­је­ву или на­ви­ја­ли за пут пре­ко Ту­зле, или у слу­ча­ју да се иде на Ви­ше­град, пре­фе­ри­ра­ли тра­су пре­ко Го­ра­жда.  

Бе­о­гра­ду, из ког је ини­ци­ја­ти­ва по­те­кла, би­ло је све­јед­но ка­ко ће из­гле­да­ти тра­са  у де­лу кроз БиХ, прем­да је пре­вла­да­вао ути­сак да Ср­би­ја пре­фе­ри­ра спа­ја­ње код Ви­ше­гра­да. 

С тим у ве­зи Ба­кир Изет­бе­го­вић пре­при­чао је де­та­ље са­стан­ка у Ис­тан­бу­лу: „Ву­чић је био по­ма­ло раз­о­ча­ран мо­јим ин­си­сти­ра­њем да спо­јим Ту­злу, јер је ин­си­сти­рао на Ви­ше­гра­ду, да би раз­вио тај за­пад­ни део Ср­би­је и да би по­ве­зао Ср­бе на ју­гу БиХ. Па је Ер­до­ган он­да ре­као – љу­ди, хај­де иде­мо на­пра­ви­ти све.”

Тра­сом ауто-пу­та пре­ко Ту­зле, Брч­ког и Би­је­љи­не до Бе­о­гра­да би­ли би усли­ше­ни зах­те­ви из Фе­де­ра­ци­је БиХ, али ни­је по­зна­то да ли се на тра­си пре­ко Ви­ше­гра­да, мо­же оче­ки­ва­ти по­пу­шта­ње зах­те­ви­ма из Срп­ске, где у скла­ду с вла­сти­том са­о­бра­ћај­ном стра­те­ги­јом тра­же да пут иде пре­ко Ро­га­ти­це и Со­ко­ца. Вар­ни­це се слу­те по пр­вим по­ру­ка­ма из Ми­ни­стар­ства са­о­бра­ћа­ја и тран­спор­та БиХ, јер је ми­ни­стар Исмир Ју­ско по­ме­нуо тра­су пре­ко Го­ра­жда, да би се на­кнад­но ис­пра­вио ре­кав­ши да се без ен­ти­тет­ских ми­ни­стар­ста­ва ни­шта не­ће ра­ди­ти. 

Ба­кир Изет­бе­го­вић, бо­шњач­ки члан Пред­сед­ни­штва БиХ, не­што је опре­зни­ји. Од Бе­о­гра­да, по­ја­шња­ва, тра­са би ишла низ Ко­ри­дор 11, на Ча­чак и По­же­гу до Ви­ше­гра­да. 

Два са­ра­јев­ска ин­сти­ту­та су по зах­те­ву Де­ле­га­ци­је ЕУ у БиХ из­ра­ди­ла сту­ди­ју ауто­пу­та Бе­о­град – Са­ра­је­во. По сту­ди­ји оба прав­ца до Ви­ше­гра­да, и онај пре­ко Ро­га­ти­це и Со­ко­ца (зах­тев РС), као и онај пре­ко Го­ра­жда (Пра­че и Ус­ти­пра­че) ду­ги су 113 ки­ло­ме­та­ра, с тим да је про­це­ње­но да би из­град­ња пр­вог ко­шта­ла 1,2 ми­ли­јар­де евра, а дру­гог 994 ми­ли­о­на евра.  Ра­ни­је је об­ја­вље­но да је ин­сти­тут ЦИП на­пра­вио про­је­кат ауто-пу­та и спа­ја­ња По­же­ге и Ужи­ца и да­ље пре­ма РС, ду­жи­не око 65 ки­ло­ме­та­ра, са 62 мо­ста и 22 ту­не­ла, чи­ја би из­град­ња ко­шта­ла 760 ми­ли­о­на евра.  

Ка­ко су ре­кли зва­нич­ни­ци из БиХ, из­град­њу би нај­ве­ро­ват­ни­је фи­нан­си­ра­ла Тур­ска, по мо­де­лу – из­гра­ди, ко­ри­сти и вра­ти, по­сле два­де­сет или три­де­сет го­ди­на. А на до­град­њи око 350 не­до­ста­ју­ћих ки­ло­ме­та­ра ка­ко би се, по­ред већ по­сто­је­ћих де­ло­ва, на­пра­вио пла­ни­ра­ни круг Са­ра­је­во – Бе­о­град – Са­ра­је­во, ра­ди­ле би тур­ске фир­ме ан­га­жу­ју­ћи до­ма­ћу рад­ну сна­гу. 

Ми­ни­стар Исмир Ју­ско за по­не­де­љак на­ја­вљу­је до­ла­зак це­ле еки­пе из Тур­ске. Раз­го­ва­рао је и са тур­ским ам­ба­са­до­ром у Са­ра­је­ву и до­го­во­рио да по­чет­ком сед­ми­це оба­ве раз­го­во­ре и са ен­ти­те­ти­ма. Ме­ђу­тим, у Ба­ња­лу­ци оп­ти­ми­зам Са­ра­је­ва о по­чет­ку град­ње „већ кра­јем ове го­ди­не” на­зи­ва­ју пре­у­ра­ње­ним. Ни­је ре­ше­на до­ку­мен­та­ци­ја, ни­ти имо­вин­ско­прав­ни од­но­си, ка­жу у Ми­ни­стар­ству са­о­бра­ћа­ја и ве­за РС, под­се­тив­ши да је Стра­те­ги­јом тран­спор­та РС ко­ју је усво­ји­ла Скуп­шти­на РС, а ко­ја је и са­став­ни дио Оквир­не тран­спорт­не стра­те­ги­је БиХ, пред­ви­ђе­на из­град­ња бр­зог пу­та на тра­си Ис­точ­но Са­ра­је­во – Со­ко­лац – Ро­га­ти­ца – Ус­ти­пра­ча – Ви­ше­град – гра­ни­ца Ср­би­је. 


Коментари0
047e2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља