понедељак, 28.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 05.02.2018. у 21:15 Драгана Јокић-Стаменковић

Уче географију са школског блога

Прак­тич­на при­ме­на са­др­жа­ја са бло­га на ча­су ге­о­гра­фи­је у ОШ „Иво Ан­дрић” на Ка­на­ре­вом бр­ду (Фо­то Ге­о­граф­ски блог ОШ „Иво Ан­дрић”)

Раз­го­ва­ра­ју­ћи са ђа­ци­ма из њи­ма не­по­зна­те зе­мље уче­ни­ци ше­стог че­ти­ри оде­ље­ња бе­о­град­ске ОШ „Иво Ан­дрић” по­ку­ша­ва­ју да по­го­де о ко­јој је др­жа­ви реч, по­ста­вља­ју­ћи о њој вр­шња­ци­ма пи­та­ња на ен­гле­ском је­зи­ку. По­де­ље­ни у шест гру­па, не­ки пи­шу на та­бли, дру­ги у атла­си­ма тра­же ту зе­мљу, тре­ћи на осно­ву пи­та­ња и од­го­во­ра ели­ми­ни­шу др­жа­ве док не на­ђу ре­ше­ње, че­твр­ти о све­му са­ста­вља­ју из­ве­штај за школ­ски блог... Та­ко из­гле­да је­дан од ча­со­ва ге­о­гра­фи­је у овој осмо­лет­ки на Ка­на­ре­вом бр­ду, за­хва­љу­ју­ћи мла­дој на­став­ни­ци тог пред­ме­та Та­њи Па­ре­за­но­вић. 

Упо­зна­ју­ћи до та­да не­по­зна­те дру­га­ре из Че­шке и упи­ја­ју­ћи пу­тем скај­па зна­ње о њи­хо­вој зе­мљи, ови пре­сто­нич­ки ђа­ци уче европ­ске ге­о­граф­ске пој­мо­ве и ус­пут се за­ба­вља­ју, па чак и жа­ле што ча­со­ви ни­су ду­жи и не­ма их ви­ше. „Од­лич­но смо се про­ве­ли и ра­до би­смо по­но­ви­ли ово ис­ку­ство”, је­дан је од ко­мен­та­ра уче­ни­ка на­пи­сан на ге­о­граф­ском бло­гу по­сле не­у­о­би­ча­је­них ча­со­ва на­став­ни­це Та­ње.

Ко­ри­шће­ње ВР на­о­ча­ра, ко­је ђа­ке во­де у свет вир­ту­ел­не ре­ал­но­сти, пра­во на де­сти­на­ци­је о ко­ји­ма уче, игра­ње игри­ца на­пра­вље­них на осно­ву гра­ди­ва, упо­зна­ва­ње ге­о­граф­ских пој­мо­ва уз ко­ри­шће­ње ин­тер­не­та, из­ра­да пре­зен­та­ци­ја и пи­са­ње по­сто­ва уз уче­ње гра­ди­ва, на­ста­ва на да­љи­ну и слу­ша­ње школ­ских лек­ци­ја од ку­ће пу­тем са­др­жа­ја по­ста­вље­них на бло­гу. Све су то не­сва­ки­да­шње на­став­не ме­то­де, из­гра­ђе­не уз мно­го тру­да и же­ље да ге­о­гра­фи­ју при­бли­жи ин­тер­нет ге­не­ра­ци­ја­ма да­на­шњи­це, по ко­ји­ма се ова на­став­ни­ца из­два­ја од сво­јих ко­ле­га. 

Ње­но за­ла­га­ње не­дав­но су пре­по­зна­ли и пред­став­ни­ци Вла­де Ср­би­је, од­но­сно За­во­да за уна­пре­ђи­ва­ње обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња (ЗУ­ОВ). За­то су је ових да­на ста­ви­ли на че­ло спи­ска на­гра­ђе­них рад­ни­ка уче­нич­ких до­мо­ва, вр­ти­ћа, основ­них и сред­њих шко­ла ко­ји су нај­у­спе­шни­је спро­ве­ли у прак­су зна­ња сте­че­на на не­ком од одо­бре­них се­ми­на­ра за за­по­сле­не у про­све­ти. На­став­ни­ца Та­ња је пр­во­на­гра­ђе­на за­хва­љу­ју­ћи нај­бо­љем пре­та­ка­њу зна­ња сте­че­ног на се­ми­на­ру „Блог, ’Тви­тер’ и ’Феј­сбук’ у на­ста­ви” на час ге­о­гра­фи­је, што је и пред­ста­ви­ла у свом ра­ду „Блог, сред­ство за ре­а­ли­за­ци­ју иде­ја”.

Она ка­же да је се­ми­нар од­слу­ша­ла про­шле го­ди­не и да је од­мах ин­те­зив­но кре­ну­ла да уре­ђу­је школ­ски ге­о­граф­ски блог ка­ко би сво­јим ђа­ци­ма на при­јем­чив на­чин пред­ста­ви­ла са­др­жа­је из ге­о­гра­фи­је. 

– По­ред за­ни­мљи­вих ге­о­граф­ских чла­на­ка, на бло­гу се на­ла­зи и елек­трон­ски уџ­бе­ник за пе­ти раз­ред ко­ји сам са­ма на­пи­са­ла, као и ве­ли­ки број игри­ца за лак­ше са­вла­да­ва­ње раз­ме­шта­ја ге­о­граф­ских пој­мо­ва. Оно што овај блог из­два­ја од оста­лих је­сте чи­ње­ни­ца да је пот­пу­но на­ме­њен уче­ни­ци­ма, па на ње­му мо­гу увек да по­се­ћу­ју пре­зен­та­ци­је са ча­со­ва, као и да се ин­фор­ми­шу о до­ма­ћим за­да­ци­ма – об­ја­сни­ла је Па­ре­за­но­ви­ће­ва и до­да­ла да се на­да­ла да ће не­ко це­ни­ти њен труд и за­ла­га­ње да ђа­ци­ма гра­ди­во учи­ни за­ни­мљи­ви­јим, али да ни­је оче­ки­ва­ла да до­би­је пр­ву на­гра­ду на кон­кур­су ЗУ­ОВ-а.

На­гла­ша­ва да јој, као мла­дом на­став­ни­ку, при­зна­ње мно­го зна­чи и мо­ти­ви­ше је да на­ста­ви да ре­а­ли­зу­је иде­је ко­је до­при­но­се оса­вре­ме­њи­ва­њу и уна­пре­ђе­њу на­ста­ве. 

Кон­курс ЗУ­ОВ-а, на­зван „Са­зна­ли на се­ми­на­ру, при­ме­ни­ли у прак­си”, у об­зир је узео сва при­ме­ње­на зна­ња сте­че­на у то­ку обу­ка ко­је је За­вод одо­брио у по­след­њих пет го­ди­на. На ње­га су при­сти­гла 82 ра­да, од ко­јих је 31 увр­штен у ба­зу оних ко­ји, са нај­бо­љим ра­до­ви­ма из прет­ход­них го­ди­на, слу­же као при­мер до­бре прак­се за све на­став­ни­ке, вас­пи­та­че и струч­не са­рад­ни­ке у Ср­би­ји. Од то­га је де­сет ра­до­ва пред­ло­же­но за на­гра­ду, а по­ред тро­је пр­во­на­гра­ђе­них, још тро­је кан­ди­да­та до­би­ће при­зна­ња на све­ча­ној до­де­ли ко­ја ће би­ти при­ре­ђе­на 12. фе­бру­а­ра, у окви­ру обе­ле­жа­ва­ња Да­на ЗУ­ОВ-а. Пр­во­на­гра­ђе­на на­став­ни­ца Та­ња до­би­ће лап­топ ра­чу­нар, дру­го­на­гра­ђе­ном на­став­ни­ку Зо­ри­ци Кон­дић из ОШ „Јо­ван Јо­ва­но­вић Змај” у Но­вом Са­ду би­ће по­кло­њен та­блет, а на­гра­да за тре­ће ме­сто – мо­бил­ни те­ле­фон, на­ме­ње­на је Бра­ни­сла­ви Ив­ко­вић, про­фе­сор­ки Еко­ном­ско-тр­го­вин­ске шко­ле у Бе­че­ју. Сим­бо­лич­ним на­гра­да­ма и при­зна­њи­ма др­жа­ва на­сто­ји да по­др­жи на­став­ни­ке и вас­пи­та­че ко­ји уна­пре­ђу­ју прак­тич­ни обра­зов­ни рад.

Коментари0
6a2b7
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља