субота, 27.02.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 05.02.2018. у 21:15 Драгана Јокић-Стаменковић

Уче географију са школског блога

Прак­тич­на при­ме­на са­др­жа­ја са бло­га на ча­су ге­о­гра­фи­је у ОШ „Иво Ан­дрић” на Ка­на­ре­вом бр­ду (Фо­то Ге­о­граф­ски блог ОШ „Иво Ан­дрић”)

Раз­го­ва­ра­ју­ћи са ђа­ци­ма из њи­ма не­по­зна­те зе­мље уче­ни­ци ше­стог че­ти­ри оде­ље­ња бе­о­град­ске ОШ „Иво Ан­дрић” по­ку­ша­ва­ју да по­го­де о ко­јој је др­жа­ви реч, по­ста­вља­ју­ћи о њој вр­шња­ци­ма пи­та­ња на ен­гле­ском је­зи­ку. По­де­ље­ни у шест гру­па, не­ки пи­шу на та­бли, дру­ги у атла­си­ма тра­же ту зе­мљу, тре­ћи на осно­ву пи­та­ња и од­го­во­ра ели­ми­ни­шу др­жа­ве док не на­ђу ре­ше­ње, че­твр­ти о све­му са­ста­вља­ју из­ве­штај за школ­ски блог... Та­ко из­гле­да је­дан од ча­со­ва ге­о­гра­фи­је у овој осмо­лет­ки на Ка­на­ре­вом бр­ду, за­хва­љу­ју­ћи мла­дој на­став­ни­ци тог пред­ме­та Та­њи Па­ре­за­но­вић. 

Упо­зна­ју­ћи до та­да не­по­зна­те дру­га­ре из Че­шке и упи­ја­ју­ћи пу­тем скај­па зна­ње о њи­хо­вој зе­мљи, ови пре­сто­нич­ки ђа­ци уче европ­ске ге­о­граф­ске пој­мо­ве и ус­пут се за­ба­вља­ју, па чак и жа­ле што ча­со­ви ни­су ду­жи и не­ма их ви­ше. „Од­лич­но смо се про­ве­ли и ра­до би­смо по­но­ви­ли ово ис­ку­ство”, је­дан је од ко­мен­та­ра уче­ни­ка на­пи­сан на ге­о­граф­ском бло­гу по­сле не­у­о­би­ча­је­них ча­со­ва на­став­ни­це Та­ње.

Ко­ри­шће­ње ВР на­о­ча­ра, ко­је ђа­ке во­де у свет вир­ту­ел­не ре­ал­но­сти, пра­во на де­сти­на­ци­је о ко­ји­ма уче, игра­ње игри­ца на­пра­вље­них на осно­ву гра­ди­ва, упо­зна­ва­ње ге­о­граф­ских пој­мо­ва уз ко­ри­шће­ње ин­тер­не­та, из­ра­да пре­зен­та­ци­ја и пи­са­ње по­сто­ва уз уче­ње гра­ди­ва, на­ста­ва на да­љи­ну и слу­ша­ње школ­ских лек­ци­ја од ку­ће пу­тем са­др­жа­ја по­ста­вље­них на бло­гу. Све су то не­сва­ки­да­шње на­став­не ме­то­де, из­гра­ђе­не уз мно­го тру­да и же­ље да ге­о­гра­фи­ју при­бли­жи ин­тер­нет ге­не­ра­ци­ја­ма да­на­шњи­це, по ко­ји­ма се ова на­став­ни­ца из­два­ја од сво­јих ко­ле­га. 

Ње­но за­ла­га­ње не­дав­но су пре­по­зна­ли и пред­став­ни­ци Вла­де Ср­би­је, од­но­сно За­во­да за уна­пре­ђи­ва­ње обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња (ЗУ­ОВ). За­то су је ових да­на ста­ви­ли на че­ло спи­ска на­гра­ђе­них рад­ни­ка уче­нич­ких до­мо­ва, вр­ти­ћа, основ­них и сред­њих шко­ла ко­ји су нај­у­спе­шни­је спро­ве­ли у прак­су зна­ња сте­че­на на не­ком од одо­бре­них се­ми­на­ра за за­по­сле­не у про­све­ти. На­став­ни­ца Та­ња је пр­во­на­гра­ђе­на за­хва­љу­ју­ћи нај­бо­љем пре­та­ка­њу зна­ња сте­че­ног на се­ми­на­ру „Блог, ’Тви­тер’ и ’Феј­сбук’ у на­ста­ви” на час ге­о­гра­фи­је, што је и пред­ста­ви­ла у свом ра­ду „Блог, сред­ство за ре­а­ли­за­ци­ју иде­ја”.

Она ка­же да је се­ми­нар од­слу­ша­ла про­шле го­ди­не и да је од­мах ин­те­зив­но кре­ну­ла да уре­ђу­је школ­ски ге­о­граф­ски блог ка­ко би сво­јим ђа­ци­ма на при­јем­чив на­чин пред­ста­ви­ла са­др­жа­је из ге­о­гра­фи­је. 

– По­ред за­ни­мљи­вих ге­о­граф­ских чла­на­ка, на бло­гу се на­ла­зи и елек­трон­ски уџ­бе­ник за пе­ти раз­ред ко­ји сам са­ма на­пи­са­ла, као и ве­ли­ки број игри­ца за лак­ше са­вла­да­ва­ње раз­ме­шта­ја ге­о­граф­ских пој­мо­ва. Оно што овај блог из­два­ја од оста­лих је­сте чи­ње­ни­ца да је пот­пу­но на­ме­њен уче­ни­ци­ма, па на ње­му мо­гу увек да по­се­ћу­ју пре­зен­та­ци­је са ча­со­ва, као и да се ин­фор­ми­шу о до­ма­ћим за­да­ци­ма – об­ја­сни­ла је Па­ре­за­но­ви­ће­ва и до­да­ла да се на­да­ла да ће не­ко це­ни­ти њен труд и за­ла­га­ње да ђа­ци­ма гра­ди­во учи­ни за­ни­мљи­ви­јим, али да ни­је оче­ки­ва­ла да до­би­је пр­ву на­гра­ду на кон­кур­су ЗУ­ОВ-а.

На­гла­ша­ва да јој, као мла­дом на­став­ни­ку, при­зна­ње мно­го зна­чи и мо­ти­ви­ше је да на­ста­ви да ре­а­ли­зу­је иде­је ко­је до­при­но­се оса­вре­ме­њи­ва­њу и уна­пре­ђе­њу на­ста­ве. 

Кон­курс ЗУ­ОВ-а, на­зван „Са­зна­ли на се­ми­на­ру, при­ме­ни­ли у прак­си”, у об­зир је узео сва при­ме­ње­на зна­ња сте­че­на у то­ку обу­ка ко­је је За­вод одо­брио у по­след­њих пет го­ди­на. На ње­га су при­сти­гла 82 ра­да, од ко­јих је 31 увр­штен у ба­зу оних ко­ји, са нај­бо­љим ра­до­ви­ма из прет­ход­них го­ди­на, слу­же као при­мер до­бре прак­се за све на­став­ни­ке, вас­пи­та­че и струч­не са­рад­ни­ке у Ср­би­ји. Од то­га је де­сет ра­до­ва пред­ло­же­но за на­гра­ду, а по­ред тро­је пр­во­на­гра­ђе­них, још тро­је кан­ди­да­та до­би­ће при­зна­ња на све­ча­ној до­де­ли ко­ја ће би­ти при­ре­ђе­на 12. фе­бру­а­ра, у окви­ру обе­ле­жа­ва­ња Да­на ЗУ­ОВ-а. Пр­во­на­гра­ђе­на на­став­ни­ца Та­ња до­би­ће лап­топ ра­чу­нар, дру­го­на­гра­ђе­ном на­став­ни­ку Зо­ри­ци Кон­дић из ОШ „Јо­ван Јо­ва­но­вић Змај” у Но­вом Са­ду би­ће по­кло­њен та­блет, а на­гра­да за тре­ће ме­сто – мо­бил­ни те­ле­фон, на­ме­ње­на је Бра­ни­сла­ви Ив­ко­вић, про­фе­сор­ки Еко­ном­ско-тр­го­вин­ске шко­ле у Бе­че­ју. Сим­бо­лич­ним на­гра­да­ма и при­зна­њи­ма др­жа­ва на­сто­ји да по­др­жи на­став­ни­ке и вас­пи­та­че ко­ји уна­пре­ђу­ју прак­тич­ни обра­зов­ни рад.

Коментари0
78d72
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља