уторак, 13.04.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 05.02.2018. у 10:22 Гвозден Оташевић

Српски багер за чишћење језера

Плов­ни ба­гер „Ча­чак”, кон­стру­и­сан и на­пра­вљен по за­ми­сли Ду­ша­на Не­дељ­ко­ви­ћа, ва­ди до 900 ку­би­ка му­ља на сат (Фо­то Д. Не­дељ­ко­вић)

Ме­ђу­врш­је – Рад­ни­ци „Евро­шил­да” из Чач­ка, уз по­моћ не­ко­ли­ци­не пен­зи­о­не­ра, ин­же­ње­ра и мај­сто­ра – хи­дра­у­ли­ча­ра из овог гра­да по по­зи­ву, кон­стру­и­са­ли су и са­гра­ди­ли плов­ни ба­гер за чи­шће­ње аку­му­ла­ци­је Хи­дро­е­лек­тра­не „Ме­ђу­врш­је”, на За­пад­ној Мо­ра­ви уз­вод­но од Чач­ка. Нео­бич­на ма­ши­на ис­пло­ви­ла је на је­зе­ро, оба­ви­ла низ рад­них про­ба, али су за зва­нич­но сту­па­ње на ду­жност нео­п­ход­на одо­бре­ња Ми­ни­стар­ства по­љо­при­вре­де и во­до­при­вре­де и За­во­да за за­шти­ту при­ро­де Ср­би­је.

– Имао сам ве­ли­ку же­љу да на­ше је­зе­ро про­гле­да и за­то, ис­кљу­чи­во на осно­ву соп­стве­не за­ми­сли и во­ље, кре­нуо у ово. Ов­чар Ба­ња и Ме­ђу­врш­је  ни­су на оба­ли не­ког мо­ра или Ду­на­ва, не­ма­мо ис­ку­ства са ре­ша­ва­њем ова­квих не­во­ља, да­кле не­ма о на­ма ко дру­ги да ми­сли ако се са­ми не из­бо­ри­мо за чи­сто и би­стро је­зе­ро – ка­же за „По­ли­ти­ку” Ду­шан Не­дељ­ко­вић (56), вла­сник „Евро­шил­да” и мо­зак ино­ва­ци­је.

По­сао је по­чет пре тач­но три го­ди­не, ота­да је уло­же­но мно­го тру­да и соп­стве­ног нов­ца – ви­ше од 180.000 евра –  и ро­ди­ла се ма­ши­на ка­ква се на свет­ском тр­жи­шту про­да­је по де­сет пу­та ви­шој це­ни, за­ви­сно од при­кључ­не опре­ме и те­ре­на где се оба­вља ва­ђе­ње му­ља.

– Пред­став­ник фин­ске фир­ме „Во­тер­меј­стр”, во­де­ће у све­ту у овој обла­сти, пи­тао ме је у Бе­о­гра­ду ка­ко сам до­шао до про­јек­та ма­ши­не, ни­је ве­ро­вао да ни­сам био у Фин­ској, да не знам ни­ко­га у њи­хо­вој ком­па­ни­ји и да смо ми ов­де све скро­ји­ли из на­ших, срп­ских гла­ва и од че­ли­ка на­ба­вље­ног у ча­чан­ском „Ате­ник ко­мер­цу”, али уз по­моћ ин­тер­не­та, раз­у­ме се. Фин­це је ма­ши­на ве­о­ма под­се­ти­ла на ам­фи­биј­ски ви­ше­на­мен­ски ба­гер њи­хо­ве ком­па­ни­је. На кра­ју, пре­гле­дом це­лог фо­то-ал­бу­ма од пр­вог да­на по­сло­ва на ма­ши­ни, и до­бив­ши об­ја­шње­ње да је све то срп­ски руч­ни рад, чо­век је пру­жио ру­ку, че­сти­та­ју­ћи оду­ше­вљен.

Не­дељ­ко­вић опи­су­је ка­ко је по­сао те­као, од сум­њи­ча­вог по­чет­ка.

– Рад­ни­ци у пред­у­зе­ћу вр­те­ли су гла­ва­ма ка­да је од њих за­тра­же­но да скла­па­ју че­лич­не еле­мен­те за ва­зду­шне ко­мо­ре јер ни­су мо­гли зна­ти ка­кав ће, с та­квим по­чет­ком, да бу­де за­вр­ше­так. То је у ства­ри про­стор за ва­здух ко­ји ма­ши­ну одр­жа­ва на по­вр­ши­ни, да плу­та. За­тим сам из Не­мач­ке уве­зао ба­гер ко­ји смо исе­кли и ис­ко­ри­сти­ли уто­вар­ну ру­ку, а у Хо­лан­ди­ји ку­пи­ли хи­дра­у­лич­ни ге­не­ра­тор, ко­ји да­је при­ти­сак до 300 ба­ра, и он је по­гон за све опе­ра­ци­је на ма­ши­ни. По­ред ва­зду­шних ко­мо­ра ко­је га одр­жа­ва­ју на во­ди, „Ча­чак” има и че­лич­не ста­би­ли­за­то­ре ко­ји по­ма­жу то­ком ра­до­ва, да не би до­шло до на­кре­та­ња и пре­вр­та­ња ма­ши­не, јер мо­же­мо да ва­ди­мо муљ и до ду­би­не од се­дам ме­та­ра уз по­моћ муљ­не пум­пе на­пра­вље­не спе­ци­јал­но за ова­кве по­сло­ве. Та­лог се уси­са­ва и тран­спор­ту­је кроз цре­во преч­ни­ка 250 ми­ли­ме­та­ра, све до же­ље­ног од­ре­ди­шта, а нај­да­ље 1.500 ме­та­ра од ма­ши­не.

Не­дељ­ко­вић опи­су­је: „Не мо­же­те ве­ро­ва­ти ко­ли­ко је ту за­го­нет­ки би­ло, на ко­је не­ма од­го­во­ра у књи­га­ма”, до­да­ју­ћи:

– Сто­ти­ну да­на би­ло нам је по­треб­но да би­смо утвр­ди­ли иде­а­лан број обр­та­ја фре­зе­ра у ми­ну­ту, тог ве­ли­ког ро­та­ци­о­ног но­жа преч­ни­ка 600 ми­ли­ме­та­ра, ко­ји по­ди­же муљ са дна. А то је би­ло из­у­зет­но ва­жно да се не би пре­ви­ше рас­ко­пао та­лог, јер би та­да кроз пум­пу и це­во­вод про­ла­зи­ла углав­ном во­да.

Уко­ли­ко не­ма др­ве­ћа и ве­ли­ких пре­пре­ка на дну, „Ча­чак” мо­же да из­ва­ди 900 ку­би­ка му­ља на сат, и та­ко ства­ра про­стор у је­зе­ру за при­хват ви­шка во­де ко­ја но­ви­јих го­ди­на че­сто пре­ти, ле­те­ћи по­врх за­су­тог је­зе­ра, и пла­ви Ча­чак, Кра­ље­во, Кру­ше­вац.

– Ова аку­му­ла­ци­ја има ве­о­ма стр­ме оба­ле па муљ не мо­же­мо да од­ла­же­мо ту, од­мах по­ред во­де, што ства­ра до­дат­не про­бле­ме, али уз са­рад­њу са град­ским ру­ко­вод­ством на­ћи ће се ре­ше­ње. На­у­мио сам ина­че да нај­пре очи­сти­мо ста­ру град­ску пла­жу, а да­на­шњи Ча­ча­ни не зна­ју да је то про­стор у бли­зи­ни спла­ва „Лан­тер­на”, за­тим при­о­ба­ља сред­њо­ве­ков­них ма­на­сти­ра Ни­ко­ље и Јо­ва­ње на ле­вој стра­ни ре­ке. За­до­во­љан сам што има­мо по­др­шку град­ског ру­ко­вод­ства, јер ово је из­у­зет­но ве­ли­ки, ва­жан по­ду­хват.

Вла­сни­ци при­о­бал­них ко­ли­ба и ку­ћи­ца од Ме­ђу­врш­ја па уз­вод­но до Ов­чар Ба­ње ре­дом мо­ле Не­дељ­ко­ви­ћа да очи­сти та­лог ис­пред њи­хо­вих ви­кен­ди­ца. Али, ујед­но и он мо­ли њих 

Не­дељ­ко­вић по­се­ду­је по­дат­ке о са­др­жа­ју је­зер­ског му­ља, и они све­до­че да су са­мо два еле­мен­та на гор­њој гра­ни­ци кон­цен­тра­ци­је (ман­ган и хром) па де­по­но­ва­ње та­квог та­ло­га на оба­ли не мо­же учи­ни­ти но­ве ште­те окру­же­њу, не­го што већ мо­ра­ју да пре­тр­пе је­зе­р­ске ри­бе, а има их 18 вр­ста.

Ду­шан Не­дељ­ко­вић је сво­је пред­у­зе­ће осно­вао 1990. го­ди­не, да­нас по­се­ду­је ве­ли­ку фло­ту ка­ми­о­на за ме­ђу­на­род­ни тран­спорт са се­ди­штем у Чач­ку.

Коментари9
e9530
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Milos
I cestitke majstorima Radovanu i Draganu koji su zapravo i izneli najveci deo ovog posla na svojim ledjima! Svaka cast!
Dragan
Svaka cast Dusanu i njegovom timu na uspesno zavrsenom projektu. Sada bi SVI gradjani Cacka trebali da uporno zahtevaju da se jezero ocisti, jer je stanje alatmantno! Dakle, krenimo do pobede !
Боривоје Банковић
Невероватно је када се у овом сивилу које нас окружује прочита и оваква вест. Свака част господину Недељковићу за идеју и успешну реализацију. Честитам.
Kole
Mislim da se ovakve masine specijalne namene mogu dobro prodati u inostranstvu
stanislav
Čestitke ljudimo koji su sami pokušali da reše svoj problem jer su ih svi drugi zaboravili. Nadam se da će im neko pomoći da nastave. Čestitke.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља