четвртак, 24.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:43

Белоцркванин снагом освојио Србију и Балкан

Аутор: Јо­ви­ца Да­ни­ло­вићнедеља, 04.02.2018. у 21:24
Пензионер Са­ва Ва­си­лев­ски тра­га за спон­зо­ром свог уче­шћа на на­ред­ном европ­ском пр­вен­ству (Фо­то лич­на ар­хи­ва)

Вр­шац – Са­ва Ва­си­лев­ски из ба­нат­ске Бе­ле Цр­кве је пр­вак Бал­ка­на и Ср­би­је у ди­за­њу те­ре­та (Po­wer lif­ting), у ка­те­го­ри­ји до 90 ки­ло­гра­ма – ве­те­ра­ни. Три пу­та у две ка­те­го­ри­је је оба­рао и соп­стве­не ре­кор­де. Има 68 го­ди­на, а пре без­ма­ло по­ла ве­ка по­чео је да гра­ди па­у­ер­лиф­тинг ка­ри­је­ру. За ову спорт­ску ди­сци­пли­ну, чи­ји са­вре­ме­ни раз­вој по­чи­ње од 19. ве­ка, „нео­п­хо­дан је до­бар осе­ћај рав­но­те­же, ис­по­ља­ва­ње ве­ли­ке сна­ге при­ли­ком гу­ра­ња или по­вла­че­ња те­ре­та”...

Шест пу­та је био пр­вак Ју­го­сла­ви­је, у кон­ку­рен­ци­ји до 110 ки­ло­гра­ма. Те ти­ту­ле су ве­чи­те, „јер та­квог так­ми­че­ња ви­ше не­ће би­ти”. По­след­ње је одр­жа­но у Са­ра­је­ву 1986. го­ди­не, где је овај Бе­ло­цр­ква­нин обо­рио до­та­да­шњи ап­со­лут­ни ју­го­сло­вен­ски ре­корд, у ка­те­го­ри­ји до 110 ки­ло­гра­ма, по­ди­гав­ши 200 ки­ло­гра­ма „са клу­пе”.

– Про­шле го­ди­не сам у ди­сци­пли­ни сна­ге по­сти­гао ре­корд у по­вла­че­њу са зе­мље са 200 на 202,5 ки­ло­гра­ма (Вла­ди­чин Хан), а по­том сам тај ре­зул­тат по­бољ­шао за два и по ки­ло­гра­ма у Ни­шу, где сам из чуч­ња соп­стве­ни ре­корд од 170 пре­ва­зи­шао за 5 ки­ло­гра­ма. Та­ко сам по­стао пр­вак Ср­би­је и Бал­ка­на у ка­те­го­ри­ји до 90 ки­ло­гра­ма – ве­те­ра­ни. Ву­че­ње са зе­мље ми ви­ше ле­жи. Европ­ски и свет­ски ре­корд у тој ди­сци­пли­ни је 230 ки­ло­гра­ма за ве­те­ра­не, а ја има зва­ни­чан ре­зул­тат од 205 ки­ло­гра­ма, па ми и ак­ту­ел­ни европ­ски ре­корд ни­је не­до­сти­жан. Ме­ђу­тим, у том ран­гу но­ви ре­кор­ди се при­зна­ју са­мо на европ­ским и свет­ским так­ми­че­њи­ма – при­ча Са­ва Ва­си­лев­ски, уве­ра­ва­ју­ћи нас да је по­стиг­ну­тим ре­кор­ди­ма про­шле го­ди­не пот­пу­но спре­ман за осва­ја­ње европ­ског и свет­ског вр­ха.

Да ли ће свој жи­вот­ни циљ по­сти­ћи, за­ви­си од нов­ца, јер за пу­то­ва­ње на европ­ско пр­вен­ство (Нан­си, Фран­цу­ска) у ма­ју ме­се­цу ове го­ди­не нео­п­ход­но му је 1.500 евра, уз то и не­што па­ра за свет­ско пр­вен­ство у Ма­ђар­ској, че­ти­ри ме­се­ца ка­сни­је. Ка­же да са­ња Нан­си и Фран­цу­ску, у ко­јој је ра­дио пет го­ди­на и на­у­чио фран­цу­ски је­зик, па се на­да да ће му тај град мла­до­сти (од око 270.000 ста­нов­ни­ка, 45.000 су сту­ден­ти) до­не­ти сре­ћу. У све­ту га већ ви­де ме­ђу тро­ји­цом па­у­ер­лиф­те­ра у са­мом вр­ху, у ка­те­го­ри­ји 90 ки­ло­гра­ма – ве­те­ра­ни. Са­ва са­ња оба­ра­ње свет­ског и европ­ског ре­кор­да „са зе­мље” од 230 ки­ло­гра­ма. Стра­ху­је са­мо од Че­ха, као ри­ва­ла.   

Са­ви­не со­бе су пу­не пе­ха­ра, ме­да­ља и оста­лих при­зна­ња. Ка­же да их је бу­квал­но за­слу­жио – зно­јем сво­јим, јер је не­ка­да сва­ко­днев­но, а са­да три пу­та не­дељ­но, тре­ни­рао по ви­ше са­ти. И клуб су па­у­ер­лиф­те­ри има­ли. Звао се „Жар­ко Зла­тар”, и имао је све што му је би­ло нео­п­ход­но за озби­љан рад, за­хва­љу­ју­ћи ди­рек­то­ри­ма исто­и­ме­не углед­не фа­бри­ке, Ду­шку Кра­ји­но­ви­ћу и ње­го­вом на­след­ни­ку Сте­ви Ка­ран­џи. Ка­да је не­ка­да фир­ма „Жар­ко Зла­тар” ис­пла­ћи­ва­ла пла­те рад­ни­ци­ма, це­ла Бе­ла Цр­ква се ве­се­ли­ла. Ина­че, не­ка­да је Бе­ла Цр­ква у овом спор­ту има­ла шест пр­ва­ка Ју­го­сла­ви­је, за­хва­љу­ју­ћи том клу­бу и ен­ту­зи­ја­зму. Са­ва са­да, углав­ном, сам тре­ни­ра у сво­јој ку­ћи, у ко­јој има сву нео­п­ход­ну опре­му, а по­вре­ме­но свра­ћа и не­ко­ли­ко мла­дих.

– Овај спорт се све ви­ше раз­ви­ја, све ви­ше је и же­на. Те­го­ве и оста­ле спра­ве ку­пио сам у Ру­си­ји. За­пра­во, је­дан при­ја­тељ ми је, пре две де­це­ни­је, у Ру­си­ји ку­пио све што сам му на­ру­чио, а по­том опре­му про­швер­цо­вао и до­нео ми је у Бе­лу Цр­кву, ка­ми­о­ном. Ни­шта ми ни­је за услу­гу узео, па сам та­ко јев­ти­но про­шао, а та­да сам и до­бру пла­ту при­мао. Код нас је од опре­ме мо­гла да се ку­пи са­мо шип­ка, а те­го­ве смо из­ли­ва­ли од бе­то­на, а они су се стал­но кру­ни­ли. Са­да опре­му не бих мо­гао да ку­пим за ма­ње од 3.000 до 4.000 евра, што је за пен­зи­о­ни­са­ног ма­шин­бра­ва­ра не­за­ми­сли­во – на­ста­вља Ва­си­лев­ски, ко­ји де­це­ни­ја­ма не зна за ле­ка­ра и ле­ко­ве.

Наш са­го­вор­ник и из­гле­дом ода­је да је пун сна­ге, „а не­ка­да је то­га би­ло и ви­ше”. Се­ћа се да је сна­гу ко­ри­стио и да дру­гом пру­жи по­моћ, па и на пу­ту. Пу­то­ва­ли су осам­де­се­тих он и је­дан при­ја­тељ, и на­и­шли на бес­по­моћ­ног во­за­ча, ко­ји је по­ку­ша­вао да из бла­та иш­чу­па сво­је во­зи­ло. Са­ва му је ре­као да се вра­ти у ко­ла, а по­том га је за­јед­но са во­зи­лом – пре­нео на су­во. Док је од­ла­зио, за­бе­зек­ну­то се освр­тао. 

– Не мо­гу да раз­у­мем спор­ти­сте ко­ји упо­тре­бља­ва­ју „хе­ми­ју”. Чу­дим се мла­ди­ма ко­ји не­здра­во жи­ве: пу­ше, пи­ју, не хо­да­ју, ауто­мо­би­ли­ма да мо­гу у про­дав­ни­цу би ушли... а о се­де­њу за ком­пју­те­ри­ма да и не го­во­рим, „не­ка се ски­ну ма­ло и са мо­бил­ног – ка­же Са­ва Ва­си­лев­ски, ко­ји сва­ко­днев­но ше­та, во­зи би­цикл, тре­ни­ра са те­го­ви­ма... 


Коментари0
35ff9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља