субота, 06.06.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
субота, 10.02.2018. у 21:21 Јелена Каваја
ИНТЕРВЈУ: РАМИ ЕФРАТИ, стручњак за сајбер-безбедност

Србија има таленте који могу да заштите њен дигитални простор

(Фото Ј. Каваја)

Од на­шег спе­ци­јал­ног из­ве­шта­ча
Тел Авив – Ра­ми Ефра­ти пен­зи­о­ни­сао се 1997. као пу­ков­ник изра­ел­ске ар­ми­је по­сле 28 го­ди­на слу­жбе то­ком ко­је је ру­ко­во­дио је­ди­ни­ца­ма за ви­со­ку тех­но­ло­ги­ју. Бо­га­то ис­ку­ство при­ме­нио је ка­сни­је у ни­зу ино­ва­тив­них ком­па­ни­ја у обла­сти ме­ди­ци­не и сај­бер-за­шти­те, а до пре че­ти­ри го­ди­не је био и шеф ци­вил­ног сек­то­ра у На­ци­о­нал­ном сај­бер-би­роу, те­лу ко­је са­ве­ту­је вла­ду и пре­ми­је­ра. Об­ра­до­вао се ка­да је чуо да је и но­ви­нар из Ср­би­је у ме­диј­ској де­ле­га­ци­ји ко­ја је пра­ти­ла  кон­фе­рен­ци­ју „Сај­бер­тек” у Тел Ави­ву на по­зив Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва. Ка­же да је на­шу зе­мљу ви­ше пу­та по­се­тио и да има­мо та­лен­то­ва­не љу­де ко­ји пред­у­зи­ма­ју до­бре ко­ра­ке у за­шти­ти сај­бер-про­сто­ра.

На­ша­лио се да су струч­ња­ци из Ср­би­је то­ли­ко до­бри да су мо­жда ста­ја­ли иза на­па­да ви­ру­сом „стак­снет”, ко­ји је сво­је­вре­ме­но на­нео огром­ну ште­ту иран­ском ну­кле­ар­ном про­гра­му, фи­зич­ки уни­штив­ши цен­три­фу­ге. Со­фи­сти­ци­ра­но оруж­је от­кри­ве­но је 2010. и струч­ња­ци га опи­су­ју као за­јед­нич­ки аме­рич­ко-изра­ел­ски сај­бер-на­пад, пр­ви те вр­сте. Зва­нич­ни­ци две зе­мље ни­су при­зна­ли од­го­вор­ност, иако су не­ки, и изра­ел­ски и аме­рич­ки, ано­ним­но по­твр­ди­ли уче­шће у по­ду­хва­ту.

У до­ме­ну кон­вен­ци­о­нал­ног на­о­ру­жа­ња др­жа­ве скла­па­ју вој­не са­ве­зе. Да ли су они по­треб­ни и у сај­бер-ра­то­ва­њу?

По­пут­но се сла­жем. По­треб­но нам је мно­го са­ве­за и спо­ра­зу­ма у сај­бер од­бра­ни. Ми­слим да свет иде у том прав­цу. Пр­ви сиг­нал је са­рад­ња из­ме­ђу цен­та­ра за бр­зо ре­а­го­ва­ње на сај­бер-на­па­де (ЦЕРТ), ко­је већ ско­ро сва­ка зе­мља има. 

Да ли то зна­чи да ва­ша зе­мља са­ра­ђу­је са САД и дру­гим при­ја­тељ­ским зе­мља­ма?

Ве­ру­јем да Изра­ел са­ра­ђу­је са ве­ли­ким бро­јем зе­ма­ља и ми­слим да је то нео­п­ход­но и да то тре­ба стал­но да ра­ди­мо јер у сај­бер-про­сто­ру ни­су угро­же­ни са­мо Изра­ел или Ср­би­ја. Сва­ка зе­мља има сво­је струч­ња­ке ко­је се ти­ме ба­ве и са­рад­ња мо­ра што пре да се ус­по­ста­ви.

Ко је на дру­гој стра­ни? Ко су не­при­ја­те­љи?

Сви ко­ји нас на­па­да­ју. Те­ро­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је, при­ват­на ли­ца, ак­ти­ви­сти и не­ке др­жа­ве.

Ко­је су то др­жа­ве?

Из ме­ди­ја ви­ди­мо да су то углав­ном Се­вер­на Ко­ре­ја, Ру­си­ја и Ки­на, али ми­слим да и с њи­ма мо­ра­мо да раз­го­ва­ра­мо, ако мо­же­мо, јер су и оне ме­та на­па­да. Ако схва­те да су угро­же­ни, љу­ди су спрем­ни да раз­го­ва­ра­ју. Ми­слим да ни­је баш ла­ко са Ира­ном и Се­вер­ном Ко­ре­јом, али ве­ру­јем да мо­же­мо.

Мо­же­те ли да раз­го­ва­ра­те с Ру­си­јом и Ки­ном?

Не са­мо да мо­же­мо, ве­ру­јем да већ раз­го­ва­ра­мо, јер се и у тим зе­мља­ма де­ша­ва­ју не­ке про­ме­не, али сам оба­зрив пре­ма свим зе­мља­ма ко­је би мо­гле да на­пад­ну Изра­ел.

Да ли је по­треб­но ме­ђу­на­род­ним спо­ра­зу­ми­ма ре­гу­ли­са­ти упо­тре­бу сај­бер-оруж­ја и шта ни­је до­зво­ље­но?

Тре­ба да има­мо та­кав за­кон, јер у ди­ги­тал­ном све­ту не по­сто­је гра­ни­це. Знам да гру­па екс­пе­ра­та оку­пље­них око до­ку­мен­та из Та­ли­на и на ни­воу УН раз­ма­тра шта мо­же да се пре­ду­зме на зва­нич­ном ни­воу да се ус­по­ста­ве не­ка пра­ви­ла и да се зна шта је при­хва­тљи­во по­на­ша­ње ко­је зе­мље тре­ба да усво­је.

Да ли је „стак­снет” био ле­ги­тим­но сај­бер-оруж­је?

То је био ве­о­ма со­фи­сти­ци­ра­ни на­пад на Иран. Не зна се ко је то ура­дио, али ми­слим да је ура­дио до­бру ствар, јер је хтео да их спре­чи да на­пра­ве атом­ску бо­бу. Ка­да се ба­ви­те оба­ве­штај­ним ра­дом у сај­бер про­сто­ру, не ва­же иста пра­ви­ла као у обла­сти сај­бер-без­бед­но­сти.

Да ли би би­ло оправ­да­но да се слич­но оруж­је упо­тре­би про­тив Се­вер­не Ко­ре­је?

Ми­слим да сва­ко ко се ба­ви сај­бер-оруж­јем има на уму Се­вер­ну Ко­ре­ју и још не­ке зе­мље. 

Ми­сли­те да већ ра­де на то­ме?

Ве­ру­јем и на­дам се да ра­де. То су зе­мље ко­је не же­ле мир. Све што мо­же да се ура­ди на пра­ви на­чин тре­ба да се ура­ди.

Ка­же­те да Ср­би­ја пред­у­зи­ма до­бре ко­ра­ке у обла­сти сај­бер-за­шти­те.

Био сам у Ср­би­ји ви­ше пу­та. Про­вео сам ви­ше од не­де­љу да­на у Пет­ни­ци. Срео сам ве­о­ма та­лен­то­ва­не љу­де, у Ми­ни­стар­ству уну­тра­шњих по­сло­ва од­лич­но оба­вља­ју по­сао, упо­знао сам љу­де са уни­вер­зи­те­та. Ми­слим да има­те пра­ве љу­де и ми­слим да вла­да тре­ба да на­ђе на­чин да им да по­др­шку да та­лен­то­ва­ни љу­ди не на­пу­сте Ср­би­ју, да им да­те под­сти­цај да ра­де за Ср­би­ју. Ве­ру­јем да мо­же­те. А љу­ди ко­је сам срео – и му­шкар­ци и же­не су не­ве­ро­ват­но та­лен­то­ва­ни.

Ако и оста­ну у Ср­би­ји, бо­ље усло­ве ну­ди при­ват­ни сек­тор...

Да, али ако вла­да на­пра­ви по­се­бан про­грам за љу­де ко­ји би ра­ди­ли за вла­ду у сај­бер-за­шти­ти, твр­дим да је мо­гу­ће, та­ко је би­ло и у Изра­е­лу. Не мо­ра­ју да ра­де цео рад­ни век, мо­жда пет или де­сет го­ди­на. Јер љу­ди из Ср­би­је тре­ба да за­шти­те Ср­би­ју, а мо­же­те да ко­ри­сти­те изра­ел­ску тех­но­ло­ги­ју као до­пу­ну оно­га што не мо­же­те са­ми. На­ши од­но­си са Ср­би­јом су ве­о­ма до­бри. 

Коментари1
b0d1c
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Dejan R. Popovic, dipl. inz.
Umesto sa zastitom digitalnog prostora Srbije bolje je upoznati javnost sa izvodom iz prevoda "Deklaracija nezavisnosti Sajber-prostora".

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља