понедељак, 14.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:50

Повећати број клубова за пензионере

Не сме да про­ђе ова го­ди­на, а да се не уки­не За­кон о при­вре­ме­ном ума­ње­њу пен­зи­ја, ка­же Ва­си­ли­је Бе­ло­бр­ко­вић, пред­сед­ник ГОП-а
Аутор: Дејан Спаловићпетак, 16.02.2018. у 11:00
Ва­си­ли­је Бе­ло­бр­ко­вић (Фо­то ГОП)

Пред­сед­ник Пар­ти­је ује­ди­ње­них пен­зи­о­не­ра Ср­би­је и ми­ни­стар у Вла­ди Ср­би­је Ми­лан Кр­ко­ба­бић у раз­го­во­ри­ма са пен­зи­о­не­ри­ма Бе­о­гра­да по­др­жао је све пред­ло­ге и зах­те­ве пен­зи­о­не­ра из глав­ног гра­да. То је раз­лог за­што је Град­ска ор­га­ни­за­ци­ја пен­зи­о­не­ра Бе­о­гра­да (ГОП)  од­лу­чи­ла да 4. мар­та на из­бо­ри­ма за Скуп­шти­ну гра­да Бе­о­гра­да по­др­жи ко­а­ли­ци­о­ну ли­сту „Алек­сан­дар Ву­чић – За­то што во­ли­мо Бе­о­град”. Пред­сед­ник ГОП-а Ва­си­ли­је Бе­ло­бр­ко­вић ре­као је да је за­до­во­љан што ПУПС, као ко­а­ли­ци­о­ни парт­нер са СНС, мо­же да ре­ши мно­га го­ру­ћа пи­та­ња пен­зи­о­не­ра Ср­би­је и Бе­о­гра­да. У раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку” ка­же да су са ПУПС-ом скло­пи­ли до­го­вор са ја­сним пред­ло­зи­ма о по­бољ­ша­њу жи­вот­ног стан­дар­да и ква­ли­те­та жи­во­та пен­зи­о­не­ра.

На пи­та­ње ко­ји су кон­крет­ни пред­ло­зи и зах­те­ви чла­но­ва ГОП-а ко­јих има око 128.000 чла­но­ва од укуп­но 400.000 су­гра­ђа­на ста­ри­јих од 65 го­ди­на у Бе­о­гра­ду, Бе­ло­бр­ко­вић од­го­ва­ра да „не сме да про­ђе ова го­ди­на, а да се не уки­не За­кон о при­вре­ме­ном ума­ње­њу пен­зи­ја и вра­те од­ред­бе За­ко­на о ПИО о ускла­ђи­ва­њу пен­зи­ја са кре­та­њем тро­шко­ва жи­во­та два пу­та го­ди­шње”. „То је су­шти­на на­шег до­го­во­ра са ПУПС-ом. Оче­ку­јем да од­бор­ни­ци ПУПС-а у Скуп­шти­ни гра­да Бе­о­гра­да и по­сла­ни­ци у Скуп­шти­ни Ср­би­је по­кре­ну пи­та­ње о ре­фор­ми Ре­пу­блич­ког фон­да за пен­зиј­ско-ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње”, об­ја­шња­ва Бе­ло­бр­ко­вић. 

Од Гра­да Бе­о­гра­да, пред­сед­ник ГОП-а оче­ку­је про­ме­не за­ко­на ко­је су у над­ле­жно­сти ре­пу­бли­ке, да мо­же да по­кре­не ини­ци­ја­ти­ву за ре­фор­му Ре­пу­блич­ког фон­да ПИО. „Ред је да се тај фонд оса­вре­ме­ни и ускла­ди са нај­бо­љим ис­ку­стви­ма Евро­пе и све­та, али и  пре­ма ма­те­ри­јал­ним и дру­гим мо­гућ­но­сти­ма Ср­би­је”, ка­же Бе­ло­бр­ко­вић.

Ме­ђу оста­лим зах­те­ви­ма ГОП-а су, ка­ко на­во­ди, да се по­ве­ћа број клу­бо­ва пен­зи­о­не­ра, али и да се про­ши­ри њи­хо­ва де­лат­ност: „На при­мер, мо­ра­ју се ство­ри­ти усло­ви да се у њи­ма на­ђу пе­ри­о­ни­це са пе­гла­њем ве­ша и дру­ге услу­ге, чи­ме би се ви­ше по­мо­гло пре све­га нај­ста­ри­јим, бо­ле­сним и из­не­мо­глим пен­зи­о­не­ри­ма Бе­о­гра­да. За­ла­же­мо се та­ко­ђе да се про­ши­ри тек за­по­че­ти про­цес отва­ра­ња днев­них цен­та­ра за пен­зи­о­не­ре што је од из­у­зет­ног зна­ча­ја за све за­по­сле­не ко­ји има­ју ста­ре ро­ди­те­ље и ко­ји се пла­ше да их оста­ве са­ме у ку­ћи или да са­ми оста­ну док су они на по­слу.” 

Бе­ло­бр­ко­вић ка­же да је по­треб­но да број ге­рон­то-до­ма­ћи­ца бу­де ве­ћи, јер су оне одав­но по­ло­жи­ле „ис­пит зре­ло­сти” у од­но­су на њи­хов рад и бри­гу за ста­ре и из­не­мо­гле пен­зи­о­не­ре. „Та­ко­ђе нео­п­ход­но је да се по­мог­ну спорт­ско ре­кре­а­тив­не ак­тив­но­сти, пре­вен­тив­на и здрав­стве­на за­шти­та и ра­зно­вр­сни об­ли­ци кул­тур­них де­ша­ва­ња ко­је ор­га­ни­зу­ју удру­же­ња пен­зи­о­не­ра и ГОП”, до­да­је Бе­ло­бр­ко­вић.

Бес­пла­тан пре­воз за ста­ри­је од 65 година је ци­ви­ли­за­циј­ска те­ко­ви­на

По­треб­но је очу­ва­ти ци­ви­ли­за­циј­ску те­ко­ви­ну о бес­плат­ном пре­во­зу за су­гра­ђа­не ста­ри­је од 65 го­ди­на и ни­ка­ко се не сме до­зво­ли­ти ње­но уки­да­ње, по­ру­чу­је Ва­си­ли­је Бе­ло­бр­ко­вић на пи­та­ње ка­ко оце­њу­је то што се не­ке по­ли­тич­ке пар­ти­је за­ла­жу да се уки­не бес­пла­тан пре­воз за гра­ђа­не ста­ри­је од 65 го­ди­на. Ко­мен­та­ри­шу­ћи чи­ње­ни­цу да су пре не­ко­ли­ко го­ди­на пен­зи­о­не­ри сла­би­јег ма­те­ри­јал­ног ста­ња до­би­ја­ли 13. пен­зи­ју, пред­сед­ник ГОП-а ка­же да се та ор­га­ни­за­ци­је за­ла­же се да се она по­но­во вра­ти за нај­у­гро­же­ни­је пен­зи­о­не­ре Бе­о­гра­да. „Она ко­ли­ко сво­јим оби­мом још ви­ше ге­стом гра­да по­ма­же ар­ми­ји пен­зи­о­не­ра ко­ји има­ју пен­зи­је ма­ње од 20.000 ди­на­ра”, на­во­ди Бе­ло­бр­ко­вић.


Коментари8
a1de0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

milan ćurić
Predsednik GOP-a kaže da ne sme da prođe ova godina, a da se ne ukine Zakon o umanjenju penzija, iako zna da od toga nema ništa. Ova priča je potegnuta u predizbornoj kampanji, a GOP je već stao na stranu vladajuće koalicije. Da je GOP decidno tražio od PUPS-a da njihov najjači koalicioni partner pre ovih izbora ukine Zakon o umanjenju penzija, onda bi ova priča pila vodu. Ovako sročena podrška listi "Zato što volimo BGD - AV" pokazuje da "vođe penzionera" Srbije i dalje ne vode suštinsku borbu za bolji život najstarijih, već se sa penzionerima i dalje manipuliše.
zoran
Ulizicki , jeftin komentar, bez ozbiljne analize !
milos
Malo manje osmeha ,a mnogo vise brige o penzionerskim dzepovima i velikoj imovini PIO fonda o kojoj se cuti , neophodno je ! Da li uopste znate sta je danas imovina PIO fonda i zasto se o tome gotovo ni malo ne govori ? O tome brinite , postovani gospodine !
MилeK
А шта држава преузима за нас младе? Ништа.
gdjaRadovanka
Dok su ovakvi na politickoj sceni,dotle ce da nam bude ovako. Nazalost,mentalitetski nivo nasih gradjana je takav da niti znaju,niti umeju da ovakve oteraju. Doduse i podmecu ih jer vide kakve glasace imaju .

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља