понедељак, 17.12.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 00:01

Не­мач­ки повра­так домовини

Преговори о великој коа­лицији изнедри­ли и стварање новог министарског ресора који ће бри­нути о осе­ћа­њи­ма пре­ма завичају, уз упо­тре­бу тер­мина који су се некад везивали за крајњу десни­цу
Аутор: Ненад Радичевићпетак, 16.02.2018. у 22:00
Немачка канцеларка Ангела Меркел (Фото АП)

Од на­шег до­пи­сни­ка

Франк­фурт, Хај­дел­берг – Пре са­мо не­ко­ли­ко де­це­ни­ја ма­ло ко из не­мач­ке по­ли­тич­ке ели­те се усу­ђи­вао да се у по­ли­тич­ком на­сту­пу бо­ри за од­бра­ну род­не гру­де, за­ви­ча­ја или до­мо­ви­не, ка­ко се мо­же на срп­ски пре­ве­сти не­мач­ка реч „хај­мат”, ко­јом Нем­ци опи­су­ју свој емо­тив­ни од­нос пре­ма про­сто­ру ода­кле по­ти­чу, то јест оно­ме где су „свој на сво­ме”. Ова реч је до­би­ла не­га­тив­но по­ли­тич­ко бре­ме у вре­ме на­ци­зма и до пре не­ко­ли­ко го­ди­на би­ла је „ре­зер­ви­са­на” са­мо за по­ли­тич­ке го­во­ре твр­до­кор­них на­ци­о­на­ли­ста и крај­њих де­сни­ча­ра, да би је из­бе­глич­ка кри­за по­ла­ко угу­ра­ла и у го­во­ре ле­ви­ча­ра, а са­да је у ко­а­ли­ци­о­ном спо­ра­зу­му де­мо­хри­шћан­ског бло­ка (ЦДУ-ЦСУ) и со­ци­јал­де­мо­кра­та (СПД) чак до­би­ла и ми­ни­стар­ство.

Вест да ће но­ва не­мач­ка вла­да, уко­ли­ко од члан­ства СПД-а уоп­ште до­би­је одо­бре­ње за са­ста­вља­ње, има­ти ми­ни­стар­ство уну­тра­шњих по­сло­ва, гра­ђе­ви­не и до­мо­ви­ну иза­зва­ло је број­не ре­ак­ци­је у не­мач­кој јав­но­сти, од сар­ка­стич­них ко­мен­та­ра да су мо­гли да ус­по­ста­ве и ми­ни­стар­ство за го­ди­шње од­мо­ре, пре­ко то­га да ти­ме же­ле да се огра­де од ми­гра­на­та, до то­га да је ово да­ва­ње за пра­во иде­о­ло­ги­ји и ре­то­ри­ци де­сни­ча­ра из Ал­тер­на­ти­ве за Не­мач­ку (АфД).

Ра­дост је ве­ро­ват­но нај­ви­ше осе­тио од­ла­зе­ћи ба­вар­ски пре­ми­јер и шеф ЦСУ Хорст Зе­хо­фер, за ко­јег се прет­по­ста­вља да ће би­ти на че­лу овог нео­бич­ног ми­ни­стар­ства и ти­ме би­ти за­ду­жен и за ми­грант­ску по­ли­ти­ку, ко­ју је про­те­клих го­ди­на нај­ви­ше кри­ти­ко­вао. Док је Зе­хо­фе­ру ве­ро­ват­но дра­го што се на­шао на че­лу ре­со­ра за до­мо­ви­ну, чи­је по­ми­ња­ње по­је­ди­не у Не­мач­кој пр­во под­се­ћа на ба­вар­ску на­род­ну но­шњу „дирндл” и „ле­дер­хо­зен” уз пи­во и ко­ба­си­цу с ки­се­лим ку­пу­сом на „Ок­то­бер­фе­сту”, у не­мач­ким ме­ди­ји­ма је кре­ну­ла пра­ва утр­ка у то­ме ка­ко про­ту­ма­чи­ти то чи­ме ће се ба­ви­ти ово ми­ни­стар­ство, јер се у по­јам „хај­мат” учи­та­ва мно­го раз­ли­чи­тих зна­че­ња – од оних по­ли­тич­ких и на­ци­о­нал­них, пре­ко кул­ту­ро­ло­шких, до чи­сто со­ци­о­е­ко­ном­ских.

„Реч ’хај­мат’ от­кри­ва да је циљ да се осво­је би­ра­чи АфД”, ис­ти­че у ле­во ори­јен­ти­са­ном бер­лин­ском днев­ни­ку „Та­ге­сцај­тунг” но­ви­нар­ка Зи­бел Шик, до­да­ју­ћи да, „ако је циљ да се об­но­ви дру­штво, он­да се то ти­че свих нас, а не са­мо би­ра­ча АфД-а”.

Сам Зе­хо­фер је но­ви­на­ри­ма у Бер­ли­ну по­ку­шао да об­ја­сни да ће фо­кус овог ре­со­ра би­ти ве­о­ма прак­ти­чан и да ту ни­је реч о на­род­ној но­шњи већ о раз­во­ју се­ла, гра­до­ва и из­град­њи ку­ћа. Иако он ни­је по­ми­њао АфД, чи­ни се очи­глед­ним да де­мо­хри­шћа­ни, али и со­ци­јал­де­мо­кра­те, ово ми­ни­стар­ство же­ле да ис­ко­ри­сте за при­до­би­ја­ње на­кло­но­сти си­ро­ма­шни­јих де­ло­ва Не­мач­ке, ко­ји су сво­је не­за­до­вољ­ство ис­ка­за­ли гла­са­њем за АфД.

То се мо­же на­слу­ти­ти и из де­ло­ва­ња ми­ни­стар­ста­ва две не­мач­ке нај­мно­го­људ­ни­је по­кра­ји­не, ко­је од пре не­ко­ли­ко го­ди­на има­ју ми­ни­стар­ски ре­сор за­ду­жен за до­мо­ви­ну. Па, та­ко се ба­вар­ско по­кра­јин­ско ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја, ре­ги­о­нал­ног раз­во­ја и до­мо­ви­не, ка­да је у пи­та­њу бри­га о овом по­след­њем, пре све­га ба­ви раз­во­јем ин­фра­струк­ту­ре у ру­рал­ним кра­је­ви­ма, ства­ра­њем рад­них ме­ста и ула­га­њем у про­мо­ци­ју ло­кал­не тра­ди­ци­је и кул­ту­ре. Слич­не ак­тив­но­сти спро­во­ди и по­кра­јин­ско ми­ни­стар­ство за до­мо­ви­ну, ло­кал­ну са­мо­у­пра­ву, гра­ђе­ви­нар­ство и јед­на­кост Се­вер­не Рај­не Вест­фа­и­је, ин­си­сти­ра­ју­ћи да ство­ри „сна­жан осе­ћај дру­штве­не ко­хе­зи­је, ка­ко у ве­ли­ким гра­до­ви­ма, та­ко и у ру­рал­ним ре­ги­о­ни­ма”.

У из­ја­ви за Рој­терс и Ми­ха­ел Ма­јер, исто­ри­чар с Ба­вар­ске ака­де­ми­је за по­ли­тич­ко обра­зо­ва­ње ка­же да је ње­го­ва прет­по­став­ка да је „ово углав­ном при­мер сим­бо­лич­ке по­ли­ти­ке за­сно­ва­не на иде­ји да су љу­ди гла­са­ли за Ал­тер­на­ти­ву за Не­мач­ку не за­то што им ства­ри иду ло­ше већ за­то што се ло­ше осе­ћа­ју”.

И док је ко­ри­шће­ње ре­чи „хај­мат” ше­зде­се­тих го­ди­на у Не­мач­кој мо­гло да се чу­је са­мо код оних ко­ји су при­жељ­ки­ва­ли за­бо­рав или бар ре­ла­ти­ви­за­ци­ју на­ци­стич­ких зло­чи­на, про­те­клих го­ди­на овај из­раз се одо­ма­ћио чак и ме­ђу ле­ви­ча­ри­ма. До­ду­ше, нај­пре су га у по­ли­тич­ки го­вор про­гу­ра­ли де­сни­ча­ри из Мер­ке­ли­не ЦДУ и Зе­хо­фе­ро­ве ЦСУ, и то по­чет­ком овог ве­ка. Та­ко је 2002. об­ја­вље­на књи­га „Упут­ство за то ка­ко по­ста­ти кон­зер­ва­ти­вац”, у ко­јој је та­да­шњи члан ЦДУ, а са­да пред­сед­ник АфД-а Алек­сан­дер Га­у­ланд об­ја­шња­вао ко­ли­ко су скрај­ну­те уло­ге оно­га што се на­зи­ва „до­мо­ви­на” и „не­мач­ка во­де­ћа кул­ту­ра”.

По­сте­пе­но, ови тер­ми­ни се вра­ћа­ју и ме­ђу цен­три­сте, да би на кра­ју из­раз „хај­мат” на про­сла­ви по­во­дом го­ди­шњи­це по­нов­ног ује­ди­ње­ња Не­мач­ке об­ја­шња­вао и со­ци­јал­де­мо­крат­ски пред­сед­ник Не­мач­ке Франк Вал­тер Штајн­ма­јер, ин­си­сти­ра­ју­ћи да до­мо­ви­на (или за­ви­чај) зна­чи „раз­у­ме­ти и ис­ку­си­ти раз­у­ме­ва­ње” и да је то „ме­сто на ко­јем ’ми’ до­би­ја зна­че­ње”. Да је ме­ђу не­мач­ким по­ли­ти­ча­ри­ма ве­ћин­ско рас­по­ло­же­ње да овај тер­мин не же­ле да пре­пу­сте де­сни­ча­ри­ма, све­до­чи и за­ла­га­ње до­ско­ра­шње ше­фи­це ле­во ори­јен­ти­са­них Зе­ле­них Ка­трин Ге­ринг Екард да кре­не с па­ро­ла­ма „Во­ли­мо ову зе­мљу, ово је на­ша до­мо­ви­на и та до­мо­ви­на не­ће тр­пе­ти по­де­ле”.

Ме­ђу­тим, ка­да се тер­мин „хај­мат” по­ја­вио у на­зи­ву бу­ду­ћег ми­ни­стар­ства, то је и те ка­ко иза­зва­ло по­де­ле, а пр­ви су се огла­си­ли пред­став­ни­ци тур­ске за­јед­ни­це у Не­мач­кој.

„Пла­ши­мо се да се ти­ме не­ће про­мо­ви­са­ти со­ли­дар­ност и за­јед­ни­штво, већ мар­ги­на­ли­за­ци­ја и по­де­ле”, ре­као је за „Бер­ли­нер цај­тунг” пред­сед­ник удру­же­ња Тур­ска за­јед­ни­ца у Не­мач­кој Го­кај Со­фу­глу, ко­ји је ина­че и члан СПД-а.

Ње­гов пар­тиј­ски ко­ле­га се­не­гал­ског по­ре­кла, ко­ји је по­сла­ник у Бун­де­ста­гу, Ка­рам­ба Ди­ја­би, у из­ја­ви за Ра­дио Дој­чланд­функ за­ло­жио се за то да овај по­јам бу­де „ин­клу­зи­ван” те да се он од­но­си на ло­кал­не сре­ди­не, ме­ђу ко­ји­ма мно­ге па­те због од­ла­ска мла­дих љу­ди у ве­ли­ке гра­до­ве. Ипак, чи­ни се да не­мач­ки по­ли­ти­ча­ри свих иде­о­ло­шких бо­ја за­пра­во са­мо же­ле да из­би­ју је­дан про­па­ганд­ни ар­гу­мент из ру­ку АфД-а у осва­ја­њу све ве­ћег бро­ја не­за­до­вољ­них и раз­о­ча­ра­них би­ра­ча у Не­мач­кој.

 


Коментари4
bb247
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Petar. Stanimirovic
Tevtonci se setili svoje reči "Hajmat" i onoga,šta ta reč znači.To može biti dobar znak. Daje nadu da oni pretpostave da i mi imamo neke slične reči u svome jeziku.Kada ste zadnji put bili kolektivno, a nepozvani ,kod nas,ukazali ste nam veliko poverenje.Odredili ste do neba visoki paritet. Odredili ste jednačinu bez i jedne nepoznate.Rekli ste :"100-isto je što i -1".100-to je najviši stepen.100 -to je stoprocentno To drugim rečima znači "SVI".Kao kod Merkalija,ili kod Bofora-"Najviši stepen opasnosti".Vi ste nam ukazali poverenje. Verovali ste da nećemo omanuti i mi smo vam zbog toga zahvalni. Mi to cenimo i pamtimo.
Зоран Маторац
Ако Трамп може да каже: "Америка пре свега", зашто то исто не би могли Немци да кажу за Немачку, Французи за Француску, Шпанци за Шпанију...?
Slavomir Markovic
e tako se cuva svoja otacbina ali su to nemci dok srbima te iste fukare mogu i to javno reci u evopu mozete ali bez kosova e pa vi hitlerovi sovinisti dvaput smo vam gledali u ledja sad vas englezi i amerikanci opet uvlace u veliku propas gde ce vam kad dodje vreme opet uvuci u veliku brigu mi znamo da vi nas ne mozete voleti sto ste pokazali kad ste se i u ovom ratu odmah stavili na njihovu stranu pa ih prvi i priznaste pa oni vas 41ve cvecem u zagrebu docekase sad se to vratilo hitle ih je zaduzio .
Mihajlo
Dalekosezne posledice Gorbacovljevog napustanja okupacione zone.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља