четвртак, 23.01.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:15

Окршај Де­рипаске и Абра­мовича у Лондону

Двоји­ца богаташа ушли су у спор око кон­тро­ле над највећом руском рудар­ском ком­панијом
Аутор: Владимир Вукасовићпетак, 16.02.2018. у 22:00

Тро­ји­ца по­зна­тих ру­ских бо­га­та­ша ожи­ве­ли су сво­је ста­ре за­ва­де, и то пред су­дом у Лон­до­ну, где ће се од­лу­чи­ва­ти о суд­би­ни нај­ве­ће ру­дар­ске ком­па­ни­је у Ру­си­ји, „ММЦ Но­рилск ни­кал ПЈСЦ”. Пре­ма са­зна­њи­ма аген­ци­је Блум­берг, Олег Де­ри­па­ска је од лон­дон­ског су­да за­тра­жио да ста­ви за­бра­ну на про­да­ју ко­ма­ди­ћа уде­ла Ро­ма­на Абра­мо­ви­ча у тој фир­ми ње­ном тре­ћем су­вла­сни­ку, Вла­ди­ми­ру По­та­ни­ну.

И Де­ри­па­ска и По­та­нин по­се­ду­ју око 30 про­це­на­та ком­па­ни­је и ду­го су се над­ме­та­ли да стек­ну пре­власт над њом. Њи­хо­ву бор­бу је пре­се­као ру­ски пред­сед­ник Вла­ди­мир Пу­тин 2012. го­ди­не, ка­да је, под­се­ћа Блум­берг, на­кон ње­го­ве ин­тер­вен­ци­је по­стиг­нут спо­ра­зум да ма­ли удео у ком­па­ни­ји пре­у­зме и Абра­мо­вич, ко­ји је за­уз­врат обе­ћао да ће одр­жа­ва­ти рав­но­те­жу из­ме­ђу дво­ји­це су­прот­ста­вље­них тај­ку­на.

Абра­мо­вич, ме­ђу­тим, са­да же­ли да про­да део свог уде­ла, око пет од­сто ком­па­ни­је, ко­ји су вред­ни 1,5 ми­ли­јар­ди до­ла­ра. Де­ри­па­ска по­ку­ша­ва да то спре­чи јер ве­ру­је да би то да­ло пре­ва­гу По­та­ни­ну, чи­ји је удео у „ММЦ Но­рилск ни­клу ПЈСЦ” не­што ве­ћи од ње­го­вог. 

На­и­ме, Де­ри­па­ска не мо­же да при­у­шти се­би да на­про­сто от­ку­пи удео ко­ји Абра­мо­вич на­ме­ра­ва да из­не­се на про­да­ју и да та­ко стек­не пре­власт. Ако би то учи­нио, имао би ви­ше од 30 про­це­на­та де­о­ни­ца, што би га по ру­ском за­ко­ну оба­ве­за­ло да по­ну­ди от­куп и остат­ка ком­па­ни­је. За то он тре­нут­но не­ма до­вољ­но сред­ста­ва. 

Де­ри­па­ски­на фир­ма „Ру­сал” је већ у ду­го­ви­ма те­шким око се­дам ми­ли­јар­ди до­ла­ра. Сто­га, да би пот­пу­но пре­у­зео „ММЦ Но­рилск ни­кал ПЈСЦ”, био би при­ну­ђен да се оп­те­ре­ти још ве­ћим ду­гом, ка­кав са­да не мо­же се­би да при­у­шти, оце­њу­ју са­го­вор­ни­ци Блум­бер­га. И су­коб са Абра­мо­ви­чем и По­та­ни­ном већ га ко­шта. Вред­ност Ру­са­ла је опа­ла за 3,4 про­цен­та, као што је и „ММЦ Но­рилск ни­кал ПЈСЦ” из­гу­био 4,3 од­сто вред­но­сти.

У овом ча­су Кремљ, су­де­ћи по из­ја­ви ње­го­вог порт­па­ро­ла Ди­ми­три­ја Пе­ско­ва, ни­је се опет уме­шао у спор ка­ко би ода­гнао про­бле­ме од ва­жне ру­ске ком­па­ни­је. Пе­сков је но­ви­на­ри­ма ју­че ре­као и ка­ко се на­да да тре­нут­не рас­пра­ве, „ако се за­и­ста де­ша­ва­ју”, не­ће на би­ло ко­ји на­чин оме­та­ти раз­вој „ММЦ Но­рилск ни­кла ПЈСЦ”.

Абра­мо­вич је, од­но­сно ње­го­ва ком­па­ни­ја „Ин­тер­ос”, пре­ко ко­је др­жи удео у„ММЦ Но­рилск ни­клу ПЈСЦ”, пред­ло­жио из­лаз из ове си­ту­а­ци­је. На по­ну­ду По­та­ни­на, „Ин­тер­ос” је уз­вра­тио кон­тра­по­ну­дом, и то упу­ће­ном обо­ји­ци бо­га­та­ша ко­ји су у клин­чу око вла­сни­штва над дра­го­це­ном ком­па­ни­јом. Пре­ма из­во­ри­ма Блум­бер­га, и По­та­ни­ну и Де­ри­па­ски је за­пра­во да­та при­ли­ка да, за од­го­ва­ра­ју­ћу це­ну, ме­ђу со­бом по­де­ле Абра­мо­ви­чев удео. 

Ово ни­је је­ди­на му­ка с ко­јом се Де­ри­па­ска су­о­ча­ва у Лон­до­ну. МИ6 је, ка­ко је не­дав­но пи­сао „Деј­ли те­ле­граф”, про­те­сто­вао због то­га што је дру­га ком­па­ни­ја бо­га­тог Ру­са, енер­гет­ски ги­гант „ЕН+”, у но­вем­бру про­шле го­ди­не до­би­ла при­ступ лон­дон­ској бер­зи а да бри­тан­ске оба­ве­штај­не слу­жбе прет­ход­но ни­су оба­ве­ште­не. За њих је про­бле­ма­тич­но то што је „ЕН+” де­лом вла­сни­штво и ру­ске др­жав­не бан­ке ВТБ, ко­ја је под санк­ци­ја­ма Европ­ске уни­је и Сје­ди­ње­них Аме­рич­ких Др­жа­ва. Од ВТБ-а је „ЕН+” по­зај­мио 697 ми­ли­о­на до­ла­ра ка­ко би омо­гу­ћио се­би до­вољ­но ка­пи­та­ла за из­ла­зак на лон­дон­ску бер­зу. То зна­чи да бан­ка под европ­ским санк­ци­ја­ма мо­же са­да, ма­кар ин­ди­рект­но, при­ку­пља­ти но­вац из Евро­пе пре­ко Де­ри­па­ски­не ком­па­ни­је, ко­ја је про­да­јом де­о­ни­ца на бер­зи у бри­тан­ској пре­сто­ни­ци већ по­ди­гла се­би вред­ност за око ми­ли­јар­ду фун­ти. 

Оно што та­ко­ђе гри­зе оба­ве­штај­це са Остр­ва је­сте и Де­ри­па­ски­на ком­па­ни­ја „Ру­сал”, пре­ко ко­је др­жи удео у „ММЦ Но­рилск ни­клу ПЈСЦ”, око ко­је се су­ко­био са Абра­мо­ви­чем и По­та­ни­ном. „Ру­сал”, ве­ли­ки про­из­во­ђач алу­ми­ни­ју­ма, ме­ђу сво­јим ар­ти­кли­ма има и ме­тал­ни прах ка­кав се, пре­ма оно­ме што су из­во­ри ре­кли но­ви­на­ри­ма „Деј­ли те­ле­гра­фа”, ко­ри­сти у кон­струк­ци­ји ру­ског про­јек­ти­ла „бук” ко­јим је, на­вод­но, пре­ма на­ла­зи­ма хо­ланд­ских ис­тра­жи­те­ља, с не­ба обо­рен ма­ле­зиј­ски ави­он над Укра­ји­ном 2014. го­ди­не, у ко­јем је стра­да­ло 298 љу­ди. За­то се бри­тан­ски оба­ве­штај­ци, ка­ко твр­де но­ви­на­ри­ма, при­бо­ја­ва­ју да ће Де­ри­па­ска на лон­дон­ској бер­зи за­ра­ђи­ва­ти но­вац ко­ји ће по­том, за­о­би­ла­зе­ћи санк­ци­је, ја­ча­ти ру­ску вој­ну ин­ду­стри­ју.

 


Коментари8
09782
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Cane
Ovo su pravi vladari iz senke.
Славко
Суштина глобализације и јесте то да се сво светско богатсво концентрише у рукама малог броја људи, а осталима - помало хлеба и што више политичких игара... Ни Русија, ни Србија нису изузеци!
Vasa
Potomci vodja oktobarske revolucije najveci deo ruskog bogastva trpaju u svoje dzepove i iznose napolje, a sa onim sto ostaje zamazuju se oci ruskom narodu.
Ivan
Nista novo Rusi ne veruju svom pravosudnom sistemu pa se sude po Londonu a znajuci da londonske pravne firme naplacuju po procentu od sume u sporu najveci dobitnici ce biti londonski advokati.
Иван С. Белић
После Октоб. револуције члан енглског Парламента Сесил Л. Малони је обзнанио да су енглеске и француске компаније имале имовину у Русији, која се ценила на прибл.1.600. 000.000 фунти стерлинга или око 8 милијарди УС $. "Кад кажемо да су маршал Фош и "франц. народ" против мира са Русијом ми у ствари не мислимо на франц. раднике и сељаке већ на франц.акционаре који извлаче дебеле дивиденде са руске земље а чије нечасно уложене уштеђевине сачињавају ову, горе поменуту цифру капитала у Русији. Руска царевина, на изглед богата и снажна, била је у ставри полуколонија англо-француског и немачког капитала. Овај капитал је контролисао око 72% руског угља, гвожђа и челика и 50% руске нафте! Хоће ли савремена Русија исту ситуацију као што је била пред Октобарску револиуцију? Председник Путин и његова влада морају ово успешно да реше и за то морају имати "одрешене руке"!
Djordje Paunovic
Kada neko udje u kapitalizam dva puta u istom veku i kada u medjuvremenu promeni ideologiju nekoliko puta, kao Rusija, onda ne treba da nas cudi sto postaju lak plen gospode koja su iz prikrajka cekala da sruse Socijalizam i da utrce i uzmu sve sta im se svidja. Narod i drzava je kao i kod nas pusten niz vodu zarad nekolicine koja upravlja resursima.
Препоручујем 6

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља