среда, 19.12.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:31

Трампа не занима шта каже ЦИА, али занима његовог зета

Кушнер је један од неколико десетина људи који нису прошли безбедносне провере, али имају приступ обавештајним подацима
Аутор: Јелена Стевановићсубота, 17.02.2018. у 21:31
„Ва­шинг­тон пост”: Не зна шта је го­ре, то што Трамп не чи­та без­бед­но­сне из­ве­шта­је или што их Ку­шнер па­жљи­во чи­та (Фото Бета/АП)

Упо­зо­ре­ње ту­ри­сти­ма у Ва­шинг­то­ну: во­ди­те ра­чу­на да, док шкљо­ца­те фо­то­а­па­ра­ти­ма ис­пред Бе­ле ку­ће, слу­чај­но не по­ку­пи­те и одо­бре­ње за при­ступ аме­рич­ким др­жав­ним тај­на­ма. 

Да има ме­ста ова­квим ша­ла­ма, по­ка­за­ло се са не­дав­ним са­зна­њем да у Трам­по­вој ад­ми­ни­стра­ци­ји из­гле­да да при­ступ нај­по­вер­љи­ви­јим ин­фор­ма­ци­ја­ма ни­је до­био са­мо онај ко ни­је тра­жио. Пре не­ко­ли­ко да­на је от­кри­ве­но да је упо­сле­ник За­пад­ног кри­ла имао одо­бре­ње да чи­та без­бед­но­сне по­дат­ке иако сам ни­је мо­гао да про­ђе без­бед­но­сне про­ве­ре. При­чу о то­ме да су Ро­ба Пор­те­ра две бив­ше су­пру­ге при­ја­вљи­ва­ле по­ли­ци­ји за фи­зич­ко и пси­хич­ко на­си­ље пр­ви је об­ја­вио „Деј­ли мејл”. На­во­ди бри­тан­ског та­бло­и­да убр­зо су по­твр­ђе­ни па је Пор­тер, је­дан од се­кре­та­ра Бе­ле ку­ће, био при­мо­ран да на­пу­сти функ­ци­ју.

Тек та­да су по­че­ли пра­ви про­бле­ми у Аве­ни­ји Пен­сил­ва­ни­ја. 

Вла­да је твр­ди­ла да се ре­ши­ла са­рад­ни­ка чим је са­зна­ла за ње­го­ву про­шлост, што је ФБИ де­ман­то­вао пре не­ко­ли­ко да­на, об­ја­шња­ва­ју­ћи да је још про­шлог ле­та оба­ве­стио вла­ду о Пор­те­ро­вом по­на­ша­њу. Ка­да је по­ста­ло ја­сно да су у ад­ми­ни­стра­ци­ји одав­но зна­ли за Пор­те­ров до­си­је и да су га се од­ре­кли тек кад се исти­на по­ја­ви­ла у ме­ди­ји­ма, пред­сед­нич­ка ре­зи­ден­ци­ја по­ста­ла је по­при­ште сплет­ки, при­кри­ва­ња и ме­ђу­соб­них оп­ту­жи­ва­ња до­стој­них „Игре пре­сто­ла”. Не­ко је мо­рао да бу­де крив за за­та­шка­ва­ње скан­да­ла, па се у том кон­тек­сту пр­во по­ми­ња­ла Хо­уп Хикс, ди­рек­тор­ка ко­му­ни­ка­ци­ја у Бе­лој ку­ћи и Пор­те­ро­ва де­вој­ка. Са­да је вла­да скло­ни­ја то­ме да од­го­вор­ност сва­ли на пред­сед­ни­ко­вог ше­фа ка­би­не­та Џо­на Ке­ли­ја, за ко­га „Њу­јорк тајмс” ја­вља да му Трамп већ тра­жи за­ме­ну. Пен­зи­о­ни­са­ни ге­не­рал је до­шао на то ме­сто про­шлог ле­та по­сле остав­ке пр­вог Трам­по­вог ше­фа ка­би­не­та Рајн­ца При­бу­са, ко­ји ни­је мо­гао да се из­бо­ри са „двор­ским” смут­ња­ма пред­сед­ни­ко­ве кћер­ке Иван­ке Трамп и ње­ног су­пру­га Џа­ре­да Ку­шне­ра. Они су во­ди­ли „гра­ђан­ски рат” про­тив стра­те­га Бе­ле ку­ће Сти­ве­на Бе­но­на. Упра­во се Ке­ли­ју при­пи­су­је да је стао на пут ку­ло­ар­ским ин­три­га­ма и за­вео ред у За­пад­ном кри­лу, пре­су­див­ши да је Бе­нон из­гу­био „игру пре­сто­ла” и да тре­ба да се чи­сти из Ва­шинг­то­на. 

Због сва­ђа, пре­ба­ци­ва­ња кри­ви­це и под­ме­та­ња ла­ко се мо­же из­гу­би­ти из ви­да да Бе­ла ку­ћа има мно­го озбиљ­ни­ји про­блем – да ола­ко одо­бра­ва при­ступ ин­фор­ма­ци­ја­ма од нај­ве­ћег зна­ча­ја. Пре­ма са­зна­њи­ма сај­та „Вокс”, из­ме­ђу 30 и 40 љу­ди у За­пад­ном кри­лу чи­та оба­ве­штај­ни ма­те­ри­јал и по­ред то­га што ни­су про­шли без­бед­но­сне про­ве­ре. То углав­ном зна­чи да су због не­чег сум­њи­ви и да оба­ве­штај­на за­јед­ни­ца и по­сле ви­ше од го­ди­ну да­на од Трам­по­вог до­ла­ска на власт још мо­ра да их ис­тра­жу­је. Је­дан од та­квих је и Ку­шнер, чи­јим се број­ним по­сло­ви­ма са ино­стран­ством још не мо­же ући у траг. 

„Ва­шинг­тон пост” пи­ше да се не зна шта је го­ре, то што Трамп не чи­та без­бед­но­сне из­ве­шта­је или што их Ку­шнер пом­но чи­та. Пред­сед­ни­ку бр­зо по­пу­шта па­жња, не мо­же да се из­бо­ри са ма­те­ри­ја­ла­ма ко­ји има­ју по не­ко­ли­ко стра­ни­ца тек­ста па зах­те­ва да му ЦИА, НСА и ФБИ при­ка­жу по­дат­ке у гра­фи­ко­ни­ма или пре­при­ча­ју шта се де­ша­ва.

 Иако ни­је про­шао без­бед­но­сну про­ве­ру и ни­ко­ме ни­је ја­сно шта га ква­ли­фи­ку­је за рад у Бе­лој ку­ћи, осим чи­ње­ни­це да је пред­сед­ни­ков зет, Ку­шнер има при­ступ нај­ве­ћим др­жав­ним тај­на­ма. Као Трам­пов са­вет­ник, он ути­че на аме­рич­ку по­ли­ти­ку, по­себ­но на по­љу еко­но­ми­је и спољ­не по­ли­ти­ке. 

Ка­да је реч о Пор­те­ру, фе­де­рал­ци су га ис­тра­жи­ва­ли од про­шлог мар­та, то­ком ле­та су оба­ве­сти­ли вла­ду о ње­го­вом су­ко­бу са прав­дом, да би про­шлог ме­се­ца за­вр­ши­ли ис­тра­гу. То зна­чи да су фе­де­рал­ци ско­ро го­ди­ну да­на че­шља­ли би­о­гра­фи­ју чо­ве­ка за ко­га се ис­по­ста­ви­ло да је на­сил­ник, а ко­ји је за све то вре­ме ра­дио у нај­бли­жем пред­сед­ни­ко­вом кру­гу. Због то­га што ФБИ има то­ли­ко мно­го по­сла око Трам­по­вих иза­бра­ни­ка, огла­сио се и Едвард Сно­у­ден тви­ту­ју­ћи да је он „про­шао без­бед­но­сне про­ве­ре бр­же од по­ло­ви­не да­на­шње Бе­ле ку­ће”, при че­му се за ње­га ис­по­ста­ви­ло да је спо­со­бан да обе­ло­да­ни нај­ве­ће тај­не НСА. 

Ствар је још го­ра за ше­фа др­жа­ве ако се при­се­ти­мо да је он у из­бор­ној кам­па­њи гр­мео да ње­го­ва про­тив­ни­ца Хи­ла­ри Клин­тон не сме да по­ста­не пред­сед­ни­ца јер је на­вод­но угро­зи­ла др­жав­не тај­не из­но­се­ћи меј­ло­ве из Стејт де­парт­мен­та. 


Коментари1
b5411
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Владимир Матић
Изгледа, након што су организовали толико много "Колор Револуција" и операција "Промене Режима" по разним земљама у свету, да сада Американци егзерцирају "Колор Револуцију" и у својој сопственој земљи. Као да им се осладило ... .

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља