уторак, 18.12.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:42

Жене боље преговарају о миру

Годишње признање у области равноправности полова добила Стојанка Лекић, посланица у Скупштини Војводине
Аутор: Ђ. Ђу­кићсубота, 17.02.2018. у 21:41
Сто­јан­ка Ле­кић на кон­фе­рен­ци­ји о без­бед­но­сти же­на у Не­па­лу (Фо­то из лич­не ар­хи­ве)

Зре­ња­нин – Род­на рав­но­прав­ност не под­ра­зу­ме­ва да же­не ра­де све што ра­де му­шкар­ци, или обр­ну­то да му­шкар­ци ра­де све што ра­де же­не, што нам се че­сто по­ту­ра као на­ша те­за. На­про­тив род­на рав­но­прав­ност под­ра­зу­ме­ва да има­мо исте мо­гућ­но­сти, од­но­сно исте усло­ве да се ба­ви­мо оним што же­ли­мо и што мо­же­мо у скла­ду с обра­зо­ва­њем. Ово ка­же Сто­јан­ка Ле­кић Зре­ња­нин­ка ко­јој је пред­сед­ник По­кра­јин­ске вла­де Игор Ми­ро­вић као по­кра­јин­ској по­сла­ни­ци не­дав­но уру­чио го­ди­шње при­зна­ње у обла­сти рав­но­прав­но­сти по­ло­ва.

Сто­јан­ка Ле­кић је на­гра­ду до­би­ла за ак­ти­ви­зам у фор­ми­ра­њу Жен­ске пар­ла­мен­тар­не мре­же у Скуп­шти­ни АП Вој­во­ди­не, ак­тив­но­сти на осна­жи­ва­њу же­на из раз­ли­чи­тих дру­штве­них гру­па, као и за ус­по­ста­вља­ње и про­мо­ви­са­ње ме­ха­ни­за­ма род­не рав­но­прав­но­сти у ло­кал­ним са­мо­у­пра­ва­ма. 

–Уна­пре­ђе­ње по­ло­жа­ја же­на и ква­ли­те­та њи­хо­вог жи­во­та под­ра­зу­ме­ва еко­ном­ско осна­жи­ва­ње же­на, бор­бу про­тив свих об­ли­ка по­ро­дич­ног на­си­ља, у окви­ру то­га бор­бу про­тив на­си­ља над ста­ри­ма, же­на­ма и де­цом, та­ко­зва­ног вр­шњач­ког на­си­ља, а по­се­бан ак­це­нат у свом ра­ду ста­вљам на ве­ће уче­шће же­на у по­ли­ти­ци. Тим пре што мно­ги ми­сле да же­на­ма ту ни­је ме­сто, а то је сва­ка­ко још јед­на од пред­ра­су­да ко­је оп­те­ре­ћу­је од­но­се у на­шем дру­штву – ка­же ак­ти­вист­ки­ња ко­ја се одав­но бо­ри за пра­ва же­на, а на том по­љу је по­себ­но ан­га­жо­ва­на ка­да је 2012. го­ди­не по­ста­ла пред­сед­ни­ца Од­бо­ра Скуп­шти­не АПВ за рав­но­прав­ност по­ло­ва. 

Пре­ма ње­ним ре­чи­ма дру­штво у ко­ме у јав­но­сти де­лу­је ви­ше же­на ни­је ви­ше жен­ско дру­штво, оно је ви­ше људ­ско, од­но­сно ху­ма­но. При то­ме је нео­п­ход­но ве­ће уче­шће же­на и у при­вре­ди, од­но­сно у ком­па­ни­ја­ма, где их вла­сни­ци не­ра­до ан­га­жу­ју јер оне има­ју ве­ће по­ро­дич­не оба­ве­зе, без об­зи­ра на то што има­ју аде­кват­но обра­зо­ва­ње.

Ду­го смо све­до­ци ста­ња, у ко­ме, ако га осли­ка­мо пи­ра­ми­дом, што смо ви­ше вр­ху има све ма­ње же­на, ка­же Сто­јан­ка Ле­кић. Она кон­ста­ту­је да да­нас код нас има знат­них по­ма­ка у овој обла­сти, али и да мо­ра још мно­го да се ра­ди, на­ро­чи­то на раз­би­ја­њу пред­ра­су­да у ве­зи са уло­гом же­на.

– Реч је о сте­ре­о­ти­пи­ма ко­ји су ство­ре­ни ду­го­трај­ним на­ви­ка­ма и оби­ча­ји­ма где је же­на скрај­ну­та. Из­у­зет­но је лош њен по­ло­жај у ме­ди­ји­ма и ту има мно­го зло­у­по­тре­ба. На при­мер ка­да је реч о на­си­љу над же­на­ма. Осим што га оне пре­тр­пе не­ки ме­ди­ји их раз­вла­че по на­слов­ним стра­на­ма и из­ми­шље­ним при­ча­ма оне се још зло­у­по­тре­бља­ва­ју и на­кон на­си­ља ко­ме су би­ле из­ло­же­не у по­ро­ди­ци – на­во­ди зре­ња­нин­ска ак­ти­вист­ки­ња. 

Он на­гла­ша­ва још јед­ну пред­ра­су­ду по ко­јој са­мо на­ше же­не тр­пе због па­три­јар­хал­ног од­но­са у дру­штву. 

– Ни­је нам то ве­ли­ка уте­ха, али дис­кри­ми­на­ци­ја же­на по­сто­ји у це­лом све­ту. Про­тив ње се сви бо­ре, не­где су по­стиг­ну­ти бо­љи ре­зул­та­ти од на­ших, а не­где ло­ши­ји. Ми у по­след­ње вре­ме на за­шти­ти и афир­ма­ци­ји же­на мно­го ра­ди­мо и има­мо све ви­ше успе­ха – на­по­ми­ње Сто­јан­ка Ле­кић. 

Она се упра­во вра­ти­ла из Кат­ман­дуа у Не­па­лу, са кон­фе­рен­ци­је о без­бед­но­сти же­на.

– То је ве­ли­ко ис­ку­ство, а на ме­не је ути­сак оста­ви­ла јед­на од глав­них по­ру­ка да се у мно­гим зе­мља­ма ко­је су би­ле у кон­флик­ту уло­га же­не по­ка­за­ла ве­о­ма ва­жном, пре све­га у ми­ров­ним пре­го­во­ри­ма, али и у пре­вен­ци­ји уоп­ште, као и у опо­рав­ку по­сле кон­флик­та – кон­ста­ту­је зре­ња­нин­ска ак­ти­вист­ки­ња.


Коментари1
c8729
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Stefan Petkovic
Naravno da ne podrazumeva jer zene nece da rade sve sto rade muskarci vec samo fine i udobne poslove. Dakle, ne radi se borbi za ravnopravnost vec za privilegije. Tako se dolazi do "pozitivne diskriminacije" pri zaposljavanju u korist zena.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља