среда, 19.06.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:17

Добар брак није случајност, он се гради

Брачну заједницу прошле године основало је више од 8.000 парова, док је решење о разводу стигло на око 2.000 адреса
Аутор: Ана Вуковићсубота, 17.02.2018. у 22:00
Про­сеч­на ста­рост мла­до­же­ње је 32,4 го­ди­не, а мла­де 29,8 го­ди­на (Фотодокументација „Политика”)
Фотодокументација „Политика”
Поред љубави и верности, веома важно је да супружници деле исти систем вредности, да су спремни и способни да решавају конфликте, да међу њима постоји сексуална интимност...(Фо­то Д. Јевремовић)

Брак се уре­ђу­је за­ко­ном са­мо он­да кад не мо­же друк­чи­је. Због то­га не до­зво­ли­те да вам за­кон уре­ђу­је брак. Уре­ди­те га са­ми, леп­ше и ху­ма­ни­је не­го што би­ло ко­ји за­кон то мо­же да пред­ви­ди.” Уз ове ре­чи Ду­шка Ра­до­ви­ћа, пло­вид­бу брач­ним во­да­ма про­шле го­ди­не за­по­че­ло је ви­ше од 8.000 бе­о­град­ских па­ро­ва.  Сеп­тем­бар је, пре­ма пр­вим по­да­ци­ма Сек­то­ра ста­ти­сти­ке град­ског Се­кре­та­ри­ја­та за упра­ву, био нај­ве­се­ли­ји ме­сец јер је та­да бур­ме раз­ме­ни­ло укуп­но 3.052 мла­ди­ћа и девојaкa, а ма­ти­ча­ри су пу­не ру­ке по­сла има­ли и у ма­ју ка­да се на веч­ну љу­бав за­ве­то­ва­ло 1.106 па­ро­ва. Свад­бе­на зво­на нај­ти­ша су би­ла у ја­ну­а­ру јер је у то­ку овог ме­се­ца „да” из­го­во­ри­ло тек 286 па­ро­ва.

„Ста­ти на лу­ди ка­мен” или до­ве­ка ужи­ва­ти у сло­бо­ди? Мно­го је мла­дих ко­ји раз­ми­шља­ју ко­ја је од ових оп­ци­ја за њих пра­ва. Брак је, ка­жу ста­ри­ји и му­дри­ји, по­пут „там­ног ви­ла­је­та” – јер ко узме су­пру­жни­ка, ка­ја­ће се, ко га не узме, ка­ја­ће се.

Од од­лу­ке да ли по­де­ли­ти љу­бав и бри­ге са жи­вот­ним парт­не­ром и све то „ове­ри­ти” код ма­ти­ча­ра, или кроз жи­вот ко­ра­ча­ти сам, мо­жда је је­ди­но те­жа она о из­бо­ру бу­ду­ћег су­пру­жни­ка. Ве­ро­ват­но за­то Бе­о­гра­ђа­ни све ка­сни­је ре­ша­ва­ју да на ру­ку ста­ве бур­му. За раз­ли­ку од пе­ри­о­да кад су мла­ди већ у ра­ним два­де­се­тим на­зи­ва­ни „усе­де­ли­ца­ма” и „не­же­ња­ма” јер од­ла­жу сту­па­ње у брак, да­нас је са­свим нор­мал­но да се та од­лу­ка до­не­се ка­сни­је – кад се на­ђе пра­ви или пра­ва, за­вр­ши фа­кул­тет, на­ђе по­сао, ма­те­ри­јал­но обез­бе­ди по­ро­ди­ца… Та­ко је у 2016. го­ди­ни про­сеч­на ста­рост мла­до­же­ње би­ла 32,4 го­ди­не, а мла­де 29,8 го­ди­на.

– Че­сто се љу­ди пи­та­ју ко је пра­ва осо­ба за брак, али ва­жно је да пр­во упи­та­ју са­ми се­бе „да ли сам ја пра­ва осо­ба за брак”. Мо­ра­ју се за­пи­та­ти да ли су спрем­ни, зре­ли, све­сни од­го­вор­но­сти, мо­гу ли фи­нан­сиј­ски да се бри­ну за по­ро­ди­цу, да ли мо­гу да са осо­бом су­прот­ног по­ла раз­ви­ју здра­ву ве­зу за­сно­ва­ну на љу­ба­ви, по­ве­ре­њу, по­све­ће­но­сти... – упо­зо­ра­ва Не­бој­ша Са­вић, брач­ни са­вет­ник и је­дан од ор­га­ни­за­то­ра „Не­де­ље бра­ка” ко­ја је тра­ја­ла од 7. фе­бру­а­ра па до Да­на за­љу­бље­них. 

До­бар брак, до­да­је он, ни­је слу­чај­ност. Он се гра­ди и за­то је по­ред љу­ба­ви и вер­но­сти ве­о­ма ва­жно да су­пру­жни­ци де­ле исти си­стем вред­но­сти, да су спрем­ни и спо­соб­ни да ре­ша­ва­ју кон­флик­те, да ме­ђу њи­ма по­сто­ји сек­су­ал­на ин­тим­ност...

Гор­да­на Зо­рић, чу­ве­на бе­о­град­ска ма­ти­чар­ка пред ко­јом су се че­тврт ве­ка мла­ден­ци за­кли­ња­ли на веч­ну љу­бав, од­у­век је, ка­же, зна­ла, ко од па­ро­ва има шан­се да успе, а чи­ја ве­за баш и ни­је „ма­те­ри­јал” за веч­ност.

– Не­мам за­вр­ше­ну пси­хо­ло­ги­ју, али имам не­ко ше­сто чу­ло ко­је ми је увек го­во­ри­ло чи­ја ће љу­бав по­тра­ја­ти. Ако сам за би­ло ко­га од њих има­ла не­ку сум­њу, обич­ном олов­ком сам је­два ви­дљи­во, по­ред њи­хо­вих име­на ста­вља­ла знак пи­та­ња. Увек се ис­по­ста­ви­ло да по­сле не­ког вре­ме­на за те љу­де стиг­не и ре­ше­ње о раз­во­ду – при­се­ћа се Зо­рић­ка.

Са ма­тич­ном књи­гом у ру­ци сти­за­ла је на ра­зна ме­ста. Вен­ча­ва­ла је мла­ден­це у ави­о­ну, зо­о­ло­шком вр­ту, по­ро­ди­ли­шту, на за­ве­ја­ном про­план­ку на Ко­шут­ња­ку... Скло­пи­ла је брак из­ме­ђу дво­је ро­ни­ла­ца ко­ји су ба­ло­ни­ма пу­ште­ним из во­де од­го­во­ри­ли чу­ве­но „да”, а до јед­ног па­ра у Ле­де­ној ха­ли „Пи­о­нир” сти­гла је и на кли­заљ­ка­ма. Би­ло је ипак и оних ма­ње ле­пих успо­ме­на.

– На јед­ном вен­ча­њу мла­да је то­ли­ко по­бе­сне­ла да је за­лу­пи­ла ге­пек и мла­до­же­њи от­ки­ну­ла прст. Исти дан су се раз­ве­ли. А јед­ном сам пла­ка­ла за­јед­но са мла­дом. Њен иза­бра­ник, по­сле 12 го­ди­на за­ба­вља­ња од­у­стао је и ни­је се по­ја­вио на за­ка­за­ној свад­би – ка­же Гор­да­на Зо­рић.

Го­ди­не ко­је не­ко про­ве­де за­јед­но у ве­зи, ка­же Са­вић, уоп­ште ни­су га­ран­ци­ја за успех брач­не љу­ба­ви. Ста­ти­сти­ка по­ка­зу­је да се све че­шће раз­во­де мла­ди ко­ји жи­ве за­јед­но пре не­го што пот­пи­шу вен­ча­ни лист, од­но­сно има­ју не­ку вр­сту при­пре­ме за брак.  

– Раз­ли­чи­ти су мо­ти­ви скла­па­ња бра­ка. Де­ша­ва се да узрок за брак бу­де не­пла­ни­ра­на труд­но­ћа, или фи­нан­сиј­ски ин­те­рес, ста­тус или успех парт­не­ра. Има­ли смо слу­чај же­не ко­ја је при­зна­ла да се уда­ла са­мо за­то што је муж до­бро слу­ша. У та­квим од­но­си­ма по­сто­ји љу­бав, али она ни­је при­мар­на. Емо­ци­је су ту, али су не­до­вољ­но ја­ке да би се из­др­жа­ли жи­вот­ни те­сто­ви – ка­же Са­вић.

Мит је и да де­ца учвр­шћу­ју бра­ко­ве. Ако је не­ки од­нос ста­би­лан и до­бар, до­ла­зак бе­бе на свет су­пру­жни­ке ће до­дат­но збли­жи­ти. Али, ако је брак кли­мав и пун на­пе­то­сти, су­ко­би ће још ви­ше иза­ћи на по­вр­ши­ну. 

– Че­сто де­ца одр­жа­ва­ју бра­ко­ве, али при­ме­ћен је по­раст раз­во­да љу­ди ко­ји су за­јед­но ви­ше од 25 го­ди­на. То се де­ша­ва ка­да се де­ца оса­мо­ста­ле и оду од ку­ће, а они оста­ну са­ми и схва­те да не­ма ви­ше „леп­ка” ко­ји их по­ве­зу­је и да за­пра­во не­ма­ју ни­шта за­јед­нич­ко – об­ја­шња­ва Са­вић.

На је­дан од нај­ва­жни­јих те­сто­ва у брач­ном жи­во­ту, од­но­сно про­ве­ру да ли ће им де­те учвр­сти­ти или осла­би­ти брак, у то­ку про­шле го­ди­не ста­вље­ни су ро­ди­те­љи 17.269 но­во­ро­ђе­них ма­ли­ша­на. Ро­де су до­не­ле ви­ше де­ча­ка, 8.872, док је на свет до­шло 8.397 де­вој­чи­ца. Про­шла зи­ма, пре­ма ме­те­о­ро­ло­зи­ма и јед­на од нај­о­штри­јих, су­пру­жни­ке је до­дат­но збли­жи­ла, па је та­ко нај­ви­ше бе­ба ро­ђе­но у ок­то­бру, 1.635 (нај­ви­ше де­ча­ка), и у ав­гу­сту, 1.595 (нај­ви­ше де­вој­чи­ца). По­што је и ге­не­рал­но „пра­ви­ло” да се де­ца нај­че­шће ра­ђа­ју с је­се­ни, мо­гу­ће да се, баш док чи­та­те овај текст, у не­ком бе­о­град­ском до­му ства­ра је­дан но­ви жи­вот.

У ста­ти­стич­ким по­да­ци­ма на­ла­зе се број­ке ко­је све­до­че и о свим оним па­ро­ви­ма ко­ји­ма ни­је ус­пе­ло да за­гр­ље­ни ко­ра­ча­ју кроз жи­вот, че­ка­ју­ћи да се оства­ри за­кле­тва ко­ју су по­ло­жи­ли пред ма­ти­ча­рем и све­ште­ни­ком – да ће би­ти за­јед­но „док их смрт не ра­ста­ви”. Ме­ђу­тим, по­што бра­ко­ра­звод­не пар­ни­це мо­гу по­тра­ја­ти и ви­ше го­ди­на, по­да­ци ко­је об­ра­ђу­је град­ски Сек­тор за ста­ти­сти­ку од­но­се се са­мо на бра­ко­ве ко­ји су про­шле го­ди­не до­би­ли ре­ше­ње о раз­во­ду. По овим по­да­ци­ма, у де­ви­зу „бо­ље до­бар раз­вод не­го лош брак” по­ве­ро­ва­ла су 2.372 па­ра ко­ји су раз­ве­де­ни про­шле го­ди­не. Тач­ку на крај брач­ног жи­во­та, ка­же ста­ти­сти­ка, нај­че­шће ста­вља­ју они ко­ји су у за­јед­ни­ци про­ве­ли из­ме­ђу 11 и 20 го­ди­на бра­ка.


Коментари14
86edc
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Stefan Petkovic
Ogromne pare bacene u predstavu za javnost i u mladine devojacke hirove o diznijevskom vencanju.
Darko L.
Ову тему су одлично обрадили и у више својих радова представили поштовани др Владета Јеротић и др Зоран Миливојевић. Препоручујем те радове/ чланке јер до детаља описују како емотивна незрелост, трауме од брачног живота из детињства, оптерећеност физичком лепотом, новцем и друштвеном славом утиче на дужину и стaбилност брака. "Свако жели да је неко, нико не жели да порасте".
Nikola Kiric
Brak je zatvor za ljubav i slobodu. Kome sloboda i ljubav nisu bitni? Kladicu se da svi ovi, koji se zale na previse slobode, ljubomorno gledaju na one koji nisu vjencani i usput ih zeza Stokholm sindrom. Sto se mene tice; Da je nisam ozenio, mozda bi me jos voljela....Salim se, naravno da ne bi
Jovan Petrovic
Statistika je neumoljiva Rezultati veoma losi To je prosto i jednostavno zakljuciti Uzroci su malo slozeniji Sasa je neke stvari lepo rekao Da ne ponavljam Naveo bih samo liberalizam Mnogo se popularisu slobode Koliko puta sam cuo za neke kad kazu da se nisu vencali jer im to papirce nista ne znaci Dobro Sto ga onda nemaju kad je tako Izbegavaju se obaveze po svaku cenu Stupa u seksualne odnose kad hoce i skim hoce Cak se ni zaraza ne bojimo i problemi svakojaki A dobar brak se gradi Tu smatram da ste potpuno u pravu
Sasa Trajkovic
Mi očigledno živimo u šizofrenom društvu koja luta iz krajnosti u krajnost... prihvatanjem tog neo liberalnog koncepta društva koje počiva na kapitalističkom materijalističkom shvatanju i propagira se ne porodica i društvo već INDIVIDUALAC i takozvane SLOBODE a kao rezultat imao EGOISTIČNOG neodgovornog pojedinca, prateći modu i do emancipacije žene što je sve skupa dovelo i do destrukcije BRAKA koji nije u modi a destrukcijom braka i do raspada društva u kojem još uvek ima više razvoda od brakova. Propagirajući feminizam i te pomodarske tendencije koje uvozimo sa zapada imaćemo istopolne brakove tek da se popravi statistika. Ko to nevidi neka promeni dioptriju.
Jovan Milanovic
Kako moze biti vise razvoda nego brakova, dovoljan je bar jedan brak koji je opstao. Naravno ne mislim na jedan stari aforizam da svaki brak tragicno zavrsi...
Препоручујем 3
Анка
@Marija, ја не пишем о мени или вама, већ о томе коко је свијет изгледао и како сада изгледа. Србија није цијела земаљска кугла. Отворите очи. Не можете живјети изоловано. То што се дешава код вас у Србији сада, у другом дијелу свијета се десило прво 50 година. Точак не можете зауставити. Срећа је индивидуална ствар.
Препоручујем 9
Прикажи још одговора

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља