петак, 14.12.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 13:57

Полиција месечно открије три кућне фабрике дроге

Око 14 одсто београдских средњошколаца продаје наркотике, углавном марихуану
Аутор: Александар Бојовићсубота, 17.02.2018. у 22:00
Једна од откривених илегалних лабораторија марихуане (Фото МУП Србије)

По­ли­ци­ја у Ср­би­ји ме­сеч­но от­кри­је три им­про­ви­зо­ва­не ла­бо­ра­то­ри­је за про­из­вод­њу ма­ри­ху­а­не. У при­лог ово­ме го­во­ре и зва­нич­ни по­да­ци МУП-а: са­мо то­ком ја­ну­а­ра и у пр­вој не­де­љи фе­бру­а­ра от­кри­ве­не су че­ти­ри кућ­не фа­бри­ке дро­ге. На те­ри­то­ри­ји на­ше зе­мље про­шле го­ди­не на­ђе­не су 33 иле­гал­не ла­бо­ра­то­ри­је за про­из­вод­њу нар­ко­ти­ка, од че­га су 32 ди­ле­ри ко­ри­сти­ли за ма­ри­ху­а­ну, док је у Бе­о­гра­ду от­кри­ве­на и пр­ва фа­бри­ка ек­ста­зи­ја. 

Кри­ми­но­лог До­бри­во­је Ра­до­ва­но­вић ка­же за наш лист да су ово за­бри­ња­ва­ју­ћи по­да­ци. Он до­да­је да тре­ба прет­по­ста­ви­ти да је си­гур­но исто то­ли­ки број ла­бо­ра­то­ри­ја, ако не и ви­ше, остао – нео­т­кри­вен.

Шу­мар­ци, про­план­ци, за­ба­че­ни де­ло­ви њи­ва по­ред ре­ка, пла­сте­ни­ци… та­ко­ђе су згод­на ме­ста за уз­гој ма­ри­ху­а­не.

„Три фа­бри­ке дро­ге ме­сеч­но је од­ли­чан ре­зул­тат по­ли­ци­је. Пре­ма ста­ти­стич­ким по­да­ци­ма ви­ше од 50 од­сто мла­дих у свет нар­ко­ти­ка ула­зи упра­во са ма­ри­ху­а­ном ко­ја је дро­га по­чет­ни­ца”, ка­же Ра­до­ва­но­вић. 

По­след­њи у ни­зу ових при­ме­ра до­го­дио се 7. фе­бру­а­ра у око­ли­ни Аран­ђе­лов­ца. Та­да је по­ли­ци­ја ухап­си­ла А. Ц. (47) и за­пле­ни­ла пет ки­ло­гра­ма ма­ри­ху­а­не. У МУП-у на­во­де да је он ла­бо­ра­то­ри­ју на­пра­вио у по­ро­дич­ној ку­ћи у ко­јој је ста­но­вао. Кра­јем ја­ну­а­ра по­ли­ци­ја је из­ве­ла две ак­ци­је у Су­бо­ти­ци и Сом­бо­ру. У две ла­бо­ра­то­ри­је та­да је про­на­ђе­но око 200 сак­си­ја у ко­ји­ма је би­ла за­са­ђе­на ма­ри­ху­а­на, као и про­фе­си­о­нал­на опре­ма за уз­гој ове биљ­ке. Ка­ко са­зна­је­мо, по­ли­ци­ја ове ла­бо­ра­то­ри­је нај­че­шће от­кри­ва по при­ја­ви гра­ђа­на или при­ли­ком хап­ше­ња не­ког „сит­ног ди­ле­ра” ко­ји ин­спек­то­ри­ма от­кри­је ме­сто на ко­јем се скла­ди­ште или про­из­во­де нар­ко­ти­ци. 

„За­бри­ња­ва­ју­ћи по­да­так је и да 14 од­сто бе­о­град­ских сред­њо­шко­ла­ца про­да­је дро­гу, углав­ном ма­ри­ху­а­ну. А мо­же­мо са­мо да прет­по­ста­ви­мо ко­ли­ко је ди­ле­ра и ра­зних при­пад­ни­ка на­ви­јач­ких гру­па ко­ји ра­де за та­ко­зва­не ве­ли­ке бо­со­ве”, за­кљу­чу­је кри­ми­но­лог До­бри­во­је Ра­до­ва­но­вић. 

У про­те­клој го­ди­ни по­ли­ци­ја је за­пле­ни­ла ви­ше од че­ти­ри то­не нар­ко­ти­ка што се сма­тра нај­бо­љим ре­зул­та­том у по­след­њој де­це­ни­ји. Од то­га је ви­ше од три и по то­не би­ла ма­ри­ху­а­на. 

Хап­ше­ње ди­ле­ра дро­ге и от­кри­ва­ње иле­гал­них ла­бо­ра­то­ри­ја за про­из­вод­њу нар­ко­ти­ка при­о­ри­те­ти су МУП-а у бор­би про­тив нар­ко-тра­фи­кин­га. За­пле­ње­ну дро­гу по­ли­ци­ја ка­сни­је уни­шта­ва у Тер­мо­е­лек­тра­ни „Ни­ко­ла Те­сла” (ТЕНТ) у Обре­нов­цу. Наш са­го­вор­ник из МУП-а ка­же да они ко­ји про­из­во­де ма­ри­ху­а­ну по­се­ду­ју про­фе­си­о­нал­ну и ве­о­ма ску­пу опре­му чи­ја је вред­ност и по не­ко­ли­ко де­се­ти­на ми­ли­о­на ди­на­ра. Та­ко­ђе, ди­ле­ри у кућ­ним фа­бри­ка­ма уз­га­ја­ју и сканк (мо­ди­фи­ко­ва­ни, ја­чи и ску­пљи об­лик ма­ри­ху­а­не). 

Упо­тре­ба ма­ри­ху­а­не у Ср­би­ји је го­ди­на­ма на истом ни­воу док па­да број за­ви­сни­ка од хе­ро­и­на и ко­ка­и­на, а у по­ра­сту је број оних ко­ји ко­ри­сте син­те­тич­ке дро­ге. У по­след­ње вре­ме за­ви­сни­ци све ви­ше зло­у­по­тре­бља­ва­ју и та­бле­те „бу­пре­нор­фин”, ко­је се по­пу­лар­но зо­ву „буп”. 

Др Ми­ра Ко­ва­че­вић, ди­рек­тор­ка Спе­ци­јал­не бол­ни­це за бо­ле­сти за­ви­сно­сти у Бе­о­гра­ду на­во­ди за наш лист да је „бу­пре­нор­фин” лек ко­ји се ко­ри­сти за од­ви­ка­ва­ње од за­ви­сно­сти од хе­ро­и­на и дру­гих опи­ја­та. Ме­ђу­тим, по­је­ди­ни за­ви­сни­ци га зло­у­по­тре­бља­ва­ју. „Код за­ви­сни­ка од дро­ге увек по­сто­ји ри­зик да се би­ло ко­ји про­пи­са­ни лек мо­же узи­ма­ти у ви­шим до­за­ма од те­ра­пиј­ских или се ком­би­но­ва­ти са не­до­зво­ље­ним суп­стан­ца­ма, као и да до­спе до иле­гал­ног тр­жи­шта нар­ко­ти­ка. То је ри­зик ко­га смо све­сни и во­ди­мо ра­чу­на да стал­ним кон­трол­ним пре­гле­ди­ма и па­жљи­вим пра­ће­њем па­ци­јен­та, ми­ни­ми­зи­ра­мо ова­кве зло­у­по­тре­бе и ри­зи­ке”, ка­же др Ми­ра Ко­ва­че­вић. 

Она до­да­је да Ми­ни­стар­ство здра­вља и Ре­пу­блич­ка струч­на ко­ми­си­ја за пре­вен­ци­ју и кон­тро­лу бо­ле­сти за­ви­сно­сти ула­жу на­по­ре да мре­жа уста­но­ва ко­је се ба­ве ле­че­њем за­ви­сни­ка од дро­ге бу­де ја­сно де­фи­ни­са­на, струч­ња­ци аде­кват­но об­у­че­ни, као и да на свим ни­во­и­ма здрав­стве­не за­шти­те бу­де пре­ци­зно од­ре­ђе­но ко се ба­ви ко­јим де­лом по­сла у сло­же­ном про­це­су ле­че­ња за­ви­сни­ка. 

„За­бри­ња­ва нас и што је све ви­ше мла­дих ко­ји екс­пе­ри­мен­ти­шу са суп­стан­ца­ма за ко­је не зна­ју ко­јег су са­ста­ва а узи­ма­ју их на пре­по­ру­ку при­ја­те­ља”, за­кљу­чу­је др Ми­ра Ко­ва­че­вић.


Коментари5
08eff
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Bato
Ovi nasi iz Republike Srpske i ne pomisljaju da se marihuana uzgaja po podrumima i praznim stanovima,oni ganjaju dilere sa smotkom i jos se hvale.Izgleda da je kod nas korupcija uhvatila korijena,a cini se i da su se u sve upetljali i bivsi bezbjednjaci koji zamecu tragove.
Milica
I sad samo neka mi neko kaže da smo mi lenji i da nemamo sdmisla za preduzetništvo?!
Милун
Када код 14% средњешколаца можете да набавите илегалну супстанцу и када вам се рађа 40000 мање негошто умире а 60000 младих вам у 2016. оде у земље оецд, при чему сте по броју становника 7милиона као овећи град, битку сте или изгубили или не умете да је водите. По подацима из публикације безбедоносни изазови процена је да марихуану у Србији повремено користи 12% старих од 15-65година, то је слично подацима еуропола који каже да 80 милиона европљана повремено пуши марихуану (тамо је то негде легално негде ппекршај у Србији кривично дело) а један од путева за снабдевање иде преко Србије куда годишње безбедно прођу стотине тона. О легалним наркотицима, никотину и алкохолу да и не говоримо , они побију више него све остало заједно.
Божидар
Фабрика или плантажа? Фабрика би била кад би неко приозводио ХТЦ, ЛСД, крак, спајс и сл.отрове а то је компликована технологија за наше подземље. То се увози. Подземље је изгледа добра рефлекција наше привреде.
ivan
To je dokaz da smo mi agilan i vredan narod,naročito u nekim pravcima.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља