понедељак, 17.12.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 07:57

Цинична трговина ирачком бедом

Разореној земљи неопходно је 90 милијарди долара за обнову, али нигде интереси бизниса за богаћењем нису тако присутни као у Ираку
Аутор: Бошко Јакшићнедеља, 18.02.2018. у 22:00
Про­шло­не­дељ­на Ме­ђу­на­род­на кон­фе­рен­ци­ја за по­моћ Ира­ку у Ку­вај­ту (Фото Бета/АП)

Ирак је по­сле три го­ди­не ра­то­ва­ња с Ислам­ском др­жа­вом по­бе­ду пла­тио ко­ло­сал­ним ра­за­ра­њи­ма, али ис­по­ста­вља се да је при­ку­пља­ње 90 ми­ли­јар­ди до­ла­ра нео­п­ход­них за об­но­ву не ма­ње иза­зо­ван за­да­так.

„Чи­тав свет ду­гу­је вам због ва­ше бор­бе про­тив смр­то­но­сне гло­бал­не прет­ње ко­ју је пред­ста­вљао Да­еш”, по­ру­чио је Ира­ча­ни­ма на ме­ђу­на­род­ној кон­фе­рен­ци­ји у Ку­вај­ту ге­не­рал­ни се­кре­тар УН Ан­то­нио Гу­те­рес, ко­ри­сте­ћи арап­ски акро­ним за исла­ми­сте. „Вре­ме је да по­ка­же­мо на­шу трај­ну за­хвал­ност и со­ли­дар­ност с ирач­ким на­ро­дом.”

Аме­рич­ки пред­сед­ник До­налд Трамп узео је кре­дит за про­те­ри­ва­ње исла­ми­ста из ирач­ких гра­до­ва, али си­ла ко­ја је ин­ва­зи­јом 2003. отво­ри­ла вра­та ирач­ког па­кла и умно­го­ме од­го­вор­на за на­ста­нак ИД не­при­јат­но је из­не­на­ди­ла Ира­ча­не ста­вом да је њи­хо­ва зе­мља до­вољ­но бо­га­та да под­не­се нај­ве­ћи део тро­шко­ва об­но­ве, да не тре­ба да оче­ку­је блан­ко чек.

Успон ИД отво­рио је и су­се­ди­ма Ира­ка при­ли­ку да по­ве­ћа­ју сво­је ути­ца­је и еко­ном­ско при­су­ство у зе­мљи, ма­да ве­ли­ка обе­ћа­ња о об­но­ви ни­су про­пра­ће­на нов­цем.

По­твр­ди­ло се да су по­кре­та­ње ра­то­ва и пра­вље­ње па­ра одав­но два по­ве­за­на про­це­са, али ниг­де ин­те­ре­си би­зни­са за бо­га­ће­њем ни­су да­нас та­ко при­сут­ни као у по­ку­ша­ју Ира­ка да се из­ву­че из ру­ше­ви­на ра­та.

Од ју­на 2014, ка­да је на тре­ћи­ни ирач­ке те­ри­то­ри­је про­гла­шен ка­ли­фат, до де­цем­бра 2017, ка­да је про­гла­ше­на по­бе­да, Ирак је пре­тр­пео ште­те ко­је се про­це­њу­ју на 88,2 ми­ли­јар­де до­ла­ра.

У Мо­су­лу, пре­сто­ни­ци са­мо­зва­ног ка­ли­фа­та, чи­та­ви стам­бе­ни бло­ко­ви су не­ста­ли а у под­руч­ју дру­гог нај­ве­ћег ирач­ког гра­да ди­рект­но је угро­же­но 750.000 де­це. Те­шка или лак­ша оште­ће­ња, за­ви­сно од ин­тен­зи­те­та бор­би ко­је су во­ђе­не, пре­тр­пе­ло је око 200 ур­ба­них цен­та­ра. Оште­ће­но је 138.000 ку­ћа, ви­ше од по­ло­ви­не пот­пу­но. Ка­ко би 2,9 ми­ли­о­на ра­се­ље­них има­ло где да се вра­ти, нео­п­ход­но је ви­ше од 17 ми­ли­јар­ди до­ла­ра.

Свет­ска здрав­стве­на ор­га­ни­за­ци­ја из­не­ла је по­да­так да је у ра­ту уни­ште­но нај­ма­ње 14 бол­ни­ца и 170 здрав­стве­них уста­но­ва. Сва­ко че­твр­то де­те за­де­сио је жи­вот у те­шком си­ро­ма­штву, са­оп­шта­ва Уни­цеф.

Рат с исла­ми­сти­ма на­нео је и огром­не ште­те нафт­ној ин­ду­стри­ји зе­мље чи­је су ре­зер­ве од чак 153 ми­ли­јар­де ба­ре­ла ме­ђу нај­ве­ћим на све­ту. За опо­ра­вак овог сек­то­ра по­треб­но је око 30 ми­ли­јар­ди до­ла­ра. 

На ску­пу у Ку­вај­ту је кроз ком­би­на­ци­ју зај­мо­ва, ин­ве­сти­ци­о­них га­ран­ци­ја и ди­рект­них ин­ве­сти­ци­ја обез­бе­ђе­но 30 ми­ли­јар­ди до­ла­ра, знат­но ви­ше од оче­ки­ва­ног, ма­ње од по­треб­ног. Број­ка је ва­жан сиг­нал по­др­шке Ира­ку и пре­ми­је­ру Хај­да­ру ал Аба­ди­ју ко­ји у ма­ју иде на из­бо­ре: у де­цем­бру су стра­ни кон­три­бу­то­ри про­це­њи­ва­ли да је пр­во­бит­ни циљ од 20 ми­ли­јар­ди до­ла­ра пре­ви­сок па је по­том пре­по­ло­вљен, да би на кра­ју за­вр­шио на пет ми­ли­јар­ди.

Ирач­ка вла­да је до са­да из све­та при­ми­ла 500–600 ми­ли­о­на до­ла­ра по­мо­ћи а пре­ми­јер Аба­ди је оче­ки­вао обим­не фи­нан­сиј­ске кон­три­бу­ци­је, али у Ку­вај­ту је од­лу­че­но да ће ре­кон­струк­ци­ја зе­мље за­ви­си­ти од ин­ве­сти­ци­ја, а не од до­на­ци­ја ка­ко су се у Баг­да­ду на­да­ли.

Нај­ве­ћи део об­но­ве тре­ба­ло би да обез­бе­де ирач­ки при­хо­ди од наф­те. То зна­чи да би сва­ки пад це­не угро­зио ре­кон­струк­ци­ју и пла­ни­ра­но ирач­ко уче­шће у об­но­ви од 50 ми­ли­јар­ди до­ла­ра, што је ти­тан­ски за­да­так има­ју­ћи у ви­ду да су Ира­ча­ни до­сад при­ку­пи­ли тек је­дан про­це­нат од оно­га што ми­сле да је по­треб­но.

Кон­фе­рен­ци­ји је ме­ђу де­ле­га­ти­ма из 70 др­жа­ва и ме­ђу­на­род­них ор­га­ни­за­ци­ја при­су­ство­вао и аме­рич­ки др­жав­ни се­кре­тар Рекс Ти­лер­сон. САД су удво­стру­чи­ле по­моћ за об­но­ву на 150 ми­ли­о­на до­ла­ра, али су од­би­ле да ди­рект­но уче­ству­ју у фон­до­ви­ма.

Зе­мља нај­од­го­вор­ни­ја за ра­за­ра­ње и ми­зе­ри­ју Ира­ка при­бе­гла је опро­ба­ној фор­му­ли: уме­сто кон­три­бу­ци­ја, Ва­шинг­тон се бо­рио да у фи­нан­сиј­ској ре­кон­струк­ци­ји уче­ству­је ви­ше од 150 аме­рич­ких при­ват­них ком­па­ни­ја. Уме­сто Мар­ша­ло­вог пла­на, отво­ре­на је ве­ли­ка утак­ми­ца за лу­кра­тив­но тр­жи­ште.

Од вре­ме­на аме­рич­ке оку­па­ци­је на­мет­ну­ти нео­ли­бе­ра­ли­стич­ки мо­дел уни­штио је сек­то­ре ирач­ке про­из­вод­ње што је Ирак учи­ни­ло пот­пу­но за­ви­сним од уво­за. Зе­мља је 2016. на увоз по­тро­ши­ла ви­ше од 43 ми­ли­јар­де до­ла­ра – го­то­во по­ло­ви­ну при­хо­да од наф­те. Об­но­ва Ира­ка та­ко је по­ста­ла као ком­би­на­ци­ја ге­о­по­ли­тич­ких и ко­мер­ци­јал­них фак­то­ра, али и до­ма­ћих ри­зи­ка. Ре­кон­струк­ци­ја је озби­љан иза­зов за зе­мљу при­ти­сну­ту оштрим ет­нич­ким и сек­та­шким по­де­ла­ма, ко­рум­пи­ра­ном би­ро­кра­ти­јом и не­ком­пе­тент­ним по­ли­ти­ча­ри­ма. 

Сви пам­те да је по­след­њи по­ку­шај об­но­ве по­сле аме­рич­ке ин­ва­зи­је унео у Ирак ми­ли­јар­де до­ла­ра ко­је су нај­ве­ћим де­лом не­ста­ле у ам­би­си­ма ми­та, пре­ва­ра и ло­шег упра­вља­ња.


Коментари3
80794
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Иван Р
Итекако су САД допринеле уништавању ДАЕШ-а у Ираку, тј. његовом прегруписању и измештању у Сирију. Једноставно су чекали да све стране довољно искрваре. Чекали би они и даље али су Руси потиснули ДАЕШ према истоку Сирије па су морали и Амери да почну са "ослобађањем". Исто тако су у Другом светском рату чекали са отварањем другог фронта у Европи и то су учинили тек кад је постојала опасност да СССР сам освоји Немачку.
miroslav
Prvo su Irak nekoliko godina razarali ameri, pa onda nekoliko godina "islamska država". Sada kao skupljaju pomoć a zapravo svi gledaju svoju korist. Jadni iračani, kako da se reše svih tih lešinara i da obnove svoju zemlju po svojoj želji i potrebi?
Горан
Доналд Трумп није "узео кредит за протиривање ДАЕШ-а", већ је присвојио туђу борбу и победу (у овом случају борбу и победу Ирачких војних снага против ДАША).

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља