понедељак, 17.12.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 08:54

Сиромашни пуне буџет, профитерима повластице

Од Европске уније је стигла препорука да Влада Црне Горе укине ниже пореске стопе и олакшице за поједине бизнисмене и њихове компаније
Аутор: Новица Ђурићнедеља, 18.02.2018. у 21:31
Ман­ко­ва јах­та у Пор­то­мон­те­не­гро у Тив­ту (Фо­то Н. Ђу­рић)

Од на­шег стал­ног до­пи­сни­ка 
Под­го­ри­ца – Цр­но­гор­ску по­ли­ти­ку из­бе­га­ва­ња опо­ре­зи­ва­ња бо­га­та­ша и екс­тра­про­фи­те­ра уз по­ве­ћа­ње на­ме­та над си­ро­ти­њом Европ­ска ко­ми­си­ја је оце­ни­ла не­при­хва­тљи­вом, па је пред­ло­жи­ла да се др­жав­на ка­са пу­ни не из џе­по­ва нај­у­гро­же­ни­јих већ из ка­са број­них ми­ли­о­не­ра и њи­хо­вих ви­со­ко­ран­ги­ра­них тр­го­вин­ских и ту­ри­стич­ких ком­па­ни­ја. Из Бри­се­ла је не­дав­но сти­гла пре­по­ру­ка да Вла­да Цр­не Го­ре уки­не ни­же по­ре­ске сто­пе и олак­ши­це за по­је­ди­не би­зни­сме­не и њи­хо­ве ком­па­ни­је, вла­сни­ке лук­су­зних хо­те­ла на цр­но­гор­ском при­мор­ју, јах­ти и хи­дро­е­лек­тра­на и свих оних ком­па­ни­ја ко­је нео­сно­ва­но ужи­ва­ју у по­ре­ским олак­ши­ца­ма.

Еко­ном­ски ана­ли­ти­чар Алек­сан­дар Да­мја­но­вић по­ру­чу­је да би вла­да мо­гла да при­ме­ни број­не ме­ха­ни­зме ка­ко би по­ве­ћа­ла при­хо­де, а то је „пре све­га да опо­ре­зу­је лук­суз и по­ве­ћа по­рез на до­бит”.

Број­не олак­ши­це они­ма ко­ји има­ју на пре­тек нов­ца обез­бе­ђе­не су се­том нај­но­ви­јих за­ко­на о по­ре­зу на до­да­ту вред­ност (ПДВ), али и За­ко­ном о ауто-пу­ту. Тим про­пи­си­ма нај­ма­њи по­рез на до­бит пла­ти­ће они ко­ји пру­жа­ју услу­ге за сме­штај у лук­су­зним хо­те­ли­ма са че­ти­ри и пет зве­зди­ца ко­ји­ма го­сти пла­ћа­ју ПДВ се­дам од­сто, док се у оста­лим хо­те­ли­ма са ма­ње зве­зди­ца пла­ћа 21 од­сто.

Да­мја­но­вић ка­же да је вла­да до са­да мо­гла да се об­ра­чу­на са си­вом еко­но­ми­јом, на­пла­ти по­ре­ски дуг, уве­де про­гре­сив­не сто­пе по­ре­за на до­хо­дак и до­бит, јер, „др­жа­ва се мо­ра­ла об­ра­чу­на­ти са ко­руп­ци­јом, као и опо­ре­зо­ва­ти по нај­ве­ћим сто­па­ма имо­ви­ну функ­ци­о­не­ра ко­ја не­ма по­кри­ће у зва­нич­ним при­хо­ди­ма”.

Прет­ход­на вла­да пре­ми­је­ра Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа од­лу­чи­ла је да ни­жа сто­па ПДВ ва­жи и за услу­ге у ма­ри­на­ма, где вла­сни­ци јах­ти не пла­ћа­ју ни ак­ци­зе на го­ри­во.

„Не­до­пу­сти­во је да су по­ре­за осло­бо­ђе­ни и вла­сни­ци обје­ка­та за про­из­вод­њу стру­је, као и фир­ме ко­је гра­де и опре­ма­ју објек­те за пре­ра­ду и про­из­вод­њу пре­храм­бе­них про­из­во­да чи­ја ин­ве­сти­ци­ја пре­ла­зи по­ла ми­ли­о­на евра. ПДВ и ак­ци­зе на го­ри­во не пла­ћа­ју ни из­во­ђа­чи ра­до­ва на ауто-пу­ту Смо­ко­вац–Ма­те­ше­во, као и по­ди­зво­ђа­чи ра­до­ва, а то су тај­кун­ске фир­ме при­ја­те­ља бив­шег пре­ми­је­ра из Цр­не Го­ре”, ре­као је за на­ше но­ви­не по­сла­ник По­кре­та за про­ме­не Не­бој­ша Ме­до­је­вић.

Из Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја, од­го­ва­ра­ју­ћи на број­не оп­ту­жбе опо­зи­ци­је без из­у­зет­ка, по­ру­чу­ју да се из­у­зе­ћа не­пла­ћа­ња и ума­ње­ног ПДВ-а нај­ве­ћим де­лом од­но­се на „по­др­шку ин­ве­сти­ци­ја­ма ко­је су глав­ни по­кре­тач ра­ста цр­но­гор­ске еко­но­ми­је” и да оно има „по­зи­ти­ван ефе­кат на атрак­тив­ност цр­но­гор­ског ин­ве­сти­ци­о­ног ам­би­јен­та”.

Ге­не­рал­ни се­кре­тар Уни­је сло­бод­них син­ди­ка­та (Уни­ја) Ср­ђа Ке­ко­вић са­оп­шта­ва да но­вац ни­је у џе­по­ви­ма си­ро­ти­ње, већ у цр­но­гор­ским ма­ри­на­ма, где су „при­ве­за­не” ску­по­це­не јах­те. Уни­ја ин­си­сти­ра да се опо­ре­зу­је лук­суз и све што је из­над ре­ал­них по­тре­ба за жи­вот сва­ког чо­ве­ка.

„Ми већ го­ди­на­ма при­ча­мо да тре­ба по­ве­ћа­ти по­рез на до­бит ко­ји је са сто­пом од де­вет од­сто нај­ни­жи у Евро­пи. За­тим, опо­ре­зо­ва­ти ви­шак стам­бе­ног про­сто­ра, на­пла­ти­ти кон­це­си­о­на по­тра­жи­ва­ња, али и по­ре­ски дуг. Не би сме­ло да бу­де при­ви­ле­го­ва­них, ко­ји­ма се дуг по осно­ву по­ре­за и до­при­но­са от­пи­су­је. Бу­џет је мо­гу­ће на­пу­ни­ти и из из­во­ра ко­је не­ће на кра­ју пла­ти­ти про­сеч­ни гра­ђа­ни”, оце­на је Ке­ко­ви­ћа.

Ни ки­не­ске ком­па­ни­је са број­ним по­ди­зво­ђа­чи­ма из Цр­не Го­ре, ан­га­жо­ва­не на из­град­њи при­о­ри­тет­не де­о­ни­це од Смо­ков­ца до Ма­те­ше­ва, не пла­ћа­ју по­ре­зе, јер им је то омо­гу­ћио За­кон о ауто-пу­ту Бар–Бо­ља­ри.

По­сла­ни­ци опо­зи­ци­о­них пар­ти­ја су то­ком рас­пра­ве о овом „за­ко­ну при­ви­ле­ги­ја”, без из­у­зет­ка, оце­ни­ли да се њи­ме отво­ри­ла мо­гућ­ност за са­деј­ство ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла. Овим за­ко­ном је пред­ви­ђе­но да се по­рез на до­да­ту вред­ност пла­ћа по сто­пи од ну­ла од­сто на про­мет про­из­во­да и услу­га на­ме­ње­них за град­њу ауто-пу­та ко­је ре­а­ли­зу­је из­во­ђач ра­до­ва или за ње­гов ра­чун.

„По­рез на до­хо­дак фи­зич­ких ли­ца, ко­ји је оства­рен у Цр­ној Го­ри, не пла­ћа­ју за­по­сле­ни код из­во­ђа­ча ра­до­ва, ко­ји ни­су др­жа­вља­ни Цр­не Го­ре или не­ма­ју пре­би­ва­ли­ште у њој. Стра­ни др­жа­вља­нин за­по­слен код из­во­ђа­ча ра­до­ва, ко­ји је ан­га­жо­ван на град­њи ауто-пу­та, осло­ба­ђа се пла­ћа­ња до­при­но­са за оба­ве­зно со­ци­јал­но оси­гу­ра­ње”, пи­ше у за­ко­ну.

Та­ко­ђе и пред­у­зе­ћу ко­је је осни­вач и сто­про­цент­ни вла­сник из­во­ђа­ча ра­до­ва, осно­ва­ном у Цр­ној Го­ри, об­ра­чу­на­ти по­рез на до­бит оства­рен из при­хо­да од из­град­ње ауто-пу­та за пе­ри­од од шест го­ди­на, од по­чет­ка из­град­ње, ума­њу­је се за 100 од­сто.

За­ко­ном о ауто-пу­ту пред­ви­ђе­но је да Ки­не­зи бу­ду осло­бо­ђе­ни пла­ћа­ња ца­ри­не за гра­ђе­вин­ски ма­те­ри­јал, опре­му на­ме­ње­ну за уград­њу у објек­те ауто-пу­та и град­њу ауто-пу­та, по­стро­је­ња, ро­бу, опре­му и по­стро­је­ња ко­је уво­зи из­во­ђач ра­до­ва.

И оно што до­дат­но, а ре­кло би се и нај­ви­ше, ири­ти­ра цр­но­гор­ске гра­ђа­не, је­сте да ин­ве­сти­тор ауто-пу­та пла­ћа ак­ци­зу за го­ри­во по це­ни од 169 евра за то­ну, што је го­то­во три пу­та ма­ње од са­да­шње ко­ја из­но­си бли­зу 500 евра по то­ни.


Коментари0
9e43f
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља