понедељак, 08.03.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 18.02.2018. у 22:02 Тома Тодоровић
ПРЕКО ПУНЕ ЛИНИЈЕ

Рекорди и успешни резултати на нишану

Иако бе­ле­жи ре­кор­дан број пут­ни­ка и оства­ру­је од­лич­не при­хо­де, Аеро­дром „Кон­стан­тин Ве­ли­ки” из­не­на­да не­ко­ме мно­го сме­та (Фо­то Т. Тодоровић)

Ниш – При­ли­ком сва­ког бо­рав­ка у Ни­шу и на ју­гу Ср­би­је, и као пре­ми­јер и пред­сед­ник др­жа­ве, Ву­чић го­во­рио је о по­тре­ба­ма да се што ви­ше раз­ви­ја овај део на­ше зе­мље. Увек је на­гла­ша­вао нео­п­ход­ност ства­ра­ња бо­љих усло­ва за из­град­њу но­вих фа­бри­ка и отва­ра­ње но­вих рад­них ме­ста, за до­во­ђе­ње ја­ких ин­ве­сти­то­ра, уна­пре­ђе­ње са­о­бра­ћај­не ин­фра­струк­ту­ре и ства­ра­ња вр­хун­ских усло­ва за здрав­стве­ну за­шти­ту ста­нов­ни­ка и по­бољ­ша­ње жи­во­та и стан­дар­да гра­ђа­на. Ка­да је го­во­рио о са­о­бра­ћа­ју, по­ред оста­лог, Алек­сан­дар Ву­чић је у пр­ви план ис­ти­цао зна­чај и по­тре­бу оса­вре­ме­њи­ва­ња услу­га на Аеро­дро­му „Кон­стан­тин Ве­ли­ки”.

Ни­шка ва­зду­шна лу­ка тре­ба да бу­де је­дан од по­кре­та­ча при­вред­ног, ту­ри­стич­ког и све­оп­штег про­спе­ри­те­та ју­жне и ју­го­и­сточ­не Ср­би­је – да омо­гу­ћи још ве­ћи раз­вој ту­ри­стич­ких цен­та­ра на Ко­па­о­ни­ку, Ста­рој пла­ни­ни и у ба­ња­ма, ефи­ка­сни­ју ко­му­ни­ка­ци­ју пред­став­ни­ка стра­них ком­па­ни­ја до но­вих по­го­на са­гра­ђе­них у на­шој зе­мљи и да по­ве­же ма­ти­цу Ср­би­ју с ве­ли­ким бро­јем на­ших гра­ђа­на у ди­ја­спо­ри.

У су­пер­ла­ти­ву о ни­шком аеро­дро­му увек го­во­ри и пот­пред­сед­ни­ца Вла­де Ср­би­је и ми­ни­стар­ка за са­о­бра­ћај Зо­ра­на Ми­хај­ло­вић, ко­ја је, пре са­мо де­се­так да­на у Град­ској ку­ћи у Ни­шу уру­чи­ла ру­ко­вод­ству ЈП „Аеро­дром Ниш”, опе­ра­те­ру „Кон­стан­ти­на Ве­ли­ког”, сер­ти­фи­кат Ди­рек­то­ра­та ци­вил­ног ва­зду­хо­плов­ства, бу­ду­ћи да је пред­у­зе­ће до­сти­гло нај­ви­ше EASA (Euro­pian Avi­a­tion Sa­fety Agency) стан­дар­де и ис­пу­ња­ва све усло­ве за упра­вља­ње аеро­дро­мом у скла­ду с нај­но­ви­јим про­пи­си­ма РС и Уред­бе ко­ми­си­је Европ­ске уни­је, од­но­сно по­се­ду­је пу­ну без­бед­ност. Исто­га да­на у Град­ској ку­ћи пот­пред­сед­ни­ца Вла­де РС ре­кла је да ће др­жа­ва из­дво­ји­ти још 7,5 ми­ли­о­на евра за раз­вој овог аеро­дро­ма и кон­тро­ле ле­та. 

Ни­шки аеро­дром је у 2017. имао ре­корд­них 331.580 пут­ни­ка и по оства­ре­ном ра­сту дру­ги је у Евро­пи, а про­мет пут­ни­ка и ро­бе (ре­корд­них 2.550 то­на) у по­след­ње три го­ди­не на „Кон­стан­ти­ну Ве­ли­ком” по­рас­тао ско­ро не­ве­ро­ват­них 24.800 про­це­на­та и убе­дљи­во је нај­ве­ћи на Ста­ром кон­ти­нен­ту. Тре­нут­но три ком­па­ни­је „Виз ер”, „Ра­ја­нер” и „Свис ин­тер­не­ше­нел” с 22 ле­та не­дељ­но по­ве­зу­ју Ниш с 12 де­сти­на­ци­ја, а про­сеч­на по­пу­ње­ност ави­о­на је чак 88 од­сто.  Пр­ви пут по­сле три де­це­ни­је по­сто­ја­ња ово пред­у­зе­ће ви­ше ни­је на бу­џе­ту гра­да.

На оп­ште из­не­на­ђе­ње, по­след­њих да­на оспо­ра­ва­ју се и не­ги­ра­ју до­бри ре­зул­та­ти. Чак се и из по­је­ди­них сег­ме­на­та др­жав­не упра­ве и ор­га­на кри­ти­ку­ју ни­ска так­са (од три евра) ко­ја се на­пла­ћу­је од авио-ком­па­ни­ја по пут­ни­ку и тра­жи се по­ве­ћа­ње ове так­се чак сто од­сто. Твр­ди се „да би при­хо­ди би­ли исти иако би број пут­ни­ка био упо­ла ма­њи” јер, а то је нај­чуд­ни­је об­ја­шње­ње ко­је се мо­гло чу­ти, „у том слу­ча­ју би­ло би по­треб­но и упо­ла ма­ње за­по­сле­них на аеро­дро­му, упо­ла ма­ње тро­шко­ва за пла­те рад­ни­ка”. Украт­ко, не­ко по­ку­ша­ва да до­ка­же ка­ко би „уз ду­пло по­ве­ћа­ње так­се (на шест евра) до­шло до сма­ње­ња бро­ја пут­ни­ка, али да би би­ло и упо­ла ма­ње ра­да, а ду­пло ви­ше при­хо­да”. 

За­ме­ра се ЈП „Аеро­дром Ниш” и на ни­ској так­си, али и на то­ме што је ово пред­у­зе­ће с град­ским ру­ко­вод­ством и РРА са­мо до­го­ва­ра­ло до­ла­зак но­вих авио-ком­па­ни­ја у Ниш и отва­ра­ње но­вих ли­ни­ја. Или, бо­ље ре­че­но, ни­је пи­та­ло ни­ко­га да ли то тре­ба ура­ди­ти.

Ко­ме то и за­што сме­та­ју ре­кор­ди и из­у­зет­ни по­слов­ни ре­зул­та­ти Аеро­дро­ма „Кон­стан­тин Ве­ли­ки”? Че­му раз­го­во­ри о ва­три, ако ва­тре уоп­ште не­ма?

Чи­ње­ни­ца је, ци­ти­ра­ће­мо Јо­ва­на Ду­чи­ћа, „да љу­ди ко­ји мно­го го­во­ре шко­де и се­би и дру­ги­ма”, али у кон­крет­ном при­ме­ру и „да па­ра (ин­те­рес) ни­ка­да не му­чи, не­го бу­чи”.

Овај на­род на ју­гу и ју­го­и­сто­ку Ср­би­је на­ви­као је „да жи­ви му­ци у инат” и си­гур­но да ће пре­жи­ве­ти и ову кам­па­њу. Али, отво­ре­но се пи­та да ли је прав­да са­мо оно што је ко­ри­сно ја­чем. Иако је прав­да оп­ште до­бро.

Коментари3
d1437
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Дејан
Grad Beograd je ogromna sredstva (višemilijonska) uložio u promociju grada kao turističke destinacije, a (siromašnom) Nišu se zamera što nije uložio iz budžeta, već je jednostavno smanjio aerodromsku taksu.
CVETANOVIC Slobodan
Bravo Sasa, Vi ste potpuno u pravu i nadam se da ce neko iz vlade procitati komentar. Niski aerodrom bi lako mogao postati vazna evropska aeroraskrsnica jer ima velike potecijalne mogucnosti. Iz mog iskustva, na mnogim evriopskim ( a i svetskim) aerodromima je mnogo komlikovanije i ovom prilikom mogu samo da pohavalim osoblje niskog aerodroma za ekspeditivnost i kontrolom sigurnosti, sto nije uvek slucaj sa osobljem cesto "naduvanim", aerodroma Nikola Tesla. Bravo jos jedom Sasi a i kolektivu aerodromu KONSTANTIN VELIKI. SCV
Saša
Lak odgovor..Beogradski monopol koji vlada Srbijom 100 godina u svim sferama života pa i u aviosaobraćaju ...Činnjenica je da Niški aerodrom i sa ovakvim brojkama je daleko od odonoga što bi trebalo da bude a to je glavna vazdušna luka u ovom delu evrope sa milion putnika godišnje i redovnim linijama sa svim evorpskim destinacijama ...To se može postići samo radom i borbom sa onima gore u Beogradu koji će po svaku cenu možda čak i fizičkom silom to pokušati da spreče

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља