недеља, 16.12.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 21:08
Припремни часови за будуће средњошколце

Пун пакет до 40.000 динара

Мали матуранти могу да изаберу да ли ће се спремати само за један, два или за сва три теста
Аутор: А. Јо­ва­но­вићнедеља, 18.02.2018. у 21:20
Пред осма­ци­ма на­пор­ни ме­се­ци пре­пре­ма (Фото Д. Јевремовић)

Осма­ке у на­ред­ним ме­се­ци­ма оче­ку­је на­пор­на при­пре­ма за пр­ву пре­крет­ни­цу у шко­ло­ва­њу и она се не­у­мо­љи­во бли­жи. На осно­ву укуп­ног успе­ха у осмо­го­ди­шњем шко­ло­ва­њу и ис­пи­ти­ма ко­ји их че­ка­ју, они ће се „бо­ри­ти” за ме­ста у сред­њо­школ­ским клу­па­ма. Збир­ке те­сто­ва ко­је ће им по­мо­ћи у по­ла­га­њу ква­ли­фи­ка­ци­о­них ис­пи­та уве­ли­ко се про­да­ју. Не­ки ђа­ци су већ по­че­ли да об­на­вља­ју гра­ди­во, а при­прем­на на­ста­ва у шко­ла­ма и оп­шти­на­ма тек пред­сто­ји. Ту су и раз­не шко­ли­це и на­став­ни­ци ко­ји ор­га­ни­зу­ју при­ват­не ча­со­ви, али они „ко­шта­ју”. 

За­да­ци на за­вр­шном ис­пи­ту би­ће не­по­зна­ти. Ни­је­дан од њих не­ће би­ти об­ја­вљен ни у јед­ној збир­ци. Ме­ђу­тим, сви за­да­ци ће би­ти иза­бра­ни та­ко да уче­ник мо­ра да по­ка­же зна­ње ко­је је де­фи­ни­са­но стан­дар­ди­ма за крај основ­ног обра­зо­ва­ња из свих пред­ме­та ко­ји ће се на­ћи на ма­лој ма­ту­ри.

Уко­ли­ко ро­ди­те­љи по­же­ле да упи­шу шко­лар­ца у не­ку од при­ват­них шко­ла за при­пре­му ма­ле ма­ту­ре, мо­ра­ће да из­дво­је по­за­ма­шну сво­ту нов­ца. Праг бо­до­ва­ња сва­ке го­ди­не се ме­ња, а по­је­ди­ним ђа­ци­ма успех мо­жда не­ће до­не­ти до­во­љан збир за упис у же­ље­ну сред­њу шко­лу. Не пре­о­ста­је им ни­шта дру­го не­го да до­бро за­гре­ју сто­ли­цу, за­тра­же до­дат­не ча­со­ве и по­све­те ви­ше па­жње об­на­вља­њу ма­те­ма­ти­ке, срп­ског и пред­ме­та ко­ји чи­не ком­би­но­ва­ни тест.

Упр­кос бес­плат­ним те­ча­је­ви­ма ко­је ор­га­ни­зу­ју оп­шти­не и мо­гућ­но­сти шко­ла да одр­жа­ва­ју ча­со­ве у то­ку це­лог дру­гог по­лу­го­ди­шта, мно­ги ђа­ци ће по­сег­ну­ти и за при­ват­ним ча­со­ви­ма.

Та­ко и „Гим­на­зи­ја плус” ор­га­ни­зу­је при­пре­ме кроз два про­гра­ма ко­ји ће се од­жа­ва­ти све до 16. ју­на.

У окви­ру пр­вог про­гра­ма, пр­ва че­ти­ри ча­са су гра­тис. На тим ча­со­ви­ма оба­вља се увод­но те­сти­ра­ње за про­це­ну зна­ња уче­ни­ка и увод у тех­ни­ке ре­ша­ва­ња те­сто­ва. На­ста­ва се ре­а­ли­зу­је дво­ча­си­ма, а у ју­ну ће ђа­ци ићи два пу­та не­дељ­но.

Дру­ги про­грам по­че­ће 24. фе­бру­а­ра и тра­ја­ће до 16. ју­на. 

А це­на је, на­рав­но, раз­ли­чи­та. Што је вре­мен­ски пе­ри­од кра­ћи, сма­њу­је се и број ра­та. За пр­ви про­грам пла­ћа­ње је мо­гу­ће у шест ра­та, док је за дру­ги мак­си­мал­но че­ти­ри јед­на­ке ме­сеч­не ра­те. 

За упи­сан је­дан пред­мет чи­ја се при­пре­ма оба­вља у фор­ми дво­ча­са ра­та је 3.000, од­но­сно 4.050 ди­на­ра, а фонд ча­со­ва је 40 или 36. Два пред­ме­та ко­шта­ју од 2.660 до 3.600 ди­на­ра, а за три од 2.660 до 3.600 ди­на­ра по ра­ти.  

У гру­па­ма од 10 уче­ни­ка у то­ку ви­кен­да ра­ди­ће и по­ла­зни­ци шко­ле „Свет на­у­ке”.

– На­ши ђа­ци ра­де у ма­њим гру­па­ма јер смо за­кљу­чи­ли да је то нај­бо­љи на­чин за сти­ца­ње зна­ња. Про­фе­со­ри мо­гу сва­ком од њих да по­све­те па­жњу, а већ 25. фе­бру­а­ра би­ће упи­са­не по две гру­пе из ма­те­ма­ти­ке, срп­ског је­зи­ка и ком­би­но­ва­ног те­ста. Одр­жа­ће­мо по 25 дво­ча­са из свих пред­ме­та. Пред сам при­јем­ни уба­ци­ће­мо и до­дат­не ча­со­ве, а до та­да ће се одр­жа­ва­ти два пу­та не­дељ­но, ви­кен­дом. До­ла­зак на је­дан пред­мет ко­шта 18.750 ди­на­ра, два су 33.750 ди­на­ра, а ком­пле­тан „па­кет” је 40.000 ди­на­ра – на­во­ди Де­јан Не­на­дић, је­дан од де­се­так про­фе­со­ра у шко­ли „Свет на­у­ке”, и до­да­је да су до­ма­ћи за­да­ци у окви­ру при­прем­не на­ста­ве оба­ве­зни. 

И у Гим­на­зи­ји „Све­ти Са­ва” од 25. фе­бру­а­ра по­чи­њу при­пре­му ма­ле ма­ту­ре са но­вом гру­пом, док ће у Де­ве­тој и Де­се­тој гим­на­зи­ји на Но­вом Бе­о­гра­ду стар­то­ва­ти 3. и 4. мар­та. Те­ча­је­ве у овим ку­ћа­ма зна­ња при­ре­ђу­је „Фа­кул­тас” сту­дио за еду­ка­ци­ју.

Ча­со­ви за бу­ду­ће сред­њо­школ­це одр­жа­ва­ће се су­бо­том и не­де­љом од 10 и 10.30 ча­со­ва, а тра­ја­ће до 9. и 10. ју­на. 

Уку­пан фонд за срп­ски је­зик и ма­те­ма­ти­ку би­ће по 32 школ­ска ча­са, а при­пре­ма за по­ла­га­ње ком­би­но­ва­ног те­ста об­у­хва­ти­ће 40 школ­ских ча­со­ва. 

Ро­ди­те­љи ко­ји упи­шу де­цу на ове при­пре­ме мо­ра­ће да из­дво­је од 14.800 ди­на­ра до 40.000 ди­на­ра, у за­ви­сно­сти да ли ће по­ха­ђа­ти је­дан, два или сва три те­ча­ја. Ма­ла олак­ша­ва­ју­ћа окол­ност би­ће и пла­ћа­ње на че­ти­ри ра­те. 

Осма­ци ће мо­ћи да по­не­су из шко­ле нај­ви­ше 60 по­е­на, а на за­вр­шном ис­пи­ту има­ће при­ли­ку да осво­је још 40 по­е­на. Те­сто­ви из срп­ског је­зи­ка и ма­те­ма­ти­ке но­си­ће по 13 бо­до­ва, док ће се ком­би­но­ва­ни тест у ко­ји ула­зе пи­та­ња из би­о­ло­ги­је, фи­зи­ке, исто­ри­је, ге­о­гра­фи­је и хе­ми­је вред­но­ва­ти са 14 бо­до­ва.


Коментари0
2a828
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља