понедељак, 25.01.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 21.02.2018. у 11:00 Сла­ви­ца Сту­па­ру­шић

Батеријама није место у кеси са смећем

Онај ко их баци у контејнер ризикује да га комшија пријави Министарству за заштиту животне средине јер је реч о опасном отпаду. Мада је у њихову цену урачунато и „збрињавање после употребе” тога има само у неким супермаркетима
(Фото Пиксабеј)

Ста­ти­сти­ча­ри ра­чу­на­ју да сва­ки ста­нов­ник Ср­би­је го­ди­шње упо­тре­би ки­ло­грам ба­те­ри­ја и ба­ци их „где им на­ђе згод­но ме­сто” а то зна­чи у сме­ће, иако оне ка­да се ис­тро­ше по­ста­ју опа­сан от­пад јер са­др­же оло­во, кад­ми­јум, па и жи­ву, до­ду­ше у ма­лим ко­ли­чи­на­ма, али с об­зи­ром на ве­ли­ку по­тро­шњу пред­ста­вља­ју и те ка­ко зна­чај­ну прет­њу жи­вот­ној сре­ди­ни и здра­вљу љу­ди. У Ср­би­ји се кроз са­ку­пљач­ку мре­жу и ре­ци­кла­жу на си­гур­ном ме­сту на­ђе око 98 од­сто ста­рих аку­му­ла­то­ра, али ве­ћи­на ба­те­ри­ја ко­је се ко­ри­сте у до­ма­ћин­стви­ма за­вр­ше без по­себ­ног збри­ња­ва­ња, с тим да оне ко­је се то­ком ко­ри­шће­ња пу­не по­пут ба­те­ри­ја у мо­бил­ним те­ле­фо­ни­ма још про­на­ла­зе куп­це. 

Глав­ни про­блем за пра­вил­но од­ла­га­ње ба­те­ри­ја пред­ста­вља не­по­сто­ја­ње са­ку­пљач­ке мре­же као и чи­ње­ни­ца да Ср­би­ја не­ма цен­тар за њи­хо­ву ре­ци­кла­жу, па се оне углав­ном из­во­зе, а то ко­шта. Та­ко да је, кон­ста­ту­ју ре­ци­кле­ри, из­о­ста­нак фи­нан­сиј­ске по­др­шке глав­ни кри­вац за не­до­вољ­но при­ку­пља­ње ба­те­ри­ја у Ср­би­ји. Из Ми­ни­стар­ства за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не под­се­ћа­ју да је ре­ци­кла­жа ба­те­ри­ја и аку­му­ла­то­ра ре­гу­ли­са­на За­ко­ном о упра­вља­њу от­па­дом, као и Пра­вил­ни­ком о на­чи­ну и по­ступ­ку упра­вља­ња ис­тро­ше­ним ба­те­ри­ја­ма и аку­му­ла­то­ри­ма.

– У скла­ду с пра­вил­ни­ком оба­ве­за је тр­го­ва­ца да у про­дај­ном про­сто­ру на вид­ном ме­сту ис­так­ну оба­ве­ште­ње, од­но­сно ин­фор­ма­ци­ју за крај­њег ко­ри­сни­ка о ме­сту и на­чи­ну са­ку­пља­ња ис­тро­ше­них ба­те­ри­ја и аку­му­ла­то­ра – по­ру­чу­ју из ми­ни­стар­ства. Ме­ђу­тим, ка­да су у пи­та­њу ба­те­ри­је, при­ме­на пра­вил­ни­ка до­не­та 2010. го­ди­не је са­мо у јед­ном крат­ком раз­до­бљу за­жи­ве­ла.

– Ло­кал­на са­мо­у­пра­ва је кроз раз­ви­ја­ње одво­је­ног са­ку­пља­ња опа­сног от­па­да из до­ма­ћин­ста­ва и из­град­њу ре­ци­кла­жних цен­та­ра та­ко­ђе у оба­ве­зи да ор­га­ни­зу­ју пре­у­зи­ма­ње одво­је­но са­ку­пље­них ба­те­ри­ја из ко­му­нал­ног от­па­да – ка­жу у ми­ни­стар­ству уз на­по­ме­ну да пред­у­зе­ће ко­је би пре­у­зе­ло ту вр­сту от­па­да мо­же да по­тра­жу­је сред­ства од бу­џет­ског фон­да ако „вр­ши ре­ци­кла­жну пре­ра­ду” на те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је. Из­гле­да да ло­кал­на са­мо­у­пра­ва ни­је баш нај­бо­ље раз­у­ме­ла сво­ју оба­ве­зу или пак не­ма мо­гућ­но­сти за то, тек ба­те­ри­је „иду” пра­во на де­по­ни­је са оста­лим от­па­дом из до­ма­ћин­ста­ва.

Исти­на, за ба­те­ри­је, ко­је је­су ве­ли­ки за­га­ђи­ва­чи, про­пи­са­на је од др­жа­ве еко­ло­шка так­са ко­ја је укљу­че­на у це­ну но­вих ба­те­ри­ја. Да­кле, сва­ки пут ка­да ку­пи­мо ба­те­ри­је део нов­ца би­ва на­ме­њен њи­хо­вом са­ку­пља­њу, од­ла­га­њу и ре­ци­кла­жи ка­да јед­ног да­на по­ста­ну от­пад. Где тај ди­нар од еко­ло­шке так­се за­вр­ши кад ба­те­ри­је бу­ду у ке­си са ђу­бре­том из до­ма­ћин­ства, са љу­ска­ма од кром­пи­ра и лу­ка, те­шко је ре­ћи.

– Про­блем ба­те­ри­ја у Ср­би­ји је из­ра­жен јер се код нас ре­ци­кла­жом ба­ви са­мо јед­на фир­ма и то от­пад­них „пб” ба­те­ри­ја (оне из мо­бил­них те­ле­фо­на) и мо­жда јед­на фир­ма ко­ја се ба­ви та­ко­зва­ним ницд ба­те­ри­ја­ма. За све дру­ге вр­сте ба­те­ри­ја не по­сто­ји у Ср­би­ји ни ор­га­ни­зо­ва­но са­ку­пља­ње ни­ти збри­ња­ва­ње – ре­кло нам је не­ко­ли­ко ре­ци­кле­ра от­па­да.

– За раз­ви­ја­ње са­ку­пљач­ке мре­же за ову вр­сту от­па­да нео­п­ход­на су под­сти­цај­на сред­ства др­жа­ве, њих ни­ко ни­ка­да ни­је до­био без об­зи­ра на то што по­сто­ји Уред­ба о ба­те­ри­ја­ма – об­ја­снио нам је Зо­ран Ни­ко­лић, из­вр­шни ди­рек­тор „СЕТ ре­ци­кла­же” и из­ра­зио сум­њу да ће се у ско­ри­јој бу­дућ­но­сти на­пра­ви­ти си­стем са­ку­пља­ња ба­те­ри­ја од гра­ђа­на и прав­них ли­ца. 

И он­да при­јат­но из­не­на­ђе­ње, у бе­о­град­ском сер­ви­су „Ви­де­о­фон” по­ста­вље­на је спе­ци­јал­на по­су­да где сви мо­гу бес­плат­но да оста­ве ис­тро­ше­не ба­те­ри­је. Мно­ги ће се се­ти­ти да је пре че­ти­ри-пет го­ди­на би­ла по­кре­ну­та ак­ци­ја при­ку­пља­ња ис­тро­ше­них ба­те­ри­ја та­ко што су гра­ђа­ни мо­гли да их до­не­су и од­ло­же на за то пред­ви­ђе­на ме­ста, ме­ђу ко­ји­ма су би­ле и са­мо­по­слу­ге. Ком­па­ни­ја „Де­лез Ср­би­ја” је та­да по­ста­ви­ла ку­ти­је у ви­ше од 80 сво­јих рад­њи, и у њи­ма и да­нас по­тро­ша­чи мо­гу да оста­ве ис­тро­ше­не ба­те­ри­је. Са­мо у 2017. го­ди­ни, по ре­чи­ма Ни­ко­ле Пап­ка из по­ме­ну­те ком­па­ни­је, са­ку­пље­но је око 1,4 то­не ис­тро­ше­них ба­те­ри­ја. 

Ис­по­ста­ви­ло се на кра­ју да је рас­пи­ти­ва­ње за суд­би­ну ис­тро­ше­них ба­те­ри­ја ре­зул­ти­ра­ло мно­го ви­ше пи­та­ња не­го кон­крет­них од­го­во­ра, јер су град­ске слу­жбе, еко­ло­зи и јав­но ко­му­нал­но пред­у­зе­ће, из­гле­да, за са­да ди­гли ру­ке од ак­ци­је, а то зна­чи да ба­те­ри­је не­кон­тро­ли­са­но до­спе­ва­ју на де­по­ни­је. Ср­би­ја, ко­ја је у нај­ве­ћој ме­ри ре­ши­ла про­блем при­ку­пља­ња ста­рих аку­му­ла­то­ра, гу­ма, елек­трон­ског и елек­трич­ног от­па­да, мо­же да ре­ши и пи­та­ње пра­вил­ног трет­ма­на ба­те­ри­ја, а до та­да оста­је на са­ве­сти сва­ког по­је­дин­ца шта ће са њи­ма да ура­ди.

Коментари8
9bb98
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Joke
Resenje je jednostavno: da bi kupili novu bateriju uvesti da se mora vratiti istrosena ili platiti visoka kaucija.
Михаило Јовановић
А мени су се сви смејали кад сам пре 10 година батерије бацао у кофу, која се временом напунила, и чим се појавило то у Темпу однео сам и напунио ону њихову канту скоро до врха. Неће никога комшија пријавити, јер имамо погрешно стање свести. То мислим да никада нећемо променити. Нема тих казни, једино да уведу оно “око за око...”, па да буде доста ампутираних... Довољно је погледати, прочитати, на сваком производу лепо стоји да ли је за рециклажу, ако јесте, не сме у комунални отпад, него дај да га прерадимо и поново употребимо. Само кренути од најмлађих, и за две генерације (60ак година) ето нам чистије државе...
Даца Васић
У Ср. Митровици мислим да једино MAXI сакупља празне батерије, и хвала им на томе. Ако грешим, нека ме неко исправи.
MилeK
Радо ћу се одазвати овом позиву да рециклирам, када република буде одредила минималац са којим може пристојно да се живи. До тада, сав отпад бацам у велике црне вреће, па у контејнер. За ових 28 година да немамо рециклажне центре је велика срамота, а толико ђубрета може да се преради.
Djordje
U Nemackoj i Austriji, svi koji prodaju nove baterije imaju zakonsku obavezu da preuzimaju stare.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља