петак, 28.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 19:59
ПРИВАТНИ ДОМОВИ У СРБИЈИ

Закон кочи смештај угрожених

Око 800 најстаријих, који чекају место у државном дому, могло би да буде смештено у неком од 187 приватних дoмова о трошку државе, али је потребно изменити закон
Аутор: Марија Бракочевићпонедељак, 26.02.2018. у 20:20
За по­моћ нај­у­гро­же­ни­ји­ма у бу­џе­ту опре­де­ље­но 204 ми­ли­о­на ди­на­ра (Фото Д. Жарковић)

Др­жа­ва је спрем­на да поч­не да суб­вен­ци­о­ни­ше сме­штај ма­те­ри­јал­но угро­же­них гра­ђа­на без бли­жих срод­ни­ка у ли­цен­ци­ра­не при­ват­не до­мо­ве за ста­ре. За ту на­ме­ну у бу­џе­ту је опре­де­ље­но 204 ми­ли­о­на ди­на­ра. Сво­ја вра­та хо­ће да отво­ре и при­ват­ни­ци ко­ји би, ка­ко је за­ми­шље­но, тре­ба­ло да при­хва­те све осо­бе са ли­сте че­ка­ња за ме­сто у др­жав­ном до­му. Тре­нут­но их је око 800. Да би све то би­ло мо­гу­ће по­треб­но је да др­жа­ва рас­пи­ше кон­курс на ко­јем ће при­ват­ни до­мо­ви мо­ћи да по­ну­де сво­је сло­бод­не ка­па­ци­те­те за суб­вен­ци­о­ни­са­ни сме­штај ста­ри­јих. Зо­ран Ђор­ђе­вић, ми­ни­стар за рад, уве­ра­ва да ће тај кон­курс убр­зо би­ти рас­пи­сан.  

– Чим се при­ват­ни до­мо­ви бу­ду ода­зва­ли по­зи­ву др­жа­ве кан­ди­да­ти са ли­сте че­ка­ња мо­ћи ће да се сме­сте у не­ки од при­ват­них до­мо­ва ко­ји има­ју ли­цен­цу за рад. Њи­хо­ва по­пу­ње­ност је око 50 про­це­на­та, што зна­чи да и те ка­ко те­же да има­ју ви­ше ко­ри­сни­ка, јер и они пла­ћа­ју стру­ју, во­ду, гре­ја­ње... 

Не­до­ста­так ко­ри­сни­ка је за њих ве­ли­ки тро­шак та­ко да др­жа­ва же­ли да им пру­жи исте усло­ве као што то већ функ­ци­о­ни­ше у др­жав­ним ку­ћа­ма. Мо­жда они­ма ко­ји има­ју ви­сок ни­во сме­шта­ја наш кон­курс не­ће би­ти пре­ви­ше при­ма­мљив, али тре­ба сви да раз­ми­сле јер кре­вет је ипак нај­ску­пљи ка­да је пра­зан – ка­же ми­ни­стар Ђор­ђе­вић за „По­ли­ти­ку”.    

У ми­ни­стар­ству до­да­ју и да се овим по­те­зом исто­вре­ме­но пред­у­пре­ђу­је по­тре­ба за из­град­њом но­вих сме­штај­них ка­па­ци­те­та ко­ји би се фи­нан­си­ра­ли из бу­џе­та. 

– Ства­ра­њем за­кон­ске мо­гућ­но­сти спре­чи­ла би се и по­ја­ва да ста­ри­ји ко­ри­сте услу­ге сме­шта­ја да­ле­ко од сво­јих по­ро­ди­ца чи­ме ки­да­ју ус­по­ста­вље­не со­ци­јал­не ве­зе, а омо­гу­ћи­ло би им се и очу­ва­ње по­ро­дич­них и дру­гих со­ци­јал­них по­ве­за­но­сти. Ти­ме би се ство­ри­ли усло­ви за пот­пу­но из­јед­на­ча­ва­ње при­ват­них и др­жав­них до­мо­ва за ста­ри­је – на­по­ми­њу у Ми­ни­стар­ству ра­да. 

У Удру­же­њу при­ват­них уста­но­ва со­ци­јал­не за­шти­те, ко­је је ла­не по­кре­ну­ло ини­ци­ја­ти­ву о суб­вен­ци­о­ни­са­њу, под­се­ћа­ју да је кон­курс тре­ба­ло да бу­де рас­пи­сан још пре не­ко­ли­ко ме­се­ци, али ни­је јер по­сто­је про­бле­ми у про­це­ду­ри. Ра­до­слав Ми­ло­ва­но­вић, пред­сед­ник удру­же­ња, твр­ди да, да би се до­не­ла од­лу­ка и рас­пи­сао кон­курс, за то мо­ра да по­сто­ји пот­по­ра у За­ко­ну о со­ци­јал­ној за­шти­ти ко­је за­сад не­ма. 

– Да би тај тен­дер мо­гао да успе мо­ра да по­сто­ји раз­ли­чи­тост у по­ну­ди, на осно­ву ко­је би ко­ми­си­ја мо­гла да иза­бе­ре нај­бо­љу. У на­шем слу­ча­ју раз­ли­чи­тих по­ну­да пру­жа­ла­ца услу­га не мо­же да бу­де, јер сви ми ну­ди­мо исту услу­гу, у истом ти­пу уста­но­ве, по ис­тој це­ни. То се он­да не мо­же на­зва­ти кон­кур­сом, па ни јав­ном на­бав­ком, а за­кон ипак тра­жи да то бу­де јав­на на­бав­ка. Због то­га је по­треб­но да се до­пу­ни и из­ме­ни по­сто­је­ћи за­кон, јер кон­курс не мо­же тек та­ко да се рас­пи­ше, по­себ­но не без за­кон­ске пот­по­ре, без чла­на за­ко­на у ко­јем се ниг­де не спо­ми­ње реч кон­курс – об­ја­шња­ва Ми­ло­ва­но­вић и до­да­је да су над­ле­жни из ми­ни­стар­ства ра­ни­је обе­ћа­ли да ће из­ме­на и до­пу­на За­ко­на о со­ци­јал­ној за­шти­ти би­ти ура­ђе­на до ју­на.

– Оче­ку­је­мо да ће до­тад си­ту­а­ци­ја би­ти ре­ше­на, али ипак не мо­гу да пре­ци­зи­рам ка­да ће у де­ло би­ти спро­ве­де­на иде­ја о сме­шта­ју ста­ри­јих угро­же­них гра­ђа­на о тро­шку др­жа­ве – на­по­ми­ње пред­сед­ник удру­же­ња.  

За са­да је си­гур­но да ће, ка­да за то до­ђе вре­ме, др­жа­ва сно­си­ти тро­шко­ве сме­шта­ја угро­же­них у при­ват­не до­мо­ве. Ка­да Фонд ПИО бу­де ис­пла­ћи­вао пен­зи­ју, у исто вре­ме сти­за­ће и до­пу­на нов­ца од Ми­ни­стар­ства за рад за сва­ку угро­же­ну осо­бу по­је­ди­нач­но. У име угро­же­них, до­да­је Ми­ло­ва­но­вић, др­жа­ва ће до­да­ва­ти оно­ли­ко нов­ца ко­ли­ко је нео­п­ход­но и то ће би­ти ин­ди­ви­ду­ал­на ствар. 

– Це­лу ак­ци­ју ипак мо­ра да спро­ве­де цен­тар за со­ци­јал­ни рад. Сред­ства из бу­џе­та већ су обез­бе­ђе­на, али тај но­вац и да­ље не­где та­во­ри, че­ка да бу­де утро­шен – под­се­ћа Ра­до­слав Ми­ло­ва­но­вић.

До до­ма пре­ко суб­вен­ци­је 

По­сто­је че­ти­ри по­ве­ри­о­ца: ста­ри, ко­ји­ма тре­ба да се пру­жи услу­га, цен­тар за со­ци­јал­ни рад, чи­ји је за­да­так да их пре­по­зна и на­пра­ви спи­сак со­ци­јал­но угро­же­них, при­ват­ни пру­жа­о­ци услу­га, и на кра­ју Ми­ни­стар­ство за рад, ко­је све то тре­ба да пла­ти.

Круг по­чи­ње од ста­ри­је осо­бе, ко­ја има по­тре­бу и же­љу да се сме­сти у дом. Цен­тар за со­ци­јал­ни рад тре­ба да је пре­по­зна као со­ци­јал­но угро­же­ну осо­бу, ко­ја не­ма до­вољ­но сред­ста­ва да се са­мо­стал­но сме­сти у дом. До­но­си ре­ше­ње о ње­ном сме­шта­ју, па осо­ба пот­пи­су­је уго­вор са не­ким при­ват­ним до­мом. Ње­на при­ма­ња се пре­ба­цу­ју на уста­но­ву у ко­ју ће се сме­сти­ти, а оста­так нов­ца на осно­ву уго­во­ра о сме­шта­ју у при­ват­ни дом Ми­ни­стар­ство за рад ис­пла­ћу­је пру­жа­о­цу услу­ге, од­но­сно лиценцираном при­ват­ном до­му за ста­ре. 

Па­ра­ле­ла

– 187 при­ват­них ли­цен­ци­ра­них до­мо­ва за ста­ре

– 5.000 кре­ве­та у при­ват­ним до­мо­ви­ма

– 40 др­жав­них до­мо­ва за ста­ре

– 8.966 кре­ве­та у др­жав­ним до­мо­ви­ма

– од 30.000 до 46.000 ди­на­ра сме­штај у др­жав­ном до­му 

–од 300 до 700 евра сме­штају при­ват­ном до­му 


Коментари0
f2fed
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Друштво /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља