среда, 20.11.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 09:39
46. ФЕСТ

Шарена и различита филмска сцена

Од футуризма па до искрених погледа на садашњост крећу се тематске преокупације српских филмова на Фесту
Аутор: Дубравка Лакићпонедељак, 26.02.2018. у 22:00
Из срп­ског фил­ма „Eder­le­zi Ri­sing” (Фо­то Прес слу­жба 46. Фе­ста)

Пр­ви ви­кенд бе­о­град­ског Фе­ста до­нео је на глав­ну фе­сти­вал­ску сце­ну (Са­ва цен­тар) ја­ке „игра­че“, фил­мо­ве ко­ји су по­пут „3 бил­бор­да...“, „Lady Bird“ (бу­ба­ма­ра), „Ква­дра­та“ или „Скри­ве­не љу­ба­ви“ осво­ји­ли но­ми­на­ци­је за ово­го­ди­шњег Оска­ра. На тој глав­ној сце­ни ви­ђен је и пр­ви од пет до­ма­ћих фил­мо­ва ко­ји се ове го­ди­не так­ми­че у се­лек­ци­ји Срп­ски филм.

Са фил­мом „Едер­ле­зи рај­зинг“ („Eder­le­si Ri­sing“), уз­бу­дљи­вом на­уч­но­фан­та­стич­ном при­чом чи­ја се рад­ња до­га­ђа у све­ми­ру у бли­ској бу­дућ­но­сти, у фор­ми ду­го­ме­тра­жног игра­ног фил­ма де­би­ту­је ре­ди­тељ Ла­зар Бо­дро­жа (1983), ко­ји је до са­да већ сни­мио је­дан успе­шни ин­тер­ак­тив­ни филм и је­дан на­гра­ђи­ва­ни крат­ки филм. Сце­на­рио за Бо­дро­жин филм на­пи­сао је Ди­ми­три­је Вој­нов пре­ма при­по­вет­ки Зо­ра­на Не­шко­ви­ћа, а у фил­му игра­ју: Џе­си­ка Сто­ја­но­вић Stoya – аме­рич­ка зве­зда фил­мо­ва за од­ра­сле (у ли­ку ан­дро­и­да), по­зна­ти сло­ве­нач­ки глу­мац Се­ба­сти­јан Ка­ва­ца (срп­ски ко­смо­на­ут) и Ма­ру­ша Ма­јер.

Го­во­ре­ћи о свом фил­му на Фе­сту Бо­дро­жа из­ме­ђу оста­лог ка­же: „Иде­ја нам је би­ла да ис­при­ча­мо јед­ну ме­та­фо­рич­ну, сно­ли­ку љу­бав­ну при­чу и да на­пра­ви­мо ви­зу­ел­но екс­пре­си­ван филм, у осно­ви ду­бо­ко ме­ло­драм­ски, са дис­то­пиј­ским кон­тек­стом у ри­гид­ној бу­дућ­но­сти на­лик ра­ди­ка­ли­зо­ва­ној вер­зи­ји ки­не­ског кор­по­ра­тив­ног ко­му­ни­зма“, док ода­бир Stoye за ту­ма­ча глав­не жен­ске ро­ле об­ја­шња­ва „кон­цеп­ту­ал­но иде­ал­ним ре­ше­њем“. Stoya је, ка­же Бо­дро­жа, још у про­це­су при­пре­ма и про­ба за сни­ма­ње фил­ма „на­мет­ну­ла свој истин­ски та­ле­нат и по­ка­за­ла се као не­ко ко у се­би но­си увер­љи­вост на­тур­шчи­ка и ха­ри­зму озбиљ­ног филм­ског глум­ца“...

***

Од фу­ту­ри­зма па до ис­кре­них по­гле­да на са­да­шњост кре­ћу се те­мат­ске пре­о­ку­па­ци­је срп­ских фил­мо­ва на Фе­сту. На са­да­шњи тре­ну­так од­го­ва­ра сце­на­ри­ста и ре­ди­тељ Ко­ста Ри­стић сво­јим ди­плом­ским ма­стер фил­мом „Бан­ди­ти у по­тра­зи за ма­мом“. Де­јан Зе­че­вић, ина­че нај­и­ску­сни­ји од свих ре­ди­те­ља у овом так­ми­че­њу, во­ди свој филм „Из­гред­ни­ци“ као три­лер за­сно­ван на те­о­ри­ји ха­о­са и при­ча о не­у­мит­ном на­за­до­ва­њу људ­ске при­ро­де од ре­да до анар­хи­је. Пе­тар Па­шић у фил­му „О бу­би­ца­ма и хе­ро­ји­ма“ до­ви­тљи­во про­го­ва­ра о све­ту љу­ди пу­ном стра­ха и не­до­сти­жних љу­ба­ви и под­зем­ном све­ту бу­ба ко­је про­ла­зе кроз бор­бу за љу­бав. Сце­на­ри­ста и ре­ди­тељ Све­ти­слав Дра­го­ми­ро­вић у фил­му „Хо­ри­зон­ти“ јед­ну ве­ли­ку лаж увла­чи у на­из­глед обич­ну се­о­ску по­ро­ди­цу и на тај на­чин сво­ју при­чу до­во­ди и до уби­ства и до тра­ге­ди­је...

До­ма­ћи фил­мо­ви на Фе­сту су углав­ном са пот­пи­си­ма мла­ђе ге­не­ра­ци­је на­ших филм­ских ства­ра­ла­ца, ука­зу­ју на не­ке дру­га­чи­је ве­тро­ве у срп­ској ки­не­ма­то­гра­фи­ји и на пла­ну есте­ти­ке и на пла­ну те­мат­ских ин­те­ре­со­ва­ња, бли­ски­јих ино­стра­ном, не­го до­ма­ћем филм­ском тр­жи­шту. Би­ће за­ни­мљи­во чу­ти ка­кве ће оце­не до­би­ти од зва­нич­ног жи­ри­ја ко­јим пред­се­да­ва ста­ри филм­ски вук Лор­дан За­фра­но­вић, а чла­но­ве још чи­не и по­зна­ти сло­ве­нач­ки ре­ди­тељ Да­мјан Ко­зо­ле, хр­ват­ски ком­по­зи­тор Ален Син­ка­уз и срп­ски глу­мац Ми­лош Ти­мо­ти­је­вић. Сви ови фил­мо­ви так­ми­че се и за „По­ли­ти­ки­ну“ на­гра­ду „Ми­лу­тин Чо­лић“...

***

Ве­че­рас на Фе­сту не би тре­ба­ло про­пу­сти­ти ни бри­тан­ско-аме­рич­ки филм „За­и­ста ни­ка­да ни­си био ов­де“ шкот­ске ре­ди­тељ­ке Лин Рем­зи, са Хо­а­ки­ном Фе­ник­сом у глав­ној уло­зи са ко­јом је на 70. Кан­ском фе­сти­ва­лу осво­јио „пал­му“ за нај­бо­љу му­шку ро­лу. У уло­зи освет­ни­ка, ина­че пла­ће­ног уби­це, а за­пра­во тра­у­ма­ти­зо­ва­ног аме­рич­ког рат­ног ве­те­ра­на, Хо­а­кин Фе­никс бли­ста.

И ово је освет­нич­ки филм, бру­та­лан и на­си­лан, али је ве­о­ма при­влач­но то што Рем­зи­је­ва ни­јед­ног тре­нут­ка не при­ка­зу­је сам чин на­си­ља, већ са­мо по­сле­ди­це – на­о­ко­ло раз­ба­ца­не ле­ше­ве зло­чи­на­ца, при­пад­ни­ка ду­гач­ког лан­ца пе­до­фи­ли­је ко­ји во­ди до са­мог вр­ха аме­рич­ке вла­сти, до са­мих кон­гре­сме­на...

„По­ли­ти­ки­на” На­гра­да „Ми­лу­тин Чо­лић” 

И ове го­ди­не на бе­о­град­ском Фе­сту би­ће уру­че­на „По­ли­ти­ки­на“ на­гра­да „Ми­лу­тин Чо­лић“ и то ре­ди­те­љу нај­бо­љег фил­ма ко­ји се так­ми­чи у на­ци­о­нал­ној се­лек­ци­ји Срп­ски филм.

Чла­но­ви жи­ри­ја за до­де­лу ове на­гра­де су: Го­ран Па­ска­ље­вић, наш слав­ни ре­ди­тељ и про­ду­цент, Бо­јан Ву­ле­тић, сце­на­ри­ста и ре­ди­тељ, про­шло­го­ди­шњи ла­у­ре­ат на­гра­де „Ми­лу­тин Чо­лић“ за филм „Ре­кви­јем за го­спо­ђу Ј“ и Ду­брав­ка Ла­кић, филм­ски кри­ти­чар на­шег ли­ста.

 „По­ли­ти­ки­на“ на­гра­да на Фе­сту би­ће све­ча­но уру­че­на до­бит­ни­ку 2. мар­та у дво­ра­ни Са­ва цен­тра...К. Р.


Коментари0
d77fa
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља