четвртак, 17.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 12:00

Дизел-возила пред забраном у Немачкој

Суд одобрио да локалне власти забрањују коришћење дизелаша иако то још није регулисала немачка влада
Аутор: Ненад Радичевићуторак, 27.02.2018. у 22:00
Ве­ли­ка по­бе­да ак­ти­ви­ста за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не (Фото Бета/АП)

Од на­шег до­пи­сни­ка
Франк­фурт, Хај­дел­берг – Не­мач­ки са­ве­зни управ­ни суд је отво­рио пут за уво­ђе­ња ло­кал­них за­бра­на ко­ри­шће­ња ди­зел-во­зи­ла у по­је­ди­ним де­ло­ви­ма Не­мач­ке а да то на ни­воу це­ле др­жа­ве ре­гу­ли­ше са­ве­зна вла­да. И док срп­ски уво­зни­ци по­лов­них во­зи­ла већ мо­гу да поч­ну да за­до­вољ­но тр­ља­ју ру­ке јер ће на уда­ру би­ти сва во­зи­ла ко­ја не­ма­ју „евро 6” мо­тор, не­мач­ка моћ­на ауто­мо­бил­ска ин­ду­стри­ја је овом од­лу­ком при­ми­ла сна­жан уда­рац, и то од ак­ти­ви­ста за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не.

Суд, чи­је се­ди­ште је у Лај­пци­гу, за­пра­во је од­ба­цио жал­бе две нај­мно­го­људ­ни­је не­мач­ке по­кра­ји­не – Се­вер­не Рај­не Вест­фа­ли­је и Ба­ден Вир­тем­бер­га – ко­је су по­ку­ша­ле да оспо­ре од­лу­ке по­кра­јин­ских су­до­ва да глав­ним гра­до­ви­ма те две по­кра­ји­не – Ди­сел­дор­фу и Штут­гар­ту – на­ло­же да ис­по­шту­ју зах­те­ве еко­ло­шких ак­ти­ви­ста и омо­гу­ће уво­ђе­ње за­бра­не ко­ри­шће­ња во­зи­ла на ди­зел-го­ри­во као сред­ство за­шти­те јав­ног здра­вља. Овом од­лу­ком је за­пра­во суд дао пра­во да се на ло­кал­ним ни­во­и­ма до­но­се ова­кве за­бра­не, иако то још ни­је ре­гу­ли­са­но за­ко­ном до­не­се­ним на на­ци­о­нал­ном ни­воу.

Це­лу ини­ци­ја­ти­ву за за­бра­ну ко­ри­шће­ња ди­зел-ауто­мо­би­ла, бар у нај­за­га­ђе­ни­јим ули­ца­ма ако не у це­лим гра­до­ви­ма, по­кре­ну­ла је не­мач­ка ор­га­ни­за­ци­ја за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не „Дој­че ум­велт­хил­фе” (ДУХ), фру­стри­ра­на ти­ме да се ни­шта не ра­ди на по­бољ­ша­ва­њу ква­ли­те­та ва­зду­ха, на­ро­чи­то у 70 од­сто нај­за­га­ђе­ни­јих не­мач­ких гра­до­ва. Они су ту­жи­ли ло­кал­не вла­де, зах­те­ва­ју­ћи да се ис­по­шту­ју стан­дар­ди ко­ји су од­ре­ђе­ни на ни­воу Европ­ске уни­је, и на кра­ју до­би­ли про­це­се.

„Ово је ве­ли­ки дан за чист ва­здух у Не­мач­кој”, ре­као је ју­че Јир­ген Реш, из­вр­шни ди­рек­тор ДУХ-а, до­да­ју­ћи да он сма­тра да о овом пи­та­њу по­сто­је „па­ра­ле­ле са ду­ван­ском ин­ду­стри­јом ко­ја де­це­ни­ја­ма, упр­кос сту­ди­ја­ма ко­је го­во­ре су­прот­но, три­ви­ја­ли­зу­је чи­ње­ни­це о штет­ним ефек­ти­ма ду­ван­ском ди­ма на здра­вље”.

„Ште­ту ко­ју људ­ском здра­вљу чи­ни азот­ни ок­сид, ко­ји ис­пу­шта­ју ди­зел-во­зи­ла, у овом тре­нут­ку је по­след­ње отво­ре­но пи­та­ње ко­је се ти­че за­га­ђе­ња ва­зду­ха а ко­је тре­ба да се ре­ши.”

Иако је ју­че­ра­шња суд­ска од­лу­ка у пр­ви мах за­бри­ну­ла ми­ли­о­не вла­сни­ка ди­зел-во­зи­ла у Не­мач­кој, суд за­пра­во ју­че ни­је увео ни­ка­кву за­бра­ну, већ је пре­пу­стио оп­штин­ским, град­ским и по­кра­јин­ским вла­сти­ма да то учи­не, али под усло­вом да за­бра­не бу­ду про­пор­ци­о­нал­не ква­ли­те­ту ва­зду­ха. Осим то­га, суд­ском од­лу­ком је на­ло­же­но ло­кал­ним вла­сти­ма да пред­ви­де и пре­ла­зни пе­ри­од, као и да се уво­ђе­ње за­бра­на од­ви­ја по­сте­пе­но. 

При­ме­ра ра­ди, у Штут­гар­ту у ко­јем ће пр­во би­ти при­ме­ње­на за­бра­на ко­ри­шће­ња ди­зел-во­зи­ла са „евро 5” мо­то­ром ни­је мо­гу­ћа пре 1. сеп­тем­бра 2019. го­ди­не. Али и ту ће би­ти из­у­зе­та­ка па ће, при­ме­ра ра­ди, за­на­тли­је мо­ћи да их ко­ри­сте упр­кос за­бра­ни.

Иако ово зна­чи да ми­ли­о­ни во­за­ча ди­зел-во­зи­ла уско­ро не­ће мо­ћи њи­ма да уђу у гу­сто на­се­ље­на град­ска под­руч­ја, суд ни­је од­лу­чио да они до­би­ју би­ло ка­кву фи­нан­сиј­ску ком­пен­за­ци­ју за то, као и за гу­би­так на вред­но­сти њи­хо­вих ауто­мо­би­ла.

„Од­ре­ђе­ни гу­би­ци вред­но­сти мо­ра­ју да бу­ду при­хва­ће­ни”, ре­као је пред­се­да­ва­ју­ћи су­ди­ја Ан­дре­ас Корб­ма­хер, по­ру­чив­ши ло­кал­ним вла­сти­ма да из­бег­ну да уво­де раз­ли­чи­та ре­ше­ња за раз­ли­чи­те гра­до­ве.

И док пр­ви чо­век ДУХ-а ис­ти­че да је ова од­лу­ка „де­бакл за вла­ди­ну по­ли­ти­ку ве­ли­ке ко­а­ли­ци­је ко­ја је ја­сно ста­ла на стра­ну ауто­мо­бил­ске ин­ду­стри­је”, пр­ви чо­век Са­ве­за не­мач­ких гра­до­ва и оп­шти­на Герд Ланд­сберг ка­же да је „по­гре­шно схва­та­ње” да ће ова од­лу­ка ре­ши­ти про­блем за­га­ђе­ња. Из овог удру­же­ња упо­зо­ра­ва­ју да ће за­бра­не има­ти огро­ман ути­цај на ма­ње гра­до­ве, где ка­ми­о­ни за ис­по­ру­ку, ауто­мо­би­ли хит­них слу­жби, али и мно­гих гра­ђа­на, има­ју ди­зел-мо­то­ре.

Не­ко­ли­ко да­на пре ове од­лу­ке јав­ност је са­зна­ла да не­мач­ка вла­да при­пре­ма за­кон ко­јим би ре­гу­ли­са­ла у ко­јим слу­ча­је­ви­ма је мо­гу­ће уве­сти за­бра­ну ко­ри­шће­ња ди­зел-во­зи­ла.

„Још ове го­ди­не би тре­ба­ло да бу­де ство­рен је­дан но­ви прав­ни те­мељ за уво­ђе­ње за­бра­на на од­ре­ђе­ним са­о­бра­ћај­ни­ца­ма у свр­ху за­шти­те здра­вља гра­ђа­на од сит­не пра­ши­не и штет­них га­со­ва”, на­ве­де­но је у од­го­во­ру не­мач­ке вла­де на по­сла­нич­ко пи­та­ње по­сла­ни­ка Зе­ле­них Ма­ти­ја­са Га­сте­ла.

Ју­че­ра­шња суд­ска од­лу­ка мо­гла би да има енорм­не по­сле­ди­це на моћ­ну ауто­мо­бил­ску ин­ду­стри­ју Не­мач­ке, бу­ду­ћи да су ве­о­ма ду­го у Не­мач­кој ди­зел-во­зи­ла про­да­ва­на као чи­сти­ја ва­ри­јан­та во­зи­ла, ко­ја иду на фо­сил­на го­ри­ва, због то­га што еми­ту­ју ма­ње угљен-ди­ок­си­да у од­но­су на „бен­зин­це”. Пре­ма по­да­ци­ма не­мач­ке Са­ве­зне упра­ве за са­о­бра­ћај, на не­мач­ким ули­ца­ма има ви­ше од 15 ми­ли­о­на ди­зел-во­зи­ла, од ко­ји око 10 ми­ли­о­на при­па­да мо­де­ли­ма ко­ји не­ма­ју „евро 6” мо­то­ре па се сма­тра­ју ве­ли­ким за­га­ђи­ва­чи­ма.


Коментари12
07baf
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

MarkoBgd
Treba i kod nas udariti po tim dizel trovačima žestoko. Ili da poskupi dizel drastično , ili da se stimulišu vozila sa plinom i metanom. Na primer za vozilo sa atestiranom gasnom instalacijom - registracija duplo jeftinija. A na pumpi da gas bude malo jeftiniji nego sad. Ako u Bosni može da bude 40 dinara, može i kod nas 50-55 din i to je onda dobro za sve. I za vozače, i za državu ( čitaj - sve one koji se prave da nešto rade na svom državnom poslu) i za sve koji udišu vazduh
Dragan stojkovic
2b390 Nova prevara samo jedan veci brod ima dizel motor snage kao 2000 do 10000 automobila da ne govorimo o avionima koji trose gorivo tezih frakcija posle benzina i dizela u odnosu 1:70
Jovan
Za ovako nešto treba imati petlju! Prvo Njemci izmisle lažne testove koji dokazuju da su dizelaši ekološki prihvatljivi, čak ekološkiji od benzinaca. Posle tu mantru prodadoše svojim ali i stranim naručiocima. Nakon toga su obavljali ekološki pregled vozila u sklopu tehničkog pregleda i gle čuda svi njihovi navodi o ekološki prihvatljivim vozilima bijahu potvrđeni. Nakon eksploatacije falcifikata i nakon šta su uhvaćeni s prstima u pekmezu i bili prisiljeni da plate enormne odštete, odlučiše od sad radimo pošteno. Njihov sud odluči da može da se uvede zabrana dizelaša, pa bi sada vlasnici ovakvih vozila u Njemačkoj, a i šire, trebali da kupe nova vozila. Njihov sud ne kaže tko je taj koji ima da im namiri štetu usljed nemogućnosti korištenja. Ispada da za vlastiti račun trebaju da kupe nova vozila od istih gangstera koji su im prodavali rog za sveću.
Srboljub Tudej
Ima li vlada Srbije bilo kakav koncept u odnosu na dizel motore i elektro-automobile?!
Zivojin
Naravno da nema. A i ako se uvede neka regulativa to obicno bude bez ikakve logike kao na primer ovo u vezi folija za zatamnjenje stakala ili poreza na automobile koji se baziraju na kubikazi koja je danas sasvim nebitna i automobil sa 1,5l motorom moze imati vise snage i trositi vise goriva od vozila sa 2,5l motorom. Razumem ako bi se porez bazirao na kolicini otrovnih izduvnih gasova ili potrosnji ili necem od znacaja, ali ovo kako je danas je skroz bez beze.
Препоручујем 5
nema problema
Srbi su otorni na fine čestice čadži koju emituju dizel motori! Slobodno dišite punim plućima na cestama Srbije!
Дринко Кончаревић
Чак и наши закони подржавају Ваш предлог. Због бахатих возача уведено је правило да пешак има право првенства на пешаком прелазу. Шта се ту дешава? Зауставља се једно или више возила. Нервозни возачи турирају моторе у месту. При поновном кретању, додају гас. Око возила и пешака долази до наглог повећања количине отровних гасова. Важно је првенство а здравље. За то постоји лекар, но то је већ друга прича.
Препоручујем 9

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља