понедељак, 22.04.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:13

Жене опет на удару насилника

У четири од осам случајева убистава жртве се никада никоме нису обратиле за помоћ, каже Горјана Мирчић Чалуковић, заменица јавног тужиоца
Аутор: Александар Бојовићуторак, 27.02.2018. у 22:00
Увиђај испред Центра за социјални рад у Раковици: лане убијено 26 жена (Фото А. Васиљевић)

За не­пу­на два ме­се­ца ове го­ди­не ши­ром Ср­би­је у по­ро­дич­ном и парт­нер­ском на­си­љу уби­је­но је осам же­на. Но­ви за­кон о спре­ча­ва­њу на­си­ља у по­ро­ди­ци ко­ји се при­ме­њу­је од 1. ју­на 2017. имао је по­зи­ти­ван ути­цај на сма­ње­ње ова­квих слу­ча­је­ва, али на­жа­лост, од по­чет­ка го­ди­не број зло­чи­на над же­на­ма у Ср­би­ји је у по­ра­сту. При­ме­ра ра­ди, то­ком це­ле про­шле го­ди­не у по­ро­дич­ном на­си­љу уби­је­но је 26 же­на, а од Но­ве го­ди­не го­то­во сва­ке не­де­ље смо све­до­ци слу­ча­је­ва да је му­шка­рац усмр­тио су­пру­гу, бив­шу же­ну, де­вој­ку, мај­ку… 

Ве­сна Ста­но­је­вић, ко­ор­ди­на­тор­ка Са­ве­то­ва­ли­шта про­тив на­си­ља у по­ро­ди­ци, под чи­јем окри­љем су и си­гур­не ку­ће у Бе­о­гра­ду, ка­же за „По­ли­ти­ку” да су ово алар­мант­ни по­да­ци. Она сма­тра да би ин­сти­ту­ци­је тре­ба­ло да бу­ду ефи­ка­сни­је као и да уло­же још тру­да у бор­бу про­тив ове по­ша­сти. 

„Све вре­ме се пи­там да ли ра­ди­мо ка­ко тре­ба или је то сти­цај не­ких дру­гих окол­но­сти на ко­је не мо­же­мо да ути­че­мо. Чи­ње­ни­ца је да је то пре­ви­ше уби­ста­ва ове го­ди­не и мно­го ства­ри мо­ра да се про­ме­ни ка­ко би се из­ме­ни­ло и по­на­ша­ње љу­ди”, ка­же Ве­сна Ста­но­је­вић.

Гор­ја­на Мир­чић Ча­лу­ко­вић, за­ме­ни­ца јав­ног ту­жи­о­ца упу­ће­на у Ми­ни­стар­ство прав­де и чла­ни­ца рад­не гру­пе за из­ра­ду За­ко­на о спре­ча­ва­ну по­ро­дич­ног на­си­ља на­во­ди за наш лист да пре­ма еви­ден­ци­ји бар по­ло­ви­на од ових осам слу­ча­је­ва ни­ка­да ни­је би­ла при­ја­вље­на ин­сти­ту­ци­ја­ма – ни Цен­тру за со­ци­јал­ни рад, а ни по­ли­ци­ји. 

„Сва­ко ко је од­го­во­ран гра­ђа­нин тре­ба­ло би да при­ја­ви ако чу­је да не­ко у ње­го­вом ком­ши­лу­ку ту­че же­ну и де­цу. Јер ако она не­ће, не сме или не же­ли, ми као гра­ђа­ни смо ду­жни да то ура­ди­мо. У че­ти­ри слу­ча­ја ових уби­ста­ва же­не се ни­ка­да ни­ко­ме ни­су обра­ти­ле за по­моћ”, на­гла­ша­ва на­ша са­го­вор­ни­ца. Она до­да­је да су ва­жне и кам­па­ње за по­ди­за­ње све­сти жр­та­ва и да на то­ме тре­ба још да се ра­ди. 

У Ми­ни­стар­ству прав­де Ср­би­је за „По­ли­ти­ку” ка­жу да је од 1. ју­на 2017. од ка­да се при­ме­њу­је За­кон о спре­ча­ва­њу на­си­ља у по­ро­ди­ци па до кра­ја ја­ну­а­ра из­ре­че­но 10.115 хит­них ме­ра ко­ји­ма су се по­чи­ни­о­ци или уда­љи­ли из ста­на или им је за­бра­ње­на ко­му­ни­ка­ци­ја и при­ла­зак жр­тви. Ка­ко на­во­де, у овом пе­ри­о­ду у Ср­би­ји су одр­жа­на 1.793 са­ста­на­ка на ко­ји­ма је раз­мо­трен чак 29.181 слу­чај при­ја­вље­ног на­си­ља у по­ро­ди­ци. Бит­но је на­гла­си­ти да ов­де спа­да­ју и слу­ча­је­ви на­си­ља ни­жег ин­тен­зи­те­та. Ипак, уз све на­по­ре над­ле­жних ин­сти­ту­ци­ја, Ср­би­ја се и да­ље бо­ри са овим про­бле­мом. Је­дан од слу­ча­је­ва по­ро­дич­ног на­си­ља до­го­дио се про­шлог пет­ка у Но­вом Са­ду. По­ли­ци­ја је ухап­си­ла З. Г. (46) јер је, ка­ко се сум­ња, гур­нуо су­пру­гу М. Г. (40) са Мо­ста сло­бо­де у том гра­ду. Те­ло не­срећ­не же­не још ни­је на­ђе­но, а по­ли­циј­ска ис­тра­га је утвр­ди­ла да ју је на­сил­ник мал­тре­ти­рао го­ди­на­ма. Не­ко­ли­ко да­на пре ово­га, док је от­кљу­ча­ва­ла вра­та згра­де у Но­вом Бе­о­гра­ду, хи­ци­ма из пи­што­ља с ле­ђа уби­је­на је В. К. (50). За уби­ство је осум­њи­чен адво­кат Д. К. (68) с ко­јим је не­срећ­на же­на не­по­сред­но пре то­га рас­ки­ну­ла ду­го­го­ди­шњу љу­бав­ну ве­зу. У Кру­шев­цу су се до­го­ди­ла два уби­ства у истом да­ну. У оба слу­ча­ја реч је о по­ро­дич­ном на­си­љу. С. М. (60) је но­жем убио не­вен­ча­ну су­пру­гу Г. Ж. (64). У су­сед­ном се­лу Пе­пе­љев­цу, Б. Ј. (37) та­ко­ђе је но­жем убио су­пру­гу. 

У се­лу Ста­ни­шић код Сом­бо­ра ове го­ди­не до­го­дио се зло­чин ко­ји је уз­не­ми­рио ло­кал­но ста­нов­ни­штво. Ј. В. (21) осум­њи­чен је да је но­жем убио сво­ју де­вој­ку Б. М. (21) и то у свла­чи­о­ни­ци ло­кал­ног се­о­ског клу­ба. Он је у том пе­ри­о­ду имао за­бра­ну при­ла­ска де­вој­ци због ра­ни­јег на­си­ља. Уби­ство је по­чи­нио на­кон из­ла­ска из дво­не­дељ­ног при­тво­ра. У Сме­де­ре­ву је му­шка­рац убио труд­ну же­ну и ње­ну мај­ку. Овај зло­чи­нац је, пре не­го што је по­чи­нио са­мо­у­би­ство, под­мет­нуо по­жар у ко­јем су сва три те­ла из­го­ре­ла. Пр­ва жр­тва по­ро­дич­ног на­си­ља ове го­ди­не би­ла је М. Ш. (63) из Ру­ме. За уби­ство ове же­не осум­њи­чен је њен унук С. М. (24) ко­ји је ухап­шен не­ко­ли­ко са­ти на­кон зло­чи­на, док се скри­вао у игра­о­ни­ци. 


Коментари8
da68b
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

иван
Naravno svi osudujemo nasilje ali da li vam se necini da taj zakon koji staje na jednu stranu dovodi do povecanje ubistva.covek kada je ne mocan nema drugi izlaz malo je nas koji mozemo podneti ponizavanje i izivljavanje suda,policije i centra.
Ana
Vrlo je to slozeno pitanje za nase drustvo. Neki put imam osecaj kao da je nase drustvo stalo , optereceno ratovima, izolaciom, embargom, nemastinom, starim modelom porodice koja vise ne funkcionise, poremecenim sistemom vrednosti... Muskarci vise nisu na nivou, osecaju se isfrustriranim i pucaju. Pucaju iznutra, pucaju spolja. I naravno, prva zrtva je zena... Potrebno je mnogo vise edukovati celo drustvo, kroz tribine, skole, TV, i tako ce se nadam se, svest menjati...Ukinuti vulgarne i primitivne Farme, Rijaltije.. Rat je ostavio velike posledice na srpsko bice...ali to nije razlog da se stane i gledamo nemile scene ubistava , supruga, majki, devojaka... Mnogo bre!
Miloš
Odlično ste sve to rekli. Dodao bih i da su ljudi počeli da varaju svoje partnere više nego ikad, pa i tokom može biti razlog. Ipak, sve ovo itekako jeste razlog za slučajeve nasilja. Tužno, ali istinito. Ne piše nam je dobro, ako se ovako nastavi.
Препоручујем 3
Алекс
Ја се сећам мог случаја касних 90. Мајка је ишла на сва врата да моли за помоћ. Постојали су извештаји лекара, пријаве полицији и очевици. У министарству су нам ипак објашњавали да не могу ништа да ураде. То је био један од главних разлога што смо на крају буквално побегли из Србије.
Mihailo Alić
Prvo što treba da izmenite je član 37 nacrta Zakona o rodnoj ravnopravnosti u kome se medijima zabranjuje da iznose detalje o okolnostima nasilja u porodici. Do sprečavanja nasilja ne može doći ako se javnost ne uputi u to koje okolnosti do njega dovode, pa da se ponašanje muškaraca, ali i žena menja u smeru i cilju da nasilja bude manje. Ne može se zastupati teza da je žrtva uvek nevina, i da nikada nije svojim izborima i ponašanjem doprinela izvršenju nasilja. Takodje, treba utvrditi i odgovornost institucija i zakona o sprečavanju nasilja na progon muškaraca po lažnim prijavama nasilja koje potom reaktivno dovode do stvarnog nasilja.
Alisa
Naprotiv Mihailo ne treba objavljivati. Ne postoji razlog koji moze da opravda ubistvo i zato i ne treba objavljivati detalje i razloge ubistava. Ako te neko maltretira u nekoj vezi, idi, ne ubij. Ako ti nanese materijalnu stetu trazi naknadu sudskim putem. Udalji se, sredi svoj zivot i obrati se sudu za ostalo.
Препоручујем 3
Antun
@Sandra. Nije dobro kuditi neprobanog konja. Nemojte napadati nekog koga ne poznajete. Ne treba se svaki ovakav slucaj uzimati zdravo za gotovo, a narocito ne zauzimati stranu bez prethodnog znanja o slucaju. Najgore je "ohrabrivanje" zenskog sveta da se suprotstavi kad se dobro zna da je to cist govor mrznje prema drugoj strani. "Ohrabrivanje" putem informativnog programa, filmova, "reklama" na drustvenim mrezama ne dovodi do osnazivanje i osvescavanje zenskog sveta, vec do poziv na sukob i haos, a uz to i doprinosi da se povuce okidac kod nekog ko je i onako na izmaku nerava zbog situacije u drustvu. Sto se ne pozove na smirenost i razgovor, a ne na sukob? Nije slucajno ni izreka: Bate, bate nemoj me vise braniti.
Препоручујем 7
Прикажи још одговора

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља