недеља, 18.04.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
уторак, 27.02.2018. у 21:51 А. Те­ле­ско­вић

Регионалне претензије МК групе

Преузимање акција Аеродрома „Порторож” заправо је део бизнис плана да 50 одсто бизниса ове привредне групације буде ван граница Србије
Аеро­дром „Пор­то­рож” стра­те­шки је ва­жан за бизнис Миодрага Ко­сти­ћа (Фото Википедија)

Ре­ги­о­нал­не пре­тен­зи­је би­зни­сме­на Ми­о­дра­га Ко­сти­ћа, вла­сни­ка „МК гру­пе”, све су ве­ће. Сло­ве­нач­ки ме­ди­ји ја­вља­ју да је пре­ко Хо­те­ла „Па­лас Кем­пин­ски Пор­то­рож” Ко­стић ку­пио 7,8 од­сто ак­ци­ја Аеро­дро­ма „Пор­то­рож”. Ти­ме је уку­пан Ко­сти­ћев вла­снич­ки удео у овој ва­зду­шној лу­ци до­сти­гао 38 од­сто. 

Да ће би­ти но­вих пре­у­зи­ма­ња у ре­ги­о­ну Ми­о­драг Ко­стић већ је на­го­ве­стио при­ли­ком свог не­дав­ног го­сто­ва­ња на РТС-у. Та­да је ис­та­као да је ње­гов план да у на­ред­не две го­ди­не 50 од­сто би­зни­са „МК гру­пе” бу­де ван гра­ни­ца Ср­би­је. То зна­чи да ће овај при­вред­ник на­ста­ви­ти да пре­у­зи­ма ком­па­ни­је из ре­ги­о­на ко­је по­слу­ју у обла­сти бан­кар­ства, хо­те­ли­јер­ства и по­љо­при­вре­де.

Аеро­дром „Пор­то­рож” стра­те­шки је ва­жан за Ко­сти­ћев ре­ги­о­нал­ни би­знис, јер се на­ла­зи на са­мо пет ки­ло­ме­тра од Пор­то­ро­жа, где Ко­стић по­се­ду­је хо­тел, али и на 20 ки­ло­ме­та­ра од хр­ват­ског Ума­га, где „МГ гру­па” та­ко­ђе по­се­ду­је ту­ри­стич­ки ком­плекс. 

Про­да­вац де­о­ни­ца аеро­дро­ма био је, ина­че, сло­ве­нач­ки хол­динг „Ис­тра­бенц”. Дру­ги па­кет ак­ци­ја ку­пи­ла је оп­шти­на Ко­пар, чи­ји удео у укуп­ној вла­снич­кој струк­ту­ри аеро­дро­ма са­да из­но­си 36 од­сто. 

Ка­ко са­да ства­ри сто­је, у на­ред­ном пе­ри­о­ду ће се ве­ро­ват­но во­ди­ти бит­ка око то­га ко ће по­ста­ти ве­ћин­ски вла­сник овог аеро­дро­ма. Јер, још 15,23 од­сто уде­ла др­жи Лу­ка Ко­пар, док је 10 од­сто уде­ла у вла­сни­штву ком­па­ни­је „Ко­пар”.

Ко­стић је у ко­мен­та­ру за „По­слов­ни днев­ник” на­вео да ово пре­у­зи­ма­ње ци­ља­но као про­мо­ци­ја Пор­то­ро­жа као топ де­сти­на­ци­је и по­ве­ћа­ње бро­ја ле­то­ва с по­зи­тив­ним учин­ком на та­мо­шњу ту­ри­стич­ку ин­ду­стри­ју. Аеро­дром „Пор­то­рож” је, ина­че, тре­ћи ме­ђу­на­род­ни аеро­дром у Сло­ве­ни­ји. Има ва­жан по­ло­жај, јер је до­бро по­зи­ци­о­ни­ран у цен­трал­ној Евро­пи. 

Ко­сти­ће­ве ин­ве­сти­ци­о­не ак­тив­но­сти у Сло­ве­ни­ји се овим не за­вр­ша­ва­ју. Ње­го­ва АИК бан­ка, та­ко­ђе, че­ка одо­бре­ње за сти­ца­ње до­дат­ног уде­ла у Го­рењ­ској бан­ци. На­род­на бан­ка Ср­би­је (НБС), као ре­гу­ла­тор­но те­ло у овом по­ступ­ку, још ни­је до­не­ла но­во ре­ше­ње. 

Рок од 45 да­на за пре­да­ју по­треб­не до­ку­мен­та­ци­је, без ко­је не­ће би­ти до­вр­ше­но сти­ца­ње укуп­но 75,99 од­сто вла­снич­ког уде­ла АИК-а у Го­рењ­ској бан­ци, ис­ти­че сре­ди­ном мар­та.  

„До­би­ли смо до­зво­лу за пре­у­зи­ма­ње и од Европ­ске цен­трал­не бан­ке, али и од Сло­ве­нач­ке цен­трал­не бан­ке. Од НБС нам је би­ла по­треб­на, а о њи­хо­вим од­лу­ка­ма ми не­ма­мо пра­во да ди­ску­ту­је­мо. Све што је цен­трал­на бан­ка на­ве­ла као при­мед­бе ми смо от­кло­ни­ли. Све ра­ди­мо да би нам се из­да­ла та са­гла­сност. Ми­слим да за срп­ску при­вре­ду у Сло­ве­ни­ји мо­же би­ти са­мо бе­не­фит да АИК бан­ка бу­де вла­сник Го­рењ­ске бан­ке”, ре­као је не­дав­но Ко­стић. 

Овај би­зни­смен је у ок­то­бру про­шле го­ди­не на­пра­вио и по­слов­ни про­бој у Хр­ват­ској, ка­да је ку­пио већ по­ме­ну­ти ком­плекс „Истри­јан хо­телс”. Ако не ра­чу­на­мо Пе­тра Ма­ти­је­ви­ћа, ко­ји је ку­пио две по­љо­при­вред­не за­дру­ге за­хва­љу­ју­ћи двој­ном др­жа­вљан­ству, ово је за­пра­во пр­ва срп­ска ин­ве­сти­ци­ја у су­сед­ној Хр­ват­ској и вред­на је око 80 ми­ли­о­на евра. 

Та­ко­ђе, вла­сник „МК гру­пе” је на­ја­вио и да је за­ин­те­ре­со­ван и да у то­ку ре­струк­ту­ри­ра­ња пре­у­зме део „Агро­ко­ра”, по­ср­ну­лог по­слов­ног цар­ства Иви­це То­до­ри­ћа. Ка­ко је не­дав­но ис­та­као за РТС, у на­год­би, ко­ју во­ди ван­ред­на упра­ва кон­цер­на, а ко­ја ће би­ти го­то­ва од апри­ла до ју­ла, „МК гру­па” сва­ка­ко на­ла­зи свој ин­те­рес. 

– У за­ви­сно­сти од то­га ко­јим пу­тем и са ко­јом це­ном ће би­ти по­ну­ђе­не ком­па­ни­је, за­ви­си и то ко­је по­ну­де ће­мо да­ти. Ин­те­рес по­сто­ји у пре­ра­ђи­вач­ком и по­љо­при­вред­ном сек­то­ру, што је ве­ли­ки део ком­па­ни­ја, не са­мо у Хр­ват­ској већ и у Ср­би­ји – ре­као је Ко­стић за РТС. 

У ов­да­шњој јав­но­сти се већ ду­го спе­ку­ли­ше да је вла­сник „МК гру­пе” за­пра­во нај­ви­ше за­ин­те­ре­со­ван за пре­у­зи­ма­ње „Фри­ко­ма” и „Ди­ја­ман­та”. 

Пр­ви пут се име Ми­о­дра­га Ко­сти­ћа у кон­тек­сту То­до­ри­ће­вих ком­па­ни­ја спо­ме­ну­ло ка­да је об­ја­вље­на ин­фор­ма­ци­ја да је овај срп­ски при­вред­ник пре­у­зео део ду­го­ва „Мер­ка­то­ра”. Ре­ги­о­нал­ни ме­ди­ји су у ок­то­бру про­шле го­ди­не об­ја­ви­ли да је Ко­стић од аустриј­ских и ита­ли­јан­ских ба­на­ка от­ку­пио њи­хо­ва по­тра­жи­ва­ња пре­ма „Мер­ка­то­ру” за око 28 ми­ли­о­на евра. Ко­стић се та­да спо­ми­њао као по­тен­ци­јал­ни ку­пац овог ве­ли­ког тр­го­вин­ског лан­ца, што и ни­је има­ло мно­го сми­сла јер се „Мер­ка­то­ро­ви” ду­го­ви ме­ре сто­ти­на­ма ми­ли­о­на евра, а Ко­стић је пре­у­зео тек ма­ли део њи­хо­вих оба­ве­за. 

Ипак, оно што је Ко­стић ра­ни­је из­ја­вљи­вао је­сте да же­ли да стек­не не­ки удео у овом тр­го­вин­ском лан­цу. 

Он је у апри­лу про­шле го­ди­не у ин­тер­вјуу за Пр­ви про­грам Те­ле­ви­зи­је Сло­ве­ни­ја ре­као да је за­ин­те­ре­со­ван да ку­пи део ове ком­па­ни­је. Ка­ко је та­да на­гла­сио, ње­го­ва ком­па­ни­ја „озбиљ­но раз­ма­тра” ку­по­ви­ну де­ла срп­ског де­ла овог тр­го­вин­ског лан­ца. 

Уко­ли­ко се по­ја­ви мо­гућ­ност за та­ко не­што, узе­ли би­смо ту ку­по­ви­ну у озбиљ­но раз­ма­тра­ње и го­то­во из­ве­сно је да бих био спре­ман да ку­пим не­ки удео у „Мер­ка­то­ру”, на­вео је та­да он.

Коментари2
ab044
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Radoslav Jovanovic
Privrednik? Zapad je razvoj društvenih odnosa vratio u srednji vek. Kako se dolazi to tolikog novca? Niko više ne pita. Kako se od kriminalca postaje tajkun pa privrednik pa... dok narod čita i u zanosu deli radost sa uspešnim privrednicima? Pitanje je dana kada će uspešni privrednici kupovati cele države zajedno sa stanovnistvom. Izuzeće samo one koji im ne trebaju. To za sada rade sa firmama. Ali polako.
Miodrag
I on će ko Todorić.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља