понедељак, 25.03.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 08:44

Наталитет подразумева и већу „љубав” државе

Захтев вишечланих породица да примају накнаду до пунолетства трећег детета већ две године стоји у некој фиоци, тврде у Удружењу мајки са троје деце
Аутор: Катарина Ђорђевићуторак, 27.02.2018. у 22:00
(Фото А. Васиљевић)

Иако је ви­ше од 106.000 љу­ди пот­пи­са­ло пе­ти­ци­ју да мај­ке тро­је де­це при­ма­ју на­кна­ду до пу­но­лет­ства тре­ћег де­те­та, ова пе­ти­ци­ја већ две го­ди­не сто­ји у пар­ла­мен­ту Ср­би­је и ни­ка­да ни­је до­шла на днев­ни ред скуп­штин­ског за­се­да­ња. Ми­ли­на Ми­ли­ћев, пред­став­ни­ца Удру­же­ња мај­ки са тро­је де­це, ко­је је по­кре­ну­ло пот­пи­си­ва­ње ове пе­ти­ци­је, не кри­је раз­о­ча­ра­ње што ни­ко од над­ле­жних ко­ји се у јав­но­сти за­ла­жу за по­ве­ћа­ње на­та­ли­те­та и бор­бу про­тив бе­ле ку­ге ни­ка­да ни­је при­мио пред­став­ни­ке овог удру­же­ња ко­ји су од­го­во­ри­ли на де­мо­граф­ски „иза­зов” и др­жа­ви да­ро­ва­ли тро­је де­це. 

Удру­же­ње мај­ки тро­је де­це об­ја­ви­ло је кра­јем ја­ну­а­ра и јав­ни по­зив свим ло­кал­ним са­мо­у­пра­ва­ма и дру­штве­но од­го­вор­ним ком­па­ни­ја­ма да по­мог­ну у за­по­шља­ва­њу ро­ди­те­ља тро­је и ви­ше де­це.

До да­нас им се ја­вио са­мо вла­сник јед­ног по­љо­при­вред­ног га­здин­ства, ко­ји је по­ну­дио да за­по­сли мај­ку че­тво­ро де­це. 

Ми­ли­ће­ви су јед­на од 15.813 по­ро­ди­ца у на­шој зе­мљи ко­је га­је че­тво­ро ма­ли­ша­на. С об­зи­ром на то да је њен су­пруг не­за­по­слен, а Ми­ли­на је­ди­ни хра­ни­лац ше­сто­чла­не по­ро­ди­це, Ми­ли­ће­ви сва­ког ме­се­ца ре­ша­ва­ју јед­на­чи­ну са ви­ше не­по­зна­тих – ка­ко да од 50.000 ди­на­ра, ко­ли­ко из­но­си ње­на за­ра­да, пла­те ра­чу­не за стан и ку­пе хра­ну, гар­де­ро­бу и сред­ства за основ­ну хи­ги­је­ну. 

На­кон што је у ја­ну­а­ру 2005. Ми­ли­на ро­ди­ла Јо­ва­ну, Ми­ли­цу и Ма­ју, ове трој­ке су у де­цем­бру те го­ди­не до­би­ле још јед­ну се­стри­цу – на свет је сти­гла и Ва­ња Ми­ли­ћев. Ми­ли­на је јед­на од 10.000 ма­ма ко­је су трој­ке до­би­ле при­род­ним пу­тем, а по­да­ци Ре­пу­блич­ког за­во­да за ста­ти­сти­ку го­во­ре да 99.368 по­ро­ди­ца у на­шој зе­мљи га­ји тро­је де­це, 15.813 по­ро­ди­ца има че­тво­ро ма­ли­ша­на, а пе­то­ро де­це – 5.264 по­ро­ди­ца. 

Ме­ђу­тим, од мо­мен­та ка­да су де­вој­чи­це сти­гле на свет, па све до да­нас, др­жа­ва има ма­ће­хин­ски од­нос пре­ма овој по­ро­ди­ци, ис­ти­че на­ша са­го­вор­ни­ца. Осим ро­ди­тељ­ског до­дат­ка, ко­ји сти­же на адре­су свих ма­ма и та­та без об­зи­ра на ви­си­ну при­ма­ња, по­ро­ди­ца Ми­ли­ћев ни­је до­би­ла ни­ка­кву сти­му­ла­ци­ју, ни­ти деч­ји до­да­так за сво­ју ви­шеч­ла­ну по­ро­ди­цу. 

– Кад смо их упи­си­ва­ли у вр­тић, по­ну­ди­ли су нам да их упи­шу у три раз­ли­чи­та вр­ти­ћа, иако је про­пи­са­но да се де­ца, а на­ро­чи­то бли­зан­ци и трој­ке, ни­кад не раз­два­ја­ју. Јед­ном нас је са­о­бра­ћај­ни по­ли­ца­јац ка­знио јер су на зад­њем се­ди­шту се­де­ле че­ти­ри де­вој­чи­це, са обра­зло­же­њем да је ауто ре­ги­стро­ван за пет осо­ба. Ка­да је мој су­пруг, вид­но из­нер­ви­ран и по­ни­жен, упи­тао уни­фор­ми­са­ног чо­ве­ка ко­је би де­те он же­лео да из­ба­ци из ко­ла, по­ли­ца­јац је од­го­во­ри­ло: „По ва­шем из­бо­ру!” Пред­став­ни­ци Удру­же­ња мај­ки тро­је де­це обра­ћа­ли су се за по­моћ Ми­ни­стар­ству ра­да, обра­зо­ва­ња, де­мо­гра­фи­је и по­пу­ла­ци­о­не по­ли­ти­ке, ну­де­ћи прак­тич­не са­ве­те др­жа­ви ка­ко да по­мог­не по­ро­ди­ца­ма са ви­ше де­це. Ни­ко их ни­ка­да ни­је при­мио на раз­го­вор, ни­ти са­слу­шао са ка­квим се про­бле­ми­ма бо­ре ро­ди­те­љи ко­ји су ре­ши­ли да по­пра­вља­ју на­та­ли­тет­ни про­сек на­ци­је. 

С об­зи­ром на то да на по­моћ др­жа­ве не мо­гу да ра­чу­на­ју, чла­но­ви овог удру­же­ња по­ма­жу се ме­ђу­соб­но – раз­ме­њу­ју гар­де­ро­бу, школ­ске књи­ге и хра­ну. У удру­же­њу је ви­ше од 2.000 ро­ди­те­ља тро­је или ви­ше де­це, а мно­ги од њих има­ју озбиљ­не ег­зи­стен­ци­јал­не про­бле­ме. 

– Ка­да има­те бли­зан­це или трој­ке, нај­ве­ћи про­блем пред­ста­вља чи­ње­ни­ца што не мо­гу да на­сле­ђу­ју јед­ни дру­ге. Ако има­те на уму да је­дан ком­плет књи­га за ше­сти раз­ред ко­шта 13.300 ди­на­ра, а мо­јим де­вој­чи­ца­ма су би­ла по­треб­на три ком­пле­та књи­га исто­вре­ме­но, схва­ти­те да вам је по­треб­на про­сеч­на пла­та са­мо за уџ­бе­ни­ке. А где су све­ске, олов­ке, ком­пле­ти за фи­зич­ко, ре­кре­а­тив­на на­ста­ва и екс­кур­зи­је? Са­мо нај­мла­ђа кћер­ка мо­же да на­сле­ђу­је уџ­бе­ни­ке и гар­де­ро­бу ста­ри­јих се­ста­ра – об­ја­шња­ва Ми­ли­на Ми­ли­ћев и до­да­је да су при­ма­ња ове по­ро­ди­це оп­те­ре­ће­на и кре­ди­том ко­ји је мо­ра­ла да по­диг­не за ле­че­ње сво­је мај­ке.


Коментари23
0a662
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

vančo
Pratio sam dugo problem bele kuge i pisao o tome. Smatram da imam odličan predlog-plan za stimulaciju radjanja protiv bele kuge. Neka Demografski savet objavi nagradni konkurs da se prijavim-pošaljem plan? Objavili ste konkurs za "slogan" za podsticaj radjanja... (nisam znao, prošao konkurs, prihvaćeni prilozi nisu najadekvatniji... hoćće da ponove konkurs? Ja sam na?pisao 5-6 slogana adekvatna, smatram bolja od objavljenih). Ponovite konkurs da pošaljem
pedja
Lako je potpisati peticiju kad potpisivaci racunaju na necije tudje pare- drzavu. Odakle da drzava placa i koliko da placa? Problem je u detaljima. Ako drzava i placa onda ce da se zale da nije dovoljno. Ja sam za povlastice koje su odrzive i stimulisu masovno roditeljstvo a ne nekolicinu (nazalost) koji hoce trece dete i slicno. Povlastice u vezi placenog skolstva, boljih uslova studiranja za mlade roditelje, povlascene kredite kod otvaranja privatnih radnji i slicne mnoge "male" povlastice koje zajedno cine mnogo...
Branislav
Para ima, ali radi se o prioritetima. Da li su prioritet dečji dodaci ili dodaci za tuđu negu i pomoć starih lica? U Srbiji je prioritet ovo drugo. Izgleda da je srpsko društvo više okrenuto prošlosti, a manje budućnosti. Da li su prioritet nacionalne penzije za majke troje ili više dece ili nacionalne penzije za pevaljke i sportistkinje. U Srbiji je prioritet ovo drugo. Ne kažem da pevaljke i sportistkinje nisu važne za jednu naciju, ali prioritet ipak treba da imaju majke više dece. Ukoliko je važno da opstanemo kao nacija.
Marko
Nema para ni za jedno a ne za treće..
Stevan888
Ovobi trebalo ali zapocetak u 10 opstina koje su najugrozenije

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља