понедељак, 28.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 28.02.2018. у 21:11 Данијела Давидов-Кесар

ВМА отвара Очну банку

Војномедицинска академија у петак обележава свој дан, а др Мирослав Вукосављевић, заступник начелника ове куће, напомиње да су ревитализовали програм трансплантације органа и да опремају Национални центар за контролу тровања
(Фо­то Д. Јевремовић)

Оч­на бан­ка, ка­пи­тал­ни про­је­кат не са­мо за нас, већ и за ре­пу­блич­ки тран­сплан­та­ци­о­ни про­грам и Ср­би­ју у це­ли­ни, би­ће отво­ре­на у петак на Вој­но­ме­ди­цин­ској ака­де­ми­ји, на­ја­вио је за „По­ли­ти­ку” пу­ков­ник про­фе­сор др Ми­ро­слав Ву­ко­са­вље­вић, за­ступ­ник на­чел­ни­ка ВМА, по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња 2. мар­та, Да­на ВМА. За­хва­љу­ју­ћи то­ме, па­ци­јен­ти ко­ји го­ди­на­ма че­ка­ју на тран­сплан­та­ци­ју ро­жња­че, а ко­јих тре­нут­но пре­ма не­зва­нич­ним по­да­ци­ма има око две хи­ља­де, мо­ћи ће опе­ра­ци­јом да по­вра­те вид.

– Из­ме­ћу два ју­би­ле­ја, го­ди­ну су обе­ле­жи­ли мно­ги до­бри ре­зул­та­ти, али са­че­ка­ли и на­го­ми­ла­ни про­бле­ми и ван­ред­ни до­га­ђа­ји. Али, ни­шта од то­га нас ни­је за­те­кло не­спрем­не. Вра­та ВМА су оста­ла отво­ре­на за па­ци­јен­те и по­сле по­жа­ра ко­ји је кра­јем ја­ну­а­ра за­хва­тио про­стор на по­ли­кли­ни­ци. По­жар је, за­хва­љу­ју­ћи бр­зој ре­ак­ци­ји за­по­сле­них, ва­тро­га­сци­ма ВМА и из ци­вил­ства, бр­зо уга­шен, а ре­до­ван бол­нич­ки про­грам је на­ста­вљен са ми­ни­мал­ним из­ме­на­ма. Хтео бих по­себ­но да по­хва­лим ре­ак­ци­ју за­по­сле­них и ка­де­та Вој­не ака­де­ми­је и Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА, и да за­хва­лим над­ле­жни­ма из Ми­ни­стар­ства од­бра­не на че­лу са ми­ни­стром Алек­сан­дром Ву­ли­ном – на­гла­сио је др Ву­ко­са­вље­вић.

Он је об­ја­снио да по­сто­ји не­ко­ли­ко ства­ри ко­је су се у овој обла­сти из­дво­ји­ле у про­шлој го­ди­ни. За­вр­ше­на је ре­фор­ма вој­ног здрав­ства, огро­ман по­сао ко­ји је за­лог за бу­дућ­ност, у 2017. го­ди­ни у ВМА је за­у­ста­вљен тренд опа­да­ња бро­ја за­по­сле­них и за­по­че­та је ве­ли­ка кам­па­ња за при­јем вој­них се­ста­ра и ме­ди­цин­ских тех­ни­ча­ра, кон­кур­сом у вој­ним од­се­ци­ма ко­ји је отво­рен до по­пу­не. По­чет­ком ове го­ди­не уло­же­ни на­пор до­нео је пр­ве ре­зул­та­те: на­кон за­вр­ше­не ше­сто­ме­сеч­не вој­но­струч­не и спе­ци­ја­ли­стич­ке обу­ке, 22 ме­ди­цин­ска и ла­бо­ра­то­риј­ска тех­ни­ча­ра рас­по­ре­ђе­на су на ду­жно­сти у ВМА. Отво­рен је и јав­ни кон­курс за ме­ди­цин­ске рад­ни­ке ра­зних про­фи­ла из ци­вил­ства ко­ји ће уско­ро би­ти за­вр­шен.

– Има­ли смо до­ста успе­ха на по­љу ле­че­ња. Про­грам тран­сплан­та­ци­је, кра­љи­це ме­ди­ци­не, ре­ви­та­ли­зо­ван је у про­шлој го­ди­ни са 20 тран­сплан­та­ци­ја бу­бре­га, две је­тре, 60 тран­сплан­та­ци­ја ма­тич­них ће­ли­ја и 1.000 пот­пи­са­них до­нор­ских кар­ти­ца. Са­мо од по­чет­ка ове го­ди­не ура­ђе­не су че­ти­ри тран­сплан­та­ци­је бу­бре­га и јед­на је­тра, сви па­ци­јен­ти се успе­шно опо­ра­вља­ју. Уве­де­на су 22 но­ва по­ступ­ка и про­це­ду­ре у ле­че­њу, као што су спе­ци­фич­на опе­ра­ци­ја на је­три, пр­ви слу­чај у Ср­би­ји од­стра­њи­ва­ња це­лог плућ­ног кри­ла ми­ни­мал­но ин­ван­зив­ном ме­то­дом, ка­те­тер­ска тром­бек­то­ми­ја, ре­им­план­та­ци­ја ша­ке… Број­ни апа­ра­ти су пу­ште­ни у рад – ка­же др Ву­ко­са­вље­вић.

У овој го­ди­ни у фа­зи опре­ма­ња је На­ци­о­нал­ни цен­тар за кон­тро­лу тро­ва­ња, ко­ји ни­је об­на­вљан го­ди­на­ма, а ра­ди не­пре­ста­но, јер сва­ки дан де­жу­ра за хит­не ток­си­ко­ло­шке слу­ча­је­ве. Наш са­го­вор­ник на­гла­ша­ва да су на­ба­ви­ли нај­ве­ћи део тра­же­не но­ве опре­ме за га­стро­ен­те­ро­ло­ги­ју, још јед­не ве­о­ма оп­те­ре­ће­не гра­не ме­ди­ци­не, а у за­вр­шној фа­зи је на­бав­ка опре­ме за уро­ло­ги­ју, ен­до­кри­но­ло­ги­ју... 

Коментари0
ff72e
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља