четвртак, 26.11.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
четвртак, 01.03.2018. у 22:00 Дубравка Лакић

Филм­ска Евро­па палих анђе­ла

Ве­черас у Са­ва цен­тру, после доделе награ­да за фил­мове у селек­цији „Српски филм”, биће приказана остварења „Фантом­ска нит” и „Фантастична жена”
Из фил­ма „Фан­та­стич­на же­на“ Се­ба­сти­ја­на Ле­ли­ја (Фо­то Прес слу­жба 46. Фе­ста)

46. ФЕСТ

За­хва­љу­ју­ћи про­гра­му „Фо­кус Евро­па” на бе­о­град­ски Фест се по­но­во вра­ћа ста­ри зна­нац – грч­ки ре­ди­тељ, сце­на­ри­ста и про­ду­цент Ва­си­лис Ма­зо­ме­нос. На Фе­сту 1996. и 1997. го­ди­не при­ка­зи­ва­ни су ње­го­ви пр­ви фил­мо­ви (оба ани­ми­ра­но-екс­пе­ри­мен­тал­ни), а он сам, у не­дав­ном раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку“, овим по­во­дом је из­ја­вио: „Ви ни­сте ни све­сни ко­ли­ко сте ми при­ка­зи­ва­њем фил­мо­ва на Фе­сту по­мо­гли и то баш то­ком тих рат­них го­ди­на ко­је су за вас би­ле ве­о­ма те­шке. Ср­би су ме као ауто­ра от­кри­ли и учи­ни­ли да по­ста­нем ме­ђу­на­род­но при­знат. Ср­би­ја за­то ни­је за ме­не са­мо бли­ска зе­мља, ја је осе­ћам и во­лим као сво­ју дру­гу ку­ћу...”. 

Ма­зо­ме­нос, аутор ани­ми­ра­них, екс­пе­ри­мен­тал­них и игра­них фил­мо­ва: „Да­ни бе­са – Ре­кви­јем за Евро­пу”, „Три­јумф вре­ме­на”, „Но­вац, ми­то­ло­ги­ја и та­ма”, „Се­ћа­ње”, „Ре­чи и гре­си”, „Крив­ња“ и „Де­се­ти грех”, са­да се пред­ста­вља аутор­ским фил­мом „Ли­ни­је“. Са го­то­во хи­пер­ре­а­ли­стич­ким, ви­ше­слој­ним де­лом у ко­јем кроз се­дам при­ча ске­ни­ра нај­бол­ни­је тач­ке грч­ке сва­ко­дне­ви­це. Са фил­мом ко­ји као про­дук­циј­ска це­ли­на де­лу­је са­вр­ше­но, чак и ве­о­ма ску­по, иако је у ње­гов на­ста­нак уло­же­но све­га не­што ви­ше од сто хи­ља­да евра.

 

Као про­ду­цент Ва­си­лис Ма­зо­ме­нос зна ка­ко се од оног ма­ло мо­же на­пра­ви­ти мно­го на фил­му, ко­ји је ве­о­ма ску­па умет­ност. У том сми­слу срп­ским про­ду­цен­ти­ма би мо­гао да одр­жи ко­ри­сну лек­ци­ју. Мо­жда баш јед­ну од оних ко­је не­се­бич­но де­ли и сту­ден­ти­ма у сво­јој ма­лој и ве­о­ма успе­шној филм­ској шко­ли ко­ја сва­ке го­ди­не из­не­дри око 25 крат­ких фил­мо­ва. Ма­зо­ме­нос је сав по­све­ћен филм­ској умет­но­сти...

***

У про­гра­му „Фест 46” ве­че­рас у Са­ва цен­тру, од­мах по­сле це­ре­мо­ни­је до­де­ле на­гра­да за фил­мо­ве у се­лек­ци­ји „Срп­ски филм”, пу­бли­ка ће би­ти у при­ли­ци да ви­ди „Фан­том­ску нит” По­ла То­ма­са Ан­дер­со­на (од 19 са­ти) и из­вр­стан чи­ле­ан­ски филм „Фан­та­стич­на же­на” Се­ба­сти­ја­на Ле­ли­ја („Гло­ри­ја”) ко­ји је на про­шло­го­ди­шњем, 67. Бер­ли­на­лу осво­јио „Сре­бр­ног ме­две­да” за нај­бо­љи сце­на­рио.

Ле­ли­јо­ва „Фан­та­стич­на же­на” осва­ја ср­ца и гле­да­ла­ца и кри­ти­ке као не­у­о­би­ча­је­на љу­бав­но-жи­вот­но-тра­ги­чар­ска при­ча из­ме­ђу тран­срод­не осо­бе Ма­ри­не и сре­до­веч­ног му­шкар­ца ко­ји ће на­пра­сно умре­ти од ане­у­ри­зме. Ње­го­ва из­не­над­на смрт по­кре­ну­ће ла­ви­ну по­ро­дич­них оп­ту­жби на ра­чун Ма­ри­не и ње­ног по­ла, отва­ра се Пан­до­ри­на ку­ти­ја пред­ра­су­да, за­блу­да и мр­жње с ко­јом ће ова не­жна и бол­ним гу­бит­ком скр­ха­на же­на за­ро­бље­на у му­шком те­лу, мо­ра­ти да се но­си. У „Фан­та­стич­ној же­ни“ сва па­жња је усме­ре­на на глу­ми­цу Да­ни­је­лу Ве­гу ко­ја су­пер­и­ор­но пор­тре­ти­ше лик Ма­ри­не не оста­вља­ју­ћи ни­ког рав­но­ду­шним...

***

Гост 46. Фе­ста је и ма­ђар­ски ре­ди­тељ Кор­нел Мун­дру­цо са фил­мом „Ју­пи­те­ров ме­сец“, са ко­јим се ко­нач­но до­мо­гао и глав­ног так­ми­чар­ског про­гра­ма про­шло­го­ди­шњег Кан­ског фе­сти­ва­ла („Бе­ли бог“ је био је­дан од по­бед­нич­ких фил­мо­ва „Из­ве­сног по­гле­да”). Реч је о те­мат­ски сна­жном и ви­зу­ел­но ма­гич­ном але­го­риј­ском фил­му о си­риј­ским из­бе­гли­ца­ма у Ма­ђар­ској. Или, још тач­ни­је, о из­бе­глич­кој кри­зи и кри­зи хри­шћан­ске Евро­пе, кон­ти­нен­та ко­ји но­си име јед­ног од Ју­пи­те­ро­вих са­те­ли­та што га је Га­ли­лео Га­ли­леј от­крио 1610. го­ди­не. 

Глав­ни ју­нак фил­ма је мла­ди Си­ри­јац – хри­шћа­нин ко­ји се зо­ве Ари­јан, баш као ари­је­вац по­то­мак Но­и­ног си­на. Он је упу­цан то­ком иле­гал­ног пре­ла­ска гра­ни­це из­ме­ђу Ср­би­је и Ма­ђар­ске (фа­сци­нант­не и по­тре­сне увод­не сце­не) и од шо­ка од смрт­них по­вре­да от­кри­ва да има моћ ле­ви­та­ци­је. То ће под­ми­тљи­вог док­то­ра Штер­на из из­бе­глич­ког кам­па, ина­че не­вер­ни­ка, на­гна­ти на по­ми­сао да је реч о пра­вом ан­ђе­лу ко­јег ни­ка­да ни­ко до са­да ви­део ни­је.   

Мун­дру­цо се по­и­гра­ва отво­ре­ном те­мом, раз­ма­тра­ју­ћи је у кон­тек­сту исто­ри­је уко­ре­ње­не у Евро­пи кри­зе, по­себ­но у Ма­ђар­ској и ње­ног зва­нич­ног ста­ва пре­ма из­бе­гли­ца­ма са Бли­ског ис­то­ка. И жан­ров­ски се по­и­гра­ва, во­де­ћи филм и у пре­де­ле фан­та­сти­ке, али и жан­ра кла­сич­ног три­ле­ра и по­ли­циј­ских по­те­ра, стал­но про­во­ци­ра­ју­ћи пер­спек­ти­ву гле­да­ла­ца и отва­ра­ју­ћи пи­та­ња ве­ре, чу­да и од­но­са пре­ма стран­ци­ма. Пре­ма чо­ве­ку у не­во­љи пред ко­јим је хри­шћан­ска Евро­па по­ка­за­ла и сво­је не­мо­рал­но ли­це...

Кор­не­лу Мун­дру­цу у Бе­о­гра­ду је уру­че­на Пла­ке­та Ју­го­сло­вен­ске ки­но­те­ке за до­при­нос европ­ској ки­не­ма­то­гра­фи­ји, а ово при­зна­ње му је уру­чио управ­ник Му­зе­ја ки­но­те­ке Мар­јан Ву­јо­вић...¶

Коментари0
03e78
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља