четвртак, 22.08.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 13:54

Ре­волуција се рађа из кне­дле у грлу

У Би­теф те­а­тру су­тра пре­ми­је­ра пле­сне пред­ста­ве, ин­спи­ри­са­не сто­го­ди­шњи­цом Ок­то­бар­ске ре­во­лу­ци­је, ко­ју је кре­и­ра­ла Иси­до­ра Ста­ни­шић
Аутор: Борка Голубовић-Требјешанинчетвртак, 01.03.2018. у 22:00
Сце­на са про­бе пред­ста­ве „Про­стор за ре­во­лу­ци­ју” - Фо­то Би­теф те­а­тар

Ре­во­лу­ци­о­нар­не иде­је да­нас пре­о­вла­да­ва­ју као мар­ке­тин­шки трик, ка­же за „По­ли­ти­ку” ко­ре­о­граф­ки­ња Иси­до­ра Ста­ни­шић, аутор­ка но­ве пред­ста­ве „Про­стор за ре­во­лу­ци­ју” на сце­ни Би­теф те­а­тра чи­ја пре­ми­је­ра је на­ја­вље­на за су­тра ка­да ова је­дин­стве­на по­зо­ри­шна ку­ћа обе­ле­жа­ва 29. го­ди­на од осни­ва­ња. Пред­ста­ва „Про­стор за ре­во­лу­ци­ју” у из­во­ђе­њу Би­теф денс ком­па­ни­је је сво­је­вр­сни осврт на обе­ле­жа­ва­ње сто­ти­ну го­ди­на од Ок­то­бар­ске ре­во­лу­ци­је, али је за­пра­во про­ми­шља­ње о да­на­шњем све­ту и дру­штве­ном по­рет­ку у ко­ме жи­ви­мо – где су да­нас ре­во­лу­ци­о­нар­не иде­је и има ли дру­штво уто­ну­ло у жу­ту штам­пу, шо­пинг цен­тре и ри­ја­ли­ти про­гра­ме, сна­ге за от­пор, бунт и про­ме­ну?

– По­во­дом сто­го­ди­шњи­це Ок­то­бар­ске ре­во­лу­ци­је управ­ник Би­теф те­а­тра Ми­лош Ла­ти­но­вић и умет­нич­ка ди­рек­тор­ка Би­теф денс ком­па­ни­је Је­ле­на Кај­го, до­шли су на иде­ју да ре­а­ли­зу­ју са­вре­ме­ну пле­сну пред­ста­ву на ову те­му и по­ну­ди­ли ме­ни да је кре­и­рам. Да­ли су ми пот­пу­ну сло­бо­ду ту­ма­че­ња што је ре­зул­ти­ра­ло про­ми­шља­њем по­зна­тог за­кључ­ка из­ве­де­ног по­сле Фран­цу­ске бур­жо­а­ске ре­во­лу­ци­је да сва­ка ре­во­лу­ци­ја је­де сво­ју де­цу. Пр­во пи­та­ње ни­је да ли смо спрем­ни да про­ме­ни­мо, већ да ли смо спрем­ни за про­ме­ну? Ја сма­трам да без пер­со­нал­не ре­во­лу­ци­је не мо­же­мо трај­но про­ме­ни­ти дру­штве­ни по­ре­дак. Не­ке ста­туе Ле­њи­на су скло­ње­не у му­зе­је, не­ке су пре­о­бу­че­не у Дарт Веј­де­ра, а не­ке по­ко­па­не, ка­же Иси­до­ра Ста­ни­шић

 уз на­по­ме­ну:

– Мо­же­мо пре­и­спи­ти­ва­ти све ре­во­лу­ци­о­нар­не иде­је кроз исто­ри­ју до да­нас, али је­ди­но што са си­гур­но­шћу мо­же­мо ре­ћи је­сте да су вре­ме­ном по­ста­ле из­ви­то­пе­ре­не. Чо­век ни­је ду­хов­но, ем­па­тиј­ски, ни ин­те­лек­ту­ал­но до­ра­стао ре­во­лу­ци­ји као про­ме­ни дру­штве­них од­но­са на­бо­ље. Дру­штво се ато­ми­зу­је на је­дин­ке ко­је се упу­ћу­ју ка нар­ци­со­ид­ној иде­о­ло­ги­ји обо­жа­ва­ња се­бе. 

Љу­бав се тре­ти­ра, твр­ди Иси­до­ра Ста­ни­шић, као ри­скант­но ин­ве­сти­ра­ње се­бе са не­по­зна­тим ис­хо­дом „јер љу­бав је као те­трис, ка­да се дво­је укло­пе – они не­ста­ју!”. 

– По­сто­је аген­ци­је ко­је ће вам ор­га­ни­зо­ва­ти ма­стер­дејт, са­ста­нак са са­мим со­бом, а у не­ким зе­мља­ма мо­гу­ће је и вен­ча­ти се за се­бе. Стра­те­ги­ја је ја­сна: рас­пар­ча­ва­ње за­јед­ни­це на без­лич­не ин­ди­ви­дуе ко­је се ви­ше не мо­гу ује­ди­ни­ти у от­пор. Про­ме­на оста­је на ни­воу фри­зу­ре, ми­шић­ног то­ну­са, но­вог ти­га­ња или сек­су­ал­ног парт­не­ра, док де­пре­си­ја, анк­си­о­зност и агре­си­ја по­при­ма­ју све ве­ће раз­ме­ре. Чо­век мо­же стра­хо­ви­то мно­го и ду­го да тр­пи ка­да му се те­рет сер­ви­ра на ка­ши­чи­цу, али кад про­гу­та соп­стве­но до­сто­јан­ство оно оста­не као кне­дла у гр­лу. Из те кне­дле ро­ди­ће се истин­ска ре­во­лу­ци­ја, или нас не­ће би­ти – до­да­је она. 

Му­зи­ку за пред­ста­ву „Про­стор за ре­во­лу­ци­ју” ком­по­но­ва­ла је Дар­ја Ја­но­ше­вић, дра­ма­тург је Игор Ко­ру­га, а у пред­ста­ви игра­ју Ана Иг­ња­то­вић За­го­рац, На­та­ша Гво­зде­но­вић, Бо­рис Ви­да­ко­вић, Та­ма­ра Пје­вић, Ми­о­на Пе­тро­вић, Јак­ша Фи­ли­по­вац и Ни­ко­ла Жи­ва­но­вић.

– Бу­дућ­ност нам су­ге­ри­ше да је све­мир­ски ту­ри­зам мо­гућ, да је мо­гу­ће ода­бра­ти пол де­те­та, ди­ги­тал­но за­бе­ле­жи­ти ДНК и, чак, по­сти­ћи бе­смрт­ност. Ме­ђу­тим, ка­да се по­ме­не про­ме­на си­сте­ма у ко­ме жи­ви­мо, на­сту­па убе­ђе­ње да је то не­мо­гу­ће. На­рав­но да је та­кво убе­ђе­ње про­из­вод са­мог ка­пи­та­ли­стич­ког си­сте­ма, али оно је уко­ре­ње­но у по­тре­би за удоб­но­шћу. Удоб­ност ане­сте­зи­ра сва­ку по­ми­сао на от­пор, исто­вре­ме­но нам пру­жа­ју­ћи илу­зи­ју си­гур­но­сти ко­ја по­ста­је основ­ни ре­гу­ла­тор по­на­ша­ња. Ве­зу­ју нас ра­зно­ра­зним си­гур­но­сним по­ја­се­ви­ма док нас ли­це­мер­но хра­не ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­ним про­из­во­ди­ма. Жи­ви­мо без­бед­но уми­ра­ње у удоб­ним сан­ду­ци­ма ко­је по­лет­но са­ми се­би из­ра­ђу­је­мо – ка­же Иси­до­ра Ста­ни­шић.

Је­дан од са­вр­ше­них ме­ха­ни­за­ма ка­пи­та­ли­зма, при­ме­ћу­је на­ша са­го­вор­ни­ца, је­сте да се сва­ки по­тен­ци­јал­ни от­пор пре­ма истом пре­о­бра­ти у соп­стве­ну ко­рист. Та­ко до­ла­зи­мо до „Про­сто­ра за ре­во­лу­ци­ју”. По­ну­ђен од стра­не си­сте­ма, он функ­ци­о­ни­ше по прин­ци­пу „Со­бе за бес”: за из­ве­сну сво­ту пру­жа вам се мо­гућ­ност да аку­му­ли­ра­ни бес ис­ка­ли­те ло­ме­ћи ства­ри ко­је се ту на­ла­зе и, кад се ко­нач­но осло­бо­ди­те на­ку­пље­не агре­си­је, мо­же­те се рас­те­ре­ће­ни вра­ти­ти сво­јој сва­ко­дне­ви­ци, ве­ро­ват­но и не пи­та­ју­ћи се ода­кле сав тај бес. При­кри­ва­ње узро­ка бо­ле­сти кроз укла­ња­ње симп­то­ма основ­на је ман­тра. 

–Да ре­зи­ми­рам, у фо­ку­су на­ше пред­ста­ве је кон­фор­ми­зам и оно што је ре­во­лу­ци­о­нар­но да­нас: нај­но­ви­ји ду­шек од ме­мо­риј­ске пе­не. Па­ра­док­сал­но, та пе­на нас уљуј­ку­је у за­бо­рав – за­кљу­чу­је умет­ни­ца.

 


Коментари0
cf9f8
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља