среда, 26.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 17:22

Сваки пети рад­ник на минимал­цу

Око 1,4 ми­ли­о­на за­по­сле­них има лич­на при­ма­ња ма­ња од 25.000 ди­на­ра, а две тре­ћи­не за­по­сле­них при­ма ма­њу од про­сеч­не
Аутор: Јована Рабреновићчетвртак, 01.03.2018. у 22:00
Фото Пиксабеј

Зва­нич­на др­жав­на ста­ти­сти­ка је у по­не­де­љак са­оп­шти­ла да чак 66,7 од­сто или две тре­ћи­не од око два ми­ли­о­на за­по­сле­них при­ма ма­њу за­ра­ду или јед­на­ку оној про­сеч­ној. Про­сеч­на срп­ска пла­та, ко­ја још ни­је до­сти­гла 400 евра, код нас је без­број пу­та „ожа­ље­на”, али овај по­да­так за­пра­во скри­ва чи­ње­ни­цу да мно­го љу­ди при­ма мно­го ма­ње од то­га и да је за њих тај про­сеч­ни при­ход од 400 евра за­пра­во циљ ко­ји тек же­ле да до­стиг­ну. Пре­ра­чу­на­то то зна­чи да не­што ви­ше од 1,3 ми­ли­о­на за­по­сле­них „до­ба­цу­је” до по­ме­ну­тих 400 евра или зва­нич­них 47.893 ди­на­ра ко­ли­ко је из­но­си­ла про­шло­го­ди­шња про­сеч­на пла­та у Ср­би­ји. 

Ста­ти­сти­ка је та­ко­ђе са­оп­шти­ла да 18,8 од­сто за­по­сле­них при­ма из­ме­ђу 20.000 и 25.000 ди­на­ра што је ни­во га­ран­то­ва­ног ми­ни­му­ма. Дру­га­чи­је ре­че­но, око 380.000 љу­ди при­ма ми­ни­ма­лац и ма­ње од то­га. Уко­ли­ко се узме у об­зир и да ве­ћи­на пен­зи­о­не­ра при­ма до про­сеч­ног из­но­са пен­зи­је, ко­ји је око 25.000 ди­на­ра, и да пен­зи­ја у про­гра­му фи­скал­не кон­со­ли­да­ци­је ни­је сма­њи­ва­на за 1,04 ми­ли­о­на пен­зи­о­не­ра, до­ла­зи се до по­да­тка да око 1,4 ми­ли­о­на ста­нов­ни­ка има лич­на при­ма­ња ма­ња од 25.000 ди­на­ра. 

Бо­жо Дра­шко­вић, са­рад­ник Ин­сти­ту­та еко­ном­ских на­у­ка ка­же да при­ча о про­сеч­ној  пла­ти у Ср­би­ји за­ма­гљу­је су­шти­ну про­бле­ма.

– Про­сек се ста­ти­стич­ки до­би­ја та­ко што се узме про­сек при­ма­ња, на при­мер, де­сет љу­ди ко­ји за­ра­ђу­ју 200 евра и јед­ног чи­ја су при­ма­ња 3.500 евра. У про­се­ку сва­ки од њих при­ма 500 евра, а ја­сно је да је 99 од­сто њих си­ро­ма­шно – ка­же Дра­шко­вић.

По ње­го­вим ре­чи­ма, код нас мно­го љу­ди има ма­ле при­хо­де што зна­чи да смо си­ро­ма­шно дру­штво са ве­ли­ким раз­ли­ка­ма. По­ро­ди­ца с при­ма­њи­ма од 200 евра ме­сеч­но је на ни­воу еко­ном­ске бе­де, без мо­гућ­но­сти пла­ћа­ња кул­ту­ре, ле­че­ња, обра­зо­ва­ња, обла­че­ња, ста­но­ва­ња. За њих се по­ста­вља пи­та­ње со­ци­јал­не из­др­жљи­во­сти. Због си­ро­ма­штва сма­њу­је се број ста­нов­ни­ка, па и рад­не сна­ге, због че­га пла­те ста­ти­стич­ки из­гле­да­ју ре­ла­тив­но ве­ће.

Код нас по­сто­ји мно­го стра­те­ги­ја за сма­ње­ње си­ро­ма­штва, али су очи­глед­но ре­зул­та­ти из­о­ста­ли. Дра­шко­вић ка­же да стра­не ди­рект­не ин­ве­сти­ци­је ни­су ре­ши­ле про­блем ниг­де у све­ту и да је ре­ше­ње кен­зи­јан­ски еко­ном­ски мо­дел спрам нео­ли­бе­рал­ног. Дру­гим ре­чи­ма, од­го­вор­на др­жа­ва са соп­стве­ним еко­ном­ским раз­во­јем. Нео­ли­бе­рал­ни кон­цепт еко­но­ми­је ни­је за зе­мље пе­ри­фе­ри­је ка­пи­та­ли­зма ка­ква смо са­ми. Он мо­же да се при­ме­ни у раз­ви­је­ним зе­мља­ма, али са­мо док не из­би­је кри­за што је по­ка­за­ла и по­след­ња из 2007. го­ди­не ка­да је уско­чи­ла др­жа­ва да спа­са­ва и при­вре­ду нај­ра­зви­је­ни­јих зе­ма­ља. 

Са­ри­та Бра­даш, са­рад­ник Фон­да­ци­је „Цен­тар за де­мо­кра­ти­ју” та­ко­ђе ка­же да ста­ти­сти­ка за­ма­гљу­је пра­ву сли­ку. По­да­ци ан­ке­те о при­хо­ди­ма и усло­ви­ма жи­во­та по­ка­зу­је да је по­ло­ви­на ста­нов­ни­штва у ри­зи­ку од си­ро­ма­штва, од­но­сно да је чак 48 од­сто ста­нов­ни­штва со­ци­јал­но ис­кљу­че­но што зна­чи да има огра­ни­че­ње у обра­зо­ва­њу, ле­че­њу…

– Ста­ти­сти­ка не одр­жа­ва да ве­ли­ки број љу­ди спа­ја крај с кра­јем, јер пре­ма ста­ти­стич­кој де­фи­ни­ци­ји тро­чла­на по­ро­ди­ца чи­ја су при­ма­ња 27.748 ди­на­ра ме­сеч­но ни­је ну­жно си­ро­ма­шна, иако је ми­ни­мал­на по­тро­шач­ка кор­па 2016. го­ди­не ко­шта­ла 36.000 ди­на­ра. Вла­да сва­ке го­ди­не пра­ви про­грам еко­ном­ских ре­фор­ми за на­ред­не три го­ди­не, ме­ђу­тим оне не пред­ви­ђа­ју ме­ре за ре­ша­ва­ње си­ро­ма­штва. Про­грам до­бро ди­јаг­но­сти­фи­ку­је про­блем, али ме­ре не од­го­ва­ра­ју. Тај вла­дин до­ку­мент се ба­ви ти­ме ка­ко да се нов­ча­на со­ци­јал­на по­моћ рас­по­де­ли – ка­же Бра­даш. 


Коментари12
adc3e
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

ivan
Postovan,mi smo zemlja apsurda,drzava aminovala minimalnu cenu rada,koju nazovi poslodavci nepostuju a Poreska nesprovodi zakonske zadatke kontrole,pa njihovom krivicom oni apsolutna vecina koji dozive uslove za penziju nemogu da je ostvare zbog neuplacenih PIO doprinosa,a za obracun penzije racuna prosecnu zaradu,njih 10 sa manje od mizernih 20.000 d. i jednog od 100.000,statistika ovih naucnika je strava,podhitno treba pisati novu ekonomiju i novu pravnu novaku.
Zoran
Uvek je vazilo ono: "statistika nasa dika, sto pozelis to naslika". Zar da se netko usudi da kaze da imamo male plate kad imamo jednu od najjacih evropskih ekonomija. Zar ti statisticari ne gledaju tv?
gile
A da pitam covecanski. Otkuda onda one lazi oko proseka i otkuda one bajke koje vlast saopstava. Pisali su ljudi ovde da se namesta statistika,ali oni (vlast) neumorni. I sad odjednom pljus,u lice cinjenica da je to neki prosek koji je izgleda "namesten". Ma cista sramota i tragedija u kojoj zivimo. Penzionere bih preskocio jer je to tuzna prica za sebe.
Меха
Учити, учити и радити, на себи и за себе, другог спаса нема ако нисте неки од оних богатих наследника, учите стране језике, гледајте на мрежи бесплатних и признатих европских универзитета где и како, а има их много са потпуно бесплатним студијама. Јуче сам чуо на тву високог властелина како говори о томе како за пар година неће бити довољно келнера, физичких радника, чистачица, па ако нисте ,,инвеститор,, можете бити ово друго, а лапот је иначе у неким деловима овог простора био традиција 60 година па камен под главу.
Sasa Trajkovic
U Srbij je statistika dovedena do svog apsurda jer se kao nigde u svetu NE dokazuje zlatno pravilo da zbir " tačnih " brojeva daje uvek NE tačan rezultat ili da budem jasniji sve zavisi kakav rezultat želite da postignete a sve ostalo je samo matematička kombinatorika. Plata je jedno a troškovi života nešto sasvim drugo a kako preživeti u Srbiji je već matematička zavrzlama sa mnogo nepoznatih.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља