уторак, 20.10.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
петак, 02.03.2018. у 22:00 Александра Петровић

Конкурс за избор 307 судија у 110 судова

Но­ви пра­вил­ник за судије које се први пут бирају уво­ди „писани задатак” и уки­да оце­ну на основу усменог раз­говора. – Конкурисаће више сто­тина судијских помоћника
Нај­ви­ше су­ди­ја не­до­ста­је Пр­вом основ­ном су­ду у Бе­о­гра­ду (Фото Р.Крстинић)

Кон­курс за из­бор су­ди­ја, ко­ји је не­дав­но рас­пи­сао Ви­со­ки са­вет суд­ства (ВСС), до са­да је нај­ма­сов­ни­ји кон­курс за су­ди­је у Ср­би­ји, по­твр­ђе­но је за „По­ли­ти­ку” у ВСС. Од 2009. го­ди­не, ка­да је спро­ве­ден оп­шти из­бор, а ка­ко мно­ги ка­жу – ре­и­збор су­ди­ја – ни­је би­ло та­ко ве­ли­ког кон­кур­са у пра­во­су­ђу. 

Кон­курс је рас­пи­сан за укуп­но 307 су­ди­ја по­треб­них у 110 су­до­ва. 

Реч је о не­по­пу­ње­ним су­диј­ским ме­сти­ма у го­то­во свим су­до­ви­ма оп­ште и по­себ­не над­ле­жно­сти, у сва че­ти­ри апе­ла­ци­о­на су­да и у два су­да ре­пу­блич­ког ран­га – Управ­ном и Пре­кр­шај­ном апе­ла­ци­о­ном. Управ­ном су­ду не­до­ста­је де­сет, а Пре­кр­шај­ном апе­ла­ци­о­ном се­дам су­ди­ја. У бе­о­град­ској апе­ла­ци­ји сло­бод­на су че­ти­ри су­диј­ска ме­ста, у апе­ла­ци­о­ним су­до­ви­ма у Кра­гу­јев­цу и Ни­шу по три и јед­но ме­сто у Апе­ла­ци­о­ном су­ду у Но­вом Са­ду. 

У ви­шим и основ­ним су­до­ви­ма рас­пи­сан је кон­курс за окру­гло 200 су­диј­ских ме­ста (55 у ви­шим и 145 у основ­ним су­до­ви­ма), а за ове су­до­ве се оче­ку­је и нај­ве­ћи број кан­ди­да­та, на­ро­чи­то из ре­до­ва су­диј­ских по­моћ­ни­ка. Нај­ви­ше су­ди­ја не­до­ста­је у Пр­вом основ­ном су­ду у Бе­о­гра­ду (22). 

У су­до­ви­ма по­себ­не над­ле­жно­сти – при­вред­ним и пре­кр­шај­ним, та­ко­ђе је зна­тан број сло­бод­них су­диј­ских ме­ста. У де­сет при­вред­них су­до­ва сло­бод­на су 22 су­диј­ска ме­ста, а за 28 пре­кр­шај­них су­до­ва би­ра­ће се 57 су­ди­ја.

Пре­ма од­лу­ци о бро­ју су­ди­ја у су­до­ви­ма из ок­то­бра 2015. Ср­би­ја тре­ба да има укуп­но око три хи­ља­де су­ди­ја, та­ко да кон­курс за 307 ме­ста зна­чи да пра­во­су­ђу не­до­ста­је ско­ро де­сет од­сто од по­треб­ног бро­ја су­ди­ја. 

Кон­кур­си за су­ди­је су би­ли рас­пи­си­ва­ни то­ком про­шле и прет­про­шле го­ди­не, али су по­ни­шта­ва­ни из фор­мал­них раз­ло­га. Устав­ни суд је кра­јем про­шле го­ди­не су­спен­до­вао Пра­вил­ник о кри­те­ри­ју­ми­ма и ме­ри­ли­ма за оце­ну струч­но­сти, оспо­со­бље­но­сти и до­стој­но­сти кан­ди­да­та за су­ди­ју ко­ји се пр­ви пут би­ра. ВСС је у ја­ну­а­ру до­нео но­ви пра­вил­ник, са не­што из­ме­ње­ним на­зи­вом – Пра­вил­ник о про­гра­му и на­чи­ну по­ла­га­ња ис­пи­та на ко­ме се оце­њу­је струч­ност и оспо­со­бље­ност кан­ди­да­та за су­ди­ју ко­ји се пр­ви пут би­ра. 

Но­вим пра­вил­ни­ком је про­ме­ње­на про­це­ду­ра оце­њи­ва­ња кан­ди­да­та. Они убу­ду­ће не­ће до­би­ја­ти оце­ну на осно­ву усме­ног раз­го­во­ра са чла­но­ви­ма ко­ми­си­је, већ ис­кљу­чи­во на осно­ву пи­са­ног те­ста и пи­са­ног за­дат­ка, ко­ји се са­сто­ји у из­ра­ди из­ре­ке суд­ске од­лу­ке. 

Но­во је и то што кан­ди­да­ти за основ­не и ви­ше су­до­ве у при­ја­ви мо­ра­ју да на­ве­ду да ли ће пи­са­ни тест по­ла­га­ти из кри­вич­не или гра­ђан­ске ма­те­ри­је. Сма­њен је обим ис­пит­них обла­сти, у за­ви­сно­сти од то­га за ко­ји се суд кон­ку­ри­ше, али је за­то и вре­ме за тест скра­ће­но са 180 на 120 ми­ну­та. Ко­нач­на оце­на кан­ди­да­та се фор­ми­ра на осно­ву ре­зул­та­та пи­са­ног те­ста и из­ра­де од­лу­ке. Ко­ми­си­ја ВСС ће оба­вља­ти и усме­не раз­го­во­ре са кан­ди­да­ти­ма, али им не­ће да­ва­ти оце­не на осно­ву ути­ска ко­ји су сте­кли то­ком раз­го­во­ра. 

ВСС је у ја­ну­а­ру из­ме­нио и по­слов­ник о свом ра­ду, па је за све кан­ди­да­те упут­но да се о де­та­љи­ма ин­фор­ми­шу на ин­тер­нет сај­ту ВСС-а. Крај­њи рок за при­ја­вљи­ва­ње је 9. март, а ис­пи­ти ће би­ти одр­жа­ни по­сле 26. мар­та, јер од об­ја­вљи­ва­ња огла­са за из­бор су­ди­ја до да­на по­ла­га­ња ис­пи­та мо­ра да про­тек­не нај­ма­ње 30 да­на. Ис­пит ће по­ла­га­ти са­мо кан­ди­да­ти ко­ји се пр­ви пут би­ра­ју на су­диј­ску функ­ци­ју. 

Пред­сед­ник Удру­же­ња су­диј­ских и ту­жи­лач­ких по­моћ­ни­ка Је­ле­на Га­јић оче­ку­је да ће се на кон­курс при­ја­ви­ти ви­ше сто­ти­на су­диј­ских по­моћ­ни­ка. Укуп­но их има око 1.300, али не ис­пу­ња­ва­ју сви услов од нај­ма­ње три го­ди­не ста­жа по­сле по­ло­же­ног пра­во­суд­ног ис­пи­та. Пре­ма ње­ној про­це­ни, овај услов ис­пу­ња­ва око 70 од­сто су­диј­ских по­моћ­ни­ка. Они, ме­ђу­тим, ни­су је­ди­ни ко­ји ће апли­ци­ра­ти на су­диј­ска ме­ста, јер се на кон­кур­се за су­ди­је увек при­ја­ви и ве­ли­ки број оних ко­ји не ра­де у пра­во­су­ђу, као што су адво­ка­ти и прав­ни­ци ко­ји су за­по­сле­ни у при­вре­ди и ор­га­ни­ма упра­ве. 

Коментари1
64a20
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Pavlović Dragan
Sve sadašnje treba otpustiti i raspisati konkurs za mlade sudije koji nisu korumpirani i pokvareni te koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. O

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља