понедељак, 30.11.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
петак, 02.03.2018. у 22:00 Дубравка Лакић

„По­литикина” награ­да „Ми­лутин Чо­лић” Ко­сти Ри­сти­ћу

„Бандити у потра­зи за мамом” освојио и При жирија, а дечак Кристи­јан Га­рип награ­ду за најбољу дебитантску уло­гу. – Бе­о­градски побед­ник и још три награ­де филму „Едер­лези рајзинг”
Дубравка Лакић, Коста Ристић, Горан Паскаљевић и Бојан Вулетић (Фото Жељко Синобад)

46. ФЕСТ

Мла­ди сце­на­ри­ста и ре­ди­тељ Ко­ста Ри­стић, аутор де­би­тант­ског ду­го­ме­тра­жног игра­ног фил­ма „Бан­ди­ти у по­тра­зи за ма­мом“, јед­но­гла­сном од­лу­ком жи­ри­ја у чи­јем су ра­ду уче­ство­ва­ли ре­ди­те­љи Го­ран Па­ска­ље­вић и Бо­јан Ву­ле­тић, и филм­ски кри­ти­чар – пот­пи­сни­ца ових ре­до­ва, осво­јио је „По­ли­ти­ки­ну“ на­гра­ду „Ми­лу­тин Чо­лић“ за нај­бо­љи срп­ски филм на 46. Фе­сту.

Ње­гов фи­ни ма­ли филм до­ку­мен­тар­но-игра­не струк­ту­ре, не­где на тра­гу фил­мо­ва Же­ли­ми­ра Жил­ни­ка, на спон­тан а убе­дљив на­чин при­ча при­чу са ди­рект­ном ве­зом са на­шом ствар­но­шћу. При­чу чи­ји су ју­на­ци на­пу­ште­на и од­ба­че­на ром­ска де­ца са бе­о­град­ских ули­ца, од чи­јег при­су­ства че­сто окре­ће­мо гла­ву. У обра­зло­же­њу „По­ли­ти­ки­ног“ жи­ри­ја о Ри­сти­ће­вом фил­му се ка­же: „У вре­ме­ни­ма ка­да жу­ди­мо за сло­бо­дом го­во­ра, ми­шље­ња, из­бо­ра, пра­шта­ња, ис­ка­зи­ва­ња емо­ци­ја; за сло­бо­дом дру­же­ња, љу­бље­ња, жр­тво­ва­ња, сме­ја­ња; за сло­бо­дом бор­бе за љу­бав ко­ју сви же­ли­мо и ко­ја сви­ма тре­ба, по­ја­вио се филм ко­ји пле­ни сло­бо­дом.“

Жи­ри на­шег ли­ста по­себ­но је ис­та­као и сле­де­ће:

„Ри­сти­ћев филм без кал­ку­ли­са­ња, и сло­бод­но и хра­бро, спа­ја до­ку­ме­та­ри­зам и игра­ну струк­ту­ру, ’на­род­ња­ке’ и блуз и рок, во­зо­ве и под­зем­не про­ла­зе, бо­гат­ство и си­ро­ма­штво, ко­ме­ди­ју и се­ту, си­риј­ске из­бе­гли­це и тран­све­сти­те, де­лин­квен­те и при­пад­ни­ке МУП-а, де­цу са мар­ги­на и нас ко­ји их не при­ме­ћу­је­мо. Спа­ја и ре­ди­те­ља и ње­го­ву кре­а­тив­ну еки­пу са­ста­вље­ну од хра­брих же­на, умет­ни­ца, ко­је во­ле филм и ко­ји­ма ни­је ва­жно да ли је до­ку­мен­та­ран или игра­ни. Јер, су­шти­на фил­ма је­сте у емо­ци­ја­ма. А овај филм, ко­ји са фи­ном спон­та­но­шћу до­ча­ра­ва и осе­ћај не­при­пад­ни­шта­ва окру­же­њу и од­ба­че­ност од нај­во­ље­ни­јег би­ћа – мај­ке, упра­во ту и та­кву су­шти­ну има.”

Да Ри­сти­ће­ви „Бан­ди­ти...“ ни­су оста­ви­ли рав­но­ду­шним ни Фе­стов жи­ри на чи­јем је че­лу био ре­ди­тељ Лор­дан За­фра­но­вић по­све­до­чи­ло се си­ноћ на це­ре­мо­ни­ји до­де­ле на­гра­да у Са­ва цен­тру ка­да је обе­ло­да­ње­но да је овај филм осво­јио При жи­ри­ја јер је де­ло „ко­је има до­ку­мен­тар­ну фор­му, не­пре­тен­ци­о­зан кон­цепт, од­ли­чан рад са на­тур­шчи­ци­ма и ко­ји иза­зи­ва ис­кре­не емо­ци­је“. За­фра­но­ви­ћев жи­ри умео је да про­це­ни да су де­ца-на­тур­шчи­ци у Ри­сти­ће­вом фил­му пра­ви глу­мач­ки би­се­ри, те је та­ко глав­ном глум­цу, де­ча­ку Кри­сти­ја­ну Га­ри­пу уру­че­на на­гра­да за нај­бо­љу де­би­тант­ску уло­гу, са обра­зло­же­њем да „на јед­но­ста­ван и суп­ти­лан на­чин но­си филм сво­јим уме­ћем, шар­мом и ха­ри­змом“.

Ап­со­лут­ни по­бед­ник 46. Фе­ста у се­лек­ци­ји Срп­ски филм са чак че­ти­ри осво­је­не на­гра­де пре­ма од­лу­ци За­фра­но­ви­ће­вог жи­ри­ја је­сте филм „Едер­ле­зи рај­зинг“ Ла­за­ра Бо­дро­же. Ње­му је при­пао Бе­о­град­ски по­бед­ник за нај­бо­љи филм јер је то „жан­ров­ски ино­ва­ти­ван и хра­бар ис­ко­рак у срп­ском фил­му, пре­ци­зан у ре­а­ли­за­ци­ји, про­фе­си­о­нал­но во­ђен од по­чет­ка до кра­ја“.

Уз глав­ну Фе­сто­ву на­гра­ду Ла­зар Бо­дро­жа је осво­јио и на­гра­ду за нај­бо­љу ре­жи­ју јер је „по­ка­зао спо­соб­ност да кон­се­квент­но спро­ве­де кон­цепт фу­ту­ри­стич­ког фил­ма а при то­ме, уз ви­зу­ел­ни спек­такл, гле­да­о­ца до­ве­де до ствар­не ми­сте­ри­је од­но­са же­не и му­шкар­ца“. А ли­ко­ве же­не и му­шкар­ца у Бо­дро­жи­ном фил­му ту­ма­че Stoya – аме­рич­ка зве­зда фил­мо­ва за од­ра­сле срп­ског по­ре­кла и Се­ба­сти­јан Ка­ва­ца по­зна­ти сло­ве­нач­ки глу­мац, ко­ји су и до­бит­ни­ци на­гра­де за нај­бо­љу жен­ску и нај­бо­љу му­шку ро­лу. У обра­зло­же­њу на­гра­де Stoyi се ка­же: „она је на са­вр­ше­но кон­тро­ли­сан на­чин, ми­ни­мал­ним сред­стви­ма ус­пе­ла да до­ча­ра лик Ни­ма­ни, пра­те­ћи тач­но ви­зи­ју ауто­ра и над­гра­див­ши лик сво­јом пре­ци­зном глу­мач­ком екс­пре­си­јом, лич­но­шћу и ха­ри­змом“, док је Ка­ва­ца „ми­ни­мал­ним али сна­жним глу­мач­ким сред­стви­ма оте­ло­тво­рио уло­гу ар­хе­тип­ског му­шкар­ца Ми­лу­ти­на, ство­рив­ши лик ми­стич­ног ан­ти­хе­ро­ја“.

Глав­ни фе­сти­вал­ски жи­ри у се­лек­ци­ји Срп­ски филм за­па­зио је и но­ви, цр­но-бе­ли дис­то­пиј­ски, филм Де­ја­на Зе­че­ви­ћа „Из­гред­ни­ци“. На­гра­да за нај­бо­љи сце­на­рио при­па­ла ауто­ру Ђор­ђу Ми­ло­са­вље­ви­ћу за при­чу у „Из­гред­ни­ци­ма“, јер на „ин­три­ган­тан на­чин ана­ли­зи­ра ка­ко ха­ос ути­че на на­ше жи­во­те, а у ши­рем кон­тек­сту, отва­ра ре­ле­вант­на пи­та­ња мла­де ге­не­ра­ци­је и њи­хо­ве пер­спек­ти­ве“, а спе­ци­јал­на на­гра­да жи­ри­ја уру­че­на је и Ми­ла­ди­ну Чо­ла­ко­ви­ћу, ди­рек­то­ру фо­то­гра­фи­је у овом фил­му, јер је „сво­јом фо­то­гра­фи­јом уског фор­ма­та ство­рио кла­у­стро­фо­бич­ну дис­то­пи­ју и ис­та­као ар­хи­тек­ту­ру као је­дан од глав­них ли­ко­ва у овом оства­ре­њу“.

На­гра­де за нај­бо­ље фил­мо­ве у ме­ђу­на­род­ној се­лек­ци­ји Глав­ни про­грам би­ће по­зна­те ве­че­рас, ка­да ће жи­ри на чи­јем је че­лу био ма­ке­дон­ско-аме­рич­ки ре­ди­тељ Мил­чо Ман­чев­ски обе­ло­да­ни­ти сво­је од­лу­ке на це­ре­мо­ни­ји у дво­ра­ни Са­ва цен­тра. 

Коментари0
bff0b
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља