среда, 29.01.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 15:40

Мишеви од сламе

И у Вашингтону и у Москви тешко скривају жељу да обнове трку у нуклеарном наоружању чије су кочнице попуштене још од времена Џорџа Буша млађег
Аутор: Владимир Вукасовићсубота, 03.03.2018. у 22:00

Пре­ма ту­ђим ин­тим­ним уку­си­ма ва­ља има­ти раз­у­ме­ва­ња, али је не­пре­мо­сти­во би­зар­но ка­да ми­ше­ви обо­жа­ва­ју сло­но­ве. Во­ле их кат­кад уто­ли­ко ви­ше што су ови гло­ма­зни­ји, те­жи и гнев­ни­ји. У ди­вље­њу пре­ви­ђа­ју и да то са­мо при­бли­жа­ва по­нов­ном об­и­сти­ње­њу ону ста­ру по­сло­ви­цу пре­ма ко­јој, кад се сло­но­ви ту­ку, пр­ви стра­да­ју упра­во ми­ше­ви.

А опет, из­ли­ви­ма јед­не та­кве па­ра­док­сал­не љу­ба­ви на­ли­ко­ва­ла је еуфо­ри­ја ко­ја је по­не­ко­га за­хва­ти­ла на­кон об­ја­ве Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на да је Ру­си­ја кон­стру­и­са­ла ну­кле­ар­не ра­ке­те од ко­јих не­ма за­шти­те, бек­ства ни спа­са.

Под­јед­на­ко је ап­сурд­но би­ло ра­до­ва­ти се због то­га што је прет­ход­но До­налд Трамп ре­ви­ди­рао аме­рич­ку ну­кле­ар­ну стра­те­ги­ју та­ко да њо­ме та­ко­ђе пред­ви­ди раз­вој но­вих про­јек­ти­ла упе­ре­них у Ру­си­ју и оста­так пла­не­те.

ПРЕ­ЛЕТ ИЗ­НАД МИШ­ЈЕГ ГНЕ­ЗДА: Мо­жда су Пу­ти­но­ве ре­чи тре­нут­но ма­ло шта ви­ше од пред­из­бор­не ре­то­ри­ке, али сви­ме што он и Трамп го­во­ре о ну­кле­ар­ном оруж­ју да­ју је­дан дру­гом до­бар из­го­вор да на­по­слет­ку зби­ља на­пу­не ар­се­на­ле но­вим и уби­тач­ни­јим ра­ке­та­ма. Јер, и у Ва­шинг­то­ну и у Мо­скви те­шко скри­ва­ју же­љу да об­но­ве тр­ку у ну­кле­ар­ном на­о­ру­жа­њу чије су кочнице попуштене још од времена Џорџа Буша млађег. А ми „ми­ше­ви” у Евро­пи тре­ба­ло би да се за­ми­сли­мо јер се и пре по­след­њих обр­та про­це­њи­ва­ло да је, од укуп­ног аме­рич­ко-ру­ског аран­жма­на про­тив ши­ре­ња ну­кле­ар­них про­јек­ти­ла, нај­и­зглед­ни­ји да пр­ви про­пад­не онај спо­ра­зум ко­јим су ка­сних осам­де­се­тих го­ди­на Евро­пља­ни по­ште­ђе­ни од то­га да им атом­ске бом­бе две­ју ве­ле­си­ла пре­ле­ћу пре­ко гла­ва. Та­да су Аме­ри­кан­ци и Со­вје­ти рас­по­ре­ђи­ва­ли ра­ке­те сред­њег до­ме­та по Евро­пи, пре­тва­ра­ју­ћи је у ни­чи­ју зе­мљу за ну­кле­ар­но над­гор­ња­ва­ње, као што и са­да Ру­си­ја и НА­ТО до­вла­че оруж­је и људ­ство на гра­ни­цу ко­ја их де­ли на овом кон­ти­нен­ту.

Ако то ни­је до­вољ­но да за­бри­не Евро­пља­не, ако ми­сле да ни­ко не­ће зби­ља по­же­ле­ти да опу­сто­ши не­ка­да­шњи цен­тар све­та, и у не­по­сред­ном се су­сед­ству, на Бли­ском ис­то­ку, за ко­јег је већ без­број пу­та до­ка­за­но да се свет­ске си­ле не ус­те­жу од то­га да га мр­цва­ре, спре­ма ну­кле­а­ри­за­ци­ја. Са­у­диј­ска Ара­би­ја тра­жи од САД мо­гућ­ност да обо­га­ћу­је ура­ни­јум, за­сад у окви­ри­ма ци­вил­не упо­тре­бе ну­кле­ар­не тех­но­ло­ги­је, али ве­ро­ват­но са при­ми­шљу да и њој тре­ба да­ти шан­су да на­пра­ви атом­ске бом­бе ако ће Иран опет има­ти ту при­ли­ку за де­се­так го­ди­на, по ис­те­ку са­да­шњег спо­ра­зу­ма са шест свет­ских си­ла, ко­ји Трамп све­срд­но пот­ко­па­ва. За Са­у­диј­ци­ма и Иран­ци­ма ће по­тр­ча­ти и дру­ги из тог ре­ги­о­на, у ко­јем и САД и Ру­си­ја, као и још по­не­ко, иона­ко већ ра­де на ши­ре­њу – до да­љег мир­но­доп­ске – ну­кле­ар­не тех­но­ло­ги­је: у Егип­ту, Тур­ској, Јор­да­ну...  А Европa ни­је зна­ла шта ће са со­бом ни кад је на Бли­ском ис­то­ку екс­пло­ди­ра­ла из­бе­глич­ка кри­за, „бом­ба” ипак ку­ди­ка­мо сла­би­ја од ну­кле­ар­не.

ТРЕ­ЋИ ДИВ: Раз­о­ран би по Евро­пи мо­гао би­ти и тр­го­вин­ски рат ко­ји Трамп опет по­ку­ша­ва да за­по­де­не са Ки­ном по­ди­жу­ћи ца­ри­не на увоз че­ли­ка и алу­ми­ни­ју­ма. Остав­ши без аме­рич­ког тр­жи­шта, Ки­на и дру­ги ве­ли­ки азиј­ски про­из­во­ђа­чи пре­ра­ђе­ви­на од ру­да мо­гли би пре­пла­ви­ти Евро­пу сво­јом ро­бом јеф­ти­ни­јом од оне ко­ју ства­ра кон­ти­нен­тал­на ин­ду­стри­ја. Евро­па за­сад ни­је рас­по­ло­же­на за отво­ре­ни про­тек­ци­о­ни­стич­ки рат, али је још са­мо ма­ло де­ли од си­ту­а­ци­је у ко­јој ће му, због из­ло­же­но­сти ди­рект­ном су­да­ру оних ко­ји су од ње ве­ћи и моћ­ни­ји, те­шко из­ми­ца­ти, уто­ли­ко пре што се и из ЕУ из­ве­сне ко­ли­чи­не че­ли­ка из­во­зе у САД. Ру­ше­ви­не са­да­шњег гло­бал­ног си­сте­ма сло­бод­не тр­го­ви­не, ако му при­вред­ни сто­же­ри све­та бу­ду из­ва­ли­ли пот­пор­не сту­бо­ве, сви­ма ће се стро­ва­ли­ти на гла­ву. Слич­ни по­ку­ша­ји Аме­ри­ке да очу­ва сво­ју од­у­ми­ру­ћу гра­ну при­вре­де пре де­ве­де­се­так го­ди­на по­мо­гли су гло­бал­ну еко­ном­ску де­пре­си­ју и ства­ра­ње усло­ва за Дру­ги свет­ски рат: успон крај­ње де­сни­це већ и без то­га опет гле­да­мо.

Тај тре­ћи фак­тор ко­ји се ов­де укљу­чу­је у при­чу, Ки­на, ни­је од­су­тан ни из ну­кле­ар­не утр­ке. Же­ља Ру­си­је и Аме­ри­ке да од­ба­це спо­ра­зум о ну­кле­ар­ним про­јек­ти­ли­ма сред­њег до­ме­та ко­ји је шти­тио Евро­пу ба­рем де­лом је мо­ти­ви­са­на и стреп­њом да без­на­де­жно за­о­ста­ју за Ки­ном у раз­во­ју те вр­сте ра­ке­та. Пре­ма из­во­ри­ма из САД, и на про­јек­ти­ли­ма над­звуч­не бр­зи­не, ка­кви­ма се хва­лио Пу­тин, Ки­не­зи ра­де са ви­ше уло­же­них ка­па­ци­те­та не­го Аме­ри­кан­ци и ве­ро­ват­но су над њи­ма, ла­ко мо­гу­ће и над Ру­си­ма, у пред­но­сти.

Евро­па је ма­ла и сла­ба за ове ди­во­ве, ко­ји мо­гу и про­гу­та­ти сво­ју ва­тру, ону што је рас­пи­ру­ју све­том, па да опет, ма­кар оса­ка­ће­ни, оста­ну жи­ви. Ми, ме­ђу­тим, има­мо шан­се ко­ли­ко и да смо на­чи­ње­ни од сла­ме: на­мах би­смо из­го­ре­ли. Бу­ду­ћи да се, осим од Аме­ри­ке, Ру­си­је и Се­вер­не Ко­ре­је, не зна ни шта се све мо­же оче­ки­ва­ти од ну­кле­ар­ног тро­у­гла Ки­не, Ин­ди­је и Па­ки­ста­на, ни­ти од Изра­е­ла и Ира­на, пла­мич­ци се го­ми­ла­ју око нас.


Коментари3
d5861
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Boris
Коментар... Nije mi jasno zasto se Rusi i Ameri stavljaju u isti kos. Ameri zele da slamanjem Rusije zavladaju celim svetom. I sta autor teksta ocekuje? Da Rusi, bez jakog aduta, privole hegemona na dogovor? Oko cega? Ameri ne zele dogovor, oni zele zgazenu Rusiju (pa i kroz dogovor) i ne odstupaju od toga, kao sto ni Siptari ne odustaju od nezavisnosti KiM. To je hladni, reptilski, um.
Vito Raski
Ne rece li, prosle godine gospodin Putin, da ne draskaju, drugim recima ne cackaju tamo gde im nije mesto, Sibirskog medveda, da ga ne bi razljutili. Ne htedose da ga slusaju pa im je sada jasno rekao DA GA CUJU. Da li je doslo do budjenja Sibirskog medveda ili je ranije prenut iz zimskog sna, pa se razgoropadio na daljinsko cackanje potencijalnih "turista" iz udaljenih krajeva od njegove postojbine. Sada je doslo do pometnji "turista" koji su se spremali u obilazak, narocito, Sibirskih prostranstava, ne bi li, svojim "turistickim" umecima ispitali kakve sve blagodati kriju Sibirske tajge, a posebno sumoviti predeli, bozanske prirode, koju mogu samo da zamisljaju ili prividjaju u svojim snovima. No, Putinovim upozorenjem, rasprsili su im se svi snovi, u "turistickom" pohodu najvecoj drzavi sveta u kojoj obitava Sibirski medo, a koji ima granice trpeljivosti, i pored nemarnosti "turista" da ga smatraju debelokozcem, i da mogu da ga zacikavaju do besvesti.
Danica
Odlicna analiza.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Погледи / Међународни преглед
Међународни преглед
Међународни преглед
Међународни преглед
Међународни преглед
Међународни преглед

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља