уторак, 18.12.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:31
Ванредна ситуација У ПРОКУПЉУ, ДОЉЕВЦУ, ЗАЈЕЧАРУ И ЖИТОРАЂИ

Подземне воде и изливање река угрожавају Ниш и околину

Највише проблема било у нишким приградским насељима и местима поред Нишаве, Кутинске реке, Топоничке и Габровачке реке. -Поплаве, клизишта, одрони
Аутор: Тома Тодоровић и Љ. Митићнедеља, 04.03.2018. у 17:37
(Фото Т. То­до­ро­вић)

Ниш – По­сле ско­ка днев­них тем­пе­ра­ту­ра, на­глог то­пље­ња сне­га и ве­ли­ких ки­шних па­да­ви­на у по­след­ња два да­на због по­пла­ва и под­зем­них во­да угро­же­но је ви­ше град­ских и при­град­ских на­се­ља у Ни­шу. Ка­ко је за „По­ли­ти­ку” ре­као гра­до­на­чел­ник Дар­ко Бу­ла­то­вић, нај­ви­ше про­бле­ма би­ло је у до­њем то­ку Ни­ша­ве пре ули­ва­ња у Ју­жну Мо­ра­ву не­да­ле­ко од ме­ста По­по­вац, али и из оба­ле Ку­тин­ске ре­ке од Ни­ша пре­ма Га­џи­ном Ха­ну.

– Од су­бо­те у ка­сним по­по­днев­ним са­ти­ма све на­ше рас­по­ло­жи­ве ин­тер­вент­не еки­пе за ре­а­го­ва­ње у ван­ред­ним си­ту­а­ци­ја­ма и из град­ских пред­у­зе­ћа ко­му­нал­ног си­сте­ма не­пре­ста­но се бо­ре ка­ко би спре­чи­ли из­ли­ва­ње ре­ка и про­тив под­зем­них во­да. Нај­кри­тич­ни­је је у но­ћи из­ме­ђу су­бо­те и не­де­ље би­ло у По­пов­цу, где је ви­ше по­ро­дич­них обје­ка­та по­сле из­ли­ва­ња Ни­ша­ве би­ло угро­же­но и где је у јед­ном тре­нут­ку по­пу­стио и на­сип на оба­ли. За­хва­љу­ју­ћи за­и­ста огром­ним на­по­ри­ма спре­че­не су по­пла­ве ве­ћих раз­ме­ра, на­сип је са­ни­ран и ре­ка је вра­ће­на у ко­ри­то. Исто та­ко ефи­ка­сно су са­ни­ра­ни из­не­над­ни про­бле­ми у при­град­ском на­се­љу Ни­ко­ла Те­сла и Пр­вој Ку­ти­ни, где је до­шло до из­ли­ва­ња Ку­тин­ске ре­ке и по­ја­ве под­зем­них во­да. Си­ту­а­ци­ја је под пу­ном кон­тро­лом, али су де­жур­не еки­пе оста­ле и ту ће би­ти, на кри­тич­ним и ме­сти­ма где би евен­ту­ал­но мо­гло да до­ђе до про­бле­ма – ре­као нам је Бу­ла­то­вић.

Осим ових на­се­ља, с про­бле­ми­ма би­ли су су­о­че­ни и под­руч­ја по­ред Га­бро­вач­ке и То­по­нич­ке ре­ке и Ју­жне Мо­ра­ве, ис­при­чао нам је ди­рек­тор ЈКП „Ме­ди­ја­на” Дра­го­слав Па­вло­вић: 

– На­ше и еки­пе за ин­тер­ве­ни­са­ње у ван­ред­ним си­ту­а­ци­ја­ма су у по­след­њих 36 са­ти стал­но у Ме­згра­ји, се­вер­но од Ни­ша, где је на­до­шла Ју­жна Мо­ра­ва по­че­ла да се из­ли­ва, али је у овом се­лу угро­же­но са­мо не­ко­ли­ко по­ро­дич­них до­ма­ћин­ста­ва. Иста си­ту­а­ци­ја је и у до­ли­ни То­по­нич­ке ре­ке и ме­сти­ма Миљ­ко­вац и Гор­ња То­по­ни­ца, где је са­мо за­хва­љу­ју­ћи пра­во­вре­ме­ном ре­а­го­ва­њу спре­че­на ве­ћа ште­та. На овим под­руч­ји­ма, ко­ри­шће­њем ве­ли­ких пум­пи за ис­пум­па­ва­ње, спре­че­не су по­пла­ве, а истом ме­то­дом за­сад је под кон­тро­лом и ни­шко град­ско на­се­ље Га­бро­вац, где су се у су­бо­ту по­под­не по­ја­ви­ле нај­ве­ће ко­ли­чи­не под­зем­них во­да – ре­као нам је Па­вло­вић.

У Ни­шу стал­но за­се­да штаб за ван­ред­не си­ту­а­ци­је. Не­ма ки­ше и сне­га, по­ра­сла је тем­пе­ра­ту­ра, али сви оста­ју у при­прав­но­сти не са­мо због из­ли­ва­ња ре­ка и под­зем­них во­да већ и због евен­ту­ал­них бу­јич­них по­то­ка и дру­гих во­до­то­ка, ко­ји су прет­ход­них го­ди­на овим кра­је­ви­ма Ср­би­је до­но­си­ли ве­ли­ке не­да­ће.

Поплаве, клизишта, одрони

Урушена кућа у Косовској улици, недалеко од центра Прокупља
(Фото Љ. Митић)

Пр­о­ку­пље – На­кон што се ре­ка То­пли­ца из­ли­ла из ко­ри­та у де­лу ди­вљег ром­ског на­се­љу Ма­ла Гу­ба, ода­кле је ева­ку­и­са­но из по­ро­дич­них ку­ћа 45 осо­ба, Штаб за ван­ред­не си­ту­а­ци­је је пр­о­гла­сио ван­ред­ну си­ту­а­ци­ју у оп­шти­ни Пр­о­ку­пље. Слич­на си­ту­а­ци­ја је и у оп­шти­ни Жи­то­ра­ђа где су по­пла­вље­не ора­ни­це и по­љо­при­вред­но зе­мљи­ште а во­да је до­шла и до по­је­ди­них ку­ћа па је и та­мо од јутрос уве­де­на ван­ред­на си­ту­а­ци­ја.

Ра­ни­је је до­шло до из­ли­ва­ња ре­ке То­пли­це код град­ског ба­зе­на у Пр­о­ку­пљу, а оно што пред­ста­вља до­дат­ни пр­о­блем је и што су по­пла­вље­на два бу­на­ра за во­до­снаб­де­ва­ње пи­ја­ћом во­дом код Хи­са­ра па су они ис­кљу­че­ни из си­сте­ма град­ског во­до­во­да због че­га су по­је­ди­ни де­ло­ви гра­да већ оста­ли без во­де. У ЈКП „Хам­ме­ум” ка­жу да су спрем­не ци­стер­не с пи­ја­ћом во­дом, а цео град ће се снаб­де­ва­ти из во­до­си­сте­ма Бре­сни­ца до да­љег.

Од оста­лих оп­шти­на То­плич­ког окру­га, у Кур­шу­мли­ји се ста­ње пра­ти и за са­да не­ма ве­ћих из­ли­ва­ња и ште­те, а слич­на си­ту­а­ци­ја је и у Бла­цу.

По­ло­ви­на јед­не по­ро­дич­не ку­ће у Ко­сов­ској ули­ци, не­да­ле­ко од цен­тра Про­ку­пља, у су­бо­ту по­сле под­не пот­пу­но об­ру­ши­ла и за­јед­но с пот­пор­ним зи­дом за­вр­ши­ла на ко­ло­во­зу, пра­ва је сре­ћа да ни­ко ни­је на­стра­дао јер је је­дан ауто­мо­бил пот­пу­но за­тр­пан и уни­штен, док је дру­ги пар­ки­ра­ни ауто ко­ји се за­де­сио у тре­нут­ку не­зго­де оште­ћен.

Осим то­га, у тре­нут­ку не­зго­де у ку­ћи је жи­ве­ла ста­ри­ја же­на, ко­ја се на­ла­зи­ла у дру­гом де­лу, ко­ји је још на те­ме­љи­ма, али сва­ког ча­са пре­ти да се уру­ши. Ули­ца је за­тво­ре­на за са­о­бра­ћај а ста­на­ри окол­них ку­ћа ка­жу да је све де­ло­ва­ло стра­шно и да су у пр­вом тре­нут­ку по­ми­сли­ли да је зе­мљо­трес.

– Као да се чи­та­во тло по­ме­ри­ло, чуо се јак пра­сак. По­пу­стио је ка­ме­ни пот­пор­ни зид ка ули­ци, где су би­ла пар­ки­ра­на два ауто­мо­би­ла у ко­ји­ма на сре­ћу ни­ко ни­је био. Је­дан је пот­пу­но уни­штен и још је под зе­мљом – ка­же је­дан од ком­ши­ја објек­та ко­ји се об­ру­шио. На­по­ми­ње и да је на­кон то­га чуо за­по­ма­га­ње из де­ла ку­ће ко­ји је остао а у ко­ме је жи­ве­ла ста­ри­ја же­на ко­ја је на­кон то­га збри­ну­та.

Од­рон се нај­ве­ро­ват­ни­је по­ја­вио услед на­глог ота­па­ња сне­га а с об­зи­ром на то да је реч о кли­зном и стр­мом те­ре­ну, где је по­след­њих го­ди­на са­гра­ђе­но не­ко­ли­ко ве­ћих стам­бе­них и по­слов­них обје­ка­та, ве­ро­ват­но је и то ути­ца­ло да по­пу­сти зид стар пе­де­се­так и ви­ше го­ди­на.

Ово ни­је је­ди­ни про­блем на те­ри­то­ри­ји про­ку­пач­ке оп­шти­не, јер је услед на­глог ота­па­ња сне­га до­шло до из­ли­ва­ња по­је­ди­них при­то­ка ре­ке То­пли­це по­пут Тр­на­вач­ке ре­ке у се­лу До­ња Тр­на­ва, где је до­шло до пла­вље­ња по­љо­при­вред­ног зе­мљи­шта али за са­да ни­је би­ло ве­ће ште­те на стам­бе­ним објек­ти­ма.

То­пли­ца је пре­ма нај­но­ви­јим ин­фор­ма­ци­ја­ма у по­след­њих 24 ча­са по­ра­сла за ви­ше од 85 сан­ти­ме­та­ра и са­да је на мер­ном ме­сту Пе­пе­ље­вац на ко­ти 243, што је за 20 сан­ти­ме­та­ра ви­ше од гра­ни­це ре­дов­не од­бра­не а за се­дам­де­се­так ма­ње од гра­ни­це ван­ред­не од­бра­не од по­пла­ва. У ко­ли­ко се тренд ра­ста на­ста­ви, ни­је ис­кљу­че­но да до­ђе до ве­ћих из­ли­ва­ња у на­ред­ном пе­ри­о­ду. За са­да су већ угро­же­не ора­ни­це код вој­не ба­зе на из­ла­зу из Про­ку­пља ка Кур­шу­мли­ји, и као и пред­ход­них го­ди­на ди­вље ром­ско на­се­ље Ма­ла Гу­ба код не­ка­да­шње фа­бри­ке „Ста­кла­ра” и Ли­пар­ска ули­ца у на­се­љу Га­рић у Про­ку­пљу. 


Коментари1
f2214
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Алекс
Као и сваки пут увек се дуже фрка када се штета деси. Планове за регулацију речних токова у случају обилних падавина су имали народи пре 4000 година. Данас, у 2018., у свету науке и индустријализације планови не постоје, финансија нема, а народ и даље боли брига. Са таквим понашањем само је питање када ће се десити нова поплава и када штете буду непредвидиве јер већ више од 10г знамо да ће у Србији бити више суша и више обилних падавина него некада. И шта се десило? Потопили су електрану у део Обреновца да би заштитили БГ!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља