четвртак, 28.05.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 05.03.2018. у 09:00 Бранко Пејовић

Сарма и мусака на луксузним бродовима на Рајни

Драган Ђорђевић (с малом тортом у руци) на броду који плови Рајном (Фото лична архива)
У бродској кухињи

Ужи­це – Пре де­це­ни­ју је Ужи­ча­нин Дра­ган Ђор­ђе­вић (41) та­да, ка­ко за се­бе ка­же, ку­вар ама­тер са стра­шћу пре­ма ку­ли­нар­ском по­слу, од­лу­чио да у све­ту успе и при­стој­но за­ра­ди за сво­ју по­ро­ди­цу. Оти­снуо се пре­ко оке­а­на, у да­ле­ки Ма­ја­ми. По­чео да ку­ва на пре­ко­о­ке­ан­ским бро­до­ви­ма кру­зе­ри­ма, пет го­ди­на то ра­дио и свет­ским мо­ри­ма пло­вио. По­том, уз стал­но на­пре­до­ва­ње у ку­хи­њи, с до­брим по­зна­ва­њем ен­гле­ског, пре­шао је на бо­ље пла­ће­ни кон­ти­нен­тал­ни по­сао – већ пе­ту го­ди­ну ше­фу­је у ку­хи­ња­ма лук­су­зних пут­нич­ких бро­до­ва ко­ји пло­ве Ду­на­вом, Рај­ном и Мај­ном. 

– Увод у мо­ју ин­тер­нци­о­нал­ну ку­вар­ску ка­ри­је­ру збио се 2008. ка­да је у Бе­о­гра­ду био кон­курс ин­тер­вју за по­моћ­ни­ке ку­ва­ра на бро­до­ви­ма. При­ја­вио сам се и про­шао. Пр­во оти­шао у Ма­ја­ми, где сам у на­ред­них шест ме­се­ци на јед­ном пре­ко­о­ке­ан­ском бро­ду, ко­јим је по Ка­ри­би­ма пло­ви­ло око 4.000 љу­ди, шест ме­се­ци ра­дио нај­про­сти­је ку­ли­нар­ске по­сло­ве. По­том био и на дру­гим кру­зе­ри­ма, по ше­сто­ме­сеч­ним уго­во­ри­ма. По­сло­ве у ве­ли­ким брод­ским ку­хи­ња­ма у ин­тер­на­ци­о­нал­ним еки­па­ма оба­вљао сам упор­но, по 10 са­ти днев­но, на раз­ли­чи­тим по­зи­ци­ја­ма: од сец­ка­ња по­вр­ћа за са­ла­те и сре­ђи­ва­ња ме­са и ри­бе до сло­же­ни­јих. Увек сам имао ам­би­ци­ју да се уса­вр­ша­вам и на­пре­ду­јем, учио од вр­хун­ских ку­ва­ра и из ли­те­ра­ту­ре. Пре све­га са же­љом да на ви­шим ку­ли­нар­ским по­зи­ци­ја­ма за­ра­дим бо­љу пла­ту и ви­ше нов­ца по­ша­љем су­пру­зи и си­ну у Ужи­це – при­ча нам Дра­ган.

На по­чет­ку је, се­ћа се, имао ше­фа Ита­ли­ја­на, ко­ји је при­ме­тио ка­да је Дра­ган, сти­ца­јем не­ких окол­но­сти, сам мо­рао да оба­вља по­сло­ве и за се­бе и за јед­ног ко­ле­гу Мек­си­кан­ца, што се ше­фу до­па­ло. 

– Он ме је с ме­ста тре­ћег пре­ба­цио у зва­ње дру­гог ку­ва­ра. По­чео сам са­мо­стал­но да спре­мам, од пред­је­ла и са­ла­та до глав­них је­ла с ме­сом. У дру­гом по­лу­го­ди­шњем уго­во­ру на истом бро­ду на­пре­ду­јем да­ље. До­гу­рао сам већ та­да до по­треб­них зна­ња шта да спре­мам за брод­ски ре­сто­ран с пет зве­зди­ца, је­дан од нај­е­лит­ни­јих на кру­зе­ри­ма. Спе­ци­ја­ли­зо­вао сам ита­ли­јан­ску ку­хи­њу. Али зов ко­ре­на је увек јак, па кад би ми сло­бод­но вре­ме до­зво­ли­ло ску­вао бих ка­кав чор­баст срп­ски па­суљ са су­вим ре­бри­ма, да по­ча­стим ко­ле­ге ку­ва­ре из це­лог све­та.

По­стао је по­том Дра­ган пр­ви ку­вар на бро­до­ви­ма од­го­во­ран за рад сед­мо­ри­це ко­ле­га, про­ме­нио три аме­рич­ка бро­да. Мно­го је­ла из це­лог све­та на­у­чио да спре­ма, сте­као бо­га­та ис­ку­ства. Схва­тио да је вр­хун­ска од­го­вор­ност, љу­бав пре­ма по­слу, страст ка про­фе­си­ји, па и ма­ло сре­ће по­треб­но за успех у ку­ли­нар­ству. При­том, до­бар део све­та је опло­вио у тих пр­вих пет го­ди­на: од Евро­пе, Аља­ске, Ка­на­де и Аме­ри­ке до Ка­ри­ба. 

– Обич­но бих ра­дио по­ла го­ди­не на кру­зе­ру, па не­ко­ли­ко ме­се­ци био на од­мо­ру у Ужи­цу, и та­ко ре­дом, уз од­лич­ну пла­ту за на­ше пој­мо­ве. Али отво­ри­ла се при­ли­ка да пре­ђем у Евро­пу, на реч­не бро­до­ве. То је бо­ље пла­ћен по­сао, а и бли­же сам ку­ћи. По од­ра­ђи­ва­њу пе­тог уго­во­ра на пре­ко­о­ке­ан­ским, нај­пре сам пре­шао на реч­ни лук­су­зни брод ко­ји пло­ви Ду­на­вом од Па­са­уа до Бу­дим­пе­ште, а по­том на дру­ги ре­ком Рај­ном. То су ма­њи бро­до­ви, до 200 пут­ни­ка, с вр­хун­ском хра­ном и услу­гом. Вред­на ис­ку­ства из прет­ход­ног ра­да, као и но­во­сте­че­на зна­ња о не­мач­кој, хо­ланд­ској и фран­цу­ској ку­хи­њи, омо­гу­ћи­ла су ми да и ов­де на­пре­ду­јем. По­стао сам про­шле го­ди­не „шеф де­пар­ти”, што је по­зи­ци­ја ко­ја по­ка­зу­је да сам про­шао све се­лек­ци­је: од спре­ма­ња до­руч­ка, то­пле и хлад­не ку­хи­ње, ком­плет­ног руч­ка и ве­че­ре, со­се­ва, са­ла­та, пре­ра­де ме­са и ри­бе до по­сла­сти­чар­ских зна­ња. Са­мо­стал­но све при­пре­мам, од про­стих је­ла до нај­бо­ље тор­те. Та по­зи­ци­ја је ве­о­ма од­го­вор­на, на њој не сме да се по­гре­ши, пр­ва је до чел­ног ме­ста у ку­хи­њи на бро­ду – об­ја­шња­ва Ђор­ђе­вић, до­да­ју­ћи да се ни на европ­ским ре­ка­ма не од­ри­че при­пре­ме срп­ских спе­ци­ја­ли­те­та: – У Евро­пи спре­мам сар­му, му­са­ку, ба­кла­ве и дру­го, али са­мо за по­са­ду, и сви су оду­ше­вље­ни. По­вре­ме­но, нај­ду­же то­ком зи­ме, до­ла­зим у Ужи­це, да по­ро­ди­ци бу­дем при ру­ци, а с при­ја­те­љи­ма од­и­грам ка­кав ша­хов­ски тур­нир.

Дра­га­но­во уме­ће се и код нас про­чу­ло, па је до­ла­зе­ћи у род­ни град че­сто до­би­јао по­зи­ве од вла­сни­ка хо­те­ла и ре­сто­ра­на у овом кра­ју да им по­мог­не у обу­ци ку­ли­нар­ског осо­бља за европ­ска и мо­дер­на је­ла. 

– Об­у­ча­вао сам ку­ва­ре у нај­бо­љим зла­ти­бор­ским хо­те­ли­ма и ужич­ким ре­сто­ра­ни­ма, на­сто­јао да тај­не свет­ске ку­хи­ње спо­зна­ју и у овом кра­ју. Ви­део сам да и код нас има та­лен­то­ва­них ку­ли­на­ра ко­ји су спрем­ни да ра­де на се­би, те да би они мо­гли да ус­пе­ју у раз­ви­је­ном све­ту. Али по­сто­ји про­блем: углав­ном су ов­де осло­ње­ни са­ми на се­бе, не­ма не­ке ку­ли­нар­ске асо­ци­ја­ци­је ко­ја би оку­пи­ла нај­бо­ље и по­мо­гла им да се уса­вр­ше, о њи­ма да се чу­је ван гра­ни­ца Ср­би­је. За­то пред­ла­жем да се осну­је удру­же­ње ку­ли­на­ра Зла­ти­бо­ра и Ужи­ца, ко­је је из­у­зет­но ту­ри­стич­ко под­руч­је са све ве­ћим бро­јем ту­ри­ста из све­та, ка­ко би се уна­пре­ди­ла ова стру­ка и га­стро­ном­ски спрем­но до­че­ка­ли стра­ни го­сти. Спре­ман сам да том удру­же­њу бес­плат­но по­мог­нем сво­јим са­ве­ти­ма и ис­ку­ством, па оче­ку­јем ту­ри­стич­ке и уго­сти­тељ­ске по­сле­ни­ке овог кра­ја да ту не­што пре­ду­зму. Са­ку­пио бих ве­ћи број ку­ва­ра, ор­га­ни­зо­вао њи­хо­ву обу­ку, так­ми­че­ња, дру­же­ња, по­ну­дио ино­стра­ну про­мо­ци­ју њи­хо­вог ра­да – ка­же наш са­го­вор­ник.

Коментари2
4c27a
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Muradin Rebronja
Честитам уваженом колеги Драгану на успеху који је постигао. То вам је то, од прања суђа и помоћног кувара до креативног шефа кухиње. Нема лаже нема преваре. Златиборски шефови кухиња би требали максимално да искористе његово искуство и савете. Да их упути на прави пут, пут трендова у кулинарству који се заснива на потребама конкретних гостију (националне, верске, здравствене...). Да, шефови кухиња на бродовима врше анализу гостију. Ко су? Одакле су? Које је њихово старосно доба...? и своју понуду заснивају на томе. Потпуно исто треба да раде и шефови кухиња златиборских хотела. Потпуно исту потребу имају и сви гости. Храна мора бити безбедна и здрава за јело а онда и укусна, "за цара и султана", како би то био гастрономски доживљај за памћење. Да буду гости мисионари те да свима препоручују и приповедају о томе. Такозвана реклама од уста до уста. Најбоља и најјефтинија реклама.
Djordje
Mnogi od ovih luksuznih brodova samo prolaze Dunavom pored Novog Sada, Beograda i Smedereva. Steta je sto ne uspevamo da ih zadrzimo nekoliko sati da njihovi putnici posete nase znamenitosti (Petrovaradin i Kalimegdan) i restorane.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља