субота, 24.10.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 11.03.2018. у 10:00 Слободан Ћи­рић

Вода из Стубо-Ровни за жедна поља у сливу Колубаре

У пројекат наводњавања око шест хиљада хектара пољопривредних површина низводно од Ваљева спремни да се укључе Канцеларија за јавна улагања Републике Србије и Фонд „Абу Даби”
Брана и акумулација Стубо-Ровни 1 (Фото С. Ћирић)

Ва­ље­во – У са­рад­њи с Кан­це­ла­ри­јом за јав­на ула­га­ња Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, ва­љев­ско Јав­но пред­у­зе­ће „Ко­лу­ба­ра” ко­је упра­вља хи­дро­си­сте­мом Сту­бо-Ров­ни по­че­ће ре­а­ли­за­ци­ју про­јек­та на­вод­ња­ва­ња око шест хи­ља­да хек­та­ра по­љо­при­вред­них по­вр­ши­на у сли­ву ре­ке Ко­лу­ба­ре низ­вод­но од Ва­ље­ва. За ове свр­хе би­ће ко­ри­шће­на во­да из аку­му­ла­ци­је на­ста­ле из­град­њом бра­не Сту­бо-Ров­ни на ре­ци Ја­бла­ни­ци, 12 ки­ло­ме­та­ра за­пад­но од Ва­ље­ва.

По­во­дом овог про­јек­та не­дав­но је у ор­га­ни­за­ци­ји ЈП „Ко­лу­ба­ра” одр­жан са­ста­нак ко­јем су уз до­ма­ћи­не при­су­ство­ва­ли зва­нич­ни­ци Кан­це­ла­ри­је за јав­на ула­га­ња, пред­став­ни­ци „Ср­би­ја­во­да”, гра­до­на­чел­ник Ва­ље­ва Сло­бо­дан Гво­зде­но­вић и пред­сед­ни­ци оп­шти­на Лај­ко­вац и Ми­о­ни­ца Ан­дри­ја Жив­ко­вић и Бо­бан Јан­ко­вић, сви за­ин­те­ре­со­ва­ни за укљу­че­ње у про­грам на­вод­ња­ва­ња са аку­му­ла­ци­је Сту­бо-Ров­ни. 

Град Ва­ље­во и Ин­сти­тут „Ја­ро­слав Чер­ни” већ ра­ни­је су ура­ди­ли сту­ди­ју на­вод­ња­ва­ња око бра­не и аку­му­ла­ци­је Сту­бо-Ров­ни, а на овом са­стан­ку је раз­ма­тран но­ви про­је­кат на­вод­ња­ва­ња зе­мљи­шта у сли­ву Ко­лу­ба­ре низ­вод­но од Ва­ље­ва, са­оп­штио је Зо­ран Ми­тро­вић, вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра ЈП „Ко­лу­ба­ра”. 

– Усво­је­ни су за­кључ­ци ко­ји се од­но­се на из­ра­ду про­јект­ног за­дат­ка, уз мо­гућ­ност из­ра­де ге­не­рал­ног про­јек­та. Ва­жно је ис­та­ћи да би овај про­је­кат био ре­а­ли­зо­ван пре­ко Кан­це­ла­ри­је за јав­на ула­га­ња Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, ко­ја са­ра­ђу­је са Фон­дом „Абу Да­би”, спрем­ним да фи­нан­сиј­ски уче­ству­је у це­лој при­чи – ис­та­као је Ми­тро­вић. 

Бра­на Сту­бо-Ров­ни ло­ци­ра­на на ре­ци Ја­бла­ни­ци у се­лу Сту­бо, 12 ки­ло­ме­та­ра за­пад­но од Ва­ље­ва, ви­со­ка је 75 ме­та­ра, а аку­му­ла­ци­о­но је­зе­ро ство­ре­но ње­ном из­град­њом за­у­зи­ма по­вр­ши­ну од 2,5 ква­драт­них ки­ло­ме­та­ра и у ње­му се, ка­да је пу­но, на­ла­зи 51,5 ми­ли­о­на куб­них ме­та­ра во­де. Град­ња бра­не по­че­ла је кра­јем осам­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка и до са­да је, по не­зва­нич­ним про­це­на­ма, у тај обје­кат, при­пре­му про­сто­ра за аку­му­ла­ци­ју и оста­ле ин­ве­сти­ци­је на тој ло­ка­ци­ји, уло­же­но пре­ко 80 ми­ли­о­на евра. Уско­ро би ова ка­пи­тал­на ре­пу­блич­ка ин­ве­сти­ци­ја тре­ба­ло да бу­де у пот­пу­но­сти при­ве­де­на кра­ју и ком­плет­но ста­вље­на у функ­ци­ју.   

Још од пр­вих иде­ја за овај про­је­кат, пре три де­це­ни­је, пред­ви­ђе­но је да бра­на, аку­му­ла­ци­ја и цео хи­дро­си­стем има­ју че­ти­ри основ­не функ­ци­је – во­до­снаб­де­ва­ње, обез­бе­ђи­ва­ње тех­нич­ке во­де за бу­ду­ћу тер­мо­е­лек­тра­ну и про­из­вод­њу елек­трич­не енер­ги­је, за­шти­та од по­плав­ног та­ла­са и одр­жа­ва­ње би­о­ло­шког ми­ни­му­ма ре­ке Ја­бла­ни­це (ти­ме и Ко­лу­ба­ре ко­ја на­ста­је у Ва­ље­ву спа­ја­њем Ја­бла­ни­це и Об­ни­це, прим. аут.). Ула­ском у но­ви про­је­кат отва­ра се мо­гућ­ност да си­стем до­би­је још јед­ну ва­жну функ­ци­ју – на­вод­ња­ва­ње по­љо­при­вред­них по­вр­ши­на у сли­ву Ко­лу­ба­ре. 

Коментари6
07a5a
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Bojin
Prokleta brana Rovni...
Milan J.
Brana Stubo-Rovni je projektovana za malu nuklearnu centralu snage do 500MW. Voda iz jezera treba da hladi nuklearne reaktore. To je njena osnovna svrha. Valjevsko rukovodstvo tu ideju pokusava da vrati u zivot, jer u situaciji kada ce prenosenje energije biti odvojeno od proizvodnje (sto je jedan od uslova za ulaz u EU), isplativo je za industriju i stanovnistvo da zive blizu izvora energije. U tom smislu ja licno mislim da je plan dobar, ali je narod previse uplasen nuklarne energije da bi se o tome javno pricalo. Sve namene brane Stubo-Rovni u vezi vodosnabdevanja, navodnjavanja i odbrane od poplava su vazne, ali one su sekundarne u ondosu na gore opisanu, glavnu namenu.
Djordje
Danas, kad ceo svet vapi za vodom koje ima sve manje, ova voda ce Zapadnoj Srbiji doneti procvat i blagostanje.
Коле
Та силом на срамоту изграђена брана, потопница немањићке светиње Грачанице, са својом водом може да донесе само проклетство, благослов не!
Горан
Перо, светиње се не премештају јер је место свето..црква као црква је грађевина на светом месту.
Pera
Светиња је премештена на другу локацију, остали су само зидови који нису оригинални, већ изграђени почетком 20. века.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља