понедељак, 27.01.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 21:54

Трновит пут до пензије

Разлог за чекање решења дуже од два месеца није неажурност фонда, већ неуплаћени доприноси или део стажа остварен у иностранству
Аутор: Марија Бракочевићпонедељак, 12.03.2018. у 20:20
У то­ку ја­ну­а­ра ове го­ди­не при­мље­но 19.690 зах­те­ва за оства­ри­ва­ње пра­ва (Фото Д. Јевремовић)

По­сле 41 го­ди­не и шест ме­се­ци рад­ног ста­жа и на­пу­ње­них 65 го­ди­на жи­во­та, Бог­дан Ба­са­рић из Бе­о­гра­да од­лу­чио је да под­ву­че цр­ту и у скла­ду са за­ко­ном Фон­ду за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње под­не­се зах­тев за пен­зи­о­ни­са­ње. То је ура­дио још 4. де­цем­бра про­шле го­ди­не, дан по­сле на­пу­ње­них 65. Над­ле­жни су, ка­ко твр­ди, обе­ћа­ли да ће га о све­му бла­го­вре­ме­но оба­ве­сти­ти. Од та­да је про­шло ви­ше од три ме­се­ца, а Бог­дан до­не­дав­но ни­је знао шта се де­ша­ва са ње­го­вим зах­те­вом. Ре­ше­ње о пен­зи­о­ни­са­њу из­да­то му је пре не­ко­ли­ко да­на, а од фон­да до тог мо­мен­та ни­је до­био ни­ка­кав од­го­вор. 

– Ви­ше од три ме­се­ца сам че­као на ре­ше­ње ко­је сам за­слу­жио, јер сам ра­дио 41 го­ди­ну и шест ме­се­ци. Ни­ко­га на­жа­лост ни­је за­ни­ма­ло од че­га ћу у ме­ђу­вре­ме­ну да жи­вим, од ко­јег нов­ца ћу пла­ћа­ти ко­му­на­ли­је. Ка­да сам сре­ди­ном де­цем­бра по­чео да се рас­пи­ту­јем око свог ста­ту­са, ре­че­но ми је да је по­сту­пак об­у­ста­вљен. Пред­мет је по све­му су­де­ћи ста­вљен у фи­о­ку, али ме ни­ко из Фон­да ПИО ни­је о то­ме оба­ве­стио, ни­ти ми је ико об­ја­снио због че­га је то ура­ђе­но. Уме­сто у за­слу­же­ну пен­зи­ју, сти­гао сам ниг­де. Хва­ла бо­гу, ре­ше­ње је ко­нач­но сти­гло – ка­же Бог­дан Ба­са­рић. 

У Фон­ду ПИО су по­твр­ди­ли да је овај Бе­о­гра­ђа­нин до­био ре­ше­ње о пен­зи­о­ни­са­њу, али да оно има на­зна­ку при­вре­ме­ног. 

– Кон­тро­лом је утвр­ђе­но да ње­го­ви по­сло­дав­ци ни­су ре­дов­но под­но­си­ли при­ја­ве о тра­ја­њу ста­жа и оства­ре­ним за­ра­да­ма. Због то­га је овом оси­гу­ра­ни­ку ура­ђе­но при­вре­ме­но ре­ше­ње о пен­зи­о­ни­са­њу. Ка­да нам по­сло­дав­ци бу­ду по­сла­ли све не­до­ста­ју­ће по­дат­ке, што уско­ро оче­ку­је­мо, јер смо им на вре­ме по­сла­ли упит, ко­ри­сник ће до­би­ти и трај­но ре­ше­ње о пен­зи­о­ни­са­њу – об­ја­сни­ли су у Фон­ду ПИО. 

За­кон­ски рок за до­но­ше­ње ре­ше­ња о оства­ри­ва­њу пра­ва на пен­зи­ју је 60 да­на, а ка­ко на­во­де над­ле­жни од укуп­ног бро­ја под­не­тих зах­те­ва, 92 од­сто њих бу­де ре­ше­но у за­кон­ском ро­ку. 

– Нај­че­шћи раз­ло­зи због ко­јих се на ре­ше­ње че­ка ду­же од два ме­се­ца ни­су из до­ме­на ра­да фон­да, раз­лог за ка­шње­ње ни­је не­а­жур­ност. У нај­ве­ћем бро­ју слу­ча­је­ва реч је о пен­зиј­ском ста­жу за ко­ји ни­су пла­ће­ни до­при­но­си или де­лу ста­жа оства­ре­ном у ино­стран­ству, што се мо­ра по­твр­ди­ти и под­ра­зу­ме­ва до­дат­ни пе­ри­од у ко­ме ино­стра­ни но­си­лац оси­гу­ра­ња до­но­си ре­ше­ње – обра­зла­жу у Фон­ду ПИО.

Да ли је фонд ду­жан да оба­ве­сти оси­гу­ра­ни­ка о про­це­су или за­сто­ји­ма и раз­ло­зи­ма за­сто­ја у из­ра­ди ре­ше­ња? 

– У то­ку по­ступ­ка фонд ко­му­ни­ци­ра са стран­ком и пру­жа јој струч­ну по­моћ, али не по­сто­ји из­ри­чи­та за­кон­ска од­ред­ба да оба­ве­шта­ва стран­ку о то­ку и раз­ло­зи­ма тра­ја­ња по­ступ­ка. Фонд по­зи­ва стран­ку за до­пу­ну до­ка­за, те­ле­фо­ном, по при­је­му стран­ке... – на­во­де у фон­ду и под­се­ћа­ју да је у то­ку ја­ну­а­ра ове го­ди­не при­мље­но 19.690 зах­те­ва за оства­ри­ва­ње пра­ва. То­ком истог пе­ри­о­да у за­кон­ском ро­ку је ре­ше­но 17.792.

Од укуп­ног бро­ја оних ко­ји оства­ре пра­во на пен­зи­ју, око 95 од­сто њих до­би­је при­вре­ме­но ре­ше­ње. Оно 

под­ра­зу­ме­ва да пен­зи­ја ни­је огра­ни­че­на у вре­мен­ском сми­слу, већ да је из­нос утвр­ђен на осно­ву не­ком­плет­них по­да­та­ка о ста­жу, за­ра­да­ма и ви­си­ни до­при­но­са за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње

То­ком 2017. го­ди­не у фон­ду је при­мљен 232.531 зах­тев за оства­ри­ва­ње пра­ва из ПИО.


Коментари8
1a6f6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Preljub Nedic
Moje iskustvo sa ostvarivanjem prava na penziju su sasvim drugacija od ovog kako se PIO pravda.Niti obavestavaju stranku ,niti joj daju prave informacije na poziv stranke.Cekam na penziju od 17.08.2018 iako imam sve potrebne uplate mog staza.To sto se pravdaju je cista laz.Kod njih vlada nerad i javasluk.Neljubaznost i ja bih rekao bezobrazluk.
Vera
Ako pratis svoje podatke u Pio fondu oda je sve mnogo lakes.Moj zahtev za penziju je uradjen za mesec dana a uz to mogla sam da pratim kretanje mog predmeta u fondu preko pin koda.Zato im mnogo hvala.
Marija
Izvite,a kako to prariti kretanje predmeta u fondu preko pina?
Препоручујем 27
Dusan
Ja sam otisao u penziju posle punih 300 dana cekanja i intervencija,iako sam podneo kompletnu dokumentaciju.Kada sam izgubio strpljenje,mejlom sam se direktno obratio ministarstvu u Beogradu i penzija je stigla za DVA dana.
Miodrag Stojanovic
Ja cekam na resenje za penziju od Aprila 3, 2018.. Kom ministarstvu da se obratim? Miodrag
Препоручујем 7
Marija
Molim vas da mi kazete kom ministartvu pisati mejl zbog cekanja resenja za penziju.
Препоручујем 19
Petar -Ok
Kako god okreneš, ovde je baš velika muka sa penzijama. Radio sam jedan deo u BiH a drugi deo ovde u Srbiji.Uložio sam prigovor na privremeno rešenje ovde u Srbiji, pa ispalo PIO se žalim , oni ti u svoju korist presude.Ispada , nemaš kome da se žališ, a oni to još više razvukli. Ono što je najgore, u obe ove države dobijem ponižavajuće penzije , a radio sam sa 7 stepenom. Ispada da je bolje bar nekoliko godina raditi negde vani, jer se za taj minimalni radni staž dobiješ mnogo više nego ovde za 35 i više godina. Ovo više nisu nikakve penzije, već neka socijalna pomoć od koje je nemoguće bar malo kao čovjek živjeti.Razmišljam da se odreknem od ove ponižavajuće penzije, jer ispada da ništa nisam radio.Bolje je bilo da sam penziju stekao pri MUPU, jer oni imaju veću penziju i od svoje plate.
Branko P
Zao mi je g. Basarica ,jer i ja sam u istoj situaciji, jer se zbog mog rada u inostranstvu 25 g. PIO raglaba da resi moj problem i treba im oko 16 meseci tako su me obavestili. Ukupno imam 46 gi7 m. radnog staza. Stvarno neznam u cemu je problem da se sabere dva i dva i da nam se resi nas status. Ipak mislim da oni u PIO misle da cemo mi pomreti, a onda glavobolja prestaje.Na srecu imam nesto zalihe, pa cu pregrmeti tih 16 meseci, samo pitam dali ce PIO da mi zaostatke isplati u celosti i sa prpiadajucom kamatom.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Друштво /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља