уторак, 19.03.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 18:26

Спор око 350 напредњачких амандмана

Оценивши да су амандмани бесмислени, опозиционари су истицали су да су они поднети само да би се потрошило време за расправу а из СНС-а су одговарали да опозиција жели да им ускрати право на њихово подношење
Аутор: М. Че­ке­ре­вацпонедељак, 12.03.2018. у 21:21
Сан­да Ра­шко­вић Ивић и Ди­ја­на Ву­ко­ма­но­вић на сед­ни­ци На­род­не скуп­шти­не (Фото Анђелко Васиљевић)

Ви­ше од 350 аманд­ма­на, го­то­во исто­вет­ног са­др­жа­ја, ко­је су уло­жи­ли на­пред­ња­ци на са­мо де­сет пр­вих чла­но­ва Пред­ло­га за­ко­на о стран­ци­ма, би­ли су пред­мет це­ло­днев­ног спо­ра пар­ла­мен­тар­не ве­ћи­не и опо­зи­ци­је. Оце­нив­ши да су аманд­ма­ни бе­сми­сле­ни, опо­зи­ци­о­на­ри су ис­ти­ца­ли да су они под­не­ти са­мо да би се по­тро­ши­ло вре­ме за рас­пра­ву и ућут­ка­ла опо­зи­ци­ја. На­пред­ња­ци су од­го­ва­ра­ли да и они има­ју пра­во да под­но­се аманд­ма­не и да го­во­ре о њи­ма, а да опо­зи­ци­ја же­ли да им то пра­во ус­кра­ти.

Од­мах на по­чет­ку сед­ни­це, Мар­ко Ђу­ри­шић, ка­зао је да по­сла­ни­ци СДС-а, не­ће „уче­ство­ва­ти у ова­квој фар­си” и пред­ло­жио да се „на кра­ју да на­гра­да за нај­бе­сми­сле­ни­ју, нај­пол­трон­ски­ју ди­ску­си­ју, Не­бој­ши из Бе­о­гра­да”. Ми­ли­мир Ву­ја­ди­но­вић (СНС) за­ме­рио је пред­се­да­ва­ју­ћем Ве­ро­љу­бу Ар­си­ћу (СНС) што ни­је „ре­а­го­вао на увре­де”, а Ар­сић му је од­го­во­рио: „Ко­ле­га Ђу­ри­шић и ње­го­ви по­ли­тич­ки исто­ми­шље­ни­ци Ср­би­ју хо­ће да при­ка­жу као фа­ши­стич­ку зе­мљу у ко­јој је за­бра­ње­но по­сла­ни­ци­ма да го­во­ре, за­то сам га пу­стио”.

На­пред­ња­ци су по­том чи­та­ли сво­је аманд­ма­не, го­то­во исто­вет­ног са­др­жа­ја, са ма­лим из­ме­на­ма на кра­ју. Сви су гла­си­ли да „за­кон о стран­ци­ма тре­ба да омо­гу­ћи бу­ду­ћим ин­ве­сти­то­ри­ма у Ср­би­ји бр­же до­би­ја­ње по­треб­них лич­них до­ку­ме­на­та у ци­љу”, а раз­ли­ко­вао се циљ, па је на­во­ђе­но: у ци­љу еко­ном­ског раз­во­ја и осна­же­ња си­сте­ма од­бра­не, за­шти­те ра­њи­вих дру­штве­них гру­па, по­бољ­ша­ња по­слов­не кли­ме и еко­ном­ски раз­вој, уна­пре­ђе­ња род­не рав­но­прав­но­сти... Вла­да је ове аманд­ма­не од­ба­ци­ла за­то што се „пред­ла­же ма­те­ри­ја ко­ја ни­је пред­мет уре­ђе­ња овог за­ко­на”.

Обра­зла­жу­ћи свој аманд­ман Жар­ко Бо­га­ти­но­вић (СНС) же­лео је да по­де­ли јед­ну ин­фор­ма­ци­ју са по­сла­ни­ци­ма: „У Ле­сков­цу су 4. мар­та одр­жа­ни из­бо­ри за чла­но­ве са­ве­та свих 139 ме­сних за­јед­ни­ца, а за ли­сту ’Алек­сан­дар Ву­чић – За­то што во­ли­мо Ле­ско­вац’ гла­са­ло је 92,93 од­сто од укуп­но иза­шлих 46.987 би­ра­ча”. Гор­да­на Чо­мић (ДС) ре­кла је да ће гла­са­ти и за Бо­га­ти­но­ви­ћев и за све  дру­ге аманд­ма­не СНС-а, ко­ји се „ти­чу олак­ша­ва­ња по­ло­жа­ја стран­ци­ма и ра­њи­вих гру­па, са на­дом да ће­те ми да­ти при­ли­ку да за њих гла­сам, да их не­ће­те по­ву­ћи пре да­на за гла­са­ње”. Чо­ми­ће­ва је ви­ше пу­та по­на­вља­ла ово обе­ћа­ње.

Бо­шко Об­ра­до­вић, ли­дер Две­ри, ка­зао је да су аманд­ма­ни под­не­ти да би се „уби­ло” вре­ме за рас­пра­ву опо­зи­ци­је, а „они по­ка­зу­ју на­ста­вак по­губ­не по­ли­ти­ке кла­ња­ња стра­ном ин­ве­сти­то­ру, ко­ји је за­шти­ћен као бе­ли ме­двед”. Ре­а­го­вао је ми­ни­стар Не­бој­ша Сте­фа­но­вић ре­кав­ши да су под­не­ти аманд­ма­ни ква­ли­тет­ни, али су „не­ки мо­ра­ли да бу­ду од­би­је­ни, за­то што кроз сет раз­ли­чи­тих за­ко­на ре­гу­ли­ше­мо по­ло­жај стра­них ин­ве­сти­то­ра у на­шој зе­мљи”. До­дао је да су до­ма­ћи и стра­ни ин­ве­сти­то­ри из­јед­на­че­ни, те да, за­хва­љу­ју­ћи стра­ним ин­ве­сти­то­ри­ма са­мо у по­след­ње три го­ди­не има­мо 170.000 но­вих рад­них ме­ста.

Бран­ка Ста­мен­ко­вић (ДЈБ) го­во­ри­ла је о „бра­во аманд­ма­ни­ма, ко­ји не до­при­но­се по­бољ­ша­њу пред­ло­же­них за­кон­ских ре­ше­ња, већ пред­ста­вља­ју оп­струк­ци­ју ра­да пар­ла­мен­та са ци­љем ућут­ка­ва­ња опо­зи­ци­је”. Сан­да Ра­шко­вић Ивић, шеф по­сла­нич­ке гру­пе НС –  ПЗСС кон­ста­то­ва­ла је да по­сла­ни­ци СНС-а на­ста­вља­ју са „то­тал­ним уру­ша­ва­њем и га­же­њем пар­ла­мен­та” и до­да­ла: „Они ми­сле да смо сви ми бле­са­ви и да ни­ко не­ће раз­у­ме­ти да оне­мо­гу­ћа­ва­ју рас­пра­ву о ја­ко ва­жним за­ко­ни­ма”.

О сме­на­ма и из­бо­ри­ма

То што су на­пред­ња­ци под­не­ли 350 аманд­ма­на на пред­лог за­ко­на ко­ји је под­не­ла њи­хо­ва вла­да, зна­чи да вла­да не ра­ди до­бро и да би тре­ба­ло да је сме­не, ре­као је Бо­шко Об­ра­до­вић. До­дао је да су­де­ћи по обра­зло­же­њу за од­би­ја­ње на­пред­њач­ких аманд­ма­на, вла­да сма­тра да по­сла­ни­ци не зна­ју да ра­де свој по­сао, али „по­што вла­да не мо­же да сме­ни по­сла­ни­ке, он­да ви сме­ни­те вла­ду”. Ми­ни­стар Не­бој­ша Сте­фа­но­вић му је од­го­во­рио да је ову ди­ску­си­ју схва­тио као по­зив на пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре и до­дао: „То је ле­ги­ти­ман пред­лог и ја бих се, као при­ват­но ли­це, за­ло­жио за из­бо­ре што пре. Мо­жда је то до­бра при­ли­ка да се ви­ди шта гра­ђа­ни ми­сле. Гра­ђа­ни Бе­о­гра­да су то ре­кли пре де­се­так да­на, мо­жда је вре­ме да то ка­жу и гра­ђа­ни у остат­ку Ср­би­је”.


Коментари7
fcde8
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

BREŽANAC
Poučno je kad neko piše komentare, ali nije primerno kad neko blati poziciju zbog pisanja amandmana. Ako se samo malo vratimo u nazad setićemo se i muzičkih amandmana gos. Radulovića, plašenje mišom gos. Obradovića, zamerke opozicije u pisanju i to gde je tačka da bude zapeta itd. Svako ima pravo da podnese toliko amandmana koliko ima zastupnika većinske koalicije u parlamentu, a takođe isto rpravo ima i opozicija, ali su istrošili baterije na Beogradskim izborima.
Jeremija
Izrugivanje demokratiji. Šta drugo reći. Onaj ko predlaže zakon, ulaže 350 zahteva za intervenciju, tzv. amandmana. To je uvrijeda za zdravu pamet i smatram da opozicija ne smije dati legalitet ovakvom radu već napustiti rad skupštine.
Sima Milic
Rezultati svih izbora u poslednjih 6 godina nam nedvosmisleno kazu da imamo ono sto smo zelimo. Dakle, situacija u zemlji je odlicna, svakim danom sve bolja. Mi to kao narod vidimo, i na svim buducim izborima cemo opet pokazati drzavnim neprijateljima da sa nama nema sale. Mi cemo uvek podrzati naseg vodju i njegov stabilni tim. Sve su to mladi ljudi, kakvi nam trebaju. Tek ce biti politicki zreli za 5-10 godina, kada cemo imati i najbolje rezultate. Ja to mozda necu docekati, ali sam srecan ako moji unuci to docekaju, i zato ih podrzavam. Drugarski pozdrav, deda Sima
Jovan
Bezobalna je paleta nitkovluka koji se mnoze u Narodnoj Skupstini , u reziji poslanika vladajuce koalicije koji su odnarodjeni.
po propisu
Stvar prosta: predlagač amandmana je Vlada. Ostavka! Ostavka i onoga ko je predložio mandatara!

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља