среда, 23.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 20:50

Комшије несвеснe да им је угрожено здравље

Канистери и бурад без поклопаца, канте са измешаним емулзијама, коришћеним уљем складиштени међу њивама, породичним кућама у насељу Миса и тунелима старе циглане у селу Баваниште
Аутор: Олга Јанковићуторак, 13.03.2018. у 22:00
Комшијска живина кљуца међу бурићима са отровним материјама (Фото О. Јанковић)

Пан­че­во – Јед­на од три ло­ка­ци­је у Пан­че­ву и се­лу Ба­ва­ни­ште, у су­сед­ној оп­шти­ни Ко­вин, на ко­ји­ма је от­кри­ве­но ви­ше од 100 то­на не­про­пи­сно сме­ште­ног и по­тен­ци­јал­но опа­сног от­па­да на­ла­зи се у ре­ђе на­се­ље­ном де­лу но­во­се­љан­ског пу­та ка Вр­шцу, за­ву­че­на ме­ђу ора­ни­це.

У про­сто­ру на­из­глед на­пу­ште­ног са­ла­ша, на пла­цу уз са­му ме­ђу­на­род­ну пру­гу ка Ру­му­ни­ји, раз­ба­ца­но, али и на­сла­га­но, па пла­стич­ним це­ра­да­ма за­ма­ски­ра­но на де­се­ти­не ве­ћих и ма­њих ка­ни­сте­ра и ин­ду­стриј­ских ме­тал­них бу­ра­ди, за­тво­ре­них и без по­кло­па­ца, ко­фе и кан­те са из­ме­ша­ним емул­зи­ја­ма, ко­ри­шће­ним уљем и ма­зут по­пу­ни­ло је чи­тав плац, уз не­ко­ли­ко те­рет­них во­зи­ла, уто­ва­ри­ва­ча и при­ко­ли­ца, а ме­тал­ним бу­ра­ди­ма ис­пу­њен је чак и ста­ри ам­бар, ко­ји до­ми­ни­ра про­сто­ром. 

Уна­о­ко­ло су на­сла­га­ни џа­ко­ви и на­пра­вље­но бр­да­шце од пи­ље­ви­не, док је на не­ким ме­сти­ма и раз­ба­ца­на да ску­пи ма­сне тра­го­ве, те са­да та­ко­ђе пред­ста­вља опа­сан от­пад. 

У нео­бе­збе­ђе­ном про­сто­ру од не­ко­ли­ко ари на­ла­зи се и ве­ли­ка при­ко­ли­ца са апа­ра­ту­ром, ко­ја би мо­гла да по­слу­жи као ме­ша­о­на за теч­ни опа­сни от­пад у не­ка­кво го­ри­во или енер­гент. Пр­ви ком­ши­ја пре­ко пу­та је но­ва бен­зин­ска пум­па, а уз ову ову опа­сну и ве­ли­ку „де­по­ни­ју” је и не­ко­ли­ко ку­ћа са еко­ном­ским дво­ри­шти­ма. На де­се­ти­не по­су­да и кан­ти са бо­јом и за­у­ље­ним та­ло­гом про­те­гло се и на окућ­ни­цу пр­вог ком­ши­је на бро­ју 94.

– При­ме­тио сам да је до­вла­че­ње тих ства­ри по­че­ло пре го­ди­ну да­на. Не знам шта је ту оста­вље­но, али ме­ни до са­да ни­је сме­та­ло. Гле­дам сво­ја по­сла. Ми ов­де има­мо ба­шти­цу и ма­ли воћ­њак, во­ду ву­че­мо из ко­па­ног бу­на­ра, а на­ша жи­ви­на за­ла­зи и та­мо – ка­же за наш лист сре­до­веч­ни чо­век, ко­ји на на­ше пи­та­ње да ли је за­бри­нут са­да ка­да је са­знао да се крај ње­го­ве ку­ће скла­ди­ште опа­сних ма­те­ри­ја и да је пре­по­ру­че­но да се во­да не ко­ри­сти до да­љег, до­да­је да ни­је и да ни­ка­квих здрав­стве­них про­бле­ма он у су­пру­га не­ма­ју.     

Пр­ве ком­ши­је из­гле­да ни­су чу­ле из­ја­ву ми­ни­стра за­шти­те жи­вот­не сре­ди­не Го­ра­на Три­ва­на, ко­ји се на­шао на ли­цу ме­ста са еко­ток­си­ко­ло­зи­ма бе­о­град­ског За­во­да за јав­но здра­вље, основ­ног јав­ног ту­жи­о­ца, по­кра­јин­ских, ре­пу­блич­ких ин­спек­то­ра еко­ло­ги­је и ин­спек­то­ра Ми­ни­стар­ства уну­тра­шњих по­сло­ва. Ово от­кри­ће на­звао је скан­да­ло­зним уз оправ­да­ну прет­по­став­ку да оно мо­же би­ти опа­сно по жи­вот­ну сре­ди­ну и здра­вље љу­ди, до­да­ју­ћи да ова ло­ка­ци­ја опа­сног от­па­да, ка­ко пр­ви ре­зул­та­ти ис­тра­ге по­ка­зу­ју, при­па­да пред­у­зе­ћу „Еко 21” ре­ги­стро­ва­ном за оба­вља­ње де­лат­но­сти скла­ди­ште­ња и трет­ма­на опа­сног от­па­да, а да вла­сник те фир­ме тре­нут­но ни­је до­сту­пан др­жав­ним ор­га­ни­ма. По­ме­ну­та фир­ма је, ина­че, већ по­зна­та По­кра­јин­ском се­кре­та­ри­ја­ту за ур­ба­ни­зам и за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не, ко­ји је још у апри­лу 2017. го­ди­не про­тив ње под­нео кри­вич­ну при­ја­ву због не­за­ко­ни­тог скла­ди­ште­ња опа­сног от­па­да.

По­ред овог ло­ка­ли­те­та и у пот­пу­но ур­ба­ни­зо­ва­ном пан­че­вач­ком на­се­љу Ми­са, ме­ђу по­ро­дич­ним ку­ћа­ма от­кри­вен је и оба­вљен уви­ђај на још јед­ном од­ла­га­ли­шту по­тен­ци­јал­но опа­сног от­па­да. У Кај­мак­ча­лан­ској ули­ци, у зи­дом огра­ђе­ном про­сто­ру на­ла­зи се ма­ња ко­ли­чи­на овог от­па­да у ка­ни­сте­ри­ма уз но­во­и­згра­ђе­ни обје­кат. У Пан­че­ву је та­ко укуп­но от­кри­ве­но око 60 то­на, док је на ло­ка­ци­ји у се­лу Ба­ва­ни­ште, у ту­нел­ским пе­ћи­ма ста­ре ци­гла­не са­кри­ве­но око 40 то­на по­тен­ци­јал­но опа­сног от­па­да ла­ге­ро­ва­ног у бу­ра­ди­ма. 

„Ово је по­но­во зло­чин нај­го­ре вр­сте, пре­ма соп­стве­ној др­жа­ви и на­ма са­ми­ма. Про­блем не­за­ко­ни­тог от­па­да тра­је ви­ше го­ди­на, али то­ме мо­ра до­ћи крај. Пре­и­спи­та­ће­мо рад свих пред­у­зе­ћа ко­ја има­ју до­зво­ле за упра­вља­ње от­па­дом, јер је очи­глед­но да се не­ка од њих не при­др­жа­ва­ју про­пи­са. Уко­ли­ко не­ко не по­шту­је про­пи­се, до­зво­ле ће би­ти од­у­зе­те”, ка­зао је ми­ни­стар Три­ван..        

За­вод за јав­но здра­вље из Бе­о­гра­да узео је узор­ке са пр­вог ло­ка­ли­те­та и у на­ред­ним не­де­ља­ма ће се са­зна­ти о ка­квом опа­сном от­па­ду се ра­ди, а ис­тра­га ће по­ка­за­ти и ње­го­во по­ре­кло. За еко­ло­шки кри­ми­нал, по са­да­шњем за­ко­но­дав­ству, ка­зне се кре­ћу од шест ме­се­ци до пет го­ди­на за­тво­ра за угро­жа­ва­ње би­о­ди­вер­зи­те­та и здра­вља и жи­во­та љу­ди. 

Би­ло је и хап­ше­ња 

„По­кра­јин­ски се­кре­та­ри­јат за ур­ба­ни­зам и за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не је пре го­ди­ну да­на под­нео кри­вич­не при­ја­ве за кри­вич­но де­ло из чла­на 266. Кри­вич­ног за­ко­на РС ко­ји се од­но­си на не­за­ко­ни­то тре­ти­ра­ње, од­но­сно од­ла­га­ње опа­сног от­па­да. Од та­да до да­нас опе­ра­те­ру „Еко 21” су од­у­зе­те до­зво­ле за рад. Реч је о до­зво­ла­ма за ста­ци­о­нар­на по­стро­је­ња за пре­ра­ду опа­сног от­па­да, ко­ја су у над­ле­жно­сти АПВ, док су мо­бил­на по­стро­је­ња у над­ле­жно­сти Ми­ни­стар­ства за­шти­те жи­вот­не сре­ди­не. 

У про­те­клом пе­ри­о­ду би­ло је и хап­ше­ња по кри­вич­ним при­ја­ва пре­ма дру­гим опе­ра­те­ри­ма и ли­ци­ма за ко­је је утвр­ђе­но да су на не­ле­га­лан на­чин ба­ра­та­ли опа­сним от­па­дом, док вла­сник пред­у­зе­ћа „Еко 21” ни­је до­сту­пан ор­га­ни­ма. Не ја­вља се на по­зи­ве за са­слу­ша­ња по на­шим кри­вич­ним при­ја­ва­ма, а има­мо са­зна­ња да се на­ла­зи у ино­стран­ству. У ме­ђу­вре­ме­ну, ову ак­ци­ју смо по­кре­ну­ли на­кон ме­ђу­ре­сор­них ин­фор­ма­ци­ја и оба­ве­ште­ња и до­ја­ва од стра­не по­ли­ци­је”, ого­ва­ра Вла­ди­мир Га­лић на пи­та­ња „По­ли­ти­ке”, ка­кве санк­ци­је је тр­пе­ла фир­ма „Еко 21”, од ка­да је по­кра­јин­ски Се­кре­та­ри­јат на чи­јем је че­лу под­нео кри­вич­не при­ја­ве.  

Бр­на­би­ће­ва: Ко­нач­но ре­ша­вамо про­блем опа­сног от­па­да

По­ја­вљи­ва­ње ло­ка­ци­ја са опа­сним от­па­дом го­во­ри са­мо у при­лог чи­ње­ни­ци да је тај про­блем ко­нач­но по­чео да се ре­ша­ва, из­ја­ви­ла је пред­сед­ни­ца Вла­де Ср­би­је Ана Бр­на­бић. На­рав­но, са­мим тим, то ће­мо кре­ну­ти и кре­ну­ли смо да ре­ша­ва­мо”, ре­кла је Бр­на­би­ће­ва но­ви­на­ри­ма.

Пр­во, ка­ко ка­же, на ред мо­ра да до­ђе ре­ша­ва­ње про­бле­ма исто­риј­ског от­па­да и ту ће, ка­ко ис­ти­че, Вла­да Ср­би­је мо­ра­ти да одво­ји бу­џет, да то ре­ши, та­ко­ђе, на­по­ми­ње да ће кон­тро­ле би­ти „мно­го ја­че”, да се то у бу­дућ­но­сти не би де­ша­ва­ло. 


Коментари1
fd47c
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

stevan
Tko je u Pancevu prvi covek zaduzen i odgovoran za zastitu zivotne stredine,s kojim bi trebalo upriliciti razgovor,da doznamo malo vise detalja o ovom problemu opstine.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља