понедељак, 21.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:05
РАЗГОВОР НЕДЕЉЕ: НЕБОЈША АРСЕНИЈЕВИЋ, ректор Универзитета у Крагујевцу

Ми­нистар може да ме сме­ни, али то не би било по закону

Стра­не фар­мацеутске фир­ме се боре про­тив Центра за матич­не ће­лије, а медијска кам­пања про­тив мене је пла­ће­на 250.000 долара. -Те­лефон с Хи­тле­ровим говором није мој, нисам фашиста
Аутор: Бране Карталовићсубота, 17.03.2018. у 22:00
Не­бојша Ар­сеније­вић (Фото Б. Карталовић)

У  последњих годину дана на рек­тора Универ­зитета у Крагујевцу Не­бојшу Ар­сеније­вића сру­чила се лавина напада. Пр­во га је гру­па про­фесора оптужила за непотизам, кршење закона и мобинг запосле­них, потом је Аген­ција за бор­бу про­тив коруп­ције издала пре­поруку за ње­гово раз­решење, а недав­но је над­лежни одбор На­род­не скупшти­не, после сед­нице На­цио­нал­ног савета за високо образовање, позвао министра про­све­те Младена Шарчевића да у складу са законом сме­ни проф. др Ар­сеније­вића.

Упркос томе, Ар­сеније­вић је добио готово једногла­сну подршку Са­вета уни­вер­зитета који му је пре неколико дана поверио дру­ги тро­годишњи ман­дат, до 2021. Ка­ко су опскурни снимци доспе­ли у јавност, шта је у позадини сукоба у Крагујевцу, да ли је „медијска кам­пања” про­тив рек­тора наручена, шта то бра­ни Ар­сеније­вић, себе, породицу, Универ­зитет, нешто више, је­су ли неке кри­тике на рачун ње­говог рада оправ­дане? По­што раз­говор водимо у рек­торовом кабинету, где су, навод­но, наста­ли неки снимци, про­фесора Ар­сеније­вића питамо има ли у про­сто­рији, осим нашег дик­тафона, још неки уре­ђај за сни­мање.

– По­што ми још нису обја­вили само фотогра­фију из ве-цеа, вероват­но има. Не­када се тиме бавила слу­жба, сад то при­ват­но раде. 

 

На ТВ Пр­ва сте ре­кли да су сним­ци на­ста­ли „зло­у­по­тре­бом пси­хи­ја­три­је”. Шта то зна­чи, је ли зло­у­по­тре­бљен не­ки па­ци­јент ко­ји због сво­је бо­ле­сти не мо­же кри­вич­но да од­го­ва­ра?

Об­ја­вље­ни сним­ци су на­ста­ли из­ме­ђу 2004. и 2007, а спе­ку­ли­ше се да се то до­га­ђа сад, у Рек­то­ра­ту. Прет­по­ста­вљам ко је на­пра­вио сним­ке. Био је је­дан чи­нов­ник на Ме­ди­цин­ском фа­кул­те­ту ко­ји је имао па­си­ју да сни­ма раз­не ства­ри, и кад љу­ди зна­ју и кад не зна­ју. Та­ко је на­стао и сни­мак на ко­ме се чу­је ка­ко те­ле­фон зво­ни као што Хи­тлер го­во­ри. Тај чо­век је по­ка­зи­вао зна­ке па­ра­но­ид­ног по­на­ша­ња, пен­зи­о­ни­сан је, ле­чи се. Он је раз­не сним­ке до­ста­вљао ра­зним љу­ди­ма, ка­ко би ле­ка­ри­ма до­ка­зао да је у пра­ву. Због нео­вла­шће­ног еми­то­ва­ња ту­жио сам јед­не днев­не но­ви­не.

Те­ле­фон ко­ји зво­ни као што Хи­тлер го­во­ри ни­је ваш?

Ап­со­лут­но не. Не мо­гу ни да се се­тим ни­ко­га у мо­јој бли­зи­ни ко­ме је те­ле­фон та­ко зво­нио.

Твр­ди­те да је то мон­ти­ра­но?

Да ли је то сни­ма­но у мо­јој бли­зи­ни, да ли је те­ле­фон зво­нио у не­кој ка­фа­ни, не знам. Знам са­мо да ја фа­ши­ста ни­сам.

За ва­шу сме­ну на Од­бо­ру за обра­зо­ва­ње, на­у­ку, тех­но­ло­шки раз­вој и ин­фор­ма­тич­ко дру­штво гла­са­ли су пред­став­ни­ци и вла­сти и опо­зи­ци­је. С дру­ге стра­не, ви сте до­би­ли го­то­во не­по­де­ље­ну по­др­шку Се­на­та и Са­ве­та. Хо­ће ли ва­шом евен­ту­ал­ном сме­ном би­ти на­ру­ше­на ауто­но­ми­ја Уни­вер­зи­те­та у Кра­гу­јев­цу?

Кад је о Од­бо­ру реч, за ме­не је бит­ни­ји ме­тод ра­да од њи­хо­вих за­кљу­ча­ка. Основ­на ствар је да ка­да о не­че­му рас­пра­вља­те, ка­да је је­ди­на тач­ка днев­ног ре­да рек­тор Ар­се­ни­је­вић, по­зо­ве­те не­ког да све­до­чи о де­ша­ва­њи­ма на Уни­вер­зи­те­ту у Кра­гу­јев­цу. Ако су сма­тра­ли да сам ја не­при­ли­чан за На­род­ну скуп­шти­ну, мо­гли су да по­зо­ву не­ког дру­гог, пред­сед­ни­ка Са­ве­та уни­вер­зи­те­та. На сед­ни­ци Од­бо­ра су из­не­те сва­ка­кве ла­жи о Уни­вер­зи­те­ту, по­чев од то­га да сам из­ми­слио Ко­ле­ги­јум де­ка­на, а то те­ло по­сто­ји уна­зад два­де­се­так го­ди­на. Јед­но­став­но, има­те ис­кон­стру­и­са­ну оп­ту­жни­цу, а не­ма­те мо­гућ­ност да би­ло шта ка­же­те.

Хо­ће ли ва­шом евен­ту­ал­ном сме­ном би­ти угро­же­на ауто­но­ми­ја?

Дру­ги за­кљу­чак Од­бо­ра је да се апе­лу­је на ту­жи­ла­штво да ра­ди свој по­сао, а на ту­жи­ла­штво ни­ко не сме да вр­ши при­ти­сак. Не сме ни на Аген­ци­ју за бор­бу про­тив ко­руп­ци­је, што се не­пре­ста­но ра­ди. Мо­же би­ти да је Не­бој­ша Ар­се­ни­је­вић нај­го­ри чо­век на све­ту, али у јед­ној прав­ној др­жа­ви се зна ка­ко се по­сту­па. Ова­ко ис­па­да да по­сто­је две гру­пе гра­ђа­на. Јед­ни­ма мо­же да се ура­ди све, а на дру­ге не сме ни пер­це да пад­не. Кад је не­ко на феј­сбук стра­ни­ци об­ја­вио ди­пло­му мог си­на, с ма­тич­ним бро­јем и дру­гим лич­ним по­да­ци­ма, ми­сли­те да га је не­ко за­шти­тио? Али ка­да је на не­кој дру­гој феј­сбук стра­ни­ци об­ја­вље­на рад­на књи­жи­це јед­не про­фе­сор­ке, већ су­тра­дан су на Уни­вер­зи­тет до­шли Ша­би­ће­ви љу­ди за­ду­же­ни за за­шти­ту лич­них по­да­та­ка. За­ми­сли­те ка­да бих ја са­да сва­шта ре­као за Алек­сан­дру Јер­ков, ка­кав би се оди­јум на ме­не сва­лио. А она, мр­тва-хлад­на, на Скуп­шти­ни ка­же да сам ја „про­ве­ре­ни фа­ши­ста”. Где је то про­ве­ри­ла, да јој мо­жда ни­је ја­вио Ви­зен­та­лов цен­тар!?

По­на­вља­те да зах­тев за ва­шу сме­ну не­ма ве­зе с по­ли­ти­ком, а не­дав­но сте на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре на Уни­вер­зи­те­ту по­ме­ну­ли в. д. пред­сед­ни­ка На­ци­о­нал­ног са­ве­та за ви­со­ко обра­зо­ва­ње Бра­ни­сла­ва Је­ре­ми­ћа, ко­ји је члан СНС-а, про­фе­сор­ку Алек­сан­дру Јан­ко­вић из исте пар­ти­је, као и ми­ни­стар­ку из СПС-а Сла­ви­цу Ђу­кић Де­ја­но­вић.

Ни­сам чуо да се не­ка пар­ти­ја огла­си­ла. Али да ја во­дим од­ре­ђе­не пар­ти­је за­бри­нуо бих се што за са­рад­ни­ке имам љу­де ко­ји ни по­сле ово­ли­ке ка­но­на­де, на Уни­вер­зи­те­ту са око 20.000 сту­де­на­та и с ви­ше од хи­ља­ду про­фе­со­ра, не мо­гу да на­ђу свог кан­ди­да­та за рек­то­ра, не мо­гу да обез­бе­де ни­је­дан глас у Се­на­ту и Са­ве­ту. Љу­ди ко­је сам по­ме­нуо ра­де ван ин­сти­ту­ци­ја, а у име ин­сти­ту­ци­ја.

Ако то ни­су пар­ти­је, по­ли­ти­ча­ри и ин­сти­ту­ци­је си­сте­ма, ко вас он­да сме­њу­је? На по­ме­ну­тој кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре по­ми­ња­ли сте стра­не фар­ма­це­ут­ске ку­ће ко­је се у Ср­би­ји ба­ве ма­тич­ним ће­ли­ји­ма. На­ве­ли сте да је свих де­вет до­зво­ле за рад до­би­ло на сум­њив на­чин, да је то по­сао ко­ји на го­ди­шњем ни­воу до­но­си око 10 ми­ли­о­на евра. У Кра­гу­јев­цу се гра­ди Цен­тар за ма­тич­не ће­ли­је, чи­је сте фор­ми­ра­ње ви ини­ци­ра­ли. Ре­кли сте и да је ме­диј­ска кам­па­ња пла­ће­на 250.000 до­ла­ра.

Не знам тач­но ода­кле па­ре по­ти­чу, али знам да су да­те. Знам ко их је дао, и где, имам и фо­то­гра­фи­ју.

Ода­кле вам те ин­фор­ма­ци­је?

О то­ме ћу на су­ду да го­во­рим. Не же­лим да ква­рим ис­тра­гу.

Али зна­те ко је дао па­ре, и ко­ли­ко, и ко­ме?

Знам све. Са­зна­ће­те и ви уско­ро, ка­да адво­кат­ска кан­це­ла­ри­ја ко­ју сам ан­га­жо­вао о то­ме бу­де го­во­ри­ла на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре.

За­ме­ри­ли сте се фар­ма­це­ут­ском ло­би­ју?

Ни­је реч са­мо о ло­би­ју ко­ји се бо­ри про­тив Цен­тра за ма­тич­не ће­ли­је, на ре­ду су и не­ки др­жав­ни уни­вер­зи­те­ти. На скуп­штин­ском од­бо­ру је је­дан по­сла­ник чак тра­жио да се за Уни­вер­зи­тет у Кра­гу­јев­цу до­не­се лекс спе­ци­ја­лис. Али ов­де је у пи­та­њу још озбиљ­ни­ја вр­ста на­ср­та­ја. Ми смо на пу­ту да бу­де­мо ко­ло­ни­зо­ва­ни. Пр­во тре­ба да по­ми­сли­мо да смо не­спо­соб­ни, да не зна­мо ни­шта са­ми да на­пра­ви­мо, ни ауто­мо­бил, ни др­жа­ву, ни уни­вер­зи­тет. Из то­га тре­ба да се раз­ви­је пре­зир пре­ма соп­стве­ном на­ро­ду. По­след­ња фа­за ко­ло­ни­за­ци­је је да за­во­ли­мо ко­ло­ни­за­то­ра. Ја се про­тив то­га бо­рим за­то што је Ср­би­ја по на­уч­ним ре­зул­та­ти­ма, ако узме­мо у об­зир ко­ли­ко се нов­ца у на­у­ку ула­же, пр­ва у Евро­пи.

По­ста­ви­ли смо вам пи­та­ње у ве­зи с ауто­но­ми­јом...

Од­го­во­ри­ћу вам, по­што ин­си­сти­ра­те. По за­ко­ну, је­ди­но овла­шће­ни да иза­бе­ру рек­то­ра су ор­га­ни уни­вер­зи­те­та. Се­нат утвр­ђу­је пред­лог, са­вет од­лу­чу­је. Мо­же ми­ни­стар да сме­ни рек­то­ра, али су у за­ко­ну екс­пли­цит­но де­фи­ни­са­не че­ти­ри та­кве си­ту­а­ци­је: ако је рек­тор пра­во­сна­жно осу­ђен за де­ло про­тив пол­не сло­бо­де, за при­ма­ње ми­та, за де­ло про­тив др­жа­ве или ако етич­ки ор­га­ни уни­вер­зи­те­та утвр­де да је учи­нио те­жу по­вре­ду про­фе­си­о­нал­них нор­ми. И то тек по­што би са­вет уни­вер­зи­те­та, из не­ког раз­ло­га, од­био то да ура­ди.

Ви ни­сте ни у јед­ној од тих „си­ту­а­ци­ја”. Ми­ни­стар Шар­че­вић, да­кле, не мо­же да вас сме­ни?

Мо­же, са­мо то не би би­ло за­ко­ну.

Хо­ће­те да ка­же­те да раз­ло­зи за сме­ну ни­су по­треб­ни?

Злу ни­су по­треб­ни раз­ло­зи. Оно де­лу­је са­мо по се­би.

Ка­ква је са­да си­ту­а­ци­ја на Уни­вер­зи­те­ту?

Ме­ња се из да­на у дан. У по­чет­ку сам бра­нио се­бе, мо­је ви­ђе­ње прав­де и исти­не, пра­во на жи­вот, бра­нио сам по­ро­ди­цу. И мр­тве и бу­ду­ће чла­но­ве, јер су и јед­ни и дру­ги би­ли на­пад­ну­ти. Ја знам ка­ко бра­ним по­ро­ди­цу, не бра­ним је та­ко што да­јем ин­тер­вјуе. Али ни­је ово на­пад са­мо на ме­не, не­го на цео Уни­вер­зи­тет. Ка­ко дру­га­чи­је ту­ма­чи­ти оно што је ре­че­но на скуп­штин­ском од­бо­ру да чла­но­ви Се­на­та и Са­ве­та не­ма­ју мо­рал­ни ин­те­гри­тет да од­лу­чу­ју.

Чи­ји је то став?

То је ре­као Бра­ни­слав Је­ре­мић. Он је функ­ци­ју в. д. пред­сед­ни­ка На­ци­о­нал­ног са­ве­та за ви­со­ко обра­зо­ва­ње зло­у­по­тре­био за лич­не об­ра­чу­не.

Шта про­фе­сор Је­ре­мић има лич­но про­тив вас?

По­ре­ме­тио сам му жи­вот­не пла­но­ве. Он је бив­ши про­рек­тор за фи­нан­си­је ко­ји ни­јед­не го­ди­не ни­је био ис­под два и по до три ми­ли­о­на ди­на­ра, од про­је­ка­та. Пред­сед­ни­ца Са­ве­та уни­вер­зи­те­та је би­ла ње­го­ва не­вен­ча­на су­пру­га, Алек­сан­дра Јан­ко­вић, а Са­вет је до­но­сио све фи­нан­сиј­ске од­лу­ке. Кад је 2015. ис­те­као дво­стру­ки ман­дат прет­ход­ног рек­то­ра, це­ла је игра би­ла да се Не­бој­ша Ар­се­ни­је­вић оне­мо­гу­ћи, да про­фе­сор­ка Јан­ко­вић бу­де иза­бра­на за рек­то­ра, да се на­ста­ви с истом при­чом.

Прет­ход­ни рек­тор је био ваш ро­ђе­ни брат.

О ње­му не мо­гу да при­чам.

Зар се „це­ла игра” вр­ти око па­ра?

Око па­ра, нор­мал­но. Чи­тав свој пр­ви ман­дат сам утро­шио да љу­ди­ма об­ја­сним да Уни­вер­зи­тет у Кра­гу­јев­цу ни­је пред­у­зе­ће, про­фит­на уста­но­ва, пе­ри­о­ни­ца па­ра. Ја ра­дим за рек­тор­ски до­да­так, 37.000 до 38.000 ди­на­ра, ка­ко ко­јег ме­се­ца, пла­ту при­мам на Фа­кул­те­ту ме­ди­цин­ских на­у­ка, ни днев­ни­це не узи­мам.

Сти­жу ли сад па­ре од про­је­ка­та на Уни­вер­зи­тет, ко је ваш про­рек­тор за фи­нан­си­је?

Сти­жу, али они­ма ко­ји ра­де на про­јек­ти­ма. Не­мам про­рек­то­ра за фи­нан­си­је, тај по­сао мо­гу да ра­де и чи­нов­ни­ци.

Пред­сед­ник скуп­штин­ског од­бо­ра Му­а­мер Зу­кор­лић је из­ја­вио да је у кра­гу­је­вач­ком здрав­ству и ака­дем­ским уста­но­ва­ма за­по­сле­но 13 чла­но­ва ва­ше по­ро­ди­це, а ме­ди­ји су из­но­си­ли и по­дат­ке о њи­хо­вим при­хо­ди­ма ко­ји се ме­ре ми­ли­о­ни­ма.

Зу­кор­лић је ма­ни­пу­ла­тор. Ја имам 11 пу­та ви­ше на­уч­них ре­фе­рен­ци не­го цео ње­гов не­а­кре­ди­то­ва­ни уни­вер­зи­тет. Ина­че, у мо­јој по­ро­ди­ци, у че­ти­ри ге­не­ра­ци­је, има 27 ле­ка­ра, сто­ма­то­ло­га, фар­ма­це­у­та. За­што бих се сти­део не­чег чи­ме би се сва­ко по­но­сио. Ср­би­ја има при­ват­но здрав­ство уна­зад пет­на­е­стак го­ди­на. Мо­ра­ли су пре то­га ра­ди­ти у др­жав­ним уста­но­ва­ма. Уоста­лом, где је­дан ле­кар тре­ба да ра­ди, у пе­ка­ри, у дис­ко-клу­бу... Тач­но је да су си­но­ви мог бра­та при­мље­ни на по­сао кад сам био де­кан Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та. Ни­сам знао да је то су­коб ин­те­ре­са и Аген­ци­ја за бор­бу про­тив ко­руп­ци­је ме је због то­га опо­ме­ну­ла. То је пра­вед­но, али не­ма сми­сла да ме оп­ту­жу­ју за за­по­шља­ва­ње по­кој­не стри­не. На дру­гу од­лу­ку Аген­ци­је, ко­ја је пре­по­ру­чи­ла да бу­дем раз­ре­шен, жа­ли­ћу се Управ­ном су­ду, на то имам пра­во.

Шта ће­те ра­ди­ти ако вас ми­ни­стар, ипак, сме­ни?

Пи­та­ње је шта ће би­ти с Уни­вер­зи­те­том у Кра­гу­јев­цу. Ми­слим да ће зло ко­је се ва­ља, Је­ре­мић, Јан­ко­вић, Ђу­кић Де­ја­но­вић и њи­хо­ви са­те­ли­ти, ка­да сру­ше Не­бој­шу Ар­се­ни­је­ви­ћа, раз­ва­ли­ти Уни­вер­зи­тет до де­та­ља. У том сми­слу сам ја та­лац Уни­вер­зи­те­та, а не обр­ну­то.


Коментари40
21304
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Bosa S
Preuzeti odgovornost za svoje postupke je jako tesko u Srbiji, pa cak i onima koji uce nasu decu. Ocigledno je nesto nije u redu na tom univerzitetu i da se vodi borba klanova. Jedna ostavka ili otkaz nisu dovoljni za ovoliko ljage i potrosenih drustvenih sredstava.
Bora
Tako malo je otkriveno,a to malo je sokantno.Zloupotrebe teku od prvog dana,kako na poziciji dekana,tako i na poziciji rektora.Mislite da je slucajno sto je u obe institucije N.A. ukinuo poziciju prodekana za finansije i samoproglasio sebe za upravitelja budzetom?Proverite: iznos mesecnih primanja N.A. sa fakulteta (plata,autorski honorari,projekti,clanstva u komisijama),zloupotrebe prilikom renoviranja fakulteta (ko je izvodio radove,za koliko novca,na koji nacin,povezana lica),lopovluk preko umetnina prijatelja Vidana Papica,uporedite datume polaganja ispita mladog Arsenijevica i datume kada su ispiti zaista odrzani...Zagrebite dublje jer ovo sto objavljujete je samo povrsina.Odluku o audio snimanju svih sednica je upravo doneo N.A. kada je postao dekan.Odluka mora postojati zavedena ukoliko nije unistena kao i snimci,jer se u javnosti pojavljuju kopije.
Igor
U zakonu ne piše Etički organi univerziteta nego "....kao ni lice koje je teže prekršilo kodeks profesionalne etike." A sad pitanje da li su nepotizam i korupcija kršenje kodeksa profesionalne etike? Da li je konačno rešenje Agencije za borbu protiv korupcije sa predlogom o smeni dovoljan razlog da ovaj čovek ode.
Dokle vise....
Ne postoji ništa dalje od istine da rektor radi samo za rektorski dodatak. Upravo je Arsenijevic od Univerziteta napravio privatno, profitno preduzeće, i direktnim uzimanjem i preko članstava u komisijama, autorskim nakanadama (kao ona sa zetom) i stimulacijama (recimo 40% mesecno za kumu i kumcice i to cak i u mesecima kada se nalaze na godisnjem odmoru), kao i epohalnim izumima, setite se samo sisanja trave oko rektorata za 300 000 dinara. Pitajte ga kako je Univerzitet napravio firmu koja se zove "Centar za transfer tehnologija" ko je direktor te firme i koja je namena firme ili planirane perionice novca. Meni je samo zao sto mu niko ne postavi prava pitanja nego mu dozvoljavaju isprazne price. A sto se tice naucnih referenci, pitajte ga samo na koliko je radova prvi autor (ko god je u nauci zna na sta mislim i zna kako moze na KoBSONu to da proveri). Odgovor je veliki naucnik N.A. je prvi autor na ravno 1 radu iz 1980, na ostalim je potpisivan (sto milom, sto silom).
Kosta
Pokrajinska Vlada smenila je 2016. god. direktoricu Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu. Postavili su ženu sa osporenim doktoratom.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља