среда, 02.12.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 01.04.2018. у 22:00 Димитрије Буквић
ДО­СИ­ЈЕ „ПО­ЛИ­ТИ­КЕ” ПО­НЕ­ДЕЉ­КОМ: МЛА­ДИ ЧУ­ВА­РИ СТА­РИХ ЗА­НА­ТА (2)

Књи­го­во­ђа чу­ва традиционалну српску шару

Во­ђе­на љу­ба­вљу пре­ма руч­ном раду и фол­кло­ру, Ка­та­ри­на Ман­дић је на­пу­сти­ла стал­ни по­сао и осно­ва­ла ткач­ку рад­њу
Фото П. Василчин

Мно­ги се не би усу­ди­ли да на­пу­сте ви­ше­го­ди­шњи и ста­лан по­сао ка­ко би се упу­сти­ли у за­нат­ство. Упра­во то је ура­ди­ла Ка­та­ри­на Ман­дић из Пан­че­ва ка­да је 2010. да­ла от­каз у фир­ми у ко­јој је ра­ди­ла као књи­го­во­ђа. С на­ме­ром да спо­ји руч­но тка­ње као хо­би и љу­бав пре­ма фол­кло­ру ко­ји игра ви­ше од три де­це­ни­је, исте го­ди­не је у гра­ду у ко­јем жи­ви по­кре­ну­ла за­нат­ску рад­њу за про­из­вод­њу тка­ни­на на тра­ди­ци­о­на­лан на­чин.

Осам го­ди­на ка­сни­је, хра­брост и упор­ност су се ис­пла­ти­ли. Ка­та­ри­на је раз­ви­ла по­сао у про­из­вод­њи тка­них де­ло­ва на­род­не но­шње, као што су тка­ни­це, ке­це­ље, сук­ње, тор­бе, и су­ве­ни­ра по­пут фу­тро­ла, под­ме­та­ча, ја­стуч­ни­ца, вре­ћа за фла­ше, маг­не­та, обе­ле­жи­ва­ча за књи­ге... Из­ра­да ових пред­ме­та јој је по­ста­ла жи­вот­ни по­зив.

„Хра­брост да на­пу­стим ста­лан и до­бро пла­ћен по­сао, спрем­ност на раз­ли­чи­та од­ри­ца­ња, стр­пље­ње, сва­ко­днев­но уче­ње, флек­си­бил­ност, ве­ли­ка љу­бав пре­ма но­шњи и ткач­ком за­на­ту отво­ри­ли су мно­га вра­та и но­ве мо­гућ­но­сти за рад и за­ра­ду”, на­по­ми­ње Ка­та­ри­на Ман­дић.

 

Тка­не де­ло­ве на­род­не но­шње на­ша са­го­вор­ни­ца ре­кон­стру­и­ше на осно­ву ори­ги­нал­них узо­ра­ка. Ови пред­ме­ти су на­ме­ње­ни кул­тур­но-умет­нич­ким дру­штви­ма у зе­мљи и ино­стран­ству. С мно­ги­ма Ка­та­ри­на Ман­дић је оства­ри­ла са­рад­њу, а по­себ­но ис­ти­че КУД „Стан­ко Па­у­но­вић” из Пан­че­ва, где је и са­ма ду­го го­ди­на игра­ла фол­клор. Кад је реч су­ве­ни­ри­ма, они су на­ме­ње­ни ту­ри­стич­ким ор­га­ни­за­ци­ја­ма, ет­но-се­ли­ма, ет­но-ре­сто­ра­ни­ма, а мо­гу да бу­ду и по­слов­ни по­клон пред­у­зе­ћа.

„Су­ве­ни­ри има­ју естет­ско обе­леж­је из­ра­же­но на­род­ном умет­но­шћу. Из­гле­дом чу­ва­ју и пре­зен­ту­ју тра­ди­ци­о­нал­ну ша­ру. Опре­мље­ни су аде­кват­ном ам­ба­ла­жом, као и дво­је­зич­ном де­кла­ра­ци­јом с опи­сом мо­ти­ва”, ис­ти­че Ка­та­ри­на Ман­дић, ко­јој су стал­не са­рад­ни­це у по­слу ујед­но две ње­не нај­бо­ље при­ја­те­љи­це – Ја­сна Ву­ји­чић и Је­ле­на Бо­јо­вић.

Ка­да је по­чи­ња­ла ни­је има­ла ни­ка­квог пред­у­зет­нич­ког ду­ха ни­ти ис­ку­ства већ са­мо же­љу да по­ку­ша да сво­је кре­а­тив­не ве­шти­не пре­тво­ри у по­сао. 

„Руч­но тка­ње ми је био хо­би и до­дат­ни из­вор при­хо­да не­ко­ли­ко го­ди­на пре ре­ги­стра­ци­је пред­у­зет­нич­ке де­лат­но­сти. У том пе­ри­о­ду из­ра­ђи­ва­ла сам ра­зно­вр­сни­ји про­из­вод­ни про­грам – од одев­них пред­ме­та до кућ­ног тек­сти­ла – и тек по­сле не­ко­ли­ко го­ди­на сам се опро­ба­ла у из­ра­ди тка­них де­ло­ва на­род­не но­шње, ко­ја об­у­хва­та све ста­ре и те­шке тех­ни­ке за ко­је је по­треб­но ткач­ко ис­ку­ство”, ис­ти­че на­ша са­го­вор­ни­ца.

Она по­себ­но ис­ти­че ва­жност суб­вен­ци­ја за све ко­ји се ба­ве тра­ди­ци­о­нал­ним за­нат­ством. Због то­га је ва­жно да се пра­те кон­кур­си на ло­кал­ном и др­жав­ном ни­воу. Упра­во је Ка­та­ри­на на тај на­чин ис­ко­ри­сти­ла мно­ге суб­вен­ци­је – од оне ко­јом је град Пан­че­во пр­ве го­ди­не по осни­ва­њу рад­ње по­мо­гао њен по­ду­хват, до по­кра­јин­ских, за­хва­љу­ју­ћи ко­ји­ма је ове го­ди­не, и прет­ход­них, ку­по­ва­ла опре­му, ре­про­ма­те­ри­јал и два раз­бо­ја. 

Та­ко­ђе, Ми­ни­стар­ство за ту­ри­зам и те­ле­ко­му­ни­ка­ци­је рас­пи­су­је кон­кур­се за по­др­шку ста­рим за­на­ти­ма, а ку­по­ви­ну опре­ме и раз­не се­ми­на­ре омо­гу­ћу­ју и по­је­ди­не не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је. На ру­ку за­на­тли­ја­ма иду и олак­ши­це при­ли­ком ре­ги­стра­ци­је ста­рих за­на­та.

„На при­мер, ни­је по­тре­бан по­слов­ни про­стор већ се де­лат­ност мо­же при­ја­ви­ти на адре­си ста­но­ва­ња. У том слу­ча­ју сма­њу­ју се тро­шко­ви за­ку­па по­слов­ног про­сто­ра, ни­је по­треб­на фи­скал­на ка­са, а сер­ти­фи­ко­ва­ни про­из­во­ђа­чи осло­бо­ђе­ни су пла­ћа­ња еко и ко­му­нал­не так­се”, на­во­ди Ка­та­ри­на Ман­дић.

Мла­ди­ма ко­ји би хте­ли да се ба­ве тра­ди­ци­о­нал­ним ра­ди­но­сти­ма, Ка­та­ри­на по­ру­чу­је да про­из­вод­ња ру­ко­тво­ри­на ни­је ра­зо­но­да у сло­бод­но вре­ме.

„Сва­ко­днев­ним ра­дом ви­ше од де­сет са­ти мо­гу да се по­стиг­ну ре­зул­та­ти у про­из­вод­њи. По­ред то­га, пред­у­зет­ни­штво под­ра­зу­ме­ва и ад­ми­ни­стра­тив­не по­сло­ве, мар­ке­тинг, ис­пи­ти­ва­ње и те­сти­ра­ње но­вих про­из­во­да, као и стал­но про­фе­си­о­нал­но и лич­но уса­вр­ша­ва­ње”, ка­же Ка­та­ри­на Ман­дић.

Ипак, за­кљу­чу­је она, ако се спо­је љу­бав пре­ма за­на­ту, до­бар про­из­вод за ко­ји мо­же­те да обез­бе­ди­те пла­сман, мно­го ра­да и стр­пље­ње – ре­зул­та­ти до­ла­зе си­гур­но.

Коментари0
c6637
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља