понедељак, 21.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 15.04.2018. у 08:45 Б. Г. Тре­бје­ша­нин

Радимо на развијању осећаја припадности српском народу

Oвогодишњи, десети по реду Фестивал српске културе у Истри биће одржан од 19. априла до 3. маја
(Фо­то Лич­на ар­хи­ва)

Ове го­ди­не сла­ви­мо де­сет го­ди­на Фе­сти­ва­ла срп­ске кул­ту­ре у Ис­три и пет го­ди­на ра­да Срп­ског кул­тур­ног цен­тра, чи­ме се не мо­гу по­хва­ли­ти ни не­ки ве­ћи гра­до­ви и оп­шти­не у Хр­ват­ској, у ко­ји­ма жи­ви  пу­но ве­ћи број при­пад­ни­ка срп­ског на­ро­да, ка­же за „По­ли­ти­ку” Ми­лан Ра­шу­ла, пред­сед­ник Ви­је­ћа срп­ске на­ци­о­нал­не ма­њи­не Истар­ске жу­па­ни­је на­ја­вљу­ју­ћи ово­го­ди­шњи, де­се­ти по ре­ду Фе­сти­вал срп­ске кул­ту­ре у Ис­три ко­ји ће би­ти одр­жан од 19. апри­ла до 3. ма­ја 2018. 

– Сва­ки од про­те­клих де­вет фе­сти­ва­ла по­све­ти­ли смо по јед­ном од ве­ли­ка­на ко­ји су оста­ви­ли ду­бо­ки траг у на­шој кул­ту­ри: Вук Ка­ра­џић, До­си­теј Об­ра­до­вић, Иво Ан­дрић, Све­ти Са­ва, Де­сан­ка Мак­си­мо­вић, Ми­лош Цр­њан­ски, На­де­жда Пе­тро­вић, Да­ни­ло Киш, Иси­до­ра Се­ку­лић, а ове го­ди­не окре­ће­мо се мла­ђој по­пу­ла­ци­ји, кроз про­је­кат „Се­ћа­ње на Ми­ла­на Мла­де­но­ви­ћа – као да је још увек ту” у окви­ру ко­јег ће­мо об­у­хва­ти­ти пе­ри­од рок и поп кул­ту­ре ко­ја је обе­ле­жи­ла ове про­сто­ре – ка­же Ми­лан Ра­шу­ла уз на­по­ме­ну да ор­га­ни­за­то­ри фе­сти­ва­ла ни ово­га пу­та ни­су за­по­ста­ви­ли срп­ску ба­шти­ну, тра­ди­ци­ју и ет­но­гра­фи­ју. 

Пред истар­ском пу­бли­ком, са­зна­је­мо, то­ком фе­сти­вал­ских да­на би­ће пу­но про­гра­ма, уче­сни­ка и го­сти­ју. Ко­ли­ко је на­шим су­на­род­ни­ци­ма у Ис­три ва­жно ово кул­тур­но оку­пља­ње, Ми­лан Ра­шу­ла од­го­ва­ра:

– Из­у­зет­но је ва­жно, пр­во за­то што се тих да­на ин­тен­зив­ни­је дру­жи­мо и раз­ме­њу­је­мо иде­је и пла­но­ве за на­ше дру­ге ак­тив­но­сти, а дру­го то нам је нај­ва­жни­је у про­це­су успо­ра­ва­ња аси­ми­ла­ци­је, ко­ја је на­жа­лост узро­ко­ва­на оп­штом гло­ба­ли­за­ци­јом и стра­хо­ви­тим упли­вом елек­трон­ских и вир­ту­ал­них ко­му­ни­ка­ци­ја ме­ђу мла­ди­ма. Ра­ди­мо на раз­ви­ја­њу осе­ћа­ња при­пад­но­сти срп­ском на­ро­ду и не­го­ва­њу на­шег је­зи­ка, ћи­ри­лич­ног пи­сма и пра­во­сла­вља кроз до­пун­ску на­ста­ву на срп­ском је­зи­ку и пра­во­слав­не ве­ро­на­у­ке. У Срп­ском кул­тур­ном цен­тру то­ком го­ди­не има­мо ве­о­ма бо­гат и са­др­жа­јан про­грам кроз из­ло­жбе и га­ле­риј­ску де­лат­ност, књи­жев­не три­би­не, филм­ски и му­зич­ки про­грам, у по­след­ње че­ти­ри го­ди­не одр­жа­ва­мо и Све­то­сав­ску ака­де­ми­ју. Је­ди­но што ни­ка­ко не успе­ва­мо је­сте да офор­ми­мо фол­клор­ну сек­ци­ју, иако нам је то ве­ли­ка же­ља. Из­да­је­мо и на­ше но­ви­не „Тра­го­ве”, шест бро­је­ва у го­ди­ну да­на на ћи­ри­лич­ном пи­сму.  

МиланРашула:
Сваки од протеклих девет фестивала посветили смо по једном од великана који су оставили дубоки траг у нашој култури: Вук Караџић, Доситеј Обрадовић, Иво Андрић, Свети Сава, Десанка Максимовић, Милош Црњански, Надежда Петровић, Данило Киш,
Исидора Секулић

Ка­да је реч о фи­нан­си­ја­ма, наш са­го­вор­ник на­гла­ша­ва да про­гра­ме углав­ном по­кри­ва­ју сред­стви­ма до­би­је­ним из бу­џе­та Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.

– До­бро ко­му­ни­ци­ра­мо са Ми­ни­стар­ством кул­ту­ре и ин­фор­ми­са­ња Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и са Упра­вом за са­рад­њу с ди­ја­спо­ром и Ср­би­ма у ре­ги­о­ну пра­ти­мо кон­кур­се и на­ши про­јек­ти су фи­нан­сиј­ски по­др­жа­ва­ни, до­ду­ше не ко­ли­ко оче­ку­је­мо, али то ни­је и не сме би­ти пре­пре­ка у ис­пу­ња­ва­њу на­шег основ­ног за­дат­ка, очу­ва­ња срп­ства на про­сто­ру Истар­ске жу­па­ни­је, као нај­за­пад­ни­јег ре­ги­о­на бив­ше др­жа­ве у ко­јем жи­ви го­то­во 9.000 Ср­ба. Ту је и кон­ти­ну­и­ра­на по­моћ ло­кал­не упра­ве, од­но­сно гра­до­ва Пу­ле, Ла­би­на, По­ре­ча, Ро­ви­ња, Вод­ња­на, Фа­жа­на и Истар­ске жу­па­ни­је. Сва­ка­ко мо­ра­мо ис­та­ћи и ве­ли­ку по­моћ и по­др­шку ЕУ пар­ла­мен­тар­ца Ива­на Ја­ков­чи­ћа. Без то­га је­дан ова­ко ве­ли­ки и зна­чај­ни про­је­кат не би мо­гли да ре­а­ли­зу­је­мо – под­вла­чи Ми­лан Ра­шу­ла.

Коментари0
99be4
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља