четвртак, 21.01.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 15.04.2018. у 22:00 Милан Галовић
ЗЛОЧИНИ КОЈИ СЕ ПАМТЕ

Слобода за првог убицу осуђеног помоћу ДНК

Убиства две тинејџерке у околини Лестера у Великој Британији ушла у су у историју криминалистике
Ко­лин Пич­форк 2009. го­ди­не (Илу­стра­ци­ја ПА)

Ко­лин Пич­форк (1960), осу­ђен за си­ло­ва­ња и уби­ства две ти­неј­џер­ке, из­вр­ше­на сре­ди­ном осам­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји, уско­ро ће се, сва је при­ли­ка, на­ћи на сло­бо­ди по­сле 30 го­ди­на про­ве­де­них иза ре­ше­та­ка. Он је уве­ли­ко у бла­жем ре­жи­му слу­же­ња ка­зне, пу­штан је да иза­ђе из за­тво­ра то­ком да­на, а не­дав­но је, на за­пре­па­шће­ње по­ро­ди­ца жр­та­ва и ужа­са­ва­ње ме­ди­ја, до­био одо­бре­ње и да пре­но­ћи из­ван за­твор­ских зи­ди­на.

Он је осу­ђен на до­жи­вот­ни за­твор, без пра­ва на по­ми­ло­ва­ње 30 го­ди­на, што је рок ко­ји упра­во ис­ти­че. Иако га бри­тан­ска штам­па на­зи­ва „нај­зло­гла­сни­јим уби­цом де­це”, над­ле­жна пра­во­суд­на те­ла су кон­ста­то­ва­ла да је ре­со­ци­ја­ли­зо­ван и да ви­ше не пред­ста­вља опа­сност за дру­ге љу­де. 

Пич­фор­ку је за­бра­њен при­ступ на под­руч­је Ле­сте­ра, где је убио пет­на­е­сто­го­ди­шње Лин­ду Мен и Дон Ешворт.

Ко­лин Пич­форк по­сле хап­ше­ња 1987.     /        Жр­тве Лин­да Мен и Дон Ешворт
(Фо­тографије Ви­ки­пе­ди­ја)

 

Про­ме­нио је име у Торп, прет­по­ста­вља се да ће по из­ла­ску на сло­бо­ду још јед­ном про­ме­ни­ти име ка­ко би при­крио иден­ти­тет. У исто­ри­ји кри­ми­на­ли­сти­ке Пич­форк је ушао као пр­ви уби­ца осу­ђен по­мо­ћу ве­шта­че­ња ДНК ана­ли­зом.

Лин­да Мен из ме­ста Нар­бо­роу је, у по­по­днев­ним са­ти­ма 21. но­вем­бра 1983. го­ди­не по­шла до при­ја­те­ља, од­лу­чив­ши се да про­ђе ло­кал­ном ста­зом, пре­чи­цом. Пич­форк је пре­срео, ма­ло­лет­ни­ца је по­ку­ша­ла да по­бег­не, али је на­па­дач сти­гао, си­ло­вао и за­да­вио ње­ним ша­лом. Не­што ка­сни­је при­ја­вљен је њен не­ста­нак, а ње­но те­ло про­на­ђе­но је ују­тру у бли­зи­ни ло­кал­не пси­хи­ја­триј­ске бол­ни­це. Ни­је би­ло све­до­ка и до­ка­за.

Три го­ди­не ка­сни­је, 31. ју­ла 1986. го­ди­не око 16.30, Дон Ешворт из Ен­дер­ба­ја, ме­ста у бли­зи­ни Нар­бо­ро­уа, по­шла је од ку­ће да се ви­ди с при­ја­те­љи­ма и – не­ста­ла. Два да­на ка­сни­је про­на­ђе­но је ње­но те­ло у шу­мар­ку, све­га не­ко­ли­ко сто­ти­на ме­та­ра од ме­ста на ко­јем је уби­је­на Лин­да Мен. Ис­по­ста­ви­ло се да је и она по­шла пре­чи­цом. При­ли­ком об­дук­ци­је утвр­ђе­но је да је пре­ту­че­на, си­ло­ва­на и за­да­вље­на. По­ли­ци­ји је би­ло ја­сно да има­ју по­сла са се­риј­ским уби­цом.

По­кре­ну­та је ис­тра­га, раз­го­ва­ра­но је с мно­го љу­ди, па и са се­дам­на­е­сто­го­ди­шњим Ри­чар­дом Бу­клан­дом, мла­ди­ћем с про­бле­ми­ма у раз­во­ју, ко­ји је ра­дио у обли­жњој пси­хи­ја­триј­ској бол­ни­ци. Ис­по­ста­ви­ло се да су му по­зна­ти не­ки де­та­љи уби­ства Дон Ешворт, по­ли­ци­ја га је „при­ти­сла” и мо­мак је при­знао уби­ство. Ме­ђу­тим, би­ло је ја­сно да о слу­ча­ју Лин­де Мен не зна ни­шта.

Ри­чар­до­ви ро­ди­те­љи би­ли су очај­ни, све­сни огра­ни­че­ња си­на, али ве­ру­ју­ћи у ње­го­ву не­ви­ност, а ни по­ли­ци­ја ни­је има­ла од­го­во­ре на сва пи­та­ња. Не­ма­ју­ћи куд, обра­ти­ли су се ге­не­ти­ча­ру Але­ку Џе­фри­су с Уни­вер­зи­те­та у Ле­сте­ру, ко­ји је био пи­о­нир у раз­во­ју ДНК ана­ли­зе, ко­ја до­тад ни­је ко­ри­шће­на у фо­рен­зи­ци. Овај струч­њак ус­пео је да из­дво­ји ДНК про­фил из­вр­ши­о­ца ових зло­чи­на из узо­ра­ка спер­ме при­ку­пље­них при­ли­ком об­дук­ци­је те­ла Дон и Лин­де.

Тест је по­но­вио три пу­та. Би­ло је ја­сно да је реч о истом чо­ве­ку, али и да – то ни­је Бу­кланд, ко­ји је та­ко по­стао пр­ва осо­ба осло­бо­ђе­ња сум­ње по­мо­ћу ДНК ана­ли­зе. По­ли­ци­ја се од­лу­чу­је за ра­ди­ка­лан ко­рак – узе­ће узор­ке кр­ви свих му­шка­ра­ца ко­ји жи­ве на том про­сто­ру, ро­ђе­них из­ме­ђу 1953. и 1970. го­ди­не. Прет­по­ста­вља­ли су да је из­вр­ши­лац из тог кра­ја чим је до­бро по­зна­вао ло­кал­не ста­зе, пре­чи­це. Крв је на ана­ли­зу да­ло 5.511 му­шка­ра­ца. По­сле му­ко­трп­не ана­ли­зе, утвр­ђе­но је да ни­је­дан про­фил не од­го­ва­ра из­вр­ши­о­цу.

Про­ла­зи­ли су ме­се­ци, по­ма­ка ни­је би­ло. У ле­то 1987. го­ди­не, по­ли­ци­ја до­би­ја до­ја­ву да је Иан Ке­ли, пе­кар, у јед­ном па­бу у Ле­сте­ру ис­при­чао да је дао крв уме­сто свог ко­ле­ге Ко­ли­на Пич­фор­ка. У Пич­фор­ков па­сош ста­ви­ли су сли­ку Ке­ли­ја, па је овај дао крв уме­сто Пич­фор­ка, ко­ји га је че­као у ко­ли­ма. Же­на ко­ја је чу­ла овај раз­го­вор во­ђен уз пи­ће у па­бу, при­ја­ви­ла је то по­ли­ци­ји. 

Пич­форк, отац дво­је де­це, убр­зо је ухап­шен. Ис­по­ста­ви­ло се да је од ти­неј­џер­ских го­ди­на по­ка­зи­вао де­ви­јант­но по­на­ша­ње, че­сто се не­до­лич­но при­ка­зи­вао же­на­ма што је би­ла увер­ти­ра за си­ло­ва­ња и уби­ства ко­ја ће ка­сни­је из­вр­ши­ти.

При­знао је уби­ства Лин­де Мен и Ден Ешворт. Ис­при­чао је да је Лин­ду при­ме­тио из ауто­мо­би­ла, у ко­јем је во­зио свог си­на ко­ји је та­да био бе­ба. Де­те је спа­ва­ло у пар­ки­ра­ном ауто­мо­би­лу, док је он на фа­тал­ној ста­зи си­ло­вао и убио Лин­ду.

Ин­спек­то­ри су га пи­та­ли због че­га је на­пао Ден. 

„Мо­гућ­ност. Она је би­ла та­мо и ја сам био та­мо”, хлад­но­крв­но је од­го­во­рио Пич­форк.

Коментари0
28b20
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља