понедељак, 16.12.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 13:11

Ђурић: Претећи тонови и неистине из НАТО-а

Мешање једне војне алијансе у спровођење и тумачење споразума које су Београд и Приштина постигли уз посредовање ЕУ јесте, најблаже речено, непримерено, сматра директор Канцеларије за КиМ
Аутор: Д. Ву­ко­са­вље­вићнедеља, 15.04.2018. у 19:33
Привођење Марка Ђурића 26. марта на Космету (Фото АП)

Ди­рек­тор Кан­це­ла­ри­је за КиМ Вла­де Ср­би­је Мар­ко Ђу­рић не­ги­рао је на­во­де не­и­ме­но­ва­ног из­во­ра НА­ТО-а, ко­је је пре­не­ла аген­ци­ја Бе­та – да ни­је ува­жио про­пи­се кад је 26. мар­та ушао на се­вер Ко­сме­та по­сле че­га је ухап­шен.

„Пре­те­ћи то­но­ви и не­и­сти­не не­и­ме­но­ва­них пред­став­ни­ка НА­ТО-а је­су на­ста­вак на­си­ља ко­је је над Ср­би­ма с КиМ спро­ве­де­но пре две не­де­ље”, на­вео је Ђу­рић у са­оп­ште­њу ме­ди­ји­ма уз ко­је је при­ло­же­на и фо­то­гра­фи­ја на ко­јој се на­ла­зи оба­ве­ште­ње по­во­дом ње­го­ве по­се­те КиМ.

Зва­нич­ни­ци у се­ди­шту НА­ТО-а у Бри­се­лу ра­ни­је су, ка­ко пре­но­си Бе­та, овој аген­ци­ји ре­кли да „Ђу­рић ни­је ис­по­што­вао ну­жну про­це­ду­ру јер је по­слао зах­тев (вла­сти­ма у При­шти­ни) по­сле 17 ча­со­ва у пе­так, да­кле кад кан­це­ла­ри­је ви­ше не ра­де. Та­ко­ђе, ка­ко су ре­кли, спи­сак љу­ди у ње­го­вој прат­њи је био не­пот­пун и за ко­сов­ске Ал­бан­це то је зна­чи­ло да по­сту­пак ни­је ис­по­што­ван. Из­во­ри у се­ди­шту Атлант­ског са­ве­за су оце­ни­ли да је це­ла та си­ту­а­ци­ја с хап­ше­њем Ђу­ри­ћа, „ка­ко год то за­зву­ча­ло из­не­на­ђу­ју­ће, ис­па­ла до­бро, јер се ис­по­ста­ви­ло да је ко­сов­ска по­ли­ци­ја и спе­ци­јал­на по­ли­ци­ја вр­ло про­фе­си­о­нал­на”.

На кра­ју, као про­та­го­ни­ста до­га­ђа­ја на ко­је је на­пра­вљен осврт у раз­го­во­ру с ано­ним­ним из­во­ром, Ђу­рић ка­же: „Мо­рам да пи­там НА­ТО ка­ква је свр­ха ла­жи да је пре­кр­ше­на про­це­ду­ра јер је на­ја­ва мог од­ла­ска на КиМ по­сла­та ка­сно, по­сле рад­ног вре­ме­на, у 17 са­ти, иако је по­сла­та у 9.44 са­ти, као што се мо­же ви­де­ти из зва­нич­не ко­ре­спон­ден­ци­је?”

Мар­ко Ђу­рић је оце­нио и да је не­до­пу­сти­во ме­ша­ње у де­мо­крат­ске про­це­се и на­сто­ја­ња да се кон­флик­ти на за­пад­ном Бал­ка­ну пре­ва­зи­ђу мир­ним пу­тем.

    Обавештење о Ђурићевој посети КиМ

 

„Ме­ша­ње јед­не вој­не али­јан­се у спро­во­ђе­ње и ту­ма­че­ње спо­ра­зу­ма ко­је су Бе­о­град и При­шти­на по­сти­гли уз по­сре­до­ва­ње ЕУ је­сте, нај­бла­же ре­че­но, не­при­ме­ре­но. НА­ТО би, уме­сто што по­ку­ша­ва да се ме­ша у по­ли­тич­ке про­це­се у јед­ној де­мо­крат­ској др­жа­ви ка­ква је Ср­би­ја, тре­ба­ло да се ма­ло бо­ље ста­ра о оно­ме што је­сте у ње­го­вом ман­да­ту, а то је Ре­зо­лу­ци­ја 1244 Са­ве­та без­бед­но­сти УН и без­бед­ност не­ал­бан­ског ста­нов­ни­штва на КиМ”, ука­зу­је Ђу­рић.

Са­мо би, до­да­је он, „у по­ста­по­ка­лип­тич­ном ан­ти­у­то­пиј­ском све­ту, у ко­ме на­шим жи­во­ти­ма упра­вља не­ка­ква гло­бал­на вој­на хун­та”, ова­кве по­ру­ке би­ле у скла­ду с по­ли­тич­ком ре­ал­но­шћу и ло­ги­ком.

За­јед­ни­ца срп­ских оп­шти­на (ЗСО), твр­ди Ђу­рић, би­ће фор­ми­ра­на са­свим у скла­ду с до­го­во­ри­ма по­стиг­ну­тим уз по­сре­до­ва­ње ЕУ, а не пре­ма во­љи ано­ним­них из­во­ра из НА­ТО-а.

„На­рав­но да ће ЗСО би­ти фи­нан­си­ра­на и из Бе­о­гра­да. То је је­дан од ис­хо­да бри­сел­ског ди­ја­ло­га. Не­ма тог ’ано­ним­ног из­во­ра’, ко­ји ће у ка­фан­ском раз­го­во­ру по­ни­шти­ти све што је по­стиг­ну­то у ви­ше­го­ди­шњем по­ли­тич­ком и ди­пло­мат­ском про­це­су, у ко­јем је, још јед­ном под­се­ћам, по­сред­ник би­ла ЕУ. Ци­ти­ра­ћу тач­ку 17д спо­ра­зу­ма с При­шти­ном, у ко­јој се на­во­ди да ће ЗСО, из­ме­ђу оста­лог, би­ти фи­нан­си­ра­на из ’при­ло­га, бес­по­врат­них зај­мо­ва, до­на­ци­ја, као и пу­тем фи­нан­сиј­ске по­др­шке дру­гих асо­ци­ја­ци­ја и ор­га­ни­за­ци­ја, до­ма­ћих и ме­ђу­на­род­них, као и из Ре­пу­бли­ке Ср­би­је’”, на­гла­ша­ва ди­рек­тор кан­це­ла­ри­је за КиМ.

Он је пи­тао где је НА­ТО био пет го­ди­на, ко­ли­ко, ка­ко је оце­нио, због При­шти­не ка­сни спро­во­ђе­ње де­ла пр­вог бри­сел­ског спо­ра­зу­ма ко­ји се од­но­си на ЗСО. 

„И од ка­да је ту­ма­че­ње ме­ђу­на­род­них спо­ра­зу­ма и вр­ше­ње при­ти­са­ка да се они из­ме­не у ман­да­ту те али­јан­се? На­рав­но да то ни­је у ман­да­ту НА­ТО-а, али је за­то је­сте одр­жа­ва­ње по­рет­ка ус­по­ста­вље­ног Ре­зо­лу­ци­јом 1244 Са­ве­та без­бед­но­сти УН, у ко­јој не­ма та­ко­зва­ног не­за­ви­сног Ко­со­ва за ко­је ло­би­ра ано­ним­ни из­вор из Бри­се­ла”, ка­же Ђу­рић.

Из­во­ри у Бри­се­лу су Бе­ти, на­во­ди ова аген­ци­ја, из­ме­ђу оста­лог ре­кли да је ди­ја­лог Бе­о­град–При­шти­на су­штин­ски ва­жан, а „мно­ги спо­ра­зу­ми ни­су спро­ве­де­ни”, али да је до­бар ко­рак што је на­ја­вље­но да ће упра­вљач­ки тим по­че­ти с ра­дом на ста­ту­ту За­јед­ни­це оп­шти­на са срп­ском ве­ћи­ном.

На на­во­де не­и­ме­но­ва­них из­во­ра НА­ТО-а да­тих аген­ци­ји Бе­та је ре­а­го­вао и за­ме­ник ди­рек­то­ра Кан­це­ла­ри­је за КиМ Ду­шан Ко­за­рев. Он је са­оп­штио да, уко­ли­ко је Бе­ти­на ин­фор­ма­ци­ја аутен­тич­ни став НА­ТО-а, он­да она пред­ста­вља зло­на­мер­ну дез­ин­фор­ма­ци­ју и до­дат­но свр­ста­ва­ње уз При­шти­ну, а про­тив ре­ги­о­нал­не ста­бил­но­сти.

„Чи­ње­ни­це у ве­зи с од­ла­сци­ма Мар­ка Ђу­ри­ћа у на­шу ју­жну по­кра­ји­ну су то­ли­ко ла­ко про­вер­љи­ве да је го­то­во не­ве­ро­ват­но да би се не­ко из НА­ТО-а усу­дио да из­ми­шља­ју­ћи фак­те јав­но ла­же и оправ­да­ва на­си­ље ма­ски­ра­них бан­ди­та При­шти­не над го­ло­ру­ким срп­ским на­ро­дом.

За­то сма­трам да је из­ја­ва о на­вод­ном за­ка­сне­лом оба­ве­ште­њу о од­ла­ску Ђу­ри­ћа на КиМ, ко­ју је не­ка­кав не­и­ме­но­ва­ни зва­нич­ник НА­ТО дао аген­ци­ји Бе­та, или из­ми­шље­на, или је мо­жда уоп­ште ни­је дао не­ко из Бри­се­ла већ из­вор из До­њег Пре­ка­за”, сма­тра Ко­за­рев.

Уоста­лом, пи­та он, за­што би не­ко ко го­во­ри исти­ну био ци­ти­ран као не­и­ме­но­ва­ни из­вор. Ано­ним­ни из­вор је, оце­њу­је Ко­за­рев, нај­че­шће еуфе­ми­зам за лаж и спи­но­ва­ње.

„Они ко­ји у ова­ко осе­тљи­вим ства­ри­ма се­би до­зво­ља­ва­ју да збу­њу­ју јав­ност ис­фа­бри­ко­ва­ним ре­кла-ка­за­ла ин­фор­ма­ци­ја­ма та­ко­ђе ни­су без кри­ви­це. Но­тор­ним ла­жи­ма се не мо­же при­кри­ти чи­ње­ни­ца да је на­пад на го­ло­ру­ки срп­ски на­род, Мар­ка Ђу­ри­ћа и иза­бра­не по­ли­тич­ке пред­став­ни­ке Ср­ба са КиМ био нај­о­го­ље­ни­ји и ни­чим иза­зван чин на­си­ља. О уло­зи НА­ТО-а у том до­га­ђа­ју до­вољ­но ре­чи­то го­во­ри сли­ка при­пад­ни­ка Кфо­ра ко­ји у бли­зи­ни са­ле у Ко­сов­ској Ми­тро­ви­ци, у тре­нут­ку ка­да се до­га­ђа на­си­ље, нон­ша­лант­но фо­то­гра­фи­ше, уме­сто да на­си­ље спре­ча­ва”, ука­зу­је Ко­за­рев. 


Коментари9
bc096
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Miroljub
Лако је њима да прете и да нас газе колико хоће. Моћни су и може им се само и њима ће доћи крај кад тад!
Стеван
Петре Илићу , а који сте то ви ако који смо то ми што треба да нестанемо ? Нико овде није имао несимпатије према америци док није растурила Југославију и пљунула на жртве 2 . св рата када је Америка била савезник , и негирала те тековине . Срби су чекали 4. века ослобађање од турске окупације , мађари 150 година , па је ослобађање дошло . Историја учи тако , а Петар ИлиЧ ( Лењин ) , овако . Коме више веровати ? Тешко питање
Препоручујем 0
Petar Ilic
Nista nije vecito. Ali vi od toga nemate nikakvu vajdu ako je to nista vecitije od vas. Zato cekanje na "kad tad", i insistiranje na nekavim svojim pretpostavljenim istinama i vrednostima, ne donosi nista dobro i slaba je uteha razumnima. Korisnija je politicka fraza: ako ne mozes da ga pobedis, pridruzi mu se. Svi koji su to uradii mnogo bolje su prosli. I pored atomskih bombi, Japan im se pridruzio i postao svetska sila. Isto je i sa Kinom i Nemackom. A oni koji cekaju "kad-tad" polako nestaju. Na putu ste da vas buduce generacije pominju i istoriji izumrlih naroda koji su nekad ziveli negde na jugu Evrope.
Препоручујем 9
Зорица Аврамовић
Не знам ко нормалан у овој земљи Србији може да очекује да ће осведочени зликовци, који урушише, унаказише онолико земаља, побише онолико дечице и невиних људи, бити на страни истине и правде! Јер, све невоље савременог света управо потичу из злогласних НАТО и Пентагона! За њих су шиптарски мафијаши и терористи"професионални", а хапшење, понижење и малтретирање Србина, директора Канцеларије за КиМ Марка Ђурића "испало добро"?! Вриснем, урликнем.... утишам своју душу, и молим, молим се у тишини Богу, Богородици и свим светима - да крволоци што пре доживе оно зло и боли, оно расуло и рушевине бомбама, оно распамећивање... које су другима наносили и причињавали...
Sreta
NATO i zapad više nemaju strpljenja. Žuri im se da Kosovo što pre postane deo njihovog strategijskog plana, a Srbija nikako da se urazumi. Prljavim igrama neprestano narušavaju i provociraju.
Marina Matic
Iznose se lazi o krsenju procedure i slanje spiska posle zatvaranja kancelarije.
драган лучић
Нема разложног разговора са силеџијама. Њихово знање и памет су врло оскудни, а логика им се своди на - ако ја нешто урадим, то је ок, а ако то исто уради неко други, онда није ок. Морал им је потпуно нопозната категорија. Силеџија разуме само језик силе. И уопште није јак колико мисли да јесте.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља