петак, 19.07.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:32
НАЦРТ ИЗМЕНА УСТАВА У ОБЛАСТИ ПРАВОСУЂА

Бољевићева: Политичка контрола судија, Удружење тужилаца: Спринт уназад

Аутор: Д. С. В.понедељак, 16.04.2018. у 07:30
Новица Коцић

Кри­ти­ку­ју­ћи ко­на­чан На­црт из­ме­на Уста­ва у обла­сти пра­во­су­ђа, Дра­га­на Бо­ље­вић, пред­сед­ни­ца Дру­штва су­ди­ја, на­ве­ла је ју­че да су по­је­ди­не од­ред­бе дра­стич­но по­гор­ша­не чи­ме је, ка­ко оце­њу­је, омо­гу­ће­на по­ли­тич­ка кон­тро­ла су­ди­ја. Ко­ме­на­три­шу­ћи исти до­ку­мент, члан Управ­ног од­бо­ра Удру­же­ња ту­жи­ла­ца Ср­би­је Не­над Сте­фа­но­вић из­ја­вио је да је ко­нач­на вер­зи­ја „спринт уна­зад” с ци­љем оства­ри­ва­ња пот­пу­не кон­тро­ле ту­жи­ла­штва.Као нај­ве­ћу ма­ну пред­ло­же­ног тек­ста, Бо­ље­ви­ће­ва је на­ве­ла, а пре­но­си Бе­та, да је ин­сти­ту­ци­ја Ви­со­ког са­ве­та суд­ства (ВСС) – још ви­ше уна­ка­же­на.

„Ко­нач­но ре­ше­ње пред­ви­ђа да ВСС има 10 чла­но­ва, од че­га по­ло­ви­ну са­да мо­же да би­ра тро­је по­ли­ти­ча­ра. На тај на­чин је ова ин­сти­ту­ци­ја из­гу­би­ла сво­ју свр­ху по­сто­ја­ња”, ре­кла је Бо­ље­ви­ће­ва за аген­ци­ју Бе­та.

Она је об­ја­сни­ла да је то омо­гу­ће­но од­ред­бом, ко­ја пред­ви­ђа да уко­ли­ко се не по­стиг­не дво­тре­ћин­ска ве­ћи­на о из­бо­ру пет чла­но­ва, њих би­ра ко­ми­си­ја ко­ју чи­не пред­сед­ни­ци Устав­ног и Вр­хов­ног су­да, ре­пу­блич­ки ту­жи­лац, за­штит­ник гра­ђа­на и пред­сед­ни­ца Скуп­шти­не Ср­би­је.

Бо­ље­ви­ће­ва је оце­ни­ла да је по­себ­но опа­сно ре­ше­ње ко­је под­ра­зу­ме­ва да ако су ми­шље­на чла­но­ва Ви­со­ког са­ве­та суд­ства по­де­ље­на, да ће то те­ло би­ти рас­пу­ште­но. „То је не­ка вр­ста ка­зне за оне ко­ји не­ће да по­клек­ну по­ли­ти­ча­ри­ма. Очи­глед­но је да ВСС хо­ће да за­др­же као па­ра­ван, да бу­де те­ло без гла­ве ко­је не мо­же да до­но­си од­лу­ке из сво­је над­ле­жно­сти”, ка­за­ла је пред­сед­ни­ца Дру­штва су­ди­ја Ср­би­је.

До­да­ла је да су над­ле­жно­сти Ви­со­ког са­ве­та суд­ства сма­ње­не и да ви­ше не­ће мо­ћи да од­лу­чу­је о про­гра­ми­ма обу­ке на Пра­во­суд­ној ака­де­ми­ји ко­ја и да­ље, пре­ма ње­ним ре­чи­ма, оста­је „по­ли­тич­ки фил­тер” за из­бор су­ди­ја.

Бо­ље­ви­ће­ва је по­хва­ли­ла то што је вра­ће­на за­бра­на сва­ког ути­ца­ја на су­ди­ју у вр­ше­њу су­диј­ске функ­ци­је, што је из­бри­са­на од­ред­ба о не­спо­ји­во­сти вр­ше­ња су­диј­ске функ­ци­је, као и што се од­у­ста­ло од од­ред­бе ко­ја пред­ви­ђа мо­гућ­ност пре­ме­шта­ња су­ди­ја, али је и скре­ну­ла па­жњу да ко­нач­ни текст не за­бра­њу­је пре­се­ље­ње су­ди­ја ко­је мо­же да тра­је го­ди­ну да­на и ко­је мо­же да се про­ду­жа­ва.

Ка­ко је „По­ли­ти­ка” пре­не­ла, Не­ла Ку­бу­ро­вић, ми­ни­стар­ка прав­де, у пе­так је у Пан­че­ву ре­кла да је Ми­ни­стар­ство прав­де про­сле­ди­ло Ве­не­ци­јан­ској ко­ми­си­ји на ми­шље­ње рад­ни текст устав­них аманд­ма­на у обла­сти пра­во­су­ђа, ко­је је Вла­да Ср­би­је усво­ји­ла у че­твр­так. 

Рад­ни текст је, ка­за­ла је та­да ми­ни­стар­ка, ре­ди­го­ван у скла­ду с при­мед­ба­ма ко­је су би­ле из­не­те то­ком јав­не рас­пра­ве. Ку­бу­ро­ви­ће­ва је на­ве­ла да је ре­ди­го­ван ве­ли­ки број аманд­ма­на. 

Не­над Сте­фа­но­вић је за аген­ци­ју Бе­та ре­као да ко­нач­на вер­зи­ја не до­но­си су­штин­ске раз­ли­ке у од­но­су на ин­ци­јал­ни текст на ко­ји је стру­ка ра­ни­је упо­зо­ра­ва­ла. Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, кљу­чан про­блем је тај што је сма­њен број ту­жи­ла­ца ко­је би­ра стру­ка у ту­жи­лач­ком са­ве­ту на че­ти­ри од укуп­но 11 чла­но­ва.

Он је ре­као да пет чла­но­ва ко­ји су ис­так­ну­ти прав­ни­ци, би­ра пар­ла­мент а да још два чла­на ми­ни­стар прав­де и Вр­хов­ни јав­ни ту­жи­лац.

Сте­фа­но­вић је оце­нио да је на тај на­чин из­вр­ше­на ре­ло­ка­ци­ја по­ли­тич­ког из­бо­ра са скуп­шти­не на Ви­со­ки са­вет ту­жи­ла­ца, ко­је по­ста­је „рад­но те­ло пар­ла­мен­та”. „Ни­је нам ја­сно ко­ја је он­да функ­ци­ја та­квог Са­ве­та ко­ји ће ве­ћи­ном гла­со­ва оних ко­ји ни­су ту­жи­о­ци од­лу­чи­ва­ти о из­бо­ру ше­фо­ва ту­жи­ла­штва и њи­хо­вих за­ме­ни­ка, као и о ди­сци­плин­ској од­го­вор­но­сти. На овај на­чин ства­ра се си­стем пот­пу­не кон­тро­ле ра­да ту­жи­ла­штва од по­ли­тич­ке ели­те”, ре­као је Сте­фа­но­вић.


Коментари3
d8cf5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Саша Јовановић
Све што су Милошевић, Тадић и њихове екипе кренули да руинирају по Србији, ови су наставили и брже и јаче и темељније. Неће нам остати ни камен на камену од државе.
Veki
Neverovatno je kako je pravosuđe i tužilaštvo tokom decenija uništeno i kako se i dalje uništava. Sudije i Tužioci ako nisu zavisni od politike onda su zavisni od neznanja a često i od korupcije. Čovek nezna kako sve to da ispravi. Neverovatno je da u ovoj našoj državi sa kvalitetnim fakultetima i profesorima nema dovoljno stručnih i poštenih ljudi da sude i tuže kako valja. Ako niko nezna kako treba neka vidi kod drugih pravosuđa kako rade (samo ne u Hagu)
Живко(пиши ћирилицом)
А кад је судство код нас уопште било независно(или тужилаштв0)!?Свакој власти је природно да има уплива у судство и блиске органе,јер то је неодвојиви део власти(поред новца)!Како створити што независније судство? То се ради на индиректан начин-приликом гласања за неку политичку опцију.Кога бирамо(или гласамо),такву независност судства и добијамо(дакле,колико смо паметни и колико размишљамо)! Мислим да не постоји идеална независност,јер људи су кварна роба!!!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља