среда, 19.12.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:31
Обележен Дан сећања на жртве Холокауста

Почаст одата на Старом сајмишту

Без пропасти фашизма не би могла да настане ни велика породица равноправних европских народа, чији део желимо да постанемо, истакао је министар Зоран Ђорђевић
Аутор: Д. Б.недеља, 22.04.2018. у 13:29
Полагање венаца на државној церемонији посвећеној жр­твама Хо­ло­ка­у­ста, ге­но­ци­да и дру­гих жр­та­ва фа­ши­зма у Дру­гом свет­ском ра­ту (Фото Бета)
(Фото Бета)

По­ла­га­њем ве­на­ца и ода­ва­њем по­ча­сти код спо­ме­ни­ка жр­тва­ма ге­но­ци­да на Ста­ром сај­ми­шту, у Бе­о­гра­ду је обе­ле­жен Дан се­ћа­ња на жр­тве Хо­ло­ка­у­ста, ге­но­ци­да и дру­гих жр­та­ва фа­ши­зма у Дру­гом свет­ском ра­ту.

Др­жав­ну це­ре­мо­ни­ју обе­ле­жа­ва­ња Да­на се­ћа­ња пред­во­дио је ми­ни­стар за рад, за­по­шља­ва­ње, бо­рач­ка и со­ци­јал­на пи­та­ња Зо­ран Ђор­ђе­вић, ко­ји је ре­као да је Ср­би­ја увек би­ла на пра­вој стра­ни у исто­ри­ји и да се бо­ри­ла за сло­бо­ду. „Ми­слим да и да­нас та­кве ства­ри наш на­род тре­ба да зна и да се по­но­си ти­ме”, ис­та­као је Ђор­ђе­вић, а пре­но­си Тан­југ.

Он је до­дао да Ср­би­ја има бо­га­ту тра­ди­ци­ју и да је зе­мља сло­бо­дар­ског на­ро­да. „Ми сва­ка­ко има­мо до­ста исто­риј­ских мо­ме­на­та ко­ји­ма као на­род мо­же­мо да се по­но­си­мо и тру­ди­ће­мо се као вла­да, као ми­ни­стар­ство да то обе­ле­жа­ва­мо и да на­ше нај­мла­ђе под­се­ћа­мо на све те исто­риј­ске мо­мен­те ко­ји су про­сла­ви­ли Ср­би­ју”, ре­као је Ђор­ђе­вић.

Он је, пре­ма на­во­ди­ма Бе­те, под­се­тио и да су на данашњи дан 1945. го­ди­не две гру­пе ја­се­но­вач­ких ло­го­ра­ша по­ку­ша­ле да про­би­ју уста­шке стра­же и до­мог­ну се сло­бо­де, а ка­ко је ре­као, све­га сто­ти­ну њих је ус­пе­ло у то­ме. Ђор­ђе­вић је та­ко­ђе на­вео да је у ге­но­ци­ду над на­шим на­ро­дом на те­ри­то­ри­ји Хр­ват­ске, Бо­сне и Хер­це­го­ви­не и Сре­ма стра­да­ло 700.000 му­шка­ра­ца, же­на и де­це пре­те­жно срп­ске, али и ром­ске и је­вреј­ске на­ци­о­нал­но­сти.

„У тој мон­стру­о­зној ве­штач­кој фа­ши­стич­кој тво­ре­ви­ни Не­за­ви­сној др­жа­ви Хр­ват­ској од сре­ди­не 1941. до сре­ди­не 1945. го­ди­не да­но­ноћ­но су ра­ди­ла и три кон­цен­тра­ци­о­на ло­го­ра на­ме­ње­на ис­кљу­чи­во уби­ја­њу де­це, кроз ко­ја је про­шло ви­ше од 33.000 де­це, од ко­јих је уби­је­но њих 20.000”, на­гла­сио је Ђор­ђе­вић, а пре­но­си Тан­југ.

Он је, из­ме­ђу оста­лог, ис­та­као да је осим вој­не не­у­трал­но­сти, стра­те­шки циљ Вла­де Ср­би­је пу­но члан­ство у ЕУ. „Сма­тра­мо да су вој­на не­у­трал­ност и европ­ски пут Ср­би­је, са­рад­ња са свим парт­не­ри­ма и на Ис­то­ку и на За­па­ду на рав­но­прав­ној осно­ви, као и по­све­ће­ност пред­сед­ни­ка Алек­сан­дра Ву­чи­ћа и Вла­де Ср­би­је раз­ви­ја­њу нај­бо­љих мо­гу­ћих од­но­са са су­се­ди­ма и пре­ва­зи­ла­же­њу раз­ли­ка и су­ко­ба из про­шло­сти, нај­бо­љи пут на­ше зе­мље и за­лог трај­ном ми­ру и одр­жи­вом раз­во­ју ка­ко Ср­би­је, та­ко и чи­та­вог ре­ги­о­на”, на­вео је Ђор­ђе­вић.

Он је на­вео да је дан ко­ји је обе­ле­жен још је­дан од до­ка­за да Ср­би­ја при­па­да Евро­пи јер је, ка­ко је до­дао, број жр­та­ва ко­је смо као на­род под­не­ли у бор­би про­тив фа­ши­зма је­дан од нај­ве­ћих на на­шем кон­ти­нен­ту. 

„А без про­па­сти фа­ши­зма не би мо­гла на­ста­ти ни ве­ли­ка по­ро­ди­ца рав­но­прав­них европ­ских на­ро­да, чи­ји део же­ли­мо да по­ста­не­мо. И за­то се с по­себ­ним по­што­ва­њем се­ћа­мо свих жр­та­ва фа­ши­зма и свих ко­ји су стра­да­ли у бор­би за осло­бо­ђе­ње од фа­ши­зма”, до­дао је Ђор­ђе­вић.

Град­ски ме­на­џер Бе­о­гра­да Го­ран Ве­сић је ре­као да се град Бе­о­град с по­што­ва­њем и пи­је­те­том од­но­си пре­ма жр­тва­ма Хо­ло­ка­у­ста. „На­жа­лост, у на­шем гра­ду је то­ком ра­та би­ло не­ко­ли­ко кон­цен­тра­ци­о­них ло­го­ра и је­дан од њих се на­ла­зио упра­во на Ста­ром сај­ми­шту. Ве­о­ма смо по­но­сни што смо по­след­њих не­ко­ли­ко го­ди­на ура­ди­ли за­и­ста круп­не ко­ра­ке да чу­ва­мо се­ћа­ње на жр­тве Хо­ло­ка­у­ста у Бе­о­гра­ду”, ре­као је Ве­сић.

Под­се­тив­ши да је пре че­ти­ри го­ди­не од­лу­ком Скуп­шти­не гра­да 10. мај про­гла­шен Да­ном се­ћа­ња на жр­тве Хо­ло­ка­у­ста у Бе­о­гра­ду, Ве­сић је до­дао да је ода­бран тај да­тум јер је 10. ма­ја 1942. го­ди­не не­мач­ка оку­па­ци­о­на ко­ман­да про­гла­си­ла Бе­о­град гра­дом без Је­вре­ја. Град­ски ме­на­џер је ис­та­као и да је од 16.000 Је­вре­ја, ко­ли­ко их је жи­ве­ло на те­ри­то­ри­ји не­мач­ке оку­па­ци­о­не зо­не у Ср­би­ји, око 90 од­сто стра­да­ло на Ста­ром сај­ми­шту. Ве­сић је под­се­тио и да град у са­рад­њи с Вла­дом Ср­би­је за­јед­нич­ки при­пре­ма за­кон ко­јим ће Ста­ро сај­ми­ште би­ти пре­тво­ре­но у ме­мо­ри­јал­ни цен­тар. На Спо­ме­ник жр­тва­ма ге­но­ци­да вен­це су, осим Ђор­ђе­ви­ћа и Ве­си­ћа, по­ло­жи­ли и пред­став­ни­ци Удру­же­ња ло­го­ра­ша „Ја­се­но­вац 1941–1945. го­ди­не”, по­ро­ди­це жр­та­ва, ди­пло­мат­ског ко­ра, пред­став­ни­ци Са­ве­за је­вреј­ских оп­шти­на Ср­би­је, Бе­о­гра­да и Са­ве­та ром­ске на­ци­о­нал­не ма­њи­не. 


Коментари3
123fb
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Dragan Pik-lon
Nije vazno gde je bilo Staro sajmiste.Jevreji su ipak odvedeni iz Srbije.Trebali smo uloziti sve snage u njihovu odbranu.Hocu reci da je gospodin ministar odrzao lep i edukativan govor.Nije ostao mutav kao sahovnicari u Jasenovcu!!!
Срба Велика Британија
Весићу, логор Старо сајмиште није био у Београду већ у НДХ.
Alojz Rozenberger
Spomen dan za žrtovi Holokausta je i za pravni Austriju yabrinjujučno. Iako dva generacije posle oslobođenja, daleko po svetu ima samo mjesta sječanja imenima palih vojnika Hitlerovog vojske, a ne spomenici imenima Austrijskih žrtova fažisma i mi potomaci ne možemo znati, što je sudbina naših rođaka... To je verovatno laž i lenost Amerikanskog CIA-a da dati zadovolištinu i da respektirati ljudsko pravo opčepriznatno. Što se tice istoriski institut sveučilišta u Gracu, javna moralna situacija je osobitno slaba i neodlučna...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља