субота, 24.10.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 23.04.2018. у 08:01 Доротеа Чарнић

Истрага о смрти судије Симеуновића још траје

Предмет под бројем 1810/2000: „Дошло је до интоксикације и угушења, па је наступила смрт. Тело је затим бачено у реку и пронађено. Амонијак директно у крви на обдукцији се одмах открио…”
Небојша Симеуновић (Фото Породична архива)

Ти­ши­ну но­ћи из­ме­ђу 3. и 4. ок­то­бра 2000. го­ди­не пре­ки­ну­ла је зво­ња­ва те­ле­фо­на у ста­ну су­ди­је Не­бој­ше Си­ме­у­но­ви­ћа. Он је те ве­че­ри ра­ни­је ле­гао да спа­ва јер је прет­ход­ног да­на био де­жу­ран у Ис­тра­жном оде­ље­њу та­да­шњег Окру­жног су­да.

Слу­ша­ли­цу је по­ди­гла ње­го­ва се­стра Је­ле­на Си­ме­у­но­вић.

„Дај­те ми Си­ме­у­но­ви­ћа”, ре­као је њој не­по­зна­ти му­шки глас ко­ји се по на­чи­ну обра­ћа­ња раз­ли­ко­вао од љу­ди ко­ји ина­че су­ди­ју зо­ву ка­сно уве­че.

„Не­бој­ша, не­ко те тра­жи”, ка­за­ла је Је­ле­на, бу­де­ћи бра­та.

За­тим је из раз­го­во­ра схва­ти­ла да је по­зив у ве­зи с ње­го­вом од­лу­ком ра­ни­је тог да­на, ка­да је од­био да при­хва­ти зах­тев окру­жног ту­жи­о­ца, рас­пи­ше по­тер­ни­цу и по­хап­си чел­ни­ке ДОС-а, Не­бој­шу Чо­ви­ћа и Бо­ри­са Та­ди­ћа, као и ком­плет­ни штрај­кач­ки од­бор ко­лу­бар­ских ру­да­ра због са­бо­та­же. При­ја­ва је би­ла пот­кре­пље­на и до­пи­сом Ге­не­рал­шта­ба, што је слу­ча­ју да­ва­ло по­себ­ну те­жи­ну.

Од су­ди­је Си­ме­у­но­ви­ћа тра­же­но је да у је­ку по­ли­тич­ких де­мон­стра­ци­ја про­тив Сло­бо­да­на Ми­ло­ше­ви­ћа од­ре­ди при­твор ли­де­ри­ма опо­зи­ци­је. Мо­же се са­мо на­слу­ти­ти ка­кве би би­ле по­сле­ди­це и да ли би би­ло 5. ок­то­бра и про­ме­не вла­сти да је су­ди­ја био по­слу­шан. Или да је не­ко дру­ги био на ње­го­вом ме­сту. 

По­ли­циј­ски ге­не­рал с дру­ге стра­не жи­це са­оп­штио је на­лог, али је су­ди­ја остао при сво­ме и одр­жао му лек­ци­ју из за­ко­на. Баш као да ге­не­рал то не зна и да га мо­же од­вра­ти­ти са­зна­ње да је ње­гов на­лог не­за­ко­нит. 

„И мо­лим Вас да ме ви­ше не уз­не­ми­ра­ва­те”, ка­зао је су­ди­ја.

„Хап­ше­ње је до­го­во­ре­но на нај­ви­шем ни­воу”, ре­као је ге­не­рал, али је су­ди­ја пре­ки­нуо раз­го­вор. За­тим је се­стри ис­при­чао ко га је звао и шта му је тра­жио.

Ни­је по­хап­сио ли­де­ре ДОС-а јер је по­што­вао за­кон. До­го­дио се 5. ок­то­бар, а Ми­ло­ше­вић је оти­шао с вла­сти. 

Мрач­не си­ле бив­шег ре­жи­ма ни­су за­у­ста­вље­не. Су­ди­ји Си­ме­у­но­ви­ћу би­ла је до­не­та пре­су­да. 

Не­стао је у но­ћи из­ме­ђу 6. и 7. но­вем­бра 2000. го­ди­не и о ње­го­вој суд­би­ни ни­је се зна­ло ни­шта док га 3. де­цем­бра ни­су на­шли ри­ба­ри у Ду­на­ву. Ње­го­ва се­стра Је­ле­на твр­ди да је био за­то­чен у при­ват­ном за­тво­ру, а по­том уби­јен, да се све зна­ло и та­да, као и са­да, али да др­жа­ва и да­ље шти­ти уби­це свог су­ди­је, при­пад­ни­ке Др­жав­не без­бед­но­сти. Ка­же да је ге­не­рал ко­ји је ту ноћ звао ор­га­ни­зо­вао Не­бој­ши­но уби­ство.

„Про­шло је ско­ро две де­це­ни­је, а исти­на о смр­ти мог бра­та још се кри­је. У то­ме је уче­ство­ва­ла др­жа­ва, а тај ге­не­рал за­та­шка­вао је слу­ча­је­ве по­зна­те као ’хлад­ња­че’ и био је оми­љен брач­ном па­ру Ми­ло­ше­вић. Окру­жни суд у Бе­о­гра­ду из­дао је са­оп­ште­ње да се су­ди­ја Си­ме­у­но­вић убио јер је био де­пре­си­ван, склон ал­ко­хо­лу и те­жак ср­ча­ни бо­ле­сник. За­тим је фал­си­фи­ко­ван об­дук­ци­о­ни за­пи­сник. Знам ко су љу­ди ко­ји су то ура­ди­ли. Не са­мо што га је др­жа­ва уби­ла не­го га је и мр­твог бла­ти­ла”, при­ча нам Је­ле­на Си­ме­у­но­вић.

Пре­до­ча­ва нам за­пи­сник ко­ји је на­чи­њен 12. фе­бру­а­ра 2001. го­ди­не у Окру­жном су­ду, у ко­јем је ра­дио по­кој­ни су­ди­ја. Та­да је са­слу­ша­на осо­ба ко­ја је би­ла упо­зна­та с де­ша­ва­њи­ма на Ин­сти­ту­ту за суд­ску ме­ди­ци­ну, ка­да је на об­дук­ци­ју до­не­то те­ло су­ди­је Си­ме­у­но­ви­ћа. Пред­мет се во­ди под бро­јем 1810/2000.

„До­шло је до ин­ток­си­ка­ци­је и угу­ше­ња, па је на­сту­пи­ла смрт. Те­ло је за­тим ба­че­но у ре­ку и про­на­ђе­но. Амо­ни­јак ди­рект­но у кр­ви на об­дук­ци­ји се од­мах от­крио. Амо­ни­јак кроз уши и ушне ка­на­ле де­лу­је на кра­ни­јал­не нер­ве и мо­зак и про­у­зро­ку­је оште­ће­ње нер­вних ће­ли­ја и не­до­ста­так ки­се­о­ни­ка ко­ји хра­ни нер­вне ће­ли­је. То зна­чи да је не­ко стру­чан дао са­вет или из­вео све. Про­на­ђе­ни су оста­ци амо­ни­ја­ка под тки­вом. Амо­ни­јак уба­чен кроз ле­во и де­сно уво де­лу­је пр­вен­стве­но кроз нер­вни си­стем, а он­да и на оста­ле си­сте­ме и ор­га­не”, пи­ше у за­пи­сни­ку.

Др­жа­ва је, ка­же Је­ле­на, смрт су­ди­је Си­ме­у­но­ви­ћа про­гла­си­ла са­мо­у­би­ством и при­ла­го­ди­ла на­лаз с аутоп­си­је та­квом за­кључ­ку. Не­ко­ли­ко го­ди­на ка­сни­је усле­ди­ла је та­ко­зва­на пред­ис­тра­га. Тра­же­на је ре­ви­зи­ја све­га што је до та­да от­кри­ве­но, али је 2006. го­ди­не слу­чај ста­вљен је под ем­бар­го за јав­ност. Та­да­шњи пред­сед­ник Ср­би­је Бо­рис Та­дић, ко­јег је Си­ме­у­но­вић од­био да ухап­си, ка­зао је да има мно­го сум­њи у зва­нич­ну вер­зи­ју.

„Ак­тив­но се ра­ди на ра­све­тља­ва­њу свих чи­ње­ни­ца и окол­но­сти под ко­ји­ма је су­ди­ја Не­бој­ша Си­ме­у­но­вић не­стао, а ње­го­во те­ло на­кон из­ве­сног вре­ме­на про­на­ђе­но уто­пље­но у Ду­на­ву. Због ин­те­ре­са са­мог по­ступ­ка, не мо­гу се из­но­си­ти де­та­љи”, ре­кли су сво­је­вре­ме­но у су­ду. 

Ис­тра­га, зва­нич­но, и да­ље тра­је. Је­ле­на Си­ме­у­но­вић се још на­да да ће јој др­жа­ва ре­ћи исти­ну о смр­ти ње­ног бра­та. Ако не, она ће то са­ма учи­ни­ти јер, ка­ко ка­же, све зна.

Коментари0
e0529
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља