среда, 19.12.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:31
ПОНУДА ВАШИНГТОНА МОСКВИ

Трамп Путину нуди трампу

САД ће уки­нуту санкције „Ру­салу”, водећем светском про­извођа­чу алу­минију­ма, уко­лико руски тајкун про­да свој удео од 48 одсто
Аутор: Тања Вујићуторак, 24.04.2018. у 22:00
Владимир Путин и Олег Дерипаска (Фото АП)

Од­лу­ком зва­нич­ног Ва­шинг­то­на, ру­ски тај­кун Олег Де­ри­па­ска (50) од по­не­дељ­ка до 23. ок­то­бра у ша­ци др­жи суд­би­ну свет­ске тр­го­ви­не алу­ми­ни­ју­мом. На­и­ме, Ва­шинг­тон је усло­вио уки­да­ње дра­кон­ских санк­ци­ја Де­ри­па­ски­ној ком­па­ни­ји „Ру­сал” (уве­де­них 6. апри­ла) ње­го­вим из­ла­ском из фир­ме ко­ја свет­ском тр­жи­шту ис­по­ру­чу­је шест од­сто алу­ми­ни­ју­ма. 

„САД ће уки­ну­ти санк­ци­је про­тив ’Ру­са­ла’ (во­де­ћег свет­ског снаб­де­ва­ча алу­ми­ни­ју­мом по­сле Ки­не) уко­ли­ко се Олег Де­ри­па­ска ли­ши сво­је кон­тро­ле над том фир­мом”, пре­ци­зи­рао је Сти­вен Мну­хин, аме­рич­ки ми­ни­стар фи­нан­си­ја. 

Ко­ли­ко 6. апри­ла, САД су про­тив гру­пе ру­ских мул­ти­ми­ли­јар­де­ра и њи­хо­вих ком­па­ни­ја уве­ле дра­кон­ске санк­ци­је због, ка­ко је та­да на­ве­де­но, два кључ­на раз­ло­га.

Бли­скост са Вла­ди­ми­ром Пу­ти­ном и ру­ске „зло­ћуд­не ак­ци­је ши­ром све­та” – би­ле су мо­тив да се Де­ри­па­ска уз још шест тај­ку­на на­ђе на ли­сти осо­ба са ко­ји­ма ни­ко у гло­бал­ном до­лар­ском плат­ном про­ме­ту на­да­ље не сме ви­ше да има по­сла.

У об­ја­ви „април­ске рун­де” санк­ци­ја Ва­шинг­тон је упо­зо­рио ко­ри­сни­ке „Ру­са­ло­ве” си­ро­ви­не да има­ју рок до 5. ју­на да нео­п­ход­ни алу­ми­ни­јум про­на­ђу на дру­гом ме­сту, у про­тив­ном их че­ка­ју ка­зне на до­лар­ском тр­жи­шту. 

На­кон то­га бер­зе су ма­са­кри­ра­ле „Ру­сал” (слу­те­ћи ње­гов бан­крот): та Де­ри­па­ски­на фир­ма је у са­мо не­ко­ли­ко да­на из­гу­би­ла чак 70 од­сто вред­но­сти. Исто­вре­ме­но, у дру­гој сед­ми­ци овог ме­се­ца, це­на алу­ми­ни­ју­ма за­бе­ле­жи­ла је скок (12 од­сто) ка­кав ни­је ви­ђен од 1987. го­ди­не ка­да је бер­за ме­та­ла у Лон­до­ну по­че­ла са тр­го­ви­ном овом стра­те­шком си­ро­ви­ном ауто­мо­бил­ске, ави­он­ске и дру­гих ин­ду­стри­ја. 

У том бер­зан­ском ха­о­су, ко­ри­сни­ци алу­ми­ни­ју­ма ши­ром све­та по­че­ли су да се хва­та­ју за гла­ву. Ве­ли­ке ру­дар­ске фир­ме „Глен­кор” и „Рио Тин­то” од­мах су об­на­ро­до­ва­ле да не­ће мо­ћи да ис­пу­не сво­је уго­вор­не оба­ве­зе пре­ма то­пи­о­ни­ца­ма алу­ми­ни­ју­ма код Ли­ме­ри­ка (Ир­ска), Ден­кер­ка (Фран­цу­ска) и Форт Ви­ли­ја­ма (Шкот­ска), ина­че 

глав­ним ба­за­ма снаб­де­ва­ња европ­ске ин­ду­стри­је тим ме­та­лом.

Удру­же­ње не­мач­ке ме­тал­ске ин­ду­стри­је (са 665 чла­ни­ца) на­го­ве­сти­ло исто­вре­ме­но мо­гу­ћа „за­гу­ше­ња”, док је Је­ли­сеј­ска па­ла­та на­ја­ви­ла да ће сво­је­вр­сне „алу-санк­ци­је” би­ти сва­ка­ко јед­на од те­ма раз­го­во­ра Ема­ну­ел Ма­крон – До­налд Трамп ове сед­ми­це. 

Ина­че, ЕУ је од Ва­шинг­то­на до­би­ла рок до кра­ја овог ме­се­ца да ви­ди шта ће по­во­дом прет­њи Ва­шинг­то­на та­ри­фа­ма на из­воз че­ли­ка и алу­ми­ни­ју­ма на дру­гу оба­лу Атлан­ти­ка. 

У ме­ђу­вре­ме­ну, Олег Де­ри­па­ска вла­сник је 48 од­сто ак­ци­ја „Ру­са­ла”. Пре­о­ста­ли зна­чај­ни ак­ци­о­на­ри овог пред­у­зе­ћа су: Вик­тор Век­сел­берг, ру­ски тај­кун та­ко­ђе на „април­ском спи­ску” аме­рич­ких санк­ци­ја (26,5 од­сто), и ан­гло-швај­цар­ска фир­ма „Глен­кор” са 8,75 од­сто ак­ци­ја. 

Дра­ма на свет­ском тр­жи­шту алу­ми­ни­ју­ма од 6. апри­ла до про­шлог ви­кен­да оста­ви­ла је ути­сак на зва­нич­ни Ва­шинг­тон.  У слу­ча­ју са алу­ми­ни­ју­мом, „ути­цај санк­ци­ја на на­ше парт­не­ре и са­ве­зни­ке” био је фак­тор пре­и­на­че­ња од­лу­ке Ва­шинг­то­на у по­не­де­љак 23. апри­ла, обра­зло­жио је Мну­хин. 

По но­вом, ако Де­ри­па­ска увер­љи­во про­да сво­јих 48 од­сто ак­ци­ја „Ру­са­ла”, САД ће уки­ну­ти санк­ци­је тој фир­ми. Аме­рич­ки по­тро­ша­чи ру­ског алу­ми­ни­ју­ма (и њи­хо­ви парт­не­ри) до­би­ли су но­ви рок – до 23. ок­то­бра да рас­пе­тља­ју по­слов­не ве­зе са „Ру­са­лом”. Док су сви оста­ли у лан­цу до­лар­ске тр­го­ви­не алу­ми­ни­ју­мом – од ба­на­ка до пре­во­зни­ка – са­да из­у­зе­ти од за­бра­не по­слов­них кон­та­ка­та са „Ру­са­лом”. 

„’Ру­сал’ је осе­тио удар аме­рич­ких санк­ци­ја због сво­је упе­тља­но­сти са Оле­гом Де­ри­па­ском. Али, аме­рич­ка вла­да не ци­ља (овим санк­ци­ја­ма) труд­бе­ни­ке ко­ји за­ви­се од ’Ру­са­ла’ и ње­го­вих по­дру­жни­ца”, об­ја­снио је Мну­хин у по­не­де­љак. 

Ма­ло је ре­ћи да су свет­ске бер­зе одах­ну­ле на оп­ти­ми­сти­чан сиг­нал у ве­зи са алу­ми­ни­ју­мом из Ва­шинг­то­на. Већ ју­че ак­ци­је „Ру­са­ла” ско­чи­ле су 17,7 од­сто, док је це­на алу­ми­ни­ју­ма у Лон­до­ну па­ла 8,7 од­сто. Про­из­во­ђа­чи, до­ба­вља­чи и по­тро­ша­чи алу­ми­ни­ју­ма ши­ром све­та има­ју са­да до сре­ди­не је­се­ни – уме­сто до 5. ју­на – да пра­те раз­вој слу­ча­ја „Ру­сал” и тра­же но­ве снаб­де­ва­че... Олег Де­ри­па­ска и „Ру­сал” ни­су за са­да ко­мен­та­ри­са­ли нај­но­ви­ју од­лу­ку Ва­шинг­то­на. Дми­триј Пе­сков, порт­па­рол Кре­мља, ју­че је по­во­дом  „алу-обр­та” из Ва­шинг­то­на био уз­др­жан.

„У овом слу­ча­ју ра­ди­је бих био опре­зан, за­то што су ис­так­ну­ти ста­во­ви та­ко хи­по­те­тич­ни. Ја­сно је да су (ра­ни­је) до­не­те од­лу­ке за­да­ле бо­лан уда­рац куп­ци­ма алу­ми­ни­ју­ма ши­ром све­та. При­род­но је да се куп­ци пи­та­ју за­што тре­ба да но­се тај те­рет”, из­ја­ву Пе­ско­ва пре­нео је Рој­терс. 

Ме­ђу за­пад­ним по­сма­тра­чи­ма ју­че су се мо­гле чу­ти спе­ку­ла­ци­је да у Кре­мљу раз­ма­тра­ју на­ци­о­на­ли­за­ци­ју „Ру­са­ла”. Пи­та­ње је да ли би тај по­тез за­до­во­љио Ва­шинг­тон.


Коментари10
7e1e3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Dejan Stanojlovic
Jos jedan dokaz da tasta najpre moze da ti dodje glave. A, Deripaskina tasta TATAJANA DJACENKO, Jelcinova cerka i ekskluzivni vlasnik svih tajnih racuna anonimnog ruskog novca u inostranstvu, "ukida" Deripaskin kanal za pranje novca koji je isao preko trgovine aluminijuma, elektricne energije, gasa, zlata, putarskih radova i izgradnje pametnih stambenuih zgrada pored vode, jer jedenostavno taj "izvor je presusio". Deripaskin tajkunski konto koji je u najboljim trenucima iznosio 20 milijardi dolara, a u poslednje dve godine 6,9 milijardi dolara, istopio se. Naime, Deripaska je napravio gubitak od sedam milijardi dolara i to je to. U igri je jos samo tajkunski konto R.Abramovica. Svi pokusaji O.Deripaske da se odrzi drzeci samo nos iznad njemu omiljene VODE, su bez ikakve sanse. On je jos 15.marta smenjen sa cela Upravnih odbora Rusala i En plus grupe. Za definitivno povlacenje iz Rusaluminijumu trazio je astronomski iznos. Verovatno mu sledi otpustanje bez otpremnine.
bogdan basaric
Ukoliko Amerikanci ne popuste , bice ovo tuzan kraj EU. Na jesen sledi umnjenje isporuke prirodnog gasa a brojne mocne francuske, nemacke ... komapanije beleze gubitke u milijardama evra,dolara , u nedostatku aluminijuma , staje proizvodnja u najboljim zapadnoevropskim gigantima. Mozda je to i jedini cilj , zaustaviti nagli privredni rast u EU. Sve ostalo je , nebitno. SAD ne daju da Nemci , ponovo postanu svetska sila.Gde je tu Srbija , brzo cemo saznati.
svetlana
Uh, odlučan tekst da se malo potsetitimo kako to izgleda kada se sa Rusima trguje, diluje ili trampi, kako ste se vi već, u tekstu izrazili. Evo podsetnika, a neću spominjati NIS i Srbiju, - šta je to Milo Djukanović mogao iz Crne Gore da trampi sa Putinom, pa je isti ovaj Putinov bliski saradnik Deripaska do te mere olešio Fabriku aluminijuma u Podgorici, pa danas crnogorci imaju da je nekada profitabilna fabrika sada pod stečajem i sa ključem u bravi? Ovako to izgleda kada se posluje sa Putinom i njegovim pajtašima i njegovim firmama. Ovo su ti ruski završeci na, ski, ska, in, i ov, koji posluju U Crnoj Gori i Srbiji, dok već sa Hrvatima i Slovencima nije takav slučaj. E sad da se vratimo na temu i tekst, pustimo mi Putina i Putinove biznismene američkom sistemu poslovanja, jer se oni vrlo dobro i osete i shvataju.
Милош Лалатов
Написали сте гомилу глупости. Алуминујумски комбинат у Подгорици је био са ланцем и катанцем када га је купио Дерипаска. Дерипска је купио ову пропалу фирму на преклињање Ђукановића, преузео је на себе целокупне дугове и трошкове подизања производње. Проблеми су настали када је Ђукановић променио табор и када је цена струје за АКП подигнута на енормно високи ниво као ни за кога у Црној Гори. Или да будем конкретан - Ђукановић је покрао Дерипаску. Зато не износите овде неистине. Па још сте поменули Хрватску и Словенију.... Па коме дугује Агрокор неколико десетина милијарди долара? Агрокор који је главни стуб хрватске привреде? Дугује Русима. Него је за запад много слатка руска пара ако могу да је отму и украду. Е па неће више моћи. А да Вас подучим - РусАл је ушао у процес национализације, а због америчких санкција РусАлу 14 премијера и председника из ЕУ кука Трампу да изузме санкције. Па Маркон му ено у Вашингтону кука за руски алуминијум, стала производња у ЕрБасу.
Препоручујем 155
Dusan T
Cekajte, a da Rusija predlozi da ce pregovarati o necemu ako Zukerberg proda akcije u Fejsbuku, kako bi se to tumacilo u "slobodnim" medijima? Fasizam, totalitarizam, mesanje u unutrasnje stvari SAD i pravo na privatnu svojinu i inicijativu? SAD su naslednici i nastavljaci nacisticke Nemacke - cetvrti Rajh. Ne bi nacisti ovo nudili da ih nesto ne boli u sopstvenim sankcijama.
Sava
CIA je suvlasnik facebook-a jer je od prvoga dana ulagala u taj projekat. Ne-istina je da je jadan Mark Zuckerberg radio u svojoj garazi praznih dzepova i bez novaca, istina je da je bezbrizno radio novcano siguran. Rezultat svega je da je CIA kao ulagac dobila mocni spijunski alat, normalno koristi Facebook podatke kada zeli.
Препоручујем 4
Јован К.
Могла би трампа и да се прошири, рецимо да Путин прихвати предлог и тражи да Трамп смени неког од јастребова из свог тима.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља