среда, 15.07.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
уторак, 24.04.2018. у 22:00 Јасна Петровић-Стојановић

Пензио­нери забри­нути да ће остати без бања

Удру­жење син­диката пен­зио­нера Ср­бије са осталим син­дикатима тра­жи да уче­ствује у раду рад­не гру­пе која се бави при­ватизацијом РХ цен­тара, твр­дећи да је ПИО фонд сво­ју имо­вину већ пре­нео на државу
Селтерс бања код Младеновца (Фото З. Анастасијевић)

Пред­став­ни­ци Удру­же­ња син­ди­ка­та пен­зи­о­не­ра Ср­би­је за­тра­жи­ли су још у ја­ну­а­ру при­јем код ми­ни­стра ту­ри­зма Ра­си­ма Ља­ји­ћа, јер су за­бри­ну­ти за суд­би­ну ба­ња и ре­ха­би­ли­та­ци­о­них цен­та­ра ко­ји ће се уско­ро при­ва­ти­зо­ва­ти по­сле че­га ће они ко­ји су ба­ње гра­ди­ли сво­јим рад­нич­ким ди­на­ром, оста­ти без мо­гућ­но­сти да их ко­ри­сте за опо­ра­вак.

– Од­го­вор о су­сре­ту ни до да­нас ни­смо до­би­ли, а не­дав­но је по­но­во ре­че­но да ће пен­зиј­ски фонд пре­не­ти сво­ју имо­ви­ну на др­жа­ву ка­ко би она лак­ше при­ва­ти­зо­ва­ла ба­ње. Управ­ни од­бор ПИО фон­да обез­бе­ђу­је ве­ћи­ну пред­став­ни­ка ко­ји чи­не све да се имо­ви­на вра­ти вла­ди на про­да­ју. Исто то по­ку­ша­ва­но је 2005. го­ди­не ка­да је ми­ни­стар при­вре­де био Мла­ђан Дин­кић, али је ПИО фонд та­да ту­жио др­жа­ву, па је имо­ви­на оста­ла у ње­го­вом вла­сни­штву – ка­же Ми­ша Ра­до­вић, пред­сед­ник овог удру­же­ња.

Ре­сор­ни ми­ни­стар је не­дав­но по­но­во по­кре­нуо при­чу о ба­ња­ма на­гла­ша­ва­ју­ћи да су не­ре­ше­ни вла­снич­ки од­но­си, би­ло да је вла­сник спор­них ба­ња Фонд ПИО, др­жа­ва или не­ка дру­га ин­сти­ту­ци­ја, а с дру­ге стра­не ин­те­ре­си син­ди­ка­та и ру­ко­вод­ства ба­ња два основ­на раз­ло­га за­што се срп­ске ба­ње спо­ро при­ва­ти­зу­ју. 

– Упра­во из тих раз­ло­га же­ли­мо за­јед­но са син­ди­ка­ти­ма да се укљу­чи­мо у ре­ша­ва­ње пи­та­ња ба­ња, а не да за­др­жи­мо ста­тус кво. Тра­жи­мо да се по­ред про­це­не Ди­рек­ци­је за имо­ви­ну узму у об­зир вред­но­сти имо­ви­не ко­је је утвр­дио суд­ски ве­штак, као и вред­но­сти имо­ви­не утвр­ђе­не од По­ре­ске упра­ве. Тим пре што су су­до­ви већ утвр­ди­ли да је реч о при­ват­ној имо­ви­ни и да др­жа­ва не­ма ни­ка­квог пра­ва да рас­по­ла­же имо­ви­ном ПИО фон­да као при­ват­ном имо­ви­ном – твр­ди Ра­до­вић. 

Упи­та­ни да ли је фонд већ пре­нео сво­ју имо­ви­ну на др­жа­ву, ка­ко би се ба­ње лак­ше про­да­ле, у ПИО од­го­ва­ра­ју до ни­су пре­не­ли на др­жа­ву сво­је пра­во сво­ји­не или су­сво­ји­не на не­по­крет­но­сти­ма ко­је се на­ла­зе у ба­ња­ма. Фонд је вла­сник или су­вла­сник са­мо не­по­крет­но­сти обје­ка­та у ко­ји­ма здрав­стве­ну де­лат­ност оба­вља­ју спе­ци­јал­не бол­ни­це, та­ко да фонд мо­же евен­ту­ал­но да про­да сво­ју имо­ви­ну, од­но­сно обје­кат. 

При­ва­ти­за­ци­ја је мо­гу­ћа је­ди­но за прав­на ли­ца – спе­ци­јал­не бол­ни­це, чи­ји је осни­вач др­жа­ва. Кра­јем 2017. го­ди­не обра­зо­ва­на је Рад­на гру­па за стра­те­шко ре­ша­ва­ње отво­ре­них пи­та­ња у ве­зи са ба­ња­ма и бањ­ским ле­чи­ли­шти­ма у чи­јем ра­ду, по­ред пред­став­ни­ка др­жа­ве, уче­ству­је Ре­пу­блич­ки фонд за здрав­стве­но оси­гу­ра­ње и ПИО.

До са­да је у ко­рист пен­зиј­ског фон­да пра­во­сна­жно окон­ча­но 17 суд­ских по­сту­па­ка, док се 10 и да­ље во­ди пред су­до­ви­ма. Тре­нут­но се у пет обје­ка­та, ко­ји се на­ла­зе у ба­ња­ма, на ко­ји­ма фонд има пра­во сво­ји­не или су­сво­ји­не, не оба­вља здрав­стве­на ни­ти би­ло ко­ја дру­га де­лат­ност. У оста­лим објек­ти­ма оба­вља се здрав­стве­на де­лат­ност спе­ци­јал­них бол­ни­ца чи­ји је осни­вач Ср­би­ја. 

Спе­ци­јал­не бол­ни­це, као ко­ри­сни­ци ових не­по­крет­но­сти, вр­ше њи­хо­во те­ку­ће и ин­ве­сти­ци­о­но одр­жа­ва­ње, док фонд, као вла­сник објек­та, има за­кон­ску оба­ве­зу пла­ћа­ња го­ди­шњег по­ре­за на имо­ви­ну. 

Управ­ни од­бор фон­да до­нео је од­лу­ку да се из­вр­ши про­це­на вред­но­сти свих не­по­крет­но­сти у ко­ји­ма фонд има пра­во сво­ји­не или су­сво­ји­не, ко­је се на­ла­зе у ба­ња­ма, а при­ли­ком евен­ту­ал­не про­да­је обје­ка­та ко­ји су у вла­сни­штву фон­да, а ко­ји се на­ла­зе у ба­ња­ма, оства­ре­ни при­ход ће би­ти ис­кљу­чи­во при­ход фон­да.

Не­по­крет­но­сти ко­је су у вла­сни­штву фон­да ко­је се на­ла­зе у ба­ња­ма мо­гу би­ти пред­мет евен­ту­ал­не про­да­је, а не при­ва­ти­за­ци­је. Управ­ни од­бор фон­да је до­нео од­лу­ку да се по­кре­не по­сту­пак про­да­је не­по­крет­но­сти у Кур­шу­млиј­ској ба­њи при­ку­пља­њем по­ну­да пу­тем јав­ног огла­ша­ва­ња. Има­ју­ћи у ви­ду све на­ве­де­но, сре­ди­ном де­цем­бра 2017. го­ди­не обра­зо­ва­на је рад­на гру­па у чи­јем ра­ду, по­ред пред­став­ни­ка др­жа­ве, уче­ству­је Фонд здрав­ства и ПИО, за­кљу­чу­ју у ПИО.

 

Коментари9
20c2f
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Dragan Jovic
Pa mi imamo PUPS sto ce raci partija udruzenih penzionera sa Krkobabicem na celu Trebao bi nesto da kaze po ovom pitanju Bar nesto ipak u vlasti je
Bosa S
Prije par godina sam posjetila jednu banju u Srbiji. Plocice oko bazena pootpadale, tusevi u jadnom stanju, rupe u podu i zidovima, WCi zapusteni i polomljeni...Takve su sve, kradja, ne rad, ne odgovornost...Pitala sam zasto ne zaposle nekoga da im to popravi i odrzava. Rekli su mi da imaju 8 majstora. Takvo je stanje u "drzavnim" banjama. Ja mojoj majci u penziji ne bih preporucila da posjeti ni jednu drzavnu banju. Strani turisti bi se zgrozili.
Ivan Ivanovic
Glasali ste...
Filiovic Danka
Ako tako i treba pa ce drugi put da paze koga zaokruzuju
Radovanka
Da budemo malo jasniji. Niti ce ko da pita sta penzionere,niti ce oni naum drzave moci da sprece. Kao sto je prethodnik napisao, sposobni su samo da prodaju tudje i da se hvale "uspehom najvecim u istoriji". Ovog zla se nikada necemo osloboditi. Svi oni redom tako zamisljaju kapitalizam. Bez obzira na stranku.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља