петак, 04.12.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
субота, 28.04.2018. у 22:00 Јелена Церовина

Србија и мангупи

Доналд Туск је похвалио у Београду српску чврстину, тврдоглавост и независност, али ништа мање благоглагољив није био ни у Приштини, где је похвалио успехе косовског председника и његову спектакуларну политику

Основ­ни про­блем ко­ји Ср­би­ја има у пре­го­во­ри­ма с Ко­со­вом је то што има по­сла са си­лом за ко­ју је ко­сов­ска не­за­ви­сност го­то­ва ствар, а пре­ми­јер Ко­со­ва Ра­муш Ха­ра­ди­нај је са­мо гла­сно­го­вор­ник, и то не Ко­со­ва и ал­бан­ских иде­ја, не­го пре све­га оно­га што Аме­ри­ка же­ли и хо­ће да спро­ве­де – ре­зи­ми­рао је ових да­на по­зи­ци­ју Бе­о­гра­да Алек­сан­дар Ву­чић. И за­пи­тао „ко­ли­ко би Ха­ра­ди­нај истин­ски био хра­бар да не­ма иза се­бе, ве­ро­ват­но нај­ве­ћег ’ман­гу­па’ на све­ту, оног ко­ји нас је, он, а не Ха­ра­ди­нај и ОВК, и по­бе­дио 1999. и ко­ји је аутор и ре­а­ли­за­тор ко­сов­ске не­за­ви­сно­сти”.

По­сле ова­ко озбиљ­не кон­ста­та­ци­је срп­ског пред­сед­ни­ка, ко­га да не уве­се­ле ре­чи ше­фа Европ­ског са­ве­та До­нал­да Ту­ска, ко­ји је у окви­ру бал­кан­ске тур­не­је до­пу­то­вао и у Бе­о­град. „Мо­рао сам по­себ­но до­бро да се при­пре­мим за по­се­ту Ср­би­ји. За­то што знам да сте у по­ли­ти­ци кре­а­тив­ни као што је Ни­ко­ла Те­сла био у на­у­ци. Ефи­ка­сни као што је Но­вак Ђо­ко­вић у те­ни­су и, кад год то же­ли­те, шар­мант­ни као кад се за­и­гра ва­ше ко­ло”, ре­као је овај европ­ски зва­нич­ник, на шта се чу­ло Ву­чи­ће­во „уф”.

(Фото Пиксабеј)

 

Али ни ту ни­је био крај Ту­ско­вих по­хва­ла. Кон­ста­то­вао је да је од Дру­гог свет­ског ра­та и „Нем­ци­ма ја­сно” да је бо­ље би­ти на срп­ској стра­ни јер сте „мно­го пу­та у исто­ри­ји до­ка­за­ли да сте чвр­сти, твр­до­гла­ви и не­за­ви­сни”, као и да са­мо Ср­би од­лу­чу­ју о сво­јој суд­би­ни и да не­ће до­пу­сти­ти да се то про­ме­ни. У јед­ном тре­нут­ку је ре­као и да за Ву­чи­ћа ми­сли да је „не­мо­гу­ће на­ћи ве­ћег Ср­би­на од ње­га” и да у ње­му „пре­по­зна­је срод­ну ду­шу”.

Ни­шта ма­ње бла­го­гла­го­љив ни­је био ни у При­шти­ни. Ха­ши­му Та­чи­ју је ре­као да, ка­ко он, та­ко и ње­го­ве ко­ле­ге у Бри­се­лу и европ­ским пре­сто­ни­ца­ма, хва­ле успе­хе ко­сов­ског пред­сед­ни­ка и ње­го­ву спек­та­ку­лар­ну по­ли­ти­ку. „Ти ус­пе­си мо­гу да по­слу­же као мо­дел и ва­шим су­се­ди­ма”, ре­као је Туск, не за­бо­ра­вља­ју­ћи ни Та­чи­јев пе­де­се­ти ро­ђен­дан, ко­ме је уз че­стит­ку по­ру­чио да „у ре­ал­ном све­ту жи­вот по­чи­ње по­сле пе­де­се­те”.

„Ре­кла­ми­ра­ју­ћи” ЕУ на за­пад­ном Бал­ка­ну, Туск је ре­као да ЕУ тре­ба по­сма­тра­ти као про­је­кат са стра­те­шком ди­мен­зи­јом. „За­јед­но мо­же­мо ско­ро све да по­стиг­не­мо – про­спе­ри­тет, ви­ши стан­дард, де­мо­кра­ти­ју, уз вла­да­ви­ну за­ко­на и сло­бо­ду го­во­ра, без­бед­ност и из­над све­га уза­јам­но по­што­ва­ње и очу­ва­ње на­ци­о­нал­ног иден­ти­те­та”, об­ја­снио је овај ви­со­ки европ­ски зва­нич­ник.

У Ср­би­ји је бо­ра­вио и бел­гиј­ски пре­ми­јер Шарл Ми­шел, ко­ји је, ка­ко је от­крио Ву­чић, до­нео „не­ке но­ве пред­ло­ге ко­ји се ти­чу европ­ског пу­та Ср­би­је”. О че­му је тач­но реч, пред­сед­ник ни­је мо­гао да от­кри­ва док, об­ја­снио је, „то не бу­де део по­ли­ти­ке ЕУ и док не­ки дру­ги фак­то­ри не бу­ду с тим пред­ло­зи­ма са­гла­сни”. На Ту­ско­вој и Ми­ше­ло­вој по­се­ти се углав­ном и за­вр­шио по­ли­тич­ки при­јат­ни­ји део ове не­де­ље. У оном дру­гом де­лу сед­ми­це за на­ма, Ср­би­ја и Хр­ват­ска су по­но­во ис­ко­па­ле рат­не се­ки­ре, а са­зна­ли смо и да је Фран­цу­ска „за­ле­гла” за ко­сов­ску не­за­ви­сност, то­ли­ко да је спрем­на да упу­ти про­тест­не но­те сва­кој зе­мљи ко­ја по­ву­че при­зна­ње.

Уз по­на­вља­ње свих хр­ват­ских зва­нич­ни­ка, да За­греб оста­је отво­рен за са­рад­њу са Ср­би­јом, у тој зе­мљи је пер­со­ном нон гра­та про­гла­шен ми­ни­стар од­бра­не Алек­сан­дар Ву­лин, ко­ме је прет­ход­но за­пре­ће­но да не до­ла­зи на обе­ле­жа­ва­ње го­ди­шњи­це про­бо­ја из кон­цен­тра­ци­о­ног ло­го­ра у Ја­се­нов­цу. У За­гре­бу су оце­ни­ли увре­дљи­вом из­ја­ву срп­ског ми­ни­стра, ко­ји је ре­као да не же­ли да бу­де у Ја­се­нов­цу за­јед­но с хр­ват­ским зва­нич­ни­ци­ма: „На­рав­но да на тај дан ја не бих био у Ја­се­нов­цу. Да ли ћу до­ћи у Мла­ку, у об­но­вље­ну срп­ску цр­кву, та­мо где се на­ла­зе Ср­би, та­мо где се на­ла­зе по­том­ци жр­та­ва Ја­се­нов­ца, од­лу­чи­ћу ја и о то­ме мо­же да од­лу­чи вр­хов­ни ко­ман­дант Вој­ске Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић, а ни­ка­ко о то­ме не мо­гу да од­лу­че хр­ват­ски ми­ни­стри.”

Ср­би­ја је уз­вра­ти­ла за­бра­ном ула­ска у Ср­би­ју Да­ми­ру Кр­сти­че­ви­ћу, хр­ват­ском ми­ни­стру од­бра­не. У За­гре­бу су то оце­ни­ли не­при­ме­ре­ним, па се у та­мо­шњим ме­ди­ји­ма по­ја­ви­ла не­зва­нич­на ин­фор­ма­ци­ја да би Хр­ват­ска мо­гла да по­ву­че свог ам­ба­са­до­ра из Бе­о­гра­да, на шта је ре­а­го­вао шеф срп­ске ди­пло­ма­ти­је Иви­ца Да­чић, на­ја­вљу­ју­ћи да ће­мо и у том слу­ча­ју ре­а­го­ва­ти ре­ци­проч­но. Уз ко­ме­мо­ра­ци­ју у Ја­се­нов­цу, у За­гре­бу је по­но­во по­ста­вље­но пи­та­ње бро­ја жр­та­ва овог зло­гла­сног ло­го­ра. Пред­сед­ни­ца Ко­лин­да Гра­бар Ки­та­ро­вић је по­др­жа­ла пред­лог пред­сед­ни­ка Хр­ват­ског хел­син­шког од­бо­ра Ива­на Зво­ни­ми­ра Чич­ка за фор­ми­ра­ње ме­ђу­на­род­не ко­ми­си­је за утвр­ђи­ва­ње бро­ја жр­та­ва ло­го­ра у Ја­се­нов­цу, уз обра­зло­же­ње да би се та­ко „до­шло до исти­не”.

Пред­сед­ник Ср­би­је је ових да­на за Блум­берг от­крио и за­што је по­ме­рио рок у ко­ме ће да са­оп­шти свој пред­лог ре­ше­ња за Ко­со­во по­што је, под­се­ти­мо, на­ја­вио да ће то ре­ћи кра­јем апри­ла. Блум­берг на­во­ди да је Ву­чић ка­зао да је ви­ше вре­ме­на по­треб­но да свет­ске си­ле – укљу­чу­ју­ћи ЕУ и САД – из­вр­ше при­ти­сак да би При­шти­на при­ста­ла на да­ва­ње усту­па­ка. Та­да би мо­гао гра­ђа­ни­ма Ср­би­је да пред­ста­ви спо­ра­зум без осе­ћа­ња по­ни­же­но­сти.

Ву­чић је, уз све ме­ђу­на­род­не оба­ве­зе, сти­гао и да у Ни­шу при­су­ству­је отва­ра­њу но­вог по­го­на фа­бри­ке „Ле­о­ни”. Али и да одр­жи го­вор у ко­ме се освр­нуо на си­ту­а­ци­ју у ве­зи с Ко­со­вом и ни­шким аеро­дро­мом ко­ји је, по­сле на­ја­ве вла­де да ће др­жа­ва пре­у­зе­ти га­здо­ва­ње над њим, до­вео у овом гра­ду до про­те­ста гра­ђа­на и де­ла опо­зи­ци­је. Уз по­ру­ку да су про­те­сти ле­ги­тим­ни у сва­кој де­мо­крат­ској зе­мљи, Ву­чић је оце­нио да иза њих сто­је по­ли­тич­ки, а не еко­ном­ски мо­ти­ви. Ни­је ис­кљу­чио мо­гућ­ност да се др­жа­ва пре­до­ми­сли. „Оста­је је­ди­но да Са­ша Јан­ко­вић, кад већ ни­је мо­гао да бу­де пре­ми­јер, по­ста­не ди­рек­тор аеро­дро­ма у Ни­шу”, при­ме­тио је Ву­чић.

Коментари2
81dfa
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Ненад Рајковић
Život počinje u tridesetoj..
Dragan Pik-lon
Izvaredan tekst.Cudi me da nema ni jednog komentara?!Mozda je ovo prvi posle tri dana.Srbija voli komentare laznih vojnika i usiljenih internetista(gugolovca,Bler-ovaca) i kevkanja iz kruga dvojke(Pasaluka na vodi).Tako da ovi politikini plejboji dele "balkanske devize"' tu na cosku ispod Zelenog Venca,devize....devize....devize...i opet....devize....,!!!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља